Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf

Geldend van 17-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

Overwegende dat in het kader van het Interventieteam Maas en Leijgraaf (IML) – een samenwerkingsverband op het terrein van toezicht en handhaving tussen de gemeenten Land van Cuijk en Maashorst, Politie basisteam Maas en Leijgraaf, de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Omgevingsdienst Brabant-Noord en de Belastingsamenwerking Oost-Brabant – het noodzakelijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders zoals bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

  • de regisseur openbare orde en veiligheid, ondermijning van de gemeente Maashorst in zijn hoedanigheid als coördinator van het IML;

  • de bouwinspecteurs van de gemeente Land van Cuijk die namens hun eigen gemeente deelnemen aan het IML;

  • de bijzonder opsporingsambtenaar Domein I van de gemeente Land van Cuijk die namens hun eigen gemeente deelnemen aan het IML;

  • de bijzonder opsporingsambtenaar Domein II van de gemeente Land van Cuijk die namens hun eigen gemeente deelnemen aan het IML;

  • de sociaal rechercheur van de gemeente Land van Cuijk die namens de eigen gemeente deelneemt aan het IML.

BESLUIT

Artikel 1

aan te wijzen als toezichthouder voor het IML namens de gemeente Maashorst, zoals bedoeld in afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

Afvalstoffenverordening van de gemeente Maashorst, artikel 21;

Alcoholwet - artikel 41, eerste lid, sub b;

Algemene plaatselijke verordening Maashorst- artikel 6.2;

Asbestverwijderingsbesluit 2005;

Brandveiligheidsverordening;

Erfgoedwet – artikel 9.1;

Huisvestingswet 2014;

Leegstandwet - artikel 17;

Opiumwet - artikel 13b;

Participatiewet – artikel 76a;

Speelautomatenhalverordening;

Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst artikel - 12.2;

Wet aanpak woonoverlast;

Wet basisregistratie persoonsgegevens - artikel 4.2;

Wet maatschappelijke ondersteuning;

Wet op de economische delicten;

Wet op de kansspelen - artikel 34;

Wet publieke gezondheid;

Wet veiligheidsregio’s – artikel 61, derde lid;

Winkeltijdenwet en Verordening winkeltijden;

Woningwet - artikel 93 eerste lid;

Omgevingswet - artikel 18.6;

Wet goed verhuurderschap;

Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Artikel 2

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van toezichthouder geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden voor de gemeente Maashorst.

Artikel 3

Aan de toezichthouders wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2024.

Artikel 5

Het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Interventieteam Maas & Leijgraaf van 13 september 2022 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College en burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst op 1 februari 2024

Uden,

de secretaris

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Maashorst op 1 februari 2024,

De burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)