AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

Geldend van 30-01-2024 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Dat de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen, die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

BESLUITEN:

De medewerkers met de volgende functies met directe ingang aan te wijzen tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen:

• Wijk BOA

• Integraal Boa domein I

• Integraal toezichthouder Omgevingsrecht – Milieu

• Integraal toezichthouder Omgevingsrecht – Bouwen

• Jurist Bijzondere wetgeving

• Jurist Omgevingsrecht

• Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

• Regisseur analist ondermijning

• Coördinator Handhaving

Hiertoe het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

Artikel 1

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

- Afvalstoffenverordening;

- Alcoholwet;

- Algemene Plaatselijke verordening, inclusief bijbehorende regelingen/ bijzondere wetten;

- Algemene wet bestuursrecht;

- Asbestverwijderingsbesluit 2005;

- Besluit activiteiten leefomgeving;

- Besluit bouwwerken leefomgeving;

- Besluit kwaliteit leefomgeving;

- Huisvestingswet 2014;

- Leegstandswet;

- Omgevingswet;

- Parkeerverordening;

- Participatiewet;

- Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022;

- Verordening speelautomatenhallen;

- Wet maatschappelijke ondersteuning;

- Wet basisregistratie gebouwen;

- Wet basisregistratie personen;

- Wet goed verhuurderschap;

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

- Wet milieubeheer;

- Wet op de kansspelen;

- Wet veiligheidsregio’s;

- Winkeltijdenverordening;

Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Tevens zijn de toezichthouders bevoegd om op grond van artikel 18.7, tweede lid van de Omgevingswet een woning tegen de wil van de bewoner te betreden met een machtiging van de burgemeester.

Artikel 2

Aan de toezichthouder wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 3

De aanwijzing als toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking. Eerdere besluiten van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wetten genoemd in artikel 1 van dit besluit worden ingetrokken.

Ondertekening

Datum: 25 januari 2024

Namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Mw. S. Jacobs,

Afdelingshoofd Vergunningen veiligheid toezicht & handhaving