Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024-2026

Geldend van 01-04-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024-2026

Besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul tot vaststelling van de Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

overwegende dat het gemeentebestuur het bestrijden van onderwijsachterstanden wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de visie en ambities als beschreven in het beleidsplan ‘Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul, 2024-2026’;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024-2026.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 156/1), dan wel later daar voor in de plaats tredende Europese regelgeving;

b. doelgroepkind: een doelgroepkind is een kind tussen 2,5 en 6 jaar met 1) een vastgesteld schoolgewicht vanwege het opleidingsniveau van zijn/haar ouders en/of 2) een door de JGZ geconstateerde spraak- taalachterstand op de leeftijd van 18 maanden en/of 3) een kans op een spraak- taalachterstand door belemmeringen zoals Nederlands niet als thuistaal, medische redenen van de ouder of als bij latere observaties door screening een taalachterstand wordt geconstateerd.

c. Samenwerkend Kindcentrum (SKC): een combinatie van een peuteropvang en basisschool waartussen intensief wordt samengewerkt;

d. Peuteropvang: een door het college zodanig erkende voorziening, gehuisvest in of nabij een basisschool, met een vaste samenwerkingsrelatie met de basisschool in het kader van de doorgaande lijn, waar kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen, anders dan als gastouderopvang of kinderopvang in een kindercentrum;

e. VVE-programma: voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;

f. Taalbeleid: alle activiteiten die erop gericht zijn om (dreigende) taalachterstanden te voorkomen/verminderen;

g. Ouderbetrokkenheid: alle activiteiten die erop gericht zijn om ouders te stimuleren thuis hun kind in de ontwikkeling te ondersteunen;

h. JGZ: Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg;

i. Schoolbesturen: het schoolbestuur kom Leren en het schoolbestuur INNOVO;

j. Bibliotheek: De Stichting Heuvellandbibliotheken.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt aan schoolbesturen en bibliotheek voor bovenschoolse taalactiviteiten.

Subsidie kan worden verstrekt aan het Samenwerkend Kindcentrum voor activiteiten die bijdragen aan de doelen die gesteld zijn voor de volgende onderdelen van het onderwijsachterstandenbeleid 2024-2026:

1. Activiteiten in het kader van warme overdracht, doorgaande lijn, Knooppunten, samenwerken met ouders zoals beschreven in de bijlage 1. Indien bij minimaal 10 activiteiten ja ingevuld wordt, kan voor het samenwerkend koppel van basisschool en kinderopvang gezamenlijk een subsidie van € 10.000,= per schooljaar aangevraagd worden.

2. Taalactiviteiten in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden in de basisschool, waaronder de gestelde ambitie rondom tweede taalverwerving.

3. Activiteiten die erop gericht zijn om ouders van kinderen met een (dreigende) achterstand te stimuleren thuis hun kind in de ontwikkeling te ondersteunen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een Samenwerkend Kindcentrum of aan Schoolbesturen en Bibliotheek als bedoeld in artikel 1 onder c, i en j.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3. Hieronder vallen de volgende kosten:

a. Aanschaf van materialen;

b. Promotiematerialen om ouders te bereiken;

c. Huurkosten van ruimten;

d. Salariskosten;

e. Inhuur van derden.

2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag. Ook kosten die gemaakt worden voor voorschoolse educatie en de VE-coach komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Hiervoor is een aparte subsidieregeling opgesteld.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul stelt jaarlijks voor 1 april een subsidieplafond vast voor het volgend schooljaar.

Artikel 7. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen

In verband met jaarlijkse indexatie dienen uurtarieven gebaseerd te zijn op de normbedragen zoals vastgesteld in het CAO Primair Onderwijs en het CAO Kinderopvang.

Artikel 8. Hoogte van subsidie en wijze van verdeling

Als het bedrag opgenomen als subsidieplafond niet toereikend is wordt het beschikbare bedrag verdeeld op basis van de volgende prioritering:

1. Bovenschoolse taalactiviteiten, zoals bijvoorbeeld inrichting van een taalklas.

2. € 10.000,= per SKC ten behoeve van de warme overdracht, doorgaande lijn, knooppunten, samenwerken met ouders.

3. Taalactiviteiten en activiteiten in het kader van ouderbetrokkenheid. De subsidie bedraagt voor SKC Sibbe 1/7 van het restant budget en voor elk van de overige SKC’s bedraagt het subsidie 2/7 van het restant budget.

Indien de middelen niet (volledig) worden gebruikt, dan worden deze toegevoegd aan de middelen van het schooljaar erna.

Artikel 9. Aanvraag

Een aanvraag voor een subsidie vindt plaats via een door het college vastgesteld aanvraagformulier en bevat, in ieder geval, de volgende onderdelen:

1. Een uitwerking van de activiteiten die met de subsidie uitgevoerd zullen worden;

2. De doelen die met de activiteiten worden beoogd;

3. Opbrengsten die de activiteiten op moeten leveren;

4. Een beschrijving van de manier waarop de opbrengsten gemeten worden;

5. Een specificatie van het aangevraagde subsidiebedrag;

6. Het tijdpad.

Het is mogelijk een aanvraag te doen voor de gehele beleidsperiode van 2024 tot en met 2026. In deze gevallen dient in het eerste jaar een uitgebreide aanvraag voor het gehele plan gedaan te worden. In de jaren daarop dient opnieuw een korte versie van de aanvraag gedaan te worden. In deze versie is aandacht voor:

1. Focus en meer concrete uitwerking van de onderdelen en activiteiten die het komend jaar uitgevoerd worden;

2. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de aanvraag die in het eerste schooljaar is ingediend.

Verder volstaat een verwijzing naar de aanvraag zoals ingediend in het eerste schooljaar.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het schooljaar, of de schooljaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul kan subsidieverlening ook worden geweigerd als:

a. met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

b. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

c. aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.

d. de activiteiten, zoals beschreven in de aanvraag, al uitgevoerd en gefinancierd worden vanuit andere gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidieregelingen. Indien reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan de totale kosten van de aangevraagde activiteit. Reeds ontvangen bijdragen van andere organisaties of personen ten behoeve van de aangevraagde activiteiten worden in mindering gebracht op het aangevraagde bedrag van de subsidie.

Artikel 13. Verplichtingen

De subsidieontvanger heeft de volgende verplichtingen:

- Om de kwaliteit van het aanbod te garanderen, worden activiteiten uitgevoerd door bevoegde professionals.

- Medewerking verlenen aan monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en gegevens aanleveren ten behoeve van de Peutermonitor.

Artikel 14. Verantwoording en subsidievaststelling

1. De subsidieontvanger dient jaarlijks voor 1 oktober via een door het college vastgesteld formulier een aanvraag tot vaststelling in voor de ontvangen middelen. Deze aanvraag omvat tenminste de volgende onderdelen:

- Beschrijving van de uitgevoerde activiteiten

- Doelen

- Behaalde opbrengsten

- Meting van de opbrengsten

- Specificatie gemaakte kosten.

2. Een subsidie wordt, in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul vastgesteld binnen 8 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 15. Bevoorschotting

Ontvangers van een subsidie op grond van deze subsidieregeling ontvangen een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan van een bepaling uit deze subsidieregeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 april 2024.

2. Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 januari 2027 , met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór deze datum ontvangen subsidieaanvragen en subsidiebesluiten, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024-2026.

Bijlage 1 Activiteiten

1.Warme overdracht, doorgaande lijn, knooppunten, samenwerken met ouders

Er kan subsidie aangevraagd worden voor activiteiten met betrekking tot warme overdracht, doorgaande lijn, knooppunten, samenwerken met ouders.

Activiteit

ja

nee

1

De overdracht van kinderen (met speciale onderwijsbehoeften) geschiedt op basis van de overeengekomen basisgegevens. Aangegeven wordt of het kind voorschoolse educatie heeft gehad.

2

Bij de overdracht van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften sluit de intern begeleider van de school aan.

3

De voorschoolse voorziening zorgt bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften dat de overdracht plaatsvindt, een half jaar voordat het kind 4 jaar wordt.

4

De warme overdracht van kinderen (met speciale onderwijsbehoeften) gebeurt altijd met de ouders erbij.

5

Na ongeveer 6 maanden na de overdracht is er een terugkoppeling tussen de leerkracht en de pm’er.

6

School en de voorschoolse voorziening bieden tegelijk hetzelfde thema aan.

7

Kindvolgsysteem school en voorschool zijn afgestemd.

8

Wij hebben een gezamenlijke aanpak/ afstemming over pedagogisch klimaat en educatief handelen.

9

Wij hebben een gezamenlijk pedagogisch didactisch plan.

10

Wij hebben als koppel een inhoudelijke doorgaande leerlijn beschreven.

11

Wij hebben duidelijke doelen gesteld; wat moeten kinderen kunnen bij binnenkomst van de basisschool?

12

Het eindniveau van taal/rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling van de peuter is bekend bij de basisschool en de school baseert haar aanbod mede hierop.

13

Wij komen bij elkaar op de groep kijken (collegiale consultatie).

14

Professionals uit kinderopvang en onderwijs ontwikkelen gezamenlijk activiteiten.

15

Minimaal 4x per jaar operationeel overleg kindcentrum

16

Het jaarrooster bevat vier vaste momenten voor knooppuntenoverleg.

17

Ouders sluiten aan bij het knooppuntoverleg en worden goed voorbereid.

18

Wij hebben een gezamenlijke aanpak/afstemming in het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

19

Wij hebben kennis, kunde en vaardigheden in het respectvol omgaan met ouders in het algemeen en bij de warme overdracht in het bijzonder.

20

Wij informeren bij een kennismakingsgesprek naar wensen, verwachtingen en behoeften van ouders en houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Ook geven wij aan ouders aan wat wij van hen verwachten.

21

Wij hebben een gezamenlijk beleid mbt ouderbetrokkenheid. Wat hoort bij de kinderopvang / de school en wat hoort thuis te gebeuren? Wat is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en kinderopvang / school? Hoe realiseer je maatwerk voor ouders zonder stigmatiserend te zijn?

22

Wij benutten de thuistaal van kinderen en ouders.

Indien bij minimaal 10 activiteiten ja ingevuld wordt, kan voor het samenwerkend koppel van basisschool en kinderopvang gezamenlijk een subsidie van € 10.000,= per schooljaar aangevraagd worden.

2.Taalactiviteiten

Er kan subsidie aangevraagd worden voor taalactiviteiten in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden in de basisschool, waaronder de gestelde ambitie rondom tweede taalverwerving.

De introductie van leesmethodes gericht op preventie c.q. vroegtijdige interventie dyslexie.

Projecten gericht op leesbevordering in het basisonderwijs al dan niet in samenwerking met de bibliotheek.

Projecten gericht op het vergroten van de woordenschat voor kinderen met taalachterstand.

Het inrichten van taalklassen voor de eerste opvang van anderstalige leerlingen.

Vergroten van expertise bij de basisscholen over tweede taalverwerving.

Opbrengst indicatoren

De gehanteerde methodes zijn bewezen effectief.

Uit metingen blijkt dat het taalniveau is verbeterd, de woordenschat is toegenomen, het aantal leerlingen met dyslexie is teruggedrongen.

3. Ouderbetrokkenheid

Er kan subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die erop gericht zijn om ouders van kinderen met een (dreigende) achterstand te stimuleren thuis hun kind in de ontwikkeling te ondersteunen

Uitvoering van programma’s waar specifieke aandacht is voor ouders in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Extra activiteiten voor ouders, bijvoorbeeld gezamenlijke momenten om ouders te ontmoeten in de voorschool en op school, themabijeenkomsten over opvoeden of over voorlezen.

Ondersteuning door de bibliotheek bij uitvoering van genoemde programma’s en activiteiten.

Opbrengst indicatoren

Het programma is bewezen effectief.

Aantal deelnemende ouders van kinderen met onderwijsachterstand.

Ondertekening