Subsidieregeling muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul 2024

Geldend van 23-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul 2024

Besluit van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul tot vaststelling van de Subsidieregeling Muziekonderwijs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

-overwegende dat het gemeentebestuur muziekonderwijs binnen de harmonieën, fanfares en brassbands wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

-gelet op artikel 2 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2024;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul 2024:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

-algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 156/1), dan wel later daar voor in de plaats tredende Europese regelgeving;

-Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023;

-HaFaBra: afkorting van harmonieën, fanfares en brassbands

-Muziekonderwijs: erkende muziekopleidingen die voldoen aan de door Kunstfactor (het landelijk Sectorinstituut voor amateurkunst) gegeven richtlijnen en kwaliteitseisen voor instrumentale muziekopleidingen zoals vastgelegd in het ‘Raamleerplan voor de HaFaBra-sector’ (Raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk).

-Muziekdiploma A, respectievelijk B, C en D: diploma dat wordt afgegeven na het succesvol afronden van een muziekopleiding c.q. deelopleiding op A-, B-, C- of D-niveau zoals gedefinieerd in het Raamleerplan voor de HaFaBra-sector.

-Gekwalificeerde docenten: docenten waarvan de kwalificatie voor het geven van muziekles blijkt uit het feit dat ze succesvol de eerste opleidingsfase (Bachelor) van het conservatorium hebben afgerond, dan wel dat ze beschikken over een daarmee gelijk te stellen kwalificatie op tenminste HBO-niveau.

-VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag zoals afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

-Cursusjaar: de periode die overeenkomt met een kalenderjaar.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten gelegen op het vlak van muziekbeoefening/muzikale vorming.

2. De activiteiten dienen te voldoen aan de volgende eisen:

a. muzieklessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten die beschikken over een VOG;

b. Het voor een deelnemer gedurende het cursusjaar te subsidiëren lessenpakket heeft een totale omvang van minimaal 20 tot maximaal 40 individuele lessen;

c. Het lessenpakket voor een groepsles per sectie heeft een totale omvang van maximaal 10 lessen per cursusjaar;

d. De subsidie geldt voor maximaal 1 instrument per leerling per jaar.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aanHaFaBra-instellingen zonder winstoogmerk die én zijn gevestigd én hun activiteiten uitoefenen in Valkenburg aan de Geul.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

1. De subsidie voor individuele lessen bedraagt € 7,- per les.

2. De subsidie voor groepslessen bedraagt € 25,- per les.

3. Een aanvullend subsidiebedrag kan worden verstrekt:

a. voor het geven van muziekonderwijs in het kader van buitenschools cultuuraanbod in het basisonderwijs binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het aanbod bestaat uit een project van minimaal 4 lessen en wordt gegeven op de basisschool door gekwalificeerde docenten. De subsidie bedraagt € 1.000,- per HaFaBra-instelling per jaar.

b. voor het geven van een masterclass of workshop. De subsidie bedraagt € 250,- per masterclass/workshop tot een maximum van 3 per HaFaBra-instelling per jaar

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien het aantal aanvragen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag per aanvrager naar rato verlaagd. Dit gebeurt door toepassing van een breuk met in de teller het bedrag van het subsidieplafond en in de noemer de som van de subsidiebedragen die op basis van deze regeling berekend zijn.

Artikel 7. Verplichtingen van de subsidieaanvrager

De aanvrager van de subsidie is gehouden tot het nakomen van de aan de subsidieverstrekking verbonden voorwaarden en stelt zich garant voor de vereiste omvang en kwaliteit alsmede voor de continuïteit van de muziekopleidingen.

Artikel 8. Aanvraagtermijn en beslistermijn

1. Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Hiervoor geldt een standaardaanvraagformulier (zie website www.valkenburg.nl). Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2. Op een aanvraag om subsidie als bedoeld in het vorige lid beslissen Burgemeester en wethouders uiterlijk op 31 januari van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, een en ander conform artikel 8 lid 3 van de Algemene subsidieverordening en in afwijking van de beslistermijn als genoemd in artikel 8 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening.

Artikel 9. Verantwoording

De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 maart volgend op het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend middels een verslag een verantwoording te overleggen over het verloop van de opleidingen en de behaalde resultaten. De bij te voegen financiële verantwoording bestaat uit een overzicht waarop de inkomsten en uitgaven gespecificeerd staan weergegeven voorzien van kopieën en betaalbewijzen van de facturen gericht aan de muziekdocenten. De financiële verantwoording dient te zijn voorzien van een verklaring van getrouwheid, ondertekend door het dagelijks bestuur van de instelling.

Artikel 10. Overige bepalingen

1. De subsidieverstrekking vindt plaats met in achtneming van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening, behalve als daar in deze subsidieregeling expliciet van is afgeweken.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de subsidieverstrekking extra voorschriften verbinden.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze subsidieregeling, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 12. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

2. Bij het in werking treden van deze subsidieregeling worden de Nadere regels muziekonderwijs ingetrokken, met dien verstande dat laatstgenoemde regels van toepassing blijven voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór inwerkingtreding van de subsidieregeling Muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul 2024, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul 2024.

Ondertekening