Delegatie- en mandaatbesluit GR BsGW gemeente Valkenburg aan de Geul 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Delegatie- en mandaatbesluit GR BsGW gemeente Valkenburg aan de Geul 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

besluiten:

Artikel 1 Delegatie

Aan het dagelijks bestuur van de BsGW wordt overgedragen de bevoegdheid tot:

 • a.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet bevoegd tot het invorderen van belastingen;

 • c.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet;

 • d.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • e.

  het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;

 • f.

  het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

Artikel 2 Reikwijdte

Artikel 1 is van toepassing ten aanzien van de heffing in het kader van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ), de toeristenbelasting, de reclamebelasting en de precariobelasting onderdeel terrassen.

Artikel 3 Mandaat

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur van de BsGW mandaat verleend tot:

 • a.

  het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • c.

  het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Valkenburg aan de Geul inzake de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 2021, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in lid 2 genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatie- en mandaatbesluit GR BsGW gemeente Valkenburg aan de Geul 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul op 27 februari 2024.

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester