Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Besluit van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul tot vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 10 januari 2023 en 3853;

gelet op de artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef onder a van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet

Gezien het advies van de commissie Algemene Zaken en Middelen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2024

Artikel 1. Definities

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2.

  De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 februari 2023.

De voorzitter,

De griffier,