Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 07-10-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Valkenburg aan de Geul

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Gelet op:

de Wet energietoeslag 2023;

artikel 35 van de Participatiewet;

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag in 2023;

Het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Valkenburg aan de Geul.

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Valkenburg aan de Geul

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

De wet: De Participatiewet;

Bijstandsnorm De norm zoals bedoeld in artikel 20 t/m 30 van de wet;

College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Maastricht;

Huishouden: De alleenstaande; de alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, b of c van de wet, die een zelfstandige woning bewonen.

Zelfstandige woning: Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken, douche en toilet. Is er geen eigen toegang of wordt keuken, douche of toilet gedeeld met de bewoners van andere woningen/kamers, dan is het een onzelfstandige woning. Een zelfstandig woning is of in eigendom van de bewoner of wordt door de bewoner in zijn geheel gehuurd op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde en tegen een commerciële prijs;

Inkomen: Het inkomen zoals omschreven in artikel 32 van de wet, onder aftrek van hetgeen op grond van artikel 31 lid 2 van de wet niet tot de middelen wordt gerekend en van hetgeen op grond van artikel 33 lid 5 van de wet buiten beschouwing wordt gelaten. Het inkomen is exclusief vakantietoeslag;

Kostendelersnorm: De norm bedoeld in artikel 22a van de wet.

Peildatum: Datum van aanvraag;

Peilmaand: De kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend;

Individuele

inkomenstoeslag: De toeslag zoals bedoeld in artikel 36 van de wet;

Student: Een persoon die in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Alle andere begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet energietoeslag 2023, de Algemene wet bestuursrecht en de wet.

Artikel 2. Energietoeslag

De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, waarop de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de wet van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat:

De aanvrager de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan niet hoeft aan te tonen in geval van ambtshalve toekenning conform artikel 7;

De aanvrager als bedoeld in artikel 8 een bewijsstuk dient bij te voegen waaruit blijkt dat het energiecontract op zijn/haar naam staat of dat hij/zij de energiekosten betaalt en dit blijkt uit een specificatie van de servicekosten of van de huurcomponenten;

De draagkrachttoets, bedoeld in artikel 35 eerste lid van de wet, niet wordt toegepast;

Het drempelbedrag zoals bedoeld in artikel 35 tweede lid van de wet niet van toepassing is.

Artikel 3. Doelgroep

De energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag die wonen in een zelfstandige woning.

Niet tot de doelgroep worden gerekend:

Personen die wonen in een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen, tenzij deze personen zelf voorzien in hun energiekosten en dit uit een energiecontract, een specificatie van de servicekosten of van de huurcomponenten blijkt;

Personen jonger dan 21 jaar, tenzij deze jongeren een zelfstandige woning bewonen en aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de wet ontvangen wegens het niet te gelde kunnen maken van de ouderlijke onderhoudsplicht;

Studenten;

Personen die uitsluitend met een briefadres ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP);

Personen met een verlaging van de bijstand wegens het ontbreken van woonkosten.

Artikel 4. Voorwaarden

Het college verstrekt een energietoeslag aan een huishouden uit de doelgroep, zoals benoemd in artikel 3, als voldaan wordt aan deze voorwaarden:

Het (gezamenlijk) inkomen in de peilmaand is niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag;

Er is niet eerder een energietoeslag 2023 verstrekt (bijvoorbeeld door een andere gemeente of aan een ander persoon binnen het huishouden);

De aanvrager staat op de peildatum ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Er is sprake van bewoning van een zelfstandige woning.

Het recht op energietoeslag 2023 wordt vastgesteld op de peildatum.

Artikel 5. Inkomen

Het in aanmerking te nemen (gezamenlijk) inkomen is het netto-inkomen exclusief vakantiegeld. Dit wordt afgezet tegen een inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. De kostendelersnorm wordt buiten beschouwing gelaten.

Bij de vaststelling van het inkomen wordt een verstrekte individuele inkomenstoeslag buiten beschouwing gelaten.

Het in aanmerking te nemen inkomen wordt verlaagd met:

Feitelijke betalingen voor levensonderhoud ten behoeve van een niet in het gezinsverband levende echtgenoot of kinderen tot 21 jaar;

Verschuldigde belastingen over buitenlandse pensioenen.

Artikel 6. Hoogte energietoeslag

De energietoeslag bedraagt € 800,- per huishouden dat een zelfstandige woning bewoont en dat van de gemeente Valkenburg aan de Geul een energietoeslag 2022 heeft ontvangen en nu ook weer in aanmerking komt voor een energietoeslag 2023.

Voor een huishouden dat een zelfstandige woning bewoont en voor het eerst voor een energietoeslag van de gemeente Valkenburg aan de Geul in aanmerking komt, bedraagt de energietoeslag 2023 maximaal € 1.300,-, onder aftrek van een eventueel elders ontvangen energietoeslag 2022 voor zover die hoger was dan € 1.300,-.

Het meerdere boven die € 1.300,- wordt dan op de energietoeslag 2023 in mindering gebracht.

Artikel 7. Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en bijstand ontvangen op grond van de wet ontvangen de energietoeslag in 2023 ambtshalve.

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en een uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004 ontvangen de energietoeslag in 2023 ambtshalve.

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en in het lopende jaar 2023 (tot 1 augustus) of in het voorafgaande jaar bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) of een vergoeding in het kader van de Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering of de Declaratieregeling I en II hebben gekregen, ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve.

Huishoudens waarvan de inkomensgegevens zijn ontvangen via het Inlichtingenbureau en die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve.

Artikel 8. De aanvraag

Huishoudens die in 2023 niet in aanmerking komen voor ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen digitaal een aanvraag indienen of gebruik maken van een papieren aanvraagformulier dat op telefonisch verzoek kan worden toegezonden, zelf kan worden gedownload en uitgeprint.

Een aanvraag voor energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2024.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Als de aanvrager in een kalenderjaar niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval bepalen dat de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10. Inwerkingtreding, duur en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet energietoeslag 2023 en vervallen op de datum, genoemd in artikel 35 lid 4, onderdeel b, van de wet. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Maastricht’.

Ondertekening

Aldus besloten door:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul in de collegevergadering van

28 november 2023

de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op de Wet energietoeslag 2023 en artikel 35 van de wet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 9 in.

Artikelsgewijs

Artikel 3

In artikel 3 wordt de doelgroep nader omschreven. Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 worden in de Wet energietoeslag 2023 uitgesloten. Ze kunnen wel onder bepaalde voorwaarden via DUO in aanmerking komen voor een aparte energietoeslag.

Artikel 4

Dit artikel vermeldt de nadere voorwaarden. Er wordt geen rekening gehouden met vermogen. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘peildatum’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen Beleidsregels bijzondere bijstand. In artikel 1 worden de begrippen nader omschreven.

In artikel 4 onder b is ook de voorwaarde opgenomen dat niet eerder een energietoeslag 2023 is verstrekt. Bijvoorbeeld door een andere gemeente of aan een ander persoon binnen het huishouden. Het gaat dan uitsluitend om een energietoeslag op basis van de Wet energietoeslag 2023.

Artikel 5

In dit artikel wordt ingegaan op het inkomen. Bij de beoordeling van het inkomen moet de gemeente op grond van de Participatiewet uitgaan van het inkomen waarover iemand redelijkerwijs kan beschikken. Dit betekent in het geval er een executoriaal beslag ligt op het inkomen, dat het deel van het inkomen waarop beslag ligt niet in aanmerking mag worden genomen bij het bepalen van het recht op een energietoeslag. Bij de vaststelling van het inkomen moet in dat geval dus worden uitgegaan van het inkomen dat resteert na het beslag. Hierin bestaat geen beleidsvrijheid voor gemeenten. Dit inkomen zal tussen de 95% en de 110% van de bijstandsnorm liggen. Het daadwerkelijk besteedbare inkomen meenemen in de inkomensberekening is ook van toepassing op huishoudens in een schuldhulpverleningstraject (Wsnp en Msnp). Ook in deze situatie komt het besteedbare inkomen vaak niet uit boven de 110% van de bijstandsnorm.

Artikel 6

In artikel 6 wordt bij het bepalen van de hoogte van de energietoeslag 2023 ook gekeken naar een eerder ontvangen energietoeslag 2022. Is bijvoorbeeld in een vorige gemeente een energietoeslag 2022 ontvangen van in totaal € 1.800,- dan bedraagt de energietoeslag 2023 € 800,-. Heeft een huishouden elders een energietoeslag 2022 van € 1.300,- gekregen dan ontvangt het ook een energietoeslag 2023 van € 1.300,-. Een huishouden dat in een vorige gemeente € 1.000,- heeft gekregen, ontvangt eveneens € 1.300,-. De Energietoeslag 2023 is immers gemaximeerd op € 1.300,-. Het is namelijk niet de bedoeling een elders ontvangen lagere energietoeslag 2022 te gaan compenseren.

Artikel 7

Een ambtshalve toekenning zoals bedoeld in artikel 7 is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ.

Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregelingen. Ook kan het gaan om huishoudens die AOW krijgen en eventueel een klein pensioen maar waarbij het inkomen onder de inkomensgrens blijft. Of e.e.a. mogelijk is, zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om op voorhand vast te stellen dat wordt voldaan aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en de andere voorwaarden uit de wet.