Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 6 februari 2024 (PZH-2024-847905026, DOS-2024-0000936) tot aanwijzing van de toezichthouders van de Dienst Beheer Infrastructuur inzake de Omgevingswet

Geldend van 21-02-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 6 februari 2024 (PZH-2024-847905026, DOS-2024-0000936) tot aanwijzing van de toezichthouders van de Dienst Beheer Infrastructuur inzake de Omgevingswet

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op:

 • -

  artikel 18.6 van de Omgevingswet;

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 12.1, eerste lid, van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening;

 • -

  artikel 9, eerste lid, van de Verordening nautisch beheer Zuid-Holland 2022;

 • -

  artikel 4.53, eerste lid, en bijlage IX, lijst A onder 3 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht;

 • -

  het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland;

 • -

  het Bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019 -2025 van de provincie Utrecht van 5 juli 2022;

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, de Verordening nautisch beheer en de Omgevingsverordening provincie Utrecht, uitsluitend voor zover dit betreft het houden van toezicht op het Merwedekanaal bezuiden de Lek, gelegen in de provincie Utrecht;

Besluiten:

Artikel 1

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  afdeling 3.7 en 3.8 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening;

 • b.

  de Verordening nautisch beheer Zuid-Holland 2022;

 • c.

  paragraaf 4.4.1 tot en met 4.4.3 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht, uitsluitend met betrekking tot het Merwedekanaal bezuiden de Lek, gelegen in de provincie Utrecht;

worden aangewezen personen werkzaam bij de Dienst Beheer Infrastructuur in de volgende functies:

 • a.

  weginspecteur;

 • b.

  vaarweginspecteur;

 • c.

  teamleider;

 • d.

  medewerker objectbediening;

 • e.

  medewerker IC desk;

 • f.

  coördinator handhaving.

Artikel 2

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot opzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 3

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer en Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Utrecht wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het besluit wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake de Omgevingswet.

Ondertekening

Den Haag, 6 februari 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

drs. C.E.M. Weber

directeur Dienst Beheer Infrastructuur