Algemene voorwaarden gemeentelijke jachthavens gemeente Huizen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Algemene voorwaarden gemeentelijke jachthavens gemeente Huizen 2024

Algemene voorwaarden en tarieven voor de particuliere vaart

Artikel 1. Begripsomschrijving

Aanloophaven Het deel van het openbare water gelegen ten zuiden van de havenpier aan de Westkade tot aan De Werf, zoals aangegeven op kaart 2 in de bijlage.

College Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen.

Haven Al het openbare water als omschreven in artikel 1 van de Havenverordening en aangegeven op de kaarten in de bijlage.

Binnen- en buitenhaven Het deel van de gemeentelijke jachthaven bestemd voor ligplaatshouders en passanten, zoals aangegeven op kaart 1 in de bijlage.

Liggeld Gelden in rekening gebracht voor een ligplaats in de haven.

Havenmeester De door burgemeester en wethouders als zodanig aangestelde ambtenaar en zijn plaatsvervanger(s), belast met toezicht op de gemeentelijke havens en naleving van de verordening en algemene voorwaarden betrekking hebbende op de gemeentelijke havens.

Huurovereenkomst De overeenkomst die gesloten wordt om een vaartuig op een ligplaats te kunnen leggen in de haven.

Ligplaatshouder Degene aan wie een vaste ligplaats is verhuurd.

Passantenligplaats Een ligplaats speciaal bestemd voor e/o verhuurd aan passanten of een als zodanig door de havenmeester aangewezen ligplaats.

Pleziervaartuig Een schip van een privé-persoon zonder commerciële doeleinden, waarop één of meerdere personen verblijven voor recreatieve doeleinden zonder dat voor de aanwezigheid op het schip of het varen betaald wordt aan de schipper of eigenaar van het schip. Op een pleziervaartuig kan één of enkele nachten door de eigenaar of de schipper verbleven worden in de haven. Het mag niet dienen voor overnachtingen anderszins of als permanent woon/nachtverblijf.

Permanent woon/nachtverblijf Een vaartuig, dat blijkens de bouw of inrichting in hoofdzaak of uitsluitend dient of kan dienen tot permanent woon- of nachtverblijf voor één of meer personen en/of een vaartuig dat gebruikt wordt om langdurig, dat wil zeggen gedurende enkele maanden aaneengesloten, te overnachten en/of een vaartuig waarvan de eigenaar of gebruiker geen permanent woonadres op het vaste land kan aantonen.

Schip Elk vaartuig en alle soorten van varende en drijvende voorwerpen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt voor het vervoer van personen en/of goederen.

Schipper Degene die op een schip met de leiding is belast of feitelijk de leiding in handen heeft en/of die eigenaar is van het schip.

Varend erfgoed Schepen die zijn opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland en voldoen aan zowel de algemene criteria van het Register als aan de specifieke criteria -volgens de betreffende behoudsorganisatie- voor het schip, waaronder schepen van de zogenaamde “bruine vloot” oftewel botters die voor 1955 zijn gebouwd, zijn voorzien van één mast en bedrijfsmatig hebben gevist op de Zuiderzee of het IJsselmeer.

Vaste ligplaats Een ligplaats, welke krachtens een huurovereenkomst gedurende de daarin bepaalde periode mag worden ingenomen tegen betaling van het vastgestelde tarief.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pleziervaartuigen. Voor passagiers- en overige niet particuliere vaartuigen zijn de algemene voorwaarden cruisehaven van toepassing.

Artikel 3. Bedragen

 • 1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bedragen zijn inclusief omzetbelasting. Vanwege de omrekening naar de nieuwe tarieven kunnen -overigens beperkte- afrondingsverschillen ontstaan met hetgeen werkelijk in rekening wordt gebracht.

 • 2. De bedragen zijn exclusief toeristenbelasting voor passanten.

 • 3. De in deze algemene voorwaarden genoemde tarieven worden jaarlijks door het college vastgesteld. Uitgangspunt is dat de bedragen minimaal kostendekkend zijn. Het college kan een tarief gedurende het jaar bijstellen indien de kostendekkendheid in het geding komt.

 • 4. De gelden worden in rekening gebracht bij de ligplaatshouder of de gebruiker van het schip, welke zorg draagt voor betaling binnen de gestelde termijn.

 • 5. Indien een huurovereenkomst voor een vaste ligplaats ingaat vóór of op de 15e van een kalendermaand, ontstaat de betalingsplicht met ingang van die maand. Indien de huurovereenkomst ingaat na de 15e van een kalendermaand, ontstaat de betalingsplicht met ingang van de hierop volgende maand.

 • 6. Lid 5 is tevens van toepassing indien de zomerligplaats niet aansluit op een winterligplaats of omgekeerd.

Artikel 4. Tijdvakken

 • 1. Voor de jachthaven en de aanloophaven geldt een zomer- en wintertarief waarvan de tijdvakken respectievelijk zijn van 1 april tot en met 31 oktober en van 1 november tot en met 31 maart.

 • 2. Voor de jachthaven bestaat tevens de mogelijkheid van een jaartarief van 1 april tot en met 31 maart.

 • 3. Voor het overige is het jaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 4. Een tijdvak voor een ligplaats kan bij de start tussentijds ingaan. Startend bij de eerste dag van de maand het dichtst bij de aangevraagde datum.

 • 5. Opzegging van een huurovereenkomst bij een huurovereenkomst voor een jaar of voor de zomerperiode: voor 1 januari daaraan voorafgaand. Voor het winterperiode: voor 1 september.

Artikel 5. Bepaling oppervlakte

 • 1. De totale lengte van een vaartuig wordt gemeten op het bovendek vanaf het verst uitstekende punt van de voorsteven tot die van de achtersteven of het daar achter verst uitstekende punt.

 • 2. De oppervlakte van een vaartuig of drijvend voorwerp wordt bepaald door vermenigvuldiging van de grootste lengte met de grootste breedte.

 • 3. Het liggeld wordt berekend op basis van aantal volle m2 ligplaatsmaat. Indien er geen beschikbare passende ligplaats beschikbaar is, kan de havenmeester ter bevordering van de verhuur van de ligplaats hier incidenteel gemotiveerd van afwijken.

 • 4. Indien gesproken wordt van ligplaatsmaat betreft dit de werkelijke maat: lengte- en breedte maat tussen de kade of steiger en afmeerpalen, dit met een marge van 5% waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond. De breedtemaat is nu inclusief palen vermeld.

Artikel 6. Verrekening / Restitutie

 • 1. Indien gebruik gemaakt wordt van het jaartarief bestaat de mogelijkheid om uiterlijk per 1 september van het lopende jaar schriftelijk kenbaar te maken dat geen gebruik wordt gemaakt van de ligplaats in de winterperiode vanaf 1 november, waarbij restitutie zal worden verleend voor het verschil tussen het jaartarief en het zomertarief.

 • 2. Andere restituties zijn niet mogelijk.

Artikel 7. Vrijstellingen

 • 1. Geen liggelden zijn verschuldigd voor tot de inventaris van een vaartuig behorende bijboten, indien deze zich op het betreffende vaartuig bevinden.

 • 2. Passanten van varend erfgoed, zijnde historische schepen voorzien van één mast, die bedrijfsmatig hebben gevist op de Zuiderzee en/of IJsselmeer en voor 1955 zijn gebouwd, betalen geen liggeld.

 • 3. Overige vrijstellingen zijn slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk, na een voorafgaand schriftelijk verzoek aan en toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Uitgangspunt is dat de vastgestelde tarieven betaald worden.

Artikel 8. Wijze facturering en betaling

 • 1. Passanten betalen in de haven voor de ligplaats.

 • 2. Het liggeld voor vaste ligplaatshouders zoals vermeld in het tarievenoverzicht wordt met een factuur in rekening gebracht. De factuur is invorderbaar in één termijn binnen 30 dagen na de dagtekening.

 • 3. Indien de verschuldigde liggelden niet op de vervaldag zijn bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente Huizen wordt een aanmaning verzonden.

 • 4. De in lid 3 genoemde aanmaning dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening.

 • 5. De aan de aanmaning verbonden kosten zijn gelijk aan die van de aanmaning zoals omschreven in artikel 2 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

 • 6. Geen beroep kan worden gedaan op het niet betalen van de factuur of kwijtschelding van de schuld vanwege financiële draagkracht.

Artikel 9. Niet voldoen van de verschuldigde gelden

 • 1. Indien de in artikel 8 bedoelde verschuldigde gelden niet tijdig zijn voldaan, dan vervalt het recht op de ligplaats per direct en kan de huurovereenkomst eenzijdig (middels (voor)aanschrijving) worden opgezegd. Het schip wordt door de havenmeester aan de ketting gelegd of weggesleept en tijdelijk opgeslagen totdat de eigenaar van de boot betaalt.

 • 2. Indien alsnog niet betaald wordt binnen de gestelde termijn, dan wordt de boot -afhankelijk van de onderhoudstoestand- afgevoerd voor vernietiging dan wel verkoop. Bij verkoop zijn de baten voor de gemeente Huizen. Er vindt geen verrekening plaats.

 • 3. Wanneer er sprake is geweest van een eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst van de zijde van de gemeente, dan is het niet mogelijk dat dezelfde persoon opnieuw een ligplaats huurt in de haven.

Artikel 10. Controle huurovereenkomst ligplaats

Voor het toezicht op het rechtmatig gebruik van ligplaatsen in één van de drie onderdelen van de gemeentehaven, dienen schepen met een huurovereenkomst voor de ligplaats te worden voorzien van een door de havenmeester uit te reiken sticker. De havenmeester kan na het scannen van de QR-code op de sticker zien of er voor het schip een huuroverkomst voor de ligplaats is aangegaan en met wie. De sticker dient achter op de spiegel van de boot aan de rechterzijde of linkerzijde te worden geplakt.

Artikel 11. Meldingsplicht

Elke kapitein, schipper, eigenaar of gebruiker van een schip of dergelijke varende voorwerpen is verplicht terstond, nadat het gebruik van een (passanten)ligplaats een aanvang heeft genomen, daarvan melding te maken bij de havenmeester.

Artikel 12. Nadere regels door het college

Het college kan ter uitvoering van deze algemene voorwaarden met betrekking tot het in rekening brengen van de haven- en liggelden nadere regels stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders,

op 19 december 2023 te Huizen,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage: Tarieven gemeentelijke jachthavens gemeente Huizen 2024, tarieven voor de particuliere vaart

Bijlage: Tarieven gemeentelijke jachthavens gemeente Huizen 2024, tarieven voor de particuliere vaart

Omschrijving

Tarief

Passanten

 

Voor pleziervaartuigen per overnachting (gerekend vanaf 16:00 uur) voor elke volle lengtemeter. Indien vaartuigen na 16:00 langer dan één uur de haven aandoen, wordt het overnachtingstarief in rekening gebracht.

€ 1,15

Varend erfgoed, botters (buiten de Botterwerf), zie artikel 7 lid 2

vrijstelling

Water, per 100 liter

€ 0,50

Elektriciteit, stroom per KWh

€ 0,75

Douche (5 minuten d.m.v. jachthavenkaart/Sepcard)

€ 1,00

Wasmachine (gebruik via de AanUit.net-app)

€ 5,00

Droger (gebruik via de AanUit.net-app)

€ 2,50

Wasdekpomp voor wassen boot (nabij havenkantoor) i.o.m. en na betaling havenmeester

€ 5,00

Vuilwater en bilgewater afzuigen: na afspraak

Gratis

Storten chemisch toilet bij stortput nabij KNRM-gebouw

Gratis

Vaste ligplaatshouders

 

Voor pleziervaartuigen in de jachthaven voor elke volle m2 ligplaats

1. Zomertarief: voor de periode 1 april t/m 31 oktober

€ 27,63

2. Wintertarief: voor de periode van 1 november t/m 31 maart

€ 10,18

3. Jaartarief: voor de periode van 1 april t/m 31 maart

€ 37,19

Voor pleziervaartuigen in de aanloophaven voor elke volle m2 bootmaat

1. Zomertarief: voor de periode 1 april t/m 31 oktober

€ 27,63

2. Wintertarief: voor de periode van 1 november t/m 31 maart

€ 10,18

3. Jaartarief: voor de periode van 1 april t/m 31 maart

€ 37,19

4. Jeugdtarief (< 21 jaar, tot en met 12 m2) peildatum 31 december van het jaar waarin de tariefperiode start

40% korting

Varend erfgoed, botters (buiten de Botterwerf)

€ 143,17

Elektriciteit, stroom per KWh, via Sepcard en vaste stroomaansluiting

€ 0,60

Het niet retourneren van een sleutel ten behoeve van een stroomaansluiting

€ 17,50

Het opwaarderen van jachthavenkaart of Sepcard kan in het havenkantoor (per pin) of door middel van de opwaardeerautomaat in de wasruimte KNRM (muntgeld). Restitutie van een geldbedrag op de jachthavenkaart of Sepcard is niet mogelijk.

 

Sepcard eigenaar boothuizen

€ 25,00

Douche (5 minuten d.m.v. jachthavenkaart/Sepcard)

€ 1,00

Wasmachine (gebruik via de AanUit.net-app)

€ 5,00

Droger (gebruik via de AanUit.net-app)

€ 2,50

Wasdekpomp voor wassen boot (nabij havenkantoor) voor ligplaatshouders gemeentehaven na afspraak met havenmeester.

Gratis

Sleepkosten voor schepen tot 8 meter van een ligplaatshouder binnen het gebied van de gemeentehaven.

€ 25,00

Vuilwater en bilgewater afzuigen: na afspraak

Gratis

Storten chemisch toilet bij stortput nabij KNRM-gebouw

Gratis

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling