Subsidieregeling opstallen buitensportverenigingen Valkenburg aan de Geul 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling opstallen buitensportverenigingen Valkenburg aan de Geul 2023

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul tot vaststelling van de Subsidieregeling opstallen buitensportverenigingen Valkenburg aan de Geul 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

overwegende dat het gemeentebestuur duurzame investeringen in de opstallen van de huidige buitensportverenigingen wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling opstallen buitensportverenigingen Valkenburg aan de Geul 2023.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

-algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 156/1), dan wel later daar voor in de plaats tredende Europese regelgeving;

-subsidie: een investeringssubsidie zoals bedoeld in artikel 4 lid 6 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

-opstal: het bouwwerk dat zich boven de grond bevindt waarin de verenigingsactiviteiten worden ontplooid.

-duurzame investeringen: maatregelen die zien op verduurzaming en het voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen ten behoeve van de opstal en die voor de uitvoering van verenigingsactiviteiten noodzakelijk zijn.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde maatregelen aan de doelgroepen als bedoeld in artikel 4.

Artikel 3. Maatregelen

Uitvoeringen van maatregelen gericht op het gebied van duurzame investeringen aan de opstallen van de buitensportverenigingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om (dak)renovaties, het vernieuwen van clubhuizen en kleedkamers en/of materiële aanschaffingen (zoals zonnepanelen, isolatie, warmtepompen enz.).

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan de navolgende buitensportverenigingen:

LTC Valkenburg

TP Geuldal

SV Geuldal

VV Iason

VV Berg’28

VV Walram

SV Sibbe

Ruitervereniging St. Gerlach

VHV Sjinborn

Op deze opsomming geldt een uitzondering voor tafeltennisvereniging TTV Falco, gezien de lopende erfpachtconstructie met deze binnensportvereniging. TTV Falco kan zodoende ook aanspraak maken op deze regeling.

Artikel 5. Voorwaarden en verplichtingen subsidie

Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling moet de aanvrager naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening voldoen aan de navolgende voorwaarden en regels:

De aanvrager heeft een inspanningsverplichting aangaande de regeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA-subsidie)’ en het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen;

De aanvrager zorgt voor een sluitende businesscase inclusief een reële investeringsraming met calculaties en geldige offertes;

De aanvrager legt een meerjaren(onderhouds)begroting inclusief een dekkingsvoorstel van de investering voor aan de gemeente Valkenburg aan de Geul;

De aanvrager geeft inzicht in de jaarstukken en de beoordeling van de kredietverstrekker (o.a. op liquiditeit en solvabiliteit);

De aanvrager heeft éénmalig de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De looptijd en subsidievoorwaarden en verplichtingen worden met de aanvrager vooraf vastgesteld;

De aanvrager dient de gemeente Valkenburg aan de Geul gedurende de looptijd van het traject op de hoogte te houden van de uitvoering van de duurzame activiteiten aan de opstallen;

De aanvraag moet passen binnen het gemeentelijke (sport)beleid;

De aanvraag moet voldoen aan de normen en richtlijnen van de sportbonden en NOC*NSF;

De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een investeringsbegroting. Bijdragen in de exploitatie (bijv. afschrijvingen) kunnen door de aanvrager niet ten laste van de regeling worden gebracht;

De kosten voor projectbegeleiding kunnen ten laste van de regeling worden gebracht door de aanvrager;

Maatregelen waarvoor reeds tegemoetkomingen zijn verleend in het kader van de ‘Subsidieregeling Noodfonds energiearmoede sportverenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen 2022-2023’ kunnen niet ten laste van deze regeling worden gebracht;

De regeling is een éénmalige coulanceregeling van de gemeente Valkenburg aan de Geul en ontslaat verenigingen niet van haar plichten voortkomend uit (erfpacht)overeenkomsten tussen vereniging en gemeente. Bij beëindiging van de (erfpacht)overeenkomst kan de verkregen subsidie aangaande deze regeling niet ten gunste van de vereniging worden verrekkend bij een (eventuele) vergoeding;

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt 75% van het te financieren bedrag (na eventuele toekenning en verrekening van de BOSA-subsidie). De maximale bijdrage van de gemeente is € 500.000,- (inclusief btw) per buitensportvereniging per 15 jaar. De vereniging financiert de resterende 25% van het te financieren bedrag.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

Het college van burgemeester en wethouders stelt het subsidieplafond van deze subsidieregeling voor de volledige looptijd vast op € 750.000,-. Verlening van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen en moet passend zijn binnen de hiervoor in de begroting van de gemeente Valkenburg aan de Geul gereserveerde middelen.

Artikel 8. Aanvraag

Om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen heeft de aanvrager éénmalig de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De aanvrager dient een aanvraag in op een door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul vastgesteld formulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie kan, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 op iedere moment worden ingediend.

Artikel 10. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016, binnen 26 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd.

Artikel 12. Verplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiëring verbinden.

Overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 meldt de subsidieontvanger als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan dat onverwijld aan burgemeester en wethouders.

Artikel 13. Verantwoording

Overeenkomstig artikel 12, 13, 14 en 15 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 wordt bij de verleningsbeschikking vermeld op welke wijze de subsidieontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

Artikel 14. Bevoorschotting en uitbetaling

Subsidies tot en met € 15.000,-- verstrekt op grond van deze subsidieregeling worden door burgemeester en wethouders direct vastgesteld. In dat geval zal het totale subsidiebedrag binnen 6 weken na verzenddatum van de beschikking in één keer worden overgemaakt op de rekening van de subsidieontvanger.

Bij subsidies van meer dan € 15.000,-- verstrekt op grond van deze subsidieregeling, wordt het navolgende schema van bevoorschotting gehanteerd tot maximaal 95%:

1e voorschot van 30%, uitbetaald binnen zes weken na verzenddatum subsidieverleningsbeschikking;

2e voorschot van 30%, uitbetalingsmoment zal worden opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking en houdt gelijke tred met de voortgang van de werkzaamheden;

3e voorschot van 35%, uitbetalingsmoment zal worden opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking en houdt gelijke tred met de voortgang van de werkzaamheden

Het restantbedrag van de verleende subsidie wordt uitbetaald binnen zes weken na subsidievaststellingsbeschikking.

Het college van B&W kan in uitzonderlijke gevallen van dit bevoorschottingsschema gemotiveerd afwijken.

Artikel 15. Subsidievaststelling

Overeenkomstig artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 wordt de subsidie vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 16. Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van B&W. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van het college van B&W, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan het college van B&W van enige bepaling afwijken.

Artikel 17. Slotbepalingen

  • 1.

    Deze subsidieregeling treedt in werking op 01-01-2023.

  • 2.

    Deze subsidieregeling vervalt op het moment dat de subsidie voor alle in artikel 4 van deze subsidieregeling genoemde buitensportverenigingen is vastgesteld doch uiterlijk op 31-12-2037.

  • 3.

    Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling opstallen buitensportverenigingen Valkenburg aan de Geul 2023.

Ondertekening