Hogere grenswaarde – woningbouw Oosterweg 15

Geldend van 01-02-2024 t/m heden

Intitulé

Hogere grenswaarde – woningbouw Oosterweg 15

Burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul hebben vanaf 21 december 2023 tot en met 1 februari 2024 voor iedereen het ontwerp hogere grenswaarde voor 19 nieuwbouwwoningen geprojecteerd aan de Oosterweg 15 te Valkenburg ter inzage gelegd.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van de nieuw te bouwen woningen een hogere geluidsbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 49 dB en spoorlawaai bedraagt maximaal 68 dB.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul besluiten om op grond van art. 110a van de Wet geluidhinder definitief de hogere grenswaarden vast te stellen.

Ter inzage

Het definitieve besluit tot hogere grenswaarde ligt ter inzage bij het Klantencontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis, bereikbaar via tel. 14043.

Indienen bezwaar

Tot en met 22 maart 2024 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college (in een brief of per e-mail). Gelieve als onderwerp te vermelden 'bezwaar 19 nieuwbouw woningen Oosterweg 15’. U kunt uw bezwaarschrift opsturen (ter attentie van het college) naar Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg of per e-mail naar info@valkenburg.nl. Een bezwaarschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van het bezwaarschrift.

Ondertekening