Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari 2024

Geldend van 06-03-2024 t/m heden

Intitulé

Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari 2024

De directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond,

Gelet op:

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • -

  Artikel 18.6 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • -

  Het mandaatbesluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, zoals deze met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn komen te luiden.

BESLUIT

 • 1.

  De personen die zijn of worden aangesteld, geplaatst of gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en die de zogenaamde BRIKS-taken uitvoeren krachtens de “Samenwerkingsovereenkomst DCMR-OZHZ dd. 8 juli 2020” inzake de uitvoering van BRIKS- taken voor zover het betreft milieubelastende activiteiten betreffende Seveso-inrichtingen of het exploiteren van een ippc-installatie/industriële activiteiten, als bedoeld in de categorie 4 van bijlage I van de richtlijn industriële emissies, in diverse regio’s in Zuid-Holland, en overige provinciale milieubelastende activiteiten, in de regio Rijnmond (exclusief de gemeente Rotterdam), aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

 • 2.

  De aanwijzing tot toezichthouder vervalt met ingang van de dag, waarop het dienstverband of de tewerkstelling, of de detachering van de functionaris is beëindigd dan wel dat deze niet meer werkzaam is als (onbezoldigd) functionaris van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • 3.

  Aan de toezichthouder wordt ten behoeve van het uitoefenen van toezicht op de naleving van de genoemde wetten en regelingen, tezamen met een afschrift van dit besluit, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op maandag 22 januari 2024 en heeft als doel het eerder over dit onderwerp genomen categoraal aanwijzingsbesluit te vervangen. Met de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het “Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari” van 27 oktober 2020.

Ondertekening

Schiedam, 18 januari 2024

Namens het in de aanhef genoemde bestuursorgaan,

Mr. Rosita Thé

Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond