Beleidsregels elektronisch verkeer Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels elektronisch verkeer Maashorst

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat de wet steeds toestemmingen vereist voor elektronische berichten over en weer tussen een betrokkene en de gemeente voor een betrouwbare en beveiligde informatiehuishouding;

dat betrokkene met een webformulier direct weet waar een formele aanvraag voor een vergunning of andere beschikking aan moet voldoen, en dat doelgericht, klantvriendelijk en tijdbesparend is;

dat een informele vraag of melding via een ‘contact-webformulier’ stuurt op gemeente-ondersteuning zonder direct een legesverplichting of vervaltermijn zodat een afwijzend besluit op de aanvraag dreigt;

dat kanaalsturing bij een digitale persoon noodzakelijk is om tijdig en getrouw aan de verhoogde eisen van een formele aanvraag te kunnen voldoen en een onnodig juridisch geschil ter zake te voorkomen;

gelet op artikel de artikelen 2:15 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid, sub a, van de Gemeentewet, artikel 3 van de Archiefwet en, in het algemeen, de artikelen 1:3, vierde lid, en 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregels elektronisch verkeer Maashorst

Artikel 1. Elektronisch verkeer tussen gemeente en personen

 • 1. Opengesteld is de elektronische weg op of via de gemeentelijke website met gebruikmaking van:

  • a.

   een algemeen contactformulier voor het doen van een informele vraag of onverplichte melding;

  • b.

   een webformulier beschikbaar gesteld met invuleisen bestemd voor de omschreven dienst bij een bepaald onderwerp.

 • 2. Het webformulier die een dienst inhoudt van een aanvraag tot het nemen van besluit overeenkomstig de Awb: Algemene wet bestuursrecht, verplicht tot het ondertekenen met een elektronische handtekening DigiD, eHerkenning of eIDas.

 • 3. Op het formulier maakt de indiener desgewenst kenbaar op welke elektronische wijze deze voldoende bereikbaar is.

 • 4. De domeindirecteur Dienstverlening wordt hierbij mandaat verleend voor het volgens de Awb vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

Artikel 2. Mededelingen ontvangst of weigering

 • 1. Na indiening van het formulier op of via de website volgt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging.

 • 2. Na registratie in het gemeentelijke informatiesysteem voor afhandeling en archivering volgt een inhoudelijke ontvangstbevestiging of bij een elektronische weigering een mededeling voor elektronisch herstel.

 • 3. Van een elektronische weigering van een formulier is sprake in het geval:

  • a.

   de gemeentelijke software of virusscanner vermoedt dat deze voor de gemeente schadelijk is;

  • b.

   deze door de afzender niet bij een vereiste elektronische handtekening juist is ondertekend;

  • c.

   de eventuele bijlagen de maximale grootte overschrijden of niet geopend kunnen worden;

  • d.

   in een of meer invulvelden een link is geplaatst.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Uden, 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)