Besluit van gedeputeerde staten van 19 maart 2024, (dos-2023-0005928, pzh-2023-841980831), tot vaststelling van het besluit samenstelling kamers uit gedeputeerde staten voor de behandeling van administratieve geschillen (Besluit kamers administratief beroep Zuid-Holland)

Geldend van 28-03-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van 19 maart 2024, (dos-2023-0005928, pzh-2023-841980831), tot vaststelling van het besluit samenstelling kamers uit gedeputeerde staten voor de behandeling van administratieve geschillen (Besluit kamers administratief beroep Zuid-Holland)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

overwegende dat:

 • de behandeling van de administratieve geschillen als bedoeld in de artikelen 168 en 170 van de Provinciewet met ingang van 1 januari 2000 is opgedragen aan kamers uit het college;

 • overwegende dat de samenstelling van de kamers als bedoeld in artikel 2 van de Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010 regeling behoeft;

gelet op:

 • artikel 171 van de Provinciewet;

 • De Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010;

BESLUITEN:

Vast te stellen het besluit bedoeld in artikel 2 van de Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010.

Artikel 1 Samenstelling en voorzitterschap van de kamers

 • 1. Voor de behandeling van elk administratief beroep als bedoeld in artikel 1:5, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht een kamer te vormen, bestaande uit:

  • a.

   de eerste portefeuillehouder die het aangaat,

  • b.

   de tweede portefeuillehouder, ter zake van de betreffende materie;

  • c.

   een van de overige leden van Gedeputeerde Staten.

 • 2. In het geval de eerste of de tweede portefeuillehouder als bedoeld in het eerste lid niet beschikbaar zijn, worden zij vervangen door een ander lid van Gedeputeerde Staten.

 • 3. De eerste portefeuillehouder is voorzitter van de kamer. Indien hij niet beschikbaar is, wordt deze in het voorzitterschap vervangen door de tweede portefeuillehouder. In gevallen waarin ook de tweede portefeuillehouder niet beschikbaar is, wijst de kamer uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 2 Intrekking besluit

Ingetrokken wordt, het besluit van 28 februari 2012 (Provinciaal blad 2012, nr.30) houdende wijziging van de samenstelling van de kamers uit GS voor de behandeling van administratieve geschillen en benoeming van voorzitters van de kamers.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Het onderhavige besluit wordt aangehaald als “Besluit kamers administratief beroep Zuid-Holland”.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

voorzitter,

drs. J. Smit