Regeling vervalt per 13-03-2026

Subsidieregeling VerduurzaamJeMKB

Geldend van 14-03-2024 t/m 12-03-2026 met terugwerkende kracht vanaf 14-03-2024

Intitulé

Subsidieregeling VerduurzaamJeMKB

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

overwegende dat het gemeentebestuur zich committeert aan het bevorderen van duurzame energieopwekking en het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de gemeentegrenzen en dit wil bevorderen door het lokale MKB tegemoet te komen in de kosten het verstrekken van een subsidie voor energieadvies voor het lokale MKB;

overwegende dat de gemeente via een Europese aanbesteding Stichting Groene Economie Limburg (SGEL) heeft geselecteerd als uitvoerend partner bij de verduurzaming van het lokale MKB;

overwegende dat deze subsidieregeling bedoeld is om (indirect) MKB-ers uit de gemeente Valkenburg aan de Geul te stimuleren tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen en de gemeente hen – via SGEL - tegemoetkomt in de kosten van een intake gesprek, energiescan en energieadvies (en het daarbij horende technisch-, financieel- of juridisch advies aangaande energiebesparende maatregelen).;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling VerduurzaamJeMKB:

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ASV: Algemene Subsidieverordening van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2023

b. Awb: Algemene wet bestuursrecht, raadpleegbaar via https://wetten.overheid.nl

c. College: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

d. Informatieplichtige bedrijven: Bedrijven die meer dan 50.000 kWh per jaar of meer dan 25.000 m3 gas per jaar gebruiken. Zij zijn verplicht om aan het RUD te rapporteren welke maatregelen zij treffen om het energieverbruik te beperken. Daarnaast zijn zij verplicht de maatregelen te treffen die op de erkende maatregelenlijst staan en zij binnen vijf jaar terugverdienen.

e. MKB-er: Een onderneming met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet kleiner of gelijk aan € 50.000.000,- en/of een balanstotaal van kleiner of gelijk aan € 43.000.000,-

f. Raad: Gemeenteraad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

g. Subsidie: aanspraak op financiële middelen zoals bedoeld in art. 4:21 Awb.

h. Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidie krachtens deze subsidieregeling.

i. Subsidieverlening: de beschikking waarbij de subsidie voorwaardelijk wordt toegekend, en waarbij het maximum van de mogelijke subsidie wordt vermeld of de wijze waarop de subsidie zal worden berekend.

j. Subsidievaststelling: de beschikking waarbij de subsidie definitief wordt vastgesteld.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten inzake het project VerduurzaamJeMKB, zijnde:

Het voor Valkenburgse MKB-ers uitvoeren van een energiescan met adviesrapportage inzake verduurzamingsmaatregelen gericht op energiebesparing en/of op duurzame energie-opwek/opslag, incl. intakegesprek;

Het begeleiden van Valkenburgse MKB-ers in energie-technisch en/of financieel en/of juridisch opzicht gericht op het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in de energiescan;

Het voor Valkenburgse MKB-ers verrichten van de werkvoorbereiding noodzakelijk voor de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in de energiescan.

Artikel 4 Doelgroep

De subsidie voor dit project wordt uitsluitend verstrekt aan Stichting Groene Economie Limburg, welke middels Europese aanbesteding "PlusJeMKB” in 2023 geselecteerd is als uitvoerder en geregistreerd is in het Handelsregister van de Kamer voor koophandel onder nummer 77818377. De door SGEL in het kader van deze subsidieregeling te verrichten activiteiten komen ten goede aan de Valkenburgse MKB-er: de activiteiten dienen te worden uitgevoerd voor een in Valkenburg aan de Geul gevestigde ondernemer die deelneemt aan het project “VerduurzaamJeMKB”. De advisering geschiedt door de alliantie van VerduurzaamJeMKB of door erkende (energie)adviesbureaus (bv. aangesloten bij de landelijke Fedec) en/of erkende installatiebedrijven en als zodanig ingeschreven staan in het handelsregister van de KvK.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie in aanmerking komen de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten als genoemd in artikel 3 onder a t/m c.

Artikel 6 Looptijd, berekening en hoogte van de subsidie

1. De looptijd van deze subsidieregeling is 2 jaar.

2. De subsidie wordt per MKB-er berekend op 80% van de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder a t/m c en bedraagt maximaal € 2.000,-- per MKB-er.

Artikel 7 Gehanteerde tarieven door SGEL

De door SGEL gehanteerde tarieven waarop de MKB-er vanwege deze subsidieregeling 80% korting krijgt tot een maximum van € 2.000,-- per MKB-er, zijn:

A. Energiescan voor micro-bedrijven (tot 10 fte): € 475,00

B. Energiescan niet informatieplichtige bedrijven (incl. intakegesprek): € 1.000,00

C. Energiescan informatieplichtige bedrijven (incl. intakegesprek): € 1.470,00

D. Combipakket scan inclusief technisch advies (niet informatieplichtig): € 2.000,00

E. Combipakket scan inclusief technisch advies (informatieplichtig): € 2.465,00

F. Maatwerk advies (financieel, juridisch, werkvoorbereiding): PM

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

De gemeenteraad heeft € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de energetische verbetering van het MKB. Zodoende stellen burgemeester en wethouders het subsidieplafond voor deze regeling voor de volledige looptijd vast op € 200.000,-.

Eerst-komt-eerst-maalt: aanvragen van Valkenburgse MKB-ers worden door SGEL verwerkt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het in lid 1 genoemde subsidieplafond is bereikt.

Als de MKB-er krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt. SGEL voert hiertoe een deugdelijke administratie.

Artikel 9 Aanvraag

Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling legt aanvrager bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens over:

* een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

* de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de ASV dient de subsidieaanvraag uiterlijk 30 april 2024 te zijn ingediend.

Artikel 11 Beslistermijn

Conform artikel 8 van de ASV beslissen Burgemeester en wethouders binnen 13 weken op een aanvraag nadat de aanvraag om subsidie compleet is ingediend.

Artikel 12 Verplichtingen

1. Stichting Groene Economie Limburg verplicht zich ertoe om MKB-ers gevestigd binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul te voorzien van 80% korting op de in artikel 7 genoemde tarieven voor intake gesprek, energiescan en energieadvies (en het daarbij horende technisch-, financieel- of juridisch advies aangaande energiebesparende maatregelen) met een maximum van € 2.000,-- per MKB-er en totdat het subsidieplafond bereikt is. Dit geschiedt op chronologische volgorde van binnenkomst aanvraag energiescan vanuit de MKB-ers, zoals beschreven in artikel 8.

2. Daarnaast verplicht Stichting Groene Economie zich ertoe om eenmaal per kwartaal te rapporteren hoeveel MKB-ers binnen gemeente Valkenburg aan de Geul gebruik hebben gemaakt van de in lid 1 genoemde korting.

3. Per kwartaal vindt er overleg plaats tussen subsidieontvanger en gemeente. Daarbij brengt de Stichting Groene Economie Limburg verslag uit van haar verrichte activiteiten ten aanzien van de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen.

Artikel 13 Eindverantwoording en aantonen verrichting

Een aanvraag tot vaststelling wordt, in afwijking van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023 uiterlijk 15 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht ingediend. De aanvraag bevat:

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten in het afgelopen boekjaar zijn verricht en aan de verplichtingen uit artikel 12 is voldaan;

b. een overzicht van de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening).

Artikel 14 Bevoorschotting en betaling in gedeelten

Het op basis van onderhavige subsidieregeling maximaal verleenbare subsidiebedrag wordt 50%, zijnde €100.000,-, voorgeschoten na beschikking van de subsidie. Bij aantonen van besteding 80%, zijnde €80.000,-, eerste voorschot, wordt het resterende deel van het maximaal verleenbare subsidiebedrag overgemaakt.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van B&W. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van het college van B&W, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan het college van B&W van enige bepaling afwijken.

Artikel 16 Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 14-03-2024

2. Deze subsidieregeling vervalt na verloop van 2 jaren en wel op 14-03-2026

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: SUBSIDIEREGELING VERDUURZAAM JE MKB.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2024.