Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Maashorst maart 2024

Geldend van 02-03-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Maashorst maart 2024

Gelet op artikel 2.77 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Maashorst en artikel 151c van de Gemeentewet,

Overwegende,

dat het gebied gelegen tussen de Wilhelminastraat-Koopmanstraat-Kastanjeweg-Violierstraat-het busstation Uden gelegen tussen de Leeuweriksweg en Violierstraat-Pastoor Spieringsstraat-gedeelte van de Kerkstraat tot en met de Carolushof-St. Janstraat tot en met de Kerkakkerstraat-gedeelte Vorstenburg-de Birgittinessenstraat en een gedeelte van de Biggenstraat en Botermarkt in het centrum van Uden als gevolg van de concentratie van horecavoorzieningen, winkelvoorzieningen en woningen sprake is van de min of meer langdurige aanwezigheid van grote groepen personen op verschillende tijdstippen van de dag;

dat tijdens veelvuldig voorkomende evenementen en culturele festiviteiten sprake is van een grote gebruiksdrukte binnen dit gebied;

dat uit een onderzoek naar veelvoorkomende incidenten van criminaliteit en overlast dit gebied ten opzichte van andere gebieden in de voormalige gemeente Uden relatief hoog scoort;

dat het noodzakelijk is om tijdens de uitgaansuren in de weekenden intensief politietoezicht toe te passen ten einde de openbare orde en de veiligheid van bezoekers van de horeca en de bewoners van het gebied te kunnen waarborgen;

Dat na overleg met de politie ook de hierna genoemde gebieden zijn bepaald waar het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om cameratoezicht in te stellen;

 • -

  het gebied tussen de Maasstraat, Volkelseweg, Boekelsedijk, Parklaan, Zonneweide te Uden, hierna te noemen Sportpark Uden;

 • -

  het gebied tussen de Bitswijk, Mgr. Bosstraat, Kapelstraat, Bosschebaan, Schepersweg en de Rondweg te Uden, hierna te noemen Bogerd;

 • -

  het gebied tussen de Wilhelminastraat, Abdijlaan, Bertrandhof, Zoggelstraat, Kazernestraat te Uden, hierna te noemen Flatwijk;

 • -

  het gebied tussen de Rondweg, Rijksweg A50, Handwijzerstraat en Looweg, hierna te noemen omgeving noodopvang Van der Valk Hotel / Foodcourt Uden. Het Veiligheidsplan Noodopvang Asielzoekers Uden behelst een samenhangend pakket aan maatregelen en afspraken te realiseren om de gewenste leefbaarheid en veiligheid in en rondom (directe nabijheid en openbare ruimte) de tijdelijke noodopvang zo goed mogelijk te waarborgen en ongewenste gedragingen te beperken en waar mogelijk te voorkomen. Extra cameratoezicht maakt deel uit van de preventieve maatregelen buiten de opvanglocatie.

dat cameratoezicht een effectieve ondersteuning is van dit politietoezicht en in het adequaat kunnen optreden bij verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde;

dat onder handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 151c van de Gemeentewet, ook valt de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving;

dat cameratoezicht een preventieve werking heeft op veel voorkomende criminaliteit en overlast;

dat op plaatsen waar doorlopend cameratoezicht nodig is in verband met de concentratie van horecavoorzieningen en een verhoogde kans op verstoring van de openbare orde doorlopend aanwezig is, langdurig en statisch cameratoezicht in wordt gezet;

dat in situaties van een tijdelijke, maar aanhoudende en zich verplaatsende overlast, criminaliteit en verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde, en waarin een tijdelijke inzet van cameratoezicht volstaat, voor een bepaalde duur cameratoezicht in te zetten;

dat de inzet van camera's het meest geëigende middel is ter handhaving van de openbare orde, waaronder aanhoudende en zich verplaatsende overlast, criminaliteit en verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde;

dat het cameratoezicht moet worden gezien aanvullend en in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals de inzet van toezichthouders en verlichting;

Overwegende dat het in te stellen cameratoezicht voldoet aan de eisen van kenbaarheid, proportionaliteit en subsidiariteit;

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer),

BESLUIT

Artikel 1.

 • 1. Het volgende gebied aan te wijzen als aanwijzingsgebied waar met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, ter handhaving van de openbare orde, tijdelijk camera's kunnen worden geplaatst en verplaatst, zoals aangeduid op de als Bijlage I bij dit besluit toegevoegde plattegrond PLTV16-2810:

  • -

   het gebied gelegen tussen de Wilhelminastraat-Koopmanstraat-Kastanjeweg-Violierstraat-het busstation Uden gelegen tussen de Leeuweriksweg en Violierstraat-Pastoor Spieringsstraat-gedeelte van de Kerkstraat tot en met de Carolushof-St. Janstraat tot en met de Kerkakkerstraat-gedeelte Vorstenburg-de Birgittinessenstraat en een gedeelte van de Biggenstraat en Botermarkt te Uden;

  • -

   Sportpark Uden;

  • -

   De Bogerd;

  • -

   De Flatwijk;

  • -

   Omgeving noodopvang Van der Valk Hotel / Foodcourt Uden.

 • 2. De volgende straten aan te wijzen waar ter handhaving van de openbare orde vaste camera’s zijn geplaatst, zoals aangeduid op de als Bijlage I bij dit besluit toegevoegde plattegrond PLTV16-2810;

  • -

   Markt-Markstraat-Kastanjeweg-Julianastraat-Sacramentsweg te Uden;

  • -

   St. Jansstraat-Birgittenissenstraat te Uden;

  • -

   Mondriaanplein te Uden.

 • 3. Dat in de onder punt 1 aangewezen gebied als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht:

  • -

   De burgemeester kan besluiten dat de camera's gedurende door hem te bepalen tijden, live worden uitgelezen en/of de camerabeelden worden opgenomen;

  • -

   De camerabeelden kunnen worden opgenomen gedurende 24 uur per dag;

 • 4. Dat in de onder punt 2 aangewezen gebied als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht:

  • -

   Op vrijdag- en zaterdagnacht worden de camera's live uitgekeken van 23.00 uur tot 05.00 uur;

  • -

   Worden de camerabeelden opgenomen gedurende 24 uur per dag;

 • 5. De duur van het tijdelijke cameratoezicht binnen het onder punt 1 aangewezen gebied bedraagt niet langer dan 6 aaneengesloten maanden;

  • -

   De burgemeester kan indien dit nodig blijkt, besluiten de duur van het tijdelijke cameratoezicht op een bepaalde locatie na het verloop van de 6 maanden telkens weer voor een periode van 6 maanden te verlengen;

  • -

   De burgemeester informeert de gemeenteraad hierover.

 • 6. Dat op dagen dat een evenement plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst, of een algemene Kermis als bedoeld in artikel 1 onder a. van de Kermisverordening van de gemeente Maashorst, de burgemeester kan besluiten dat de camera's gedurende door hem te bepalen tijden, live worden uitgelezen en/of de camerabeelden worden opgenomen;

 • 7. Dat bij (dreigende) incidenten, verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde of calamiteiten, de politie, in overleg met de gemeente Maashorst, kan besluiten de camera's live uit te lezen en/of camerabeelden op te nemen;

 • 8. De opgenomen beelden kunnen worden uitgelezen en opgeslagen. ln het laatste geval worden zij maximaal 4 weken bewaard. Zij vormen een tijdelijk register in het kader van de Wet Politiegegevens;

 • 9. De beelden kunnen worden gebruikt in het kader van opsporing van strafbare feiten, na overleg met de officier van Justitie van het Arrondissementparket Oost Brabant;

Artikel 2. lntrekking

Het aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Maashorst van december 2023 in te trekken;

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking;

Artikel 4. Geldigheidsduur

Dit besluit is geldig voor de duur van drie jaar tot 1 maart 2027.

Ondertekening

De Burgemeester van de gemeente Maashorst

M.J.D. Donders-De Leest (wnd.)

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling