Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden gemeente Maashorst 2023

Geldend van 13-02-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden gemeente Maashorst 2023

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

overwegende dat:

 • -

  ter vermindering van administratieve lasten wordt volstaan met algemene regels voor het (laten) plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden op, aan of boven de weg;

 • -

  overmatige plaatsing van tijdelijke reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden de weggebruiker te veel kan afleiden of een aantasting kan betekenen van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • -

  het noodzakelijk is om voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden nadere regels te hebben ten aanzien van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg en vanuit het oogpunt van welstand;

gelet op artikel 5:1, derde lid, van de Verordening Fysieke Leefomgeving;

B E S L U I T :

vast te stellen Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden gemeente Maashorst 2023.

Artikel 1 Algemene voorwaarden

 • 1. Het (laten) plaatsen van reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden is alleen toegestaan voor evenementen en activiteiten die voldoen aan de hieronder genoemde criteria:

  • het evenement / de activiteit:

   • heeft een tijdelijk karakter;

   • is voor een breed publiek (particulieren/consumenten en instellingen) toegankelijk;

   • heeft een sociaal-cultureel karakter, ofwel een maatschappelijk belang;

   • mag geen betrekking hebben op een bepaald commercieel merk of product;

   • heeft geen betrekking op tijdelijke prijskortingen of commerciële acties voor een product of deel van het assortiment;

   • mag niet gericht zijn op bedrijven (business-to-business-communicatie);

   • mag geen betrekking hebben op alcohol- en tabaksproducten;

   • moet ethisch passen in het gemeentelijk beleid.

 • 2. De aangekondigde evenementen en activiteiten moeten binnen de gemeente Maashorst plaatsvinden of uitstraling hebben c.q. van belang zijn voor inwoners en bezoekers van de gemeente Maashorst.

 • 3. De reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden mogen alleen in een metalen frame en rond lichtmasten worden geplaatst; plaatsing rondom andere objecten in de openbare ruimte, zoals verkeerborden, verkeersbordpalen of bomen is verboden.

 • 4. Voor eenzelfde activiteit mogen maar één keer per kwartaal reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden worden geplaatst.

 • 5. De reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden moeten tenminste 15 meter uit de straathoek geplaatst worden.

 • 6. De minimumafstand tussen de reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden bedraagt 50 meter.

 • 7. Plaatsing is niet toegestaan binnen een afstand van 100 meter van een rotonde, voetgangersoversteekplaats, kruising of andere aansluiting met een openbare weg.

 • 8. De reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden mogen geen doorgang of voetpad belemmeren; er moet minimaal 1,50 meter vrije doorgang blijven.

 • 9. Plaatsing is alleen mogelijk langs wegen, die staan vermeld in de tabel in artikel 3. Als dit provinciale wegen zijn, is plaatsing alleen mogelijk als de provincie toestemming heeft verleend voor de plaatsing.

 • 10. Op ieder reclamebord, sandwichbord of driehoeksbord moet een leesbaar het volgende vermeld staan:

  • contactpersoon met telefoonnummer;

  • datum plaatsing;

  • datum verwijdering.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

 • 1. Plaatsing mag maximaal 14 kalenderdagen direct voorafgaande aan de startdatum van het evenement of de activiteit op de in artikel 3 aangewezen locaties,. Toestemming moet vooraf bij de gemeente worden gevraagd.

 • 2. De reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden moeten binnen 3 kalenderdagen na afloop van het evenement of de activiteit zijn verwijderd.

Artikel 3 Aangewezen locaties en aantallen

Plaatsing mag alleen op locaties genoemd in onderstaande tabel.

Woonplaats

Totaal aantal reclameborden,

sandwichborden en driehoeksborden

Toegestane wegen

Odiliapeel

Maximaal 6

Oudedijk

Reek

Maximaal 10

Mgr. Borretstraat

Mgr. Suijsstraat

Schaijksestraat

Schaijk

Maximaal 10

Haagstraat

Pastoor van Winkelstraat

Runstraat

Schutsboomstraat

Uden

Maximaal 60

Abdijlaan

Bronkhorstsingel

Cimbaallaan

Hoevenseweg

Industrielaan

Kastanjeweg

Klarinetstraat

Kornetstraat

Land van Ravensteinstraat

Leeuweriksweg

Loopkantstraat

Losplaats

Mellesingel

Pastoor Spieringsstraat

President Kennedylaan

Sesterlaan

Van Duerenlaan

Verlengde Velmolenweg

Violierstraat

Volkelseweg

Wilhelminastraat

Volkel

Maximaal 9

Antoniusstraat

Brabantstraat

Leeuwstraat

Nieuwe Udenseweg

Zeelandsedijk

Zeeland

Maximaal 10

Bergmaas

Kerkstraat

Langenboomseweg (tussen Kerkstraat en Midden-Peelweg)

Peelweg (provinciale weg)

Artikel 4 Toezicht en handhaving

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders heeft medewerkers van de gemeente aangewezen voor toezicht en handhaving op reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden. Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van deze nadere regels en ze controleren regelmatig of de reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden tijdig zijn verwijderd.

 • 2. Aanwijzingen met betrekking tot de reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden die worden gegeven door de politie, brandweer of daartoe aangewezen medewerkers van de gemeente, moeten worden opgevolgd.

 • 3. Om het tijdig verwijderen van de borden in de hand te kunnen houden, geldt de volgende werkwijze:

  • a.

   op ieder reclamebord, sandwichbord of driehoeksbord moet een goed leesbaar contactpersoon met telefoonnummer, datum van plaatsing en datum van verwijdering vermeld staan;

  • b.

   als de onder punt a verplichte gegevens niet op het reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden staat vermeld, wordt het bord aangemerkt als zwerfafval en kan om die reden direct op kosten van het bedrijf of de organisator, die de opdracht tot plaatsen heeft gegeven, worden verwijderd;

  • c.

   als de reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden na de toegestane datum nog aanwezig zijn, wordt de overtreder éénmalig per brief gesommeerd om de borden te verwijderen. Als de borden dan nog niet worden verwijderd, dan zal de gemeente de borden verwijderen op kosten van het bedrijf of de organisator, die de opdracht tot plaatsen heeft gegeven.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • 1. Plaatsing mag geen schade toebrengen aan de weg of lichtmasten, of gevaar opleveren voor de weggebruiker.

 • 2. Schade aan gemeentelijke eigendommen zal worden verhaald op degene die de reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden heeft geplaatst, of voor de plaatsing opdracht heeft gegeven.

 • 3. Voor eventuele schade, voortvloeiende uit het plaatsen of geplaatst hebben van reclameborden, sandwichborden of driehoeksborden, kan de gemeente Maashorst niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden Gemeente Maashorst 2023”

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de vijfde kalenderdag na datum bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Uden, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)