Uitvoeringsregels recreatieve en aanvullende bewegwijzering gemeente Maashorst 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels recreatieve en aanvullende bewegwijzering gemeente Maashorst 2023

Het College van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t

 • 1.

  De volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1

1Inleiding

1.1Aanleiding

De gemeenten Uden en Landerd zijn op 1 januari 2022 samengegaan in de gemeente Maashorst. Beide gemeenten hadden uitvoeringsregels ten aanzien van toeristische, recreatieve en overige aanvullende bewegwijzering. Om deze uitvoeringsregels niet verloren te laten gaan is besloten om beide documenten samen te voegen / harmoniseren. Conform de wet Arhi dient dit binnen 2 jaar na start van de nieuwe gemeente te gebeuren.

1.2Doelstelling

De bestaande uitvoeringsregels van Uden en Landerd op gebied van bewegwijzering onder te brengen in dit harmonisatie document. Dit document is vooral conserverend van aard. Nieuwe uitvoeringsregels op dit gebied zijn voorzien vanaf 2024.

1.3 Afbakening

Bewegwijzering heeft twee categorieën; utilitair en objectenbewegwijzering. Utilitaire bewegwijzering is bedoeld voor verkeersgeleiding (bijvoorbeeld de ANWB borden). Objectenbewegwijzering bevat daarnaast informatie over de bestemmingen binnen de gemeente met een toeristisch, openbaar of commercieel karakter. De Uitvoeringsregels hebben betrekking op dat laatste en dan specifiek naar de toeristisch-recreatieve voorzieningen. Vooralsnog worden de niet-toeristische bedrijven en organisaties niet bewegwijzerd in de openbare ruimte in Maashorst.

Artikel 2

2De Uitvoeringsregels

2.1Gebiedsindeling Maashorst

2.1.1Komgrenzen

Dit is de eerste vaststelling van gebieden in de gemeente Maashorst. Het gaat hier om de komgrenzen van de dorpen Uden, Volkel, Zeeland, Schaijk, Odiliapeel en Reek. Binnen deze komgrenzen gelden andere regels dan buiten de komgrenzen. Te denken valt aan het moment van verwijzen, bordformaten et cetera. Binnen de bebouwde kom gelegen toeristisch-recreatieve objecten hebben recht op bewegwijzering met naamsvermelding.

Deze bewegwijzering is in ieder geval aanwezig langs erftoegangswegen en daar waar nodig langs relevante gebiedsontsluitingswegen op zogenaamde beslispunten. Binnen de bebouwde kom van Uden is ook een zogenaamde “objectenroute” aanwezig. De bezoeker van Uden die deze route volgt, krijgt op beslispunten de namen en pictogrammen van de diverse recreatieve en maatschappelijke doelen te zien.

2.1.2Recreatiegebieden

Omdat in het buitengebied een flinke toename van (recreatieve) ontwikkelingen plaatsvindt, wordt ook steeds meer om bewegwijzering gevraagd. Vanaf het moment dat het doel “van de komgrensaanduiding” niet meer gevolgd kan worden, wordt bewegwijzering naar een doel ingezet.

Genoemde toename van de recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied zorgt uiteindelijk voor veel wegwijzers naar doelen in het buitengebied. Om nu te voorkomen dat deze aantallen te hoog worden kan buiten de in 2.1.1. genoemde gebieden een aantal gebieden worden aangewezen als recreatieve kernen waar naar verwezen kan worden.

afbeelding binnen de regeling

Slabroek

Dit is het gebied gerelateerd aan het westelijk deel van de Maashorst met recreatieve kern Slabroek

afbeelding binnen de regeling

Bedafse Bergen

Dit is het gebied gerelateerd aan de Bedafse Bergen en omgeving

afbeelding binnen de regeling

Hemelrijk

Dit is het gebied gerelateerd aan de recreatieplas Hemelrijk en omgeving

afbeelding binnen de regeling

Maashorst

Het grondgebied van de voormalige gemeente Landerd zonder de gebieden binnen de komgrenzen.

Er wordt bewust gekozen voor een naam van een gebied waaronder dat gebied bekend is en niet voor een windrichting. Een ondernemer kan in de communicatie naar de klant in de routebeschrijving verwijzen naar het betreffende gebied, waarna op het beslispunt een bord wordt geplaatst met de naam en het bijbehorende pictogram van het recreatieve doel.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 1 Maashorst met recreatieve kernen en dorpskernen

2.3 Afwegen met beslisboom en criteria

2.3.1Omschrijving

Om vast te stellen welke toeristische objecten bewegwijzerd kunnen worden, is een beslisboom opgesteld (zie figuur 2). Aan de hand van deze boom kan de gemeente bepalen welk bedrijf wel of niet in aanmerking komt voor bewegwijzering. Tevens kan de gemeente daarmee ook beargumenteren waarom een bedrijf conform het gemeentelijk beleid wordt afgewezen. Deze beslisboom dient per vraag beantwoord te worden, wanneer een object niet voldoet aan de criteria genoemd in de bijlage zal deze ook niet worden meegenomen in de toeristische bewegwijzering , tenzij de gemeente hiervoor een uitzondering maakt (middels een collegebesluit).

De beslisboom bestaat uit maximaal 9 vragen waardoor de doorlooptijd van het proces zo kort mogelijk is gehouden.

2.3.2 Waar verwijzen?

 • In de hele gemeente, zowel binnen de kernen als in het buitengebied

 • In de openbare ruimte langs gemeentelijke wegen

 • Uitgangspunt voor de bewegwijzering is het autoverkeer. Er wordt geen speciale of aanvullende bewegwijzering geplaatst voor fietsers of ander langzaam (recreatie)verkeer.

 • Uitgangspunt is dat mensen de route naar de betreffende vestigingsplaats (dorpskern) wel kunnen vinden (via de ANWB-borden) en dat pas nabij of vanaf de betreffende dorpskern wordt bewegwijzerd met bruine strokenborden

 • Uitgangspunt is 1 (meest logische of gewenste) aanrijdroute komende vanaf de dichtstbijzijnde of meest logische afslag van de snelweg naar de betreffende vestigingsplaats/locatie

afbeelding binnen de regeling

Figuur 2 Beslisboom

Artikel 3

3.Aanvullende criteria

Bij het bovenstaande schema is de volgende toelichting van toepassing;

A Bedrijven/voorzieningen die in eerste in aanmerking komen zijn diegenen die en/of:

 • Vermeld staan op de internetsite Explore Maashorst;

 • Kunnen aantonen dat ze lid zijn van een toeristische belangenorganisatie zoals RECRON/HISWA, SVR, en/of Koninklijke Horeca Nederland.

 • Voorkomen op de lijst van te bewegwijzeren objecten (vervallen)

B Het criterium dat de CROW richtlijn hanteert voor opname in reguliere bewegwijzering;

 • De dagrecreatieve voorziening moet minimaal 200.000 bezoekers per jaar trekken.

C Voor opname van recreatieve voorzieningen op recreatieve bewegwijzering gelden alle onderstaande criteria.

 • De bezoeker kan actief bezig zijn of een rondleiding krijgen;

 • De gemiddelde bezoekduur is langer dan 1 uur;

 • Indien het een jaarronde activiteit betreft; gemiddeld 50 weken per jaar open gedurende minimaal 4 dagen per week;

 • Indien het een seizoensgebonden activiteit betreft; gedurende het seizoen (minimaal 4 maanden) open gedurende minimaal 4 dagen per week;

 • En aantoonbaar meer dan 5000 bezoekers per jaar trekt.

D Minimale omvang van verblijfsrecreatieve voorzieningen

 • Campings, kamperen bij de boer, groepsaccomodaties minimaal 10 eenheden;

 • Bungalowparken minimaal 10 eenheden;

 • Hotels en pensions minimaal 5 kamers;

 • Bij een combinatie van kamers en appartementen, minimaal 5 eenheden.

E Overige criteria om in aanmerking te komen voor bewegwijzering

 • Voorzieningen moeten grotendeels gericht zijn op recreatie en/of toerisme.

 • Voorzieningen dienen toegankelijk te zijn c.q. te bezichtigen zijn door toeristen, recreanten en passanten

 • Voorzieningen dienen een dagrecreatieve of verblijfsrecreatieve functie te hebben.

3.1Te bewegwijzeren objecten

Vervallen

3.2 Lijst met objecten die niet worden bewegwijzerd

Vervallen

3.3 Lijst van objecten die nu bewegwijzerd zijn op reguliere bewegwijzering in blauw/wit

Vervallen

4Mogelijk te gebruiken pictogrammen en omschrijving

Welk pictogram c.q. welke pictogrammen van onderstaande tabel voor een specifiek bedrijf wordt/worden gebruikt, wordt bepaald in overleg tussen de gemeente en de betreffende ondernemer.

Vervallen

5 Lijst van objecten die nu bewegwijzerd zijn met recreatieve bewegwijzering

Vervallen

Artikel 6

6Praktische uitwerking

6.1. Plaatsing

Binnen het gebied van de voormalige gemeente Uden draagt de gemeente zelf de zorg voor het gehele traject van voorbereiding, levering en plaatsing.

Binnen het gebied van de voormalige gemeente Landerd draagt een leverancier de zorg voor het gehele traject van voorbereiding, levering en plaatsing. paragrafen 6.2 t/m 6.4 hebben hier ook betrekking op. Deze leverancier neemt contact op met de bedrijven en instellingen over deelname, de gewenste locatie en invulling van de borden. De leverancier stemt af met partijen en regelt eventueel benodigde vergunningen. De leverancier stemt alles af met de gemeente, die akkoord moet geven op zowel het bordenplan als de layout van de borden.

6.2. Controle, beheer en onderhoud

Elk deelnemend bedrijf of instelling binnen het gebied van de voormalige gemeente Landerd is verplicht een contract af te sluiten voor onderhoud en beheer van de borden met een looptijd van 10 jaar. Hiermee wordt de kwaliteit en actualiteit van de toeristisch-recreatieve bewegwijzering geborgd. De leverancier verzorgt jaarlijks de controle, onderhoud en beheer van alle borden.

6.3. Financiering

Wanneer nieuwe bedrijven of bij naamsverandering binnen het gebied van de voormalige gemeente Landerd (moeten) worden toegevoegd zijn de kosten hiervan voor rekening van de aanvrager cq. de direct belanghebbende.

6.4. Overzicht

De leverancier zorgt voor een continu actueel (bij voorkeur digitaal) databestand van alle locaties en borden/materialen binnen het gebied van de voormalige gemeente Landerd en stelt dit beschikbaar aan de gemeente Maashorst. Door middel van regelmatig overleg met de leverancier houdt de gemeente het overzicht en de regie op de lokale toeristisch-recreatieve bewegwijzering. Eventuele tussentijdse mutaties worden verzorgd door de leverancier in overleg met de gemeente en door de leverancier verwerkt in het databestand.

Naschrift

Deze uitvoeringsregels zijn een continuering van de regels uit de voormalige gemeenten Uden en Landerd en kan worden gezien als interim uitvoeringsregels. Vanaf 2024 zullen samen met recreatieondernemers nieuwe uitvoeringsregels worden geformuleerd.

Ondertekening

Uden, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)