Gemeente Rhenen - Controleprotocol gemeente Rhenen 2023 e.v

Geldend van 29-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Gemeente Rhenen - Controleprotocol gemeente Rhenen 2023 e.v

De raad van de gemeente Rhenen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2023;

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  In te trekken het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019;

 • 2.

  vast te stellen het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening

gemeente Rhenen 2023 e.v..

1. Algemeen

1.1Inleiding

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de

jaarrekening moet de raad een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in

dit controleprotocol. Object van controle in dit protocol zijn de jaarcijfers van de gemeente en

daarmee tevens het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens de raad.

1.2Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de

reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder

te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de

gemeente.

1.3Wettelijk kader

In artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet wordt voorgeschreven dat de raad één of meer accountants

aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in

artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening, het daarbij verstrekken van een controleverklaring

en het uitbrengen van een verslag van bevindingen (hierna te noemen ‘accountantsverslag’).

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de raad nadere aanwijzingen geven

voor te hanteren goedkeuringstoleranties en (afwijkende) rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de

opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel

beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)

De in artikel 213 Gemeentewet voorgeschreven accountantscontrole van de jaarrekening richt zich op

het afgeven van een oordeel over:

 • De getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;

 • Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 van de Financiële-verhoudingswet;

 • Het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186

 • De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)) alsmede de voor accountants geldende controle- en overige standaarden bepalend voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden.

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in.

De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle

zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en

de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 van de Financiële-verhoudingswet met een belang groter of gelijk aan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties.

3.1Goedkeuringstoleranties

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden zijn minimumeisen voor de te hanteren

goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarrekening voorgeschreven.

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in

de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de

bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed.

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstoleranties opgenomen zoals vast te stellen

voor de te controleren jaren. Deze komen overeen met het wettelijk minimum.

Strekking controleverklaring accountant:

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

<1%

>1%<3%

-

> 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

<3%

>3% <10%

> 10%

De percentages worden steeds genomen van de totale begrote lasten na laatste begrotingswijziging.

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de

controleverklaring.

3.2Rapporteringstoleranties

Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend.

De rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant

geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen.

Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het accountantsverslag. De accountant

richt de controle in, rekening houdend met de rapporteringstolerantie om te kunnen waarborgen dat

alle fouten en onzekerheden die dit bedrag overschrijden in het accountantsverslag worden

opgenomen. Daarnaast rapporteert de accountant in alle gevallen als naar het oordeel van de

accountant sprake is van belangrijke kwalitatieve fouten of onzekerheden. Voor de

rapporteringstolerantie in kwantitatieve zin geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of

onzekerheid groter of gelijk aan € 75.000 rapporteert.

4. Rapportering door de accountant

4.1Bevindingen

Na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant de bevindingen in het kort

weergegeven als volgt:

 • Interim-controle en managementletter

  Door de accountant wordt een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Doel van de interim-controle van de accountant is een beeld te krijgen van de mate waarin de organisatie de bedrijfsvoering intern beheerst. Over de uitkomsten van de interim-controle wordt een managementletter uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

 • Controle jaarrekening en accountantsverslag

  Overeenkomstig de Gemeentewet artikel 213 lid 5, wordt na afronding van de controle van de jaarrekening een accountantsverslag uitgebracht aan de raad en in afschrift aan het college van burgemeester en wethouders. In het accountantsverslag wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw financieel beheer en een getrouw verantwoording daarvan waarborgen.

4.2Uitgangspunten voor de rapportagevorm

Gesignaleerde fouten en onzekerheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard en het financiële gevolg of risico. Fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het

accountantsverslag. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de

betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde informatieverzorging en dataverwerking,

indien en voor zover relevant voor de accountantscontrole en van bestuurlijke betekenis.

4.3Controleverklaring

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de

uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de

rechtmatigheid van de specifieke uitkeringen als bedoeld in art. 17 van de Financiële-verhoudingswet. De controleverklaring is bestemd voor de raad, zodat deze de door het college van

burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening gemeente Rhenen 2023 e.v. treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2023 en later.

 • 2.

  Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening gemeente Rhenen 2023 treedt in de plaats van het protocol accountantscontrole 2019.

6. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Controleprotocol gemeente Rhenen 2023 e.v.’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2024

De raadsgriffier, de voorzitter,

K. Koopman drs. J.A. van der Pas (i.a. E. Brouwer)