Regeling vervalt per 31-12-2024

Vaststelling Openstellingsbesluit Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Geldend van 08-05-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Vaststelling Openstellingsbesluit Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2023 en de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe;

overwegende dat de Lokale Actiegroepen Oost- en West-Drenthe een strategie hebben opgesteld om de lokale economie en de leefbaarheid te versterken;

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe vast te stellen.

Openstellingsbesluit Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Artikel 1 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Asv kan een aanvraag om een subsidie worden ingediend gedurende de volgende periode:

 • -

  van 8 mei 2024 tot en met 1 november 2024.

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bestaat uit twee deelplafonds, voor respectievelijk Oost-Drenthe en voor West-Drenthe.

 • 2.

  Voor Oost-Drenthe geldt een subsidieplafond van € 303.750,-- voor de periode genoemd in artikel 1 van dit besluit.

 • 3.

  Voor West-Drenthe geldt een subsidieplafond van € 225.000,-- voor de periode genoemd in artikel 1 van dit besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2024 en vervalt met ingang van 31 december 2024.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 5 maart 2024

Kenmerk 4.4/2024000315

Uitgegeven: 28 maart 2024

Ondertekening