Uitvoeringsregels belanghebbendenparkeren gemeente Maashorst 2023

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels belanghebbendenparkeren gemeente Maashorst 2023

Het College van burgemeester en wethouders;

Gelet op:

 • artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Maashorst en artikel 2 van de Parkeerverordening voor de gemeente Maashorst.

Besluit

 • 1.

  De volgende voorschriften vast te stellen:

1. AANLEIDING: PARKEERBELEIDSPLAN

1.1 Inleiding

Om het parkeren in Uden de komende jaren in goede banen te leiden, worden in het Parkeerbeleidsplan voorstellen voor parkeerregulering gedaan. In dit parkeerbeleidsplan worden verschillende bouwstenen voor parkeerregulering voorgesteld. Deze zijn verder uitgewerkt in een reguleringsvoorstel voor drie momenten (2004, 2006, 2010). In deze nota wordt een verdere uitwerking gegeven van de in het parkeerbeleidsplan voorgestelde belanghebbendenregeling voor parkeren zoals die in 2005 ingevoerd moet gaan worden.

1.2 Doelgroepen

De kapstok waar het nieuwe parkeerbeleid aan hangt is het doelgroepenbeleid. Door verschillende doelgroepen op de juiste locatie te laten parkeren wordt de aanwezige parkeercapaciteit in het centrum tijdens winkelopeningstijden onder acceptabele condities zo goed mogelijk benut. Hierbij wordt de volgende prioriteitsvolgorde aangehouden:

 • Bewoners en zakelijke belanghebbenden/ ondernemers: langparkeerders. Deze moeten zoveel mogelijk op acceptabele loopafstand van hun woning of zaak de auto kunnen parkeren;

 • Bezoekers van het centrum (kortparkeerders); hiervoor moeten adequate voorzieningen getroffen worden op acceptabele loopafstand in zodanige omvang dat aan de subpiek kan worden voldaan

 • Werkers (langparkeerders): het parkeren op eigen terrein en het parkeren op afstand van het centrum moet sterk worden gestimuleerd. Eventuele uitzonderingen moeten worden gereguleerd;

Naast deze in het parkeerbeleidsplan genoemde doelgroepen, moet in de parkeerregulering ook rekening gehouden worden met de volgende doelgroepen:

 • Gehandicapten in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • Bezoekers van bewoners

 • Toeristische bezoekers/ bezoekers met overnachting

 • Ambulante diensten 1

 • Onderhoudsdiensten

1.3 Parkeerlocaties

Naast het doelgroepenbeleid, oftewel zorg dat de verschillende doelgroepen kunnen parkeren op de meest gewenste plek, bepaalt ook de functie van een gebied welke parkeerregulering het beste past. In het parkeerbeleidsplan zijn de volgende deelgebieden omschreven:

 • A.

  Gebieden bestemd voor primair bezoekersparkeren door aantrekkelijk gelegen parkeerterreinen. Deze gebieden komen niet in aanmerking voor vergunninghoudersparkeren en worden in deze nota niet verder meegenomen;

 • B.

  Gebieden met een gemengde bestemming: zowel centrumbezoekers als werkenden, zakelijke belanghebbenden en bewoners kunnen hier parkeren;

 • C.

  Gebieden in de schil bestemd voor langparkeerders;

 • D.

  Gebieden in de schil bestemd voor bewoners;

Tabel 1.1 geeft aan hoe deze parkeergebieden gereguleerd gaan worden. In bijlage 1 is een overzichtskaart van de gebieden weergegeven.

Gebied

Doelgroepen

Betaald parkeren

Belanghebbendenregeling

A

Bezoekers > 100%

Ja

Nee

B

Bezoekers > rest bewoners + ondernemers > afhankelijk van capaciteit2

Ja

Ja

C

Geen regulering

Hoofddoelgroep: langparkeerders

Nee

Nee

E

Bewoners + ondernemers > 100%

Bezoekers bewoners: rest

Nee

Ja

Tabel 1.1 Overzicht doelgroepen en regulering per deelgebied

Gebied B wordt onderverdeeld in twee secties Centrum Noord en Centrum Zuid (zie kaart). Een vergunning is geldig in één van deze twee sectoren.

1.4 Wijziging van huidige regeling noodzakelijk

Voor bewoners en bedrijven bestaat momenteel de mogelijkheid een vergunning aan te schaffen. Met een vergunning kan geparkeerd worden op de daartoe aangewezen plaatsen bij een parkeermeter of –automaten, zonder deze in werking te stellen. Feitelijk is het een vrijstelling voor het betalen van parkeergeld. Als uitgangspunt van de huidige regeling voor het verstrekken van vergunningen is dat maximaal 20% van de beschikbare betaald parkeerplaatsen bezet mogen worden door belanghebbenden. In 2003 zijn in Uden slechts 67 vergunningen afgegeven (8,8% van het aantal betaald parkeerplaatsen). Door de uitbreiding van betaald parkeren, het instellen van vergunninghoudersparkeren in de schil en de toenemende parkeervraag is het noodzakelijk om de huidige belanghebbendenregeling te herzien. Hierbij moet het accent komen liggen op flexibiliteit en beschikbaarheid. Verder moet een onderscheid worden gemaakt in de belanghebbendenregeling in het betaald parkeergebied (met als doel bereikbaarheid) en in de schil (een vergunninghoudersregeling met als doel leefbaarheid).

1.5 Leeswijzer

Dit rapport is een gedetailleerde uitwerking van de nieuwe belanghebbendenregeling. Naast de regulering voor de verschillende doelgroepen wordt aandacht geschonken aan de te hanteren tarieven, de implementatiestrategie van de belanghebbendenregeling en de daarbij horende planning.

2. BOUWSTENEN VAN BELANGHEBBENDENPARKEREN VOOR BETAALD PARKEERGEBIED

2.1 Definiëring van betaald parkeergebied

In het parkeerbeleidsplan wordt een betaald parkeergebied aangeduid. De straten en pleinen die in dit gebied vallen veranderen in de loop van de jaren (zie parkeerbeleidsplan reguleringsvoorstel 2004, 2006 en 2010). Het beleidsvoorstel zoals hier beschreven gaat uit van de situatie in 2004 en 2006. Dit betekent dat het betaald parkeergebied als volgt aangeduid kan worden:

Straat/plein

Betaald parkeren 2005

Betaald parkeren 2006

Gebied

Burgemeester Buskensstraat

X

B

Pastoor Spieringsstraat

X

X

B

Galerij

X

X

A

Brabantplein3 (parkeergarage)

X

X

A

Mondriaanplein

X

X

A

Promenade/Pastoor Spieringsstraat

X

B

Marktstraat

X

X

A

Oranjestraat

X

X

B

Margrietstraat/Oranjestraat

X

X

A

Markt

X

X

A

Nieuwe Markt (oost)

X

X

B

Botermarkt

X

B

Losplaats

X

B

Mr. Van Coothstraat

X

B

Kerkstraat

X

B

St. Jansstraat

X

X

A

Neringstraat West

X

X

B

Neringstraat Oost

X

X

B

Nieuwe Markt (west)

X

X

B

Botermarkt (binnenterrein)

X

X

B

Tabel 2.1 Overzicht betaald parkeergebied 2005 en 2006

De kaart in bijlage 1 geeft een uitgebreid overzicht van de parkeerregulering zoals die dit jaar ingevoerd gaat worden.

2.2 Bewoners betaald parkeergebied

Stelregel:

Bewoners in het betaald parkeergebied parkeren met een parkeervergunning op betaald parkeerplaatsen. Deze vergunning geeft geen plaatsgarantie maar biedt de mogelijkheid te parkeren in betaald parkeergebied zonder de parkeerautomaat in werking te hoeven te stellen. Parkeervergunningen worden uitgegeven op de terreinen zoals deze met B zijn aangeduid in tabel 1.

2.2.1 Voorwaarden

Bewoners moeten zoveel mogelijk op acceptabele loopafstand van de woning kunnen parkeren (streven is een hemelsbrede afstand van maximaal 100 meter). Onder bewoners worden personen verstaan met een adres in het betaald parkeergebied van Uden (zie tabel 2.1) en dus zodanig zijn geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie. Verder moet een bewoner eigenaar of houder zijn van een motorvoertuig waarvan het kenteken is gesteld op de naam van de aanvrager of een huurkoop of vruchtgebruikcontract (meestal een lease-overeenkomst). Overige gebruikers van een motorvoertuig worden niet aangemerkt als houder.

Een bewonersparkeervergunning wordt in ieder geval niet verleend indien de bewoner beschikt of kan beschikken over een adequate niet-openbare parkeergelegenheid. Onder een adequate niet-openbare parkeergelegenheid wordt verstaan een oprit, carport of parkeergarage/ parkeerkelder, ook als deze niet als zodanig gebruikt wordt.

In gevallen een aanvrager niet ingeschreven is in het GBA, kan onder de volgende omstandigheden afgeweken worden van de voorwaarden:

 • Indien een aanvrager door middel van een huur- en/of koopovereenkomst kan aantonen dat deze op het betreffende adres een tweede woning in gebruik heeft.

 • Bij kamerbewoning moet het duidelijk zijn dat het om een zelfstandige wooneenheid gaat. Hiervoor moet een huurcontract worden overlegd.

2.2.2 Spelregels bewonersparkeervergunning

 • Een bewonersparkeervergunning geeft vrijstelling om te parkeren op een betaald parkeerplaats zonder de parkeerbelasting te voldoen bij de betaalautomaat;

 • Een bewonersparkeervergunning geeft geen plaatsgarantie;

 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven voor een bepaalde sector (zie kaart) met eventueel een overloopgebied. Een parkeervergunning is alleen geldig binnen de sector en het overloopgebied. De sectoren zijn aangegeven op de kaart in bijlage 1;

 • Deze kaart geeft de adressen aan welke in aanmerking komen voor een parkeervergunning van een bepaalde sector. Deze kaart is gerelateerd aan de parkeerbelastingverordening. De bewonersparkeervergunning geeft het recht op het parkeren in een sector of overloopgebied zoals deze staat beschreven op de vergunning. De beschrijving is gerelateerd aan de kaart en legenda van de parkeerbelastingverordening of bijhorend besluit;

 • Aantal uit te geven vergunningen: indien een bewoner voldoet aan eerder genoemde voorwaarden wordt een parkeervergunning uitgegeven. Bewoners hebben hiervoor de eerste prioriteit. Bij gelijktijdige aanvraag hebben bewoners voorrang op andere vergunninghouders zoals deze in dit document worden aangegeven. In het parkeerbeleidsplan wordt als regel toegepast om een maximum van de parkeercapaciteit van een terrein (of 40% of 100%) uit te geven voor vergunninghouders. Deze regel wordt pas toegepast als in ieder geval alle bewonersvergunningen zijn uitgegeven;

 • Wanneer alle beschikbare parkeervergunningen voor een terrein worden uitgegeven, wordt naar een alternatieve parkeerplek gezocht. Indien dit niet mogelijk is wordt een wachtlijst opgesteld. Hierbij krijgen bewoners voorrang op andere aanvragers. Binnen de bewoners hebben aanvragen voor een parkeervergunning voor de eerste auto voorrang boven aanvragen voor een parkeervergunning voor een tweede of derde auto. Zodra een parkeervergunning vrij komt, ontvangt de eerste bewoner op deze lijst hierover schriftelijk bericht;

 • De parkeervergunning wordt uitgereikt aan de eigenaar van een motorvoertuig en houder op vertoon van een kentekenbewijs of een leasecontract (zie voorwaarden);

 • Het is mogelijk twee kentekens op één vergunning te laten registreren. Het tweede kenteken moet ook gerelateerd zijn aan hetzelfde adres/ huishouden. De vergunning is alleen geldig in de auto waarmee geparkeerd wordt.

 • Een parkeervergunning wordt voor een periode van twaalf maanden verleend. Een vergunninghouder is verantwoordelijk bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de vergunning voor een hernieuwde aanvraag van de parkeervergunning. Minimaal 1 maand voor het verstrijken van de geldigheidstermijn zal de gemeente de vergunninghouder uitnodigen de parkeervergunning te vernieuwen.

In eerste instantie worden meerdere vergunningen per persoon verstrekt zonder dat daar een hoger tarief in rekening gebracht wordt. Indien dit een te hoge druk op de voor vergunningen beschikbare parkeercapaciteit als gevolg heeft, zal prijsdifferentiatie toegepast worden. Dit zal na een evaluatiestudie indien noodzakelijk verder vormgegeven worden.

2.2.3 Productinformatie

Een bewonersvergunning bevat de volgende kenmerken en informatie:

 • Kenteken en eventueel een tweede kenteken

 • Sector waar vergunning geldig is;

 • Volgnummer;

 • Adres en telefoonnummer voor vragen en klachten

 • Gemeentelogo;

 • Algemene voorwaarden/ voorschriften en beperkingen (op achterzijde);

 • Periode waarvoor de vergunning geldig is;

 • Portfoliodruk of andere wijze van kopieerbeveiliging;

 • Geleverd met insteekmap.

Verwacht aantal uit te geven vergunningen

In de parkeerbalans uit het parkeerbeleidsplan is voor bewoners in het centrum een parkeervraag van 390 (2003) tot 460 (2010) parkeerplaatsen berekend. De komende jaren kan verwacht worden dat circa 400 bewonersvergunningen voor het centrum uitgegeven moeten worden.

2.3 Zakelijk belanghebbenden/ ondernemers centrum

Stelregel

Zakelijke belanghebbenden of ondernemers in het betaald parkeergebied parkeren met een parkeervergunning op betaald parkeerplaatsen. Deze vergunning geeft geen plaatsgarantie maar biedt de mogelijkheid te parkeren in betaald parkeergebied zonder de parkeerautomaat in werking te hoeven te stellen.

2.3.1 Voorwaarden

Ondernemers en zakelijke belanghebbenden moeten zoveel mogelijk op acceptabele loopafstand van de onderneming kunnen parkeren. Om dit te regelen kan een bedrijf dat gevestigd is in het betaald parkeergebied (zie tabel 1) een zogenaamde bedrijfsparkeervergunning aanschaffen. Een bedrijf moet dit aantonen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel. In tegenstelling tot wat in het parkeerbeleidsplan staat, worden geen restricties gegeven op het uitgeven van bedrijfsparkeervergunningen. Indien een ondernemer een eigen niet-openbare parkeerplaats heeft, is dit geen reden om een vergunning niet uit te geven. Ook is het niet noodzakelijk om aan te geven of de vergunning noodzakelijk is voor de uitoefening van de bedrijfsvoering. Door de prijsstelling wordt namelijk een marktwerking verwacht, waardoor een ondernemer alleen een vergunning zal aanschaffen indien dit strikt noodzakelijk is.

2.3.2 Spelregels bedrijfsparkeervergunning

 • Een bedrijfsparkeervergunning geeft ontheffing om te parkeren op een betaald parkeerplaats zonder de parkeerbelasting te voldoen bij de betaalautomaat;

 • Een bedrijfsparkeervergunning geeft geen plaatsgarantie;

 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven voor een bepaalde sector (noord of zuid). De sectoren zijn aangegeven op de kaart in bijlage 1.

 • Deze kaart geeft de adressen aan welke in aanmerking komen voor een parkeervergunning van een bepaalde sector. Deze kaart is gerelateerd aan de parkeerbelastingverordening. De bedrijfsparkeervergunning geeft het recht op het parkeren in een sector zoals deze staat beschreven op de vergunning. De beschrijving is gerelateerd aan de kaart en legenda van de parkeerbelastingverordening of bijhorend besluit;

 • Aantal uit te geven vergunningen: per sector wordt een maximaal aantal vergunningen gerelateerd aan de aanwezige parkeercapaciteit uitgegeven (zie verdelingen in het parkeerbeleidsplan). Bij verdeling van de vergunningen hebben bewoners prioriteit. Vervolgens wordt per sector de overige uit te geven parkeervergunningen verdeeld onder de andere doelgroepen waarbij de ondernemers tweede prioriteit hebben.

 • Wanneer alle beschikbare parkeervergunningen voor een terrein worden uitgegeven, wordt naar een alternatieve parkeerplek gezocht. Indien dit niet mogelijk is wordt een wachtlijst opgesteld. Hierbij krijgen bewoners voorrang op andere aanvragers.

 • Vergunningen worden op naam van het bedrijf verstrekt. Hierdoor is het mogelijk om de parkeervergunning door meerdere verschillende voertuigen te gebruiken;

 • Een parkeervergunning wordt voor een periode van twaalf maanden verleend. Een vergunninghouder is verantwoordelijk bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de vergunning voor een hernieuwde aanvraag van de parkeervergunning. Minimaal 1 maand voor het verstrijken van de geldigheidstermijn zal de gemeente de vergunninghouder uitnodigen de parkeervergunning te vernieuwen.

 • Er worden twee soorten bedrijfsparkeervergunningen verstrekt. Een bedrijfsparkeervergunning die geldig is op werkdagen en een bedrijfsparkeervergunning die daarnaast ook geldig is op koopavonden en zaterdagen.

2.3.3 Productinformatie

Een bedrijfsparkeervergunning bevat de volgende kenmerken en informatie:

 • Naam van onderneming/ bedrijf;

 • Sector waar vergunning geldig is + eventueel overloopterrein;

 • Volgnummer;

 • Adres en telefoonnummer voor vragen en klachten

 • Gemeentelogo;

 • Algemene voorwaarden/ voorschriften en beperkingen (op achterzijde);

 • Periode waarvoor de vergunning geldig is;

 • Portfoliodruk of andere wijze van kopieerbeveiliging;

 • Geleverd met insteekmap.

Verwacht aantal uit te geven vergunningen

In het parkeerbeleidsplan wordt niet eenduidig aangegeven wat de parkeervraag van bedrijven is. Verwacht kan worden dat gemiddeld per onderneming gemiddeld één bedrijfsparkeervergunning wordt aangeschaft.

2.4 Bezoekers centrum

Stelregel:

Bezoekers van het centrum (betaald parkeergebied) parkeren door het voldoen van parkeerbelasting bij de parkeerautomaat.

Regeling

Bezoekers van het centrum kunnen verdeeld worden in drie verschillende subgroepen:

 • Bezoekers met functie winkelen of boodschappen;

 • Zakelijke bezoekers

 • Bezoekers van bewoners

In principe biedt het centrum van Uden voor deze groepen voldoende mogelijkheden om (betaald) te parkeren. In eerste instantie wordt dan ook van uitgegaan dat bezoekers van het centrum geen vergunning of bezoekerskaartjes kunnen aanschaffen. In de avonduren kan sowieso gratis geparkeerd worden, zodat een groot deel van de bezoekers van bewoners gratis gefaciliteerd worden.

2.5 Werkenden

Stelregel:

Werknemers van bedrijven in het betaald parkeergebied parkeren zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde gratis langparkeerterreinen rond het centrum. Via de werkgever kan een bedrijfsparkeervergunning worden aangeschaft (zie 2.3)

2.6 Ambulante diensten en onderhoudsdiensten

Stelregel

Ambulante diensten en onderhoudsdiensten moeten de mogelijkheid krijgen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Dit betekent dat hiervoor een ambulante parkeervergunning kan worden verstrekt. Met deze vergunning kan op elk betaald parkeerterrein of vergunninghoudergebied geparkeerd worden.

2.6.1 Voorwaarden

Een ambulante parkeervergunning wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden zullen worden getoetst door het college van Burgemeester en Wethouders. Hiervoor zijn de volgende criteria opgesteld:

Een vergunning is in het belang van de bedrijfsuitvoering slechts noodzakelijk:

 • 1.

  Indien het bedrijf is gevestigd en/of haar werkzaamheden uitoefent binnen het aangewezen centrumgebied met vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren;

 • 2.

  Indien de werkzaamheden in het kader waarvan de vergunning wordt verleend vrijwel dagelijks terugkeren. Hierbij wordt uitgegaan dat vrijwel dagelijks betekent dat minimaal drie werkdagen per week het gebruik van de auto noodzakelijk is;

 • 3.

  Het gebruik dient hierbij noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsuitoefening van de rechtspersoon, dat wil zeggen ten behoeve van de hoofdactiviteiten van het bedrijf of instelling. Hieronder zou kunnen worden verstaan:

  • Ambulante bedrijfsvoering (oftewel het voertuig is nodig om het werkzaamheden te verrichten);

  • Laden en lossen wanneer de reguliere verkeersregels en bijhorend handhavingsbeleid hiertoe niet voldoende mogelijkheden bieden.

Woon-werkverkeer en vervoeren van financiële dagopbrengsten/ geldtransporten horen niet tot deze noodzakelijke bedrijfsvoering.

2.6.2 Spelregels

 • Een ambulante parkeervergunning geeft ontheffing om te parkeren op een betaald parkeerplaats zonder de parkeerbelasting te voldoen bij de betaalautomaat. Verder mag met een ambulante parkeervergunning geparkeerd worden in een vergunninghouderszone binnen de verkeersregels van het RVV. Een ambulante parkeervergunning geeft geen ontheffing voor de reguliere verkeersregels op gebied van parkeren en stilstaan.

 • Een ambulante parkeervergunning geeft geen plaatsgarantie;

 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven voor alle sectoren.

 • Het uitgeven ambulante parkeervergunningen wordt gerelateerd aan de voorwaarden, niet aan een bepaald uit te geven maximum;

 • De aanvraag van ambulante parkeervergunningen loopt via bedrijf of instelling t.b.v. het parkeren plaatsvindt. Dit biedt meer zicht op het aantal parkeervergunningen dat per bedrijf is uitgegeven. Op deze manier kunnen de vergunningen ook gebundeld uitgegeven en verstrekt worden;

 • Vergunningen worden op naam van het bedrijf verstrekt. Hierdoor is het mogelijk om de parkeervergunning door meerdere verschillende voertuigen te gebruiken;

 • Een parkeervergunning wordt voor een periode van twaalf maanden verleend. Een vergunninghouder is verantwoordelijk bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de vergunning voor een hernieuwde aanvraag van de parkeervergunning. Minimaal 1 maand voor het verstrijken van de geldigheidstermijn zal de gemeente de vergunninghouder uitnodigen de parkeervergunning te vernieuwen.

2.6.3 Productinformatie

Een ambulante parkeervergunning bevat de volgende kenmerken en informatie:

 • Naam van onderneming/ bedrijf;

 • Vermelding van alle sectoren

 • Volgnummer;

 • Adres en telefoonnummer voor vragen en klachten

 • Gemeentelogo;

 • Algemene voorwaarden/ voorschriften en beperkingen (op achterzijde);

 • Periode waarvoor de vergunning geldig is;

 • Portfoliodruk of andere wijze van kopieerbeveiliging;

 • Geleverd met insteekmap.

Verwacht aantal uit te geven vergunningen

Niet in te schatten.

2.7 Gehandicapten (met gehandicaptenparkeerkaart)

Zie beleidsnota “Gehandicaptenparkeren in het betaald parkeergebied”.

2.8 Toeristische bezoekers/ langparkerende bezoekers

Toeristische bezoekers en langparkerende bezoekers/ overnachters (hiermee wordt bedoelt langer dan 8 uur) betalen in principe bij de parkeerautomaat. Hiervoor wordt geen parkeervergunning in het leven geroepen. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de parkeerautomaten ook voor de volgende dag of voor meerdere dagen in werking gesteld kunnen worden (dus ook in de avonduren).

Verder wordt verwacht dat langparkeerders ook zoveel mogelijk gebruik maken van de langparkeerterreinen (gratis en betaald). Om dit te stimuleren zouden alleen de parkeerautomaten op langparkeerterreinen de mogelijkheid te bieden om parkeertickets voor meerdere dagen te kopen.

2.9 Tijdelijke vergunningen

Onder dezelfde voorwaarden als ambulante vergunningen en bedrijvenvergunningen kunnen ook tijdelijke vergunningen worden uitgegeven. Deze vergunningen zijn voornamelijk bedoeld om te kunnen voorzien in werkzaamheden van tijdelijke aard die in het centrum uitgevoerd moeten worden.

Er worden geen tijdelijke bewonersvergunningen uitgegeven.

3. BOUWSTENEN VAN DE VERGUNNINGHOUDERSREGELING IN DE SCHIL

3.1 Definiëring vergunninghouderszone

Om overloop van parkeren uit het centrum tegen te gaan wordt in het parkeerbeleidsplan een voorstel gedaan tot het invoeren van vergunninghoudersparkeren. In het parkeerbeleidsplan wordt voorgesteld om deze regeling in 2005 in te voeren in de sector “Christinastraat/ Irenestraat” en Neringstraat-west. Het lijkt verstandig om tijdens het proces tot invoering van vergunninghoudersparkeren ook de mogelijkheden te onderzoeken om in de volgende sectoren vergunninghoudersparkeren in te voeren. Dit vooruitlopend op de regeling voor 2006 die in het parkeerbeleidsplan wordt voorgesteld.

Wanneer we in dit document spreken over het gebied waar vergunninghoudersparkeren wordt ingevoerd, moet gedacht worden aan de volgende sectoren:

 • Christinastraat/ Irenestraat;

 • Neringstraat-west

 • Beatrixhof

 • Willem-Alexanderhof

 • Botermarkt binnenterrein

Aangevuld met enkele (binnen)terreinen in het centrumgebied (zie kaart).

In deze sectoren wordt een vergunninghouderszone ingesteld. Dit houdt het volgende in:

 • Als fysieke uitvoering van de belanghebbendenregeling is gekozen voor een vergunninghouderszone. Deze wordt aangeduid met het RVV-verkeersbord E9 (E10) (vergunninghouderszone).

 • Binnen een zone voor vergunninghouders kan door de vergunninghouder geparkeerd worden met een daarvoor bedoelde parkeervergunning. Er is geen sprake van gereserveerde parkeerplaatsen. • Het tijdsvenster waarbinnen de belanghebbendenregeling valt, is gedurende de tijden waarbinnen betaald parkeren geldt:

  • Maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 18:00 uur;

  • Vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur;

  • Zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur;

  • Zondagen vrij parkeren.

 • De grootte van de aansluitende gebieden waar belanghebbendenparkeren wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de wensen van de bewoners en andere belanghebbenden. De gebieden worden bij uitbreiding wel zodanig gekozen dat deze voldoende groot zijn zodat:

 • Er samenhangende gebieden ontstaan die herkenbaar zijn als zone voor belanghebbendenparkeren;

 • Er voldoende restcapaciteit is, waardoor er overloop van parkeren in een buurt mogelijk is.

In dit document wordt aangegeven welke doelgroepen onder welke voorwaarden mogen parkeren in een vergunninghouderszone.

3.2 Bewoners

Stelregel

Bewoners in een vergunninghouderszone moeten zo dicht mogelijk bij de woning kunnen parkeren. Hiervoor wordt een bewonersparkeervergunning uitgegeven. Deze vergunning geeft de mogelijkheid te parkeren in de vergunninghouderszone, maar biedt echter geen plaatsgarantie.

3.2.1 Voorwaarden

Bewoners moeten zoveel mogelijk op acceptabele loopafstand van de woning kunnen parkeren. Onder bewoners worden personen verstaan met een adres in de vergunninghouderszone en dus zodanig zijn geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie. Verder moet een bewoner eigenaar of houder zijn van een motorvoertuig waarvan het kenteken is gesteld op de naam van de aanvrager of een huurkoop of vruchtgebruikcontract (meestal een lease-overeenkomst). Overige gebruikers van een motorvoertuig worden niet aangemerkt als houder. Een bewonersparkeervergunning wordt in ieder geval niet verleend indien de bewoner beschikt of kan beschikken over een adequate niet-openbare parkeergelegenheid. Onder een adequate niet-openbare parkeergelegenheid wordt verstaan een oprit, carport of parkeergarage/ parkeerkelder, ook als deze niet als zodanig gebruikt wordt.

In gevallen een aanvrager niet ingeschreven is in het GBA, kan onder de volgende omstandigheden afgeweken worden van de voorwaarden:

 • Indien een aanvrager verklaart dat inschrijving in de GBA binnen afzienbare tijd plaats zal vinden en dat kan aantonen door een huur- en/of koopovereenkomst van het toekomstige adres in het centrum. In dit geval wordt een vergunning voor drie maanden verleend;

 • Indien een aanvrager door middel van een huur- en/of koopovereenkomst kan aantonen dat deze op het betreffende adres een tweede woning in gebruik heeft.

 • Bij kamerbewoning moet het duidelijk zijn dat het om een zelfstandige wooneenheid gaat. Hiervoor moet een huurcontract worden overlegd.

3.2.2 Spelregels bewonersparkeervergunning

 • Met een bewonersparkeervergunning kan een houder parkeren in een vergunninghouderszone;

 • Een bewonersparkeervergunning geeft geen plaatsgarantie;

 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven voor een bepaalde zones. Een parkeervergunning is alleen geldig binnen de zone. De zones zijn aangegeven op de kaart in bijlage 1. Het streven is om een bewoner binnen een straal van 100 meter uit zijn/haar woonadres een mogelijkheid tot parkeren in een vergunninghouderszone aan te bieden;

 • Aantal uit te geven vergunningen: indien een bewoner voldoet aan eerder genoemde voorwaarden wordt een parkeervergunning uitgegeven. Bewoners hebben hiervoor de eerste prioriteit. Bij gelijktijdige aanvraag hebben bewoners voorrang op andere vergunninghouders zoals deze in dit document worden aangegeven. In het parkeerbeleidsplan wordt als regel toegepast om 100% van de parkeercapaciteit van een zone uit te geven voor vergunninghouders.

 • Wanneer alle beschikbare parkeervergunningen voor een zone worden uitgegeven, wordt naar een alternatieve parkeerplek gezocht. Indien dit niet mogelijk is, wordt een wachtlijst opgesteld. Hierbij krijgen bewoners voorrang op andere aanvragers. Zodra een parkeervergunning vrij komt, ontvangt de eerste bewoner op deze lijst hierover schriftelijk bericht;

 • De parkeervergunning wordt uitgereikt aan de eigenaar van een motorvoertuig en houder op vertoon van een kentekenbewijs of een leasecontract (zie voorwaarden);

 • Het is mogelijk twee kentekens op één vergunning te laten registreren. Het tweede kenteken moet ook gerelateerd zijn aan hetzelfde adres/ huishouden. De vergunning is alleen geldig in de auto waarmee geparkeerd wordt.

 • Een parkeervergunning wordt voor een periode van twaalf maanden verleend. Een vergunninghouder is verantwoordelijk bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de vergunning voor een hernieuwde aanvraag van de parkeervergunning. Minimaal 1 maand voor het verstrijken van de geldigheidstermijn zal de gemeente de vergunninghouder uitnodigen de parkeervergunning te vernieuwen.

3.2.3 Productinformatie

Een bewonersvergunning bevat de volgende kenmerken en informatie:

 • Zone waar vergunning geldig is + eventueel overloopterrein;

 • Kenteken en eventueel een tweede kenteken

 • Volgnummer;

 • Adres en telefoonnummer voor vragen en klachten

 • Gemeentelogo;

 • Algemene voorwaarden/ voorschriften en beperkingen (op achterzijde);

 • Periode waarvoor de vergunning geldig is;

 • Portfoliodruk of andere wijze van kopieerbeveiliging;

 • Geleverd met insteekmap.

Verwacht aantal uit te geven vergunningen

Per woning gemiddeld 1,2 vergunningen.

3.3 Bedrijven

Stelregel

Ondernemers in een vergunninghouderszone moeten zo dicht mogelijk bij de onderneming kunnen parkeren, mits daar parkeercapaciteit voor is. Hiervoor wordt een bedrijfsparkeervergunning uitgegeven. Deze vergunning geeft de mogelijkheid te parkeren in de vergunninghouderszone, maar biedt echter geen plaatsgarantie. Binnen bepaalde restricties moet het ook mogelijk zijn om werknemers van een bedrijf in de nabijheid te laten parkeren

3.3.1 Voorwaarden

Ondernemers moeten zoveel mogelijk op acceptabele loopafstand van de onderneming kunnen parkeren. Om dit te regelen kan een bedrijf dat gevestigd is in een vergunninghouderszone een zogenaamde bedrijfsparkeervergunning aanschaffen. Een bedrijf moet dit aantonen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Bedrijfsparkeervergunningen worden gelimiteerd uitgegeven. Per zone wordt maximaal 100% van de aanwezige parkeercapaciteit voor vergunninghouders uitgegeven. Bij verdeling van de vergunningen hebben bewoners prioriteit. Vervolgens wordt per zone de restcapaciteit verdeeld onder de andere doelgroepen waarbij de ondernemers tweede prioriteit hebben. Wanneer alle beschikbare parkeervergunningen voor een terrein worden uitgegeven, wordt naar een alternatieve parkeerplek gezocht. Indien dit niet mogelijk is wordt een wachtlijst opgesteld. Hierbij krijgen bewoners voorrang op andere aanvragers. Een tweede prioriteit wordt gegeven bij ondernemers die geen beschikking hebben over een eigen niet-openbare parkeergelegenheid.

Verder worden niet meer vergunningen uitgegeven dan het maximaal aantoonbaar aantal medewerkers. Dit om doorverkoop van vergunningen door bedrijven tegen te gaan.

3.3.2 Spelregels bedrijvenparkeervergunning

 • Met een bedrijvenparkeervergunning kan geparkeerd worden in een vergunninghouderszone;

 • Een bedrijvenparkeervergunning geeft geen plaatsgarantie;

 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven voor een bepaalde zone met een overloopgebied. Een parkeervergunning is alleen geldig binnen de sector. De sectoren zijn aangegeven op de kaart in bijlage 1 Het streven is om een ondernemer binnen een straal van 100 meter uit zijn/haar vestigingsadres een parkeerterrein aan te wijzen waarop de parkeervergunning geldig is;

 • Aantal uit te geven vergunningen: per zone wordt maximaal 100% van de aanwezige parkeercapaciteit voor vergunninghouders uitgegeven. Bij verdeling van de vergunningen hebben bewoners prioriteit. Vervolgens wordt per zone de overgebleven vergunningen verdeeld onder de andere doelgroepen waarbij de ondernemers zonder een eigen niet-openbare parkeermogelijkheid tweede prioriteit hebben.

 • Wanneer alle beschikbare parkeervergunningen voor een terrein worden uitgegeven, wordt naar een alternatieve parkeerplek gezocht. Indien dit niet mogelijk is wordt een wachtlijst opgesteld. Hierbij krijgen bewoners voorrang op andere aanvragers.

 • Er worden per bedrijf niet meer parkeervergunningen verstrekt dan het maximaal aantoonbaar aantal medewerkers;

 • Vergunningen worden op naam van het bedrijf verstrekt. Hierdoor is het mogelijk om de parkeervergunning door meerdere verschillende motorvoertuigen te gebruiken;

 • Een parkeervergunning wordt voor een periode van twaalf maanden verleend. Een vergunninghouder is verantwoordelijk bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de vergunning voor een hernieuwde aanvraag van de parkeervergunning. Minimaal 1 maand voor het verstrijken van de geldigheidstermijn zal de gemeente de vergunninghouder uitnodigen de parkeervergunning te vernieuwen.

3.3.3 Productinformatie

Een bedrijvenparkeervergunning bevat de volgende kenmerken en informatie:

 • Naam van onderneming/ bedrijf;

 • Zone waar vergunning geldig is + eventueel overloopterrein;

 • Volgnummer;

 • Adres en telefoonnummer voor vragen en klachten

 • Gemeentelogo;

 • Algemene voorwaarden/ voorschriften en beperkingen (op achterzijde);

 • Periode waarvoor de vergunning geldig is;

 • Portfoliodruk of andere wijze van kopieerbeveiliging;

 • Geleverd met insteekmap.

3.4 Bezoekers bewoners

Stelregel

Bezoekers van bewoners in een vergunninghouderszone moeten zo dicht mogelijk bij de te bezoeken woning kunnen parkeren. Hiervoor wordt aan de bewoner een maximaal aantal bezoekerskaartjes verstrekt waarmee een bezoeker een dagdeel kan parkeren in een vergunninghouderszone

3.4.1 Voorwaarden

Bezoekers van bewoners moeten zoveel mogelijk op acceptabele loopafstand van de woning kunnen parkeren. Onder bewoners worden personen verstaan met een postadres in de vergunninghouderszone en dus zodanig zijn geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie. De bezoekerskaartjes worden echter per huishouden verstrekt.

In gevallen een aanvrager niet ingeschreven is in het GBA, kan onder de volgende omstandigheden afgeweken worden van de voorwaarden:

 • Indien een aanvrager verklaart dat inschrijving in de GBA binnen afzienbare tijd plaats zal vinden en dat kan aantonen door een huur- en/of koopovereenkomst van het toekomstige adres in het centrum. In dit geval wordt een vergunning voor zes maanden verleend;

 • Indien een aanvrager door middel van een huur- en/of koopovereenkomst kan aantonen dat deze op het betreffende adres een tweede woning in gebruik heeft.

 • Bij kamerbewoning moet het duidelijk zijn dat het om een zelfstandige wooneenheid gaat. Hiervoor moet een huurcontract worden overlegd.

3.4.2 Spelregels bezoekerskaartjes

 • Bezoekerskaartjes kunnen per huishouden in een vergunninghouderszone worden aangeschaft en aan bezoek worden verstrekt;

 • Om misbruik en doorverkoop tegen te gaan kan per huishouden op jaarbasis maximaal 250 bezoekerskaartjes worden aangeschaft. De bezoekerskaartjes worden in minimale setjes van 25 verkocht;

 • Een bezoekerskaart wordt ingevuld (kenteken en datum) achter de voorruit van het motorvoertuig van de bezoeker geplaatst. Deze bezoekerskaart geeft recht om die vermelde datum voor een dagdeel te parkeren in de vergunninghouderszone;

 • Onder dagdelen worden de volgende perioden van 5 uur verstaan:

  • Ochtend: 9 tot 14 uur

  • Middag: 13 tot 18 uur

  • Avond: 16 tot 21 uur (gedurende koopavonden)

 • Buiten de venstertijden van vergunninghoudersparkeren kan normaal door bezoekers geparkeerd worden;

 • Bezoekerskaartjes zijn algemeen bruikbaar in een vergunninghouderszone en niet aan een bepaalde zone gebonden;

3.4.3 Productinformatie

 • Een bezoekerskaartje bevat de volgende kenmerken en informatie:

 • Veld waarin kenteken aangegeven kan worden;

 • Veld waarin datum aangegeven kan worden;

 • Veld waarin dagdeel aangegeven kan worden;

 • Volgnummer/ controlenummer

 • Adres en telefoonnummer voor vragen en klachten

 • Gemeentelogo;

 • Algemene voorwaarden/ voorschriften en beperkingen (op achterzijde);

 • Eventueel kopieerbeveiliging (kraskaarten).

3.5 Zakelijke bezoekers

Zakelijke bezoekers parkeren waar mogelijk op langparkeerterreinen of betaald parkeerterreinen in de nabijheid. Indien de mogelijkheden bestaan (wat betreft aanwezige parkeercapaciteit) en indien dit noodzakelijk is kan voor bezoekers een blauwe zone of betaald parkeren met een parkeermeter worden aangebracht. Voor zakelijke bezoekers in een vergunninghoudersgebied worden in ieder geval geen bezoekerskaartjes uitgegeven.

3.6 Werknemers

Zie bedrijfsparkeervergunning. Verder wordt gestimuleerd om werknemers zoveel mogelijk te laten parkeren op de daarvoor bestemde gratis langparkeerterreinen.

3.7 Ambulante diensten

Hier gelden dezelfde voorwaarden als onder 2.6 worden genoemd. Ambulante vergunningen zijn zowel in betaald parkeergebied als in vergunninghouderszones geldig.

3.8 Gehandicapten

Waar nodig worden voor gehandicapten in een vergunninghouderszone algemene gehandicaptenparkeerplaatsen of gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aangelegd.

3.9 Langparkeerders

Langparkeerders parkeren zoveel mogelijk op de gratis langparkeerterreinen rondom het centrum. Zie ook 2.8

3.10 Tijdelijke vergunningen

Zie 2.9

4. OVERZICHT PARKEERPRODUCTEN EN TARIEVEN

In tabel 4.1 zijn de tarieven voor de verschillende vergunningen en gerelateerde parkeerproducten weergegeven.

Parkeerproduct betaald parkeergebied

Tarief

Eenheid

Bewonersvergunning betaald parkeren

€ 79,50

Per jaar

Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor werkdagen (maandag t/m vrijdag 18:00 uur)

€ 270,00

Per jaar

Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor gehele week

€ 356,00

Per jaar

Ambulante parkeervergunning

€ 79,50

Per jaar

Tijdelijke ambulante parkeervergunningen

€ 13,55

Per maand, maximaal drie maanden

Tijdelijke ondernemersvergunning (geldig voor gehele week)

€ 33,75

Per maand, maximaal drie maanden

Parkeerproducten vergunninghouderszone

Tarief

Eenheid

Bewonersvergunning

€ 41,05

Per jaar

Bedrijfsparkeervergunning

€ 79,50

Per jaar

Ambulante parkeervergunning

€ 79,50

Per jaar

Tijdelijke ambulante parkeervergunningen

€ 13,55

Per maand, maximaal drie maanden

Bezoekerskaartjes

€ 6,65

Per 25 stuks

Tabel 4.1 Overzicht nieuwe tarieven parkeerproducten, uit verordening Parkeerbelastingen gemeente Maashorst 2024 (bron: concept verordening parkeerbelastingen 2024)

5. UITVOERINGSPLAN

5.1 Planning en besluitvorming

Voor de invoering van betaald parkeren en het invoeren van het vergunninghoudersparkeren is een spoorsgewijze planning opgesteld. Deze planning is inclusief besluitvormingstraject terug te vinden in bijlage 2.

5.2 Betaald parkeergebied

Per 1 juli wordt in het gebied zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 betaald parkeren ingevoerd. Gelijktijdig aan de invoering van betaald parkeren wordt de belanghebbendenregeling voor het centrumgebied ingevoerd.

5.3 Vergunninghouderszone

Voor de invoering van vergunninghoudersparkeren in de gebieden die op de kaart in bijlage 1 staan aangegeven wordt de volgende aanpak gehanteerd. Het vergunninghoudersparkeren wordt ingevoerd als de meerderheid van de bewoners van een bepaalde straat of buurt daar mee in kunnen stemmen. Om dit te achterhalen wordt gewerkt met een bewonerspeiling. Diverse gemeenten, zoals Veldhoven en Valkenswaard, hebben goede ervaringen met deze methodiek. Op deze manier wordt namelijk de regeling alleen ingevoerd waar daadwerkelijk een parkeerprobleem is en waar ook draagvlak is voor de regeling. Straten waar (nog) geen problemen zijn met parkeren worden ook niet geconfronteerd met een onnodige parkeerregeling.

Voor deze methode wordt het volgende stappenplan doorlopen. Dit stappenplan is verder uitgewerkt in de nota “Invoering vergunninghoudersparkeren”.

 • 1.

  Opstellen informatiepakket voor bewoners met daarin de uitwerking van de nota “belanghebbendenparkeren”. Hierin staat vermeld wat de gevolgen in de woonstraten kunnen zijn van het nieuwe parkeerbeleid en voor wat voor regeling de bewoners in aanmerking kunnen komen;

 • 2.

  Informatiepakket wordt samen met een bewonerspeiling verstuurd naar de bewoners. Centrale vraag is: Bent u wel of geen voorstander van het invoeren van vergunninghoudersparkeren in uw straat of buurt.

 • 3.

  Indien een meerderheid van een straat of buurt voorstander is van de invoering van vergunninghoudersparkeren kan voor deze straat een plan worden opgesteld hoe het vergunningparkeren ingevoerd gaat worden. De hoofdlijnen hiervan liggen echter vast in de eerder genoemde nota. Maatwerk zal dan vooral betrekking hebben op de grootte van het gebied, de uit te geven vergunningen en de eventuele aanvullende regelingen als blauwe zone of vrije parkeerplaatsen ten behoeve van aanwezige voorzieningen;

 • 4.

  Per buurt wordt het voorstel teruggekoppeld door middel van een informatieavond.

 • 5.

  Vervolgens gaat het voorstel de procedure van verkeersbesluit in, waarna –als er geen gegronde zienswijzen worden ingediend- de maatregel ingevoerd kan worden.

 • 6.

  De bewoners worden vervolgens tijdig op de hoogte gebracht wanneer de maatregel wordt ingevoerd en hoe men de benodigde vergunningen (parkeervergunningen en bezoekerskaartjes) kunnen aanvragen.

Een verdere uitwerking van bovengenoemd stappenplan is beschreven in de memo “Invoering vergunninghoudersparkeren”.

Ondertekening

Uden, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Bijlage 1 Kaart aanwijsgebieden parkeren

afbeelding binnen de regeling


Noot
1

Onder ambulante diensten worden diensten verstaan die voor de bedrijfsvoering gebruik moeten maken van een motorvoertuig