Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, nummer ADV/23/1185137;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

inclusief bijbehorende tarieventabel leges 2024

(Legesverordening 2024)

Artikel 1: Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst.

Artikel 4: Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5: Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

  • c.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9: Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2. (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10: Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11: Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1. De ”Legesverordening 2023” en de daarbij behorende tarieventabel 2023, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2022, inclusief latere wijzigingen daarvan, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Het in artikel 2.1van de tarieventabel genoemde normblad NEN wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2024”.

Artikel 13 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2023.

De griffier,

De voorzitter

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024 Zevenaar

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Gereserveerd

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Dienstverlening in het kader van de omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Gereserveerd

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Gereserveerd

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

2024

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

 Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

a.

de in het "Reglement burgerlijke stand" voor maandag tot en met zondag vastgestelde uren , behalve de aangewezen dagen en tijden voor kosteloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk en de hierna onder b en c genoemde dagen

 

1.

Maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur in het gemeentehuis

€ 368,60

2.

in het gemeentehuis overeenkomstig artikel 6, lid 1 a derde gedachtestreepje van het reglement burgerlijke stand (tussenhuwelijk) van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur

€ 158,75

3.

alle overige aangewezen trouwlocaties

€ 311,80

b.

de in het "Reglement burgerlijke stand" voor zaterdag vastgestelde uren

 

1.

Zaterdag tussen 10.30 en 18.00 uur in het gemeentehuis

€ 674,75

2.

alle overige aangewezen trouwlocaties

€ 425,30

c.

de in het "Reglement burgerlijke stand" voor zondag vastgestelde uren

 

1.

Overige aangewezen trouwlocaties

€ 567,05

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Reserveren

 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gelden dezelfde tarieven als genoemd onder artikel 1.1 a, sub 2 en 3 en b, sub 1.

 

 

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Reserveren

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief voor een verzoek tot benoeming van een reeds beëdigde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie bedraagt

€ 57,55

 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Reserveren

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren

 

1.

binnen een periode van 1 maand voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 132,00

2.

binnen een periode van 1 tot 3 maanden voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 44,00

b.

Indien de aanvraag bedoeld in artikel 1.5, lid a een tussenhuwelijk/tussenpartnerregistratie betreft, bedraagt het tarief bij annulering

 

1.

binnen een periode van 1 maand voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 87,95

2.

binnen een periode van 1 tot 3 maanden voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 44,00

c.

Indien de aanvraag bedoeld in artikel 1.5, lid a een gratis geregistreerd partnerschap of huwelijksvoltrekking betreft na inlevering van de melding voorgenomen huwelijk/partnerregistratie, bedraagt het tarief

€ 44,00

d.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te wijzigen na inlevering van de melding voorgenomen huwelijk/partnerregistratie

€ 44,00

 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 25,85

b.

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 25,85

c.

een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 47,75

d.

Het tarief voor het bijschrijven van een kind in een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje bedraagt per kind

€ 8,60

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.9 Paspoorten en andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

c.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden

d.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden.

 

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

b.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon geldt het te heffen tarief (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden.

 

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, genoemd document geldt een toeslag (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals die het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden;

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, geldt een toeslag (afgerond naar beneden op vijf cent) zoals die het laatst is opgenomen in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen.

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bedraagt het tarief zoals dat het laatst is opgenomen in het Reglement rijbewijzen artikel 104b vermeerderd met de rijkskostencomponent (het bedrag dat de gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs), afgerond naar beneden op vijf cent.

 

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat het laatst is opgenomen in het Reglement rijbewijzen artikel 104b vermeerderd met de rijkskostencomponent (het bedrag dat de gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs), afgerond naar beneden op vijf cent.

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Artikel 1.14 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,15

b.

tot het verstrekken van gegevens waarbij de betaling via internet geschiedt, per verstrekking

€ 4,50

c.

tot het verstrekken van een volledig overzicht (persoonslijst) van alle in de basisregistratie personen opgenomen gegevens van één persoon (inzagerecht)

€ 11,50

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 5,15

 

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,35

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen: per verstrekking het tarief zoals dat het laatst is opgenomen in artikel 10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen.

 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 15,50

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Reserveren

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

Reserveren

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 2,35

b.

in formaat A3, per bladzijde

€ 4,50

c.

in formaat A2, per bladzijde

€ 6,85

d.

in formaat A1, per bladzijde

€ 11,25

e.

in formaat A0, per bladzijde

€ 22,60

f.

in een ander formaat, per 1000 cm²

€ 2,35

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

a.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 17,00

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de wegenwet:

 

c.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 2,35

d.

in formaat A3, per bladzijde

€ 4,50

e.

in formaat A2, per bladzijde

€ 6,85

f.

in formaat A1, per bladzijde

€ 11,25

g.

in formaat A0, per bladzijde

€ 22,60

h.

in een ander formaat, per 1000 cm²

€ 2,35

i.

de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 17,00

 

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Reserveren

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

Reserveren

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag zoals dat het laatst is opgenomen in de Regeling Vergoeding Verklaring Omtrent het gedrag en Gedragsverklaring Aanbesteden.

 

b.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,15

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,50

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.

a.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 0,55

b.

voor elke volgende pagina

€ 0,10

2.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 4,00

3.

In afwijking van artikel 5, derde lid, van de verordening worden geen leges in rekening gebracht indien minder dan een kwartier aan het doen van naspeuringen is besteed.

 

4.

In afwijking van artikel 1.27 lid 1, sub a worden geen leges in rekening gebracht bij verstrekking van 10 of minder pagina’s.

 

 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 

Reserveren

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 63,55

 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 232,45

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 138,35

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen. Indien de vergunning geldt voor:

 

a.

één speelautomaat voor 12 maanden maximaal:

€ 56,50

b.

twee of meer speelautomaten voor 12 maanden maximaal:

€ 22,50 + (aantal kansspelautomaten x €34,-)

c.

een tijdvak, korter dan 12 maanden maximaal:

€ 22,50 + (aantal kansspelautomaten x

€ 34,-) x (looptijd delen door 12)

d.

een tijdvak langer dan 12 maanden tot vier jaar:

€ 22,50 + (aantal kansspelautomaten x

€ 34,-) x (looptijd delen door 12)

e.

één speelautomaat voor langer dan 4 jaar:

€ 226,50

f.

twee of meer speelautomaten voor langer dan 4 jaar:

maximaal

€ 90,50 + (aantal kansspelautomaten x

€ 136,-)

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,55

 

Artikel 1.32 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Zevenaar

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden

€ 584,40

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van minder ingrijpende aard

€ 122,25

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor spoedeisende werkzaamheden als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)

€ 122,25

4.

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt, indien het betreft werkzaamheden waarbij de strekkende meters sleuf meer dan 1000 meter bedraagt en voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meters sleuf verhoogd met € 1,45 met een maximum van € 72.257,85.

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 27,90

b.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 om met een motorvoertuig het autoluwe gebied als bedoeld in de Verordening ontheffing autoluw gebied Zevenaar, binnen te rijden, voor de duur van

 

1.

een week

€ 27,90

2.

een maand

€ 44,65

3.

een jaar

66,95

c.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 om met een motorvoertuig het autoluwe gebied als bedoeld in de Verordening ontheffing autoluw gebied Zevenaar, binnen te rijden voor de bewoner in de autoluwe zone, per jaar

€ 27,90

d.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 26,80

e.

1.

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 89,30

a.

in het geval van de gehandicaptenparkeerkaart als bedoel in sub 1 hierboven wordt verleend of afgewezen ontvangt de aanvrager een teruggaaf tenzij de afwijzing het gevolg is van niet komen opdagen bij de medische keuring. De teruggaaf bedraagt:

€ 67,50

2.

tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart of een plaatselijke parkeerontheffing in het geval van diefstal of vermissing

€ 11,20

f.

tot het verkrijgen van een vergunning voor aanleg, verplaatsen of het wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 64,65

g.

tot het wijzigen van een parkeerontheffing

€ 11,20

h.

tot het verkrijgen van een transponder

€ 33,45

2.

als borgstelling voor de transponder

€ 55,75

Paragraaf 1.10 Diversen

 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

voor de eerste vijftig pagina’s per pagina

€ 0,56

2.

voor elke volgende pagina

€ 0,08

b.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 3,95

c.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 0,56

2.

voor elke volgende pagina

€ 0,08

d.

waarbij in afwijking van artikel 1.34 onderdeel a en b geen leges in rekening worden gebracht bij verstrekking van 10 of minder pagina’s.

 

e.

kleurenfotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.

voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 1,15

2.

voor elke volgende pagina

€ 0,20

f.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de subonderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, met een oppervlakte van:

 

1.

minder dan 2.500 cm 2 (formaat A6 t/m A11)

€ 5,35

2.

2.500 cm 2 of meer, maar minder dan 10.000 cm 2 (formaat A5 t/m A0)

€ 10,40

3.

10.000 cm 2 of meer (formaat 2A0 en 4A0 of groter)

€ 14,45

g.

calques, al dan niet behorend bij de subonderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per calques met een oppervlakte van:

 

1.

minder dan 2.500 cm 2 (formaat A6 t/m A11)

€ 15,50

2.

2.500 cm 2 of meer, maar minder dan 10.000 cm 2 (formaat A5 t/m A0)

€ 24,15

3.

10.000 cm 2 of meer (formaat 2A0 en 4A0 of groter)

€ 32,15

h.

Verstrekkingen op grond van de Wet open overheid :

kopieën van documenten op grond van artikel 8.6, tweede lid, van de Wet open overheid per pagina:

 

1.

Zwart-wit enkelzijdig op A4-formaat

€ 0,05

2.

Zwart-wit enkelzijdig op A3-formaat

€ 0,10

3.

Zwart-wit dubbelzijdig op A4-formaat

€ 0,10

4.

Zwart-wit dubbelzijdig op A3-formaat

€ 0,20

5.

Kleur enkelzijdig op A4-formaat

€ 0,20

6.

Kleur enkelzijdig op A3-formaat

€ 0,40

7.

Kleur dubbelzijdig op A4-formaat

€ 0,40

8.

Kleur dubbelzijdig op A3-formaat

€ 0,80

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.36 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een:

 

a.

1.

ontheffing als bedoeld in artikel 9.2.5. VFL:

€ 44,20

2.

ontheffing voor een vreugde- of kampvuur (artikel9.2.5 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024)

€ 44,20

3.

doorlopende stookontheffing voor één stookseizoen voor specifieke gevallen, onderhoud landgoederen of grote agrarische percelen, waarbij sprake is van het onderhouden van meer dan één kilometer aan karakteristieke landschapselementen (artikel 9.2.5 VFL)

€ 44,20

b.

ontheffing als bedoeld in artikel 3.1.4 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024

 

1.

geldig voor één aaneengesloten periode van 24 uur, of een gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten behoeve van soortgelijke activiteiten

€ 209,80

2.

geldig voor meer dan één aangesloten periode van 24 uur, of een gedeelte daarvan, voor de eerste periode

€ 209,80

-

vermeerderd met

€ 14,95

-

voor elke volgende aaneengesloten periode van 24 uur of gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten behoeve van gelijksoortige activiteiten, met een maximum van

€ 74,85

3.

Indien voor de aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de subonderdelen b1 of b2 een akoestisch rapport dient te worden beoordeeld (bijvoorbeeld overeenkomstig het "Plan van aanpak en beleidsregels inzake het beperken van geluidsoverlast van werkzaamheden vanwege de NS aan en rond de spoorlijn in Zevenaar") wordt het overeenkomstig de subonderdelen b1 of b2 berekende bedrag verhoogd met

€ 209,80

4.

Indien een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in onderdeel b voor een niet- commerciële activiteit wordt ingediend door particulier, stichting of vereniging, dan bedraagt het tarief

€ 65,80

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het permanent mogen bewonen van een recreatieverblijf

€ 209,80

 

Artikel 1.37 Reserveren

 

 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening in het kader van de omgevingswet

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

-

kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: onder een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt verstaan de categorie van gevallen zoals die daags voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet was opgenomen in artikel 4 van Bijlage II Besluit omgevingsrecht’

-

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, dan wel een raming van alle kosten (exclusief BTW) die gemoeid zijn met de volledige uitvoering van het werk, overeenkomstig de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Onder bouwkosten vallen in ieder geval de kosten van omgevingsvergunningplichtige bouwkundige werken, installaties die een wezenlijk onderdeel van het bouwwerk uitmaken om het bouwwerk aan haar doel te laten beantwoorden (bijv. verlichting, verwarming, ventilatie, roltrappen, liften en dergelijke) en vaste inrichtingen. De bouw- en materiaalkosten moeten marktconform worden opgegeven, ook wanneer een deel van de werkzaamheden door middel van zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd, of wanneer hergebruikte materialen worden gebruikt.

Als minimale ondergrens van de bouwkosten wordt gehanteerd de door Casadata basisbedragen voor bouwwerken provincie Gelderland, zoals benoemd in het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 4de kwartaal 2023, of zoals dit plaatstelijk is gewijzigd of vervangen. Een exemplaar daarvan is in te zien bij de gemeente. In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder de in die omschrijving genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 verstaan de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg (in het kader van een conceptverzoek) over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een Informatie-overleg: check om te bepalen of er een vergunning nodig is, zo ja, welke informatie benodigd is:

€ 0,00

b.

voor een Intaketafel: indicatie betreffende de wenselijkheid van het initiatief:

€ 0,00

c.

voor een conceptverzoek: indicatie over het verzoek betreffende de haalbaarheid van het initiatief met daarbij een (al dan niet schriftelijke) beoordeling :

€ 450,00

d.

voor een Omgevingstafel: indicatie/ conceptverzoek betreffende de haalbaarheid van een initiatief met daarbij een bredere beoordeling van 3 of meer adviseurs en exclusief beoordelingen van onderzoeken:

€ 1.500,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:

0,69%

-

van de bouwkosten

 

-

met een minimum van

€ 70,00

b.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 3.450,00

-

vermeerderd met

0,61%

-

van de bouwkosten over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000

 

c.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 6.500,00

-

vermeerderd met

0,53%

-

van de bouwkosten over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000

 

d.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 27.700,00

-

vermeerderd met

0,44%

-

van de bouwkosten over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000

 

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:

1,81%

-

van de bouwkosten

 

-

met een minimum van

€ 140,00

b.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 9.050,00

-

vermeerderd met

1,59%

-

van de bouwkosten over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000

 

c.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 17.000,00

-

vermeerderd met

1,37%

-

van de bouwkosten over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000

 

d.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 71.800,00

-

vermeerderd met

1,16%

-

van de bouwkosten over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000

 

 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit)

 

e.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 696,05

f.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 696,05

g.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 5.298,11

h.

Indien de omgevingsvergunning de realisatie van een grondgebonden zonne-energiesysteem betreft en de omvang van de opstelling c.q. installatie niet groter is dan noodzakelijk om te voorzien in de energiebehoefte van het eigen perceel en in ieder geval niet groter is dan 50 m2 bedraagt het tarief:

€ 100,00

 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit)

 

i.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 696,05

j.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 696,05

k.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 2.160,70

l.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een conceptverzoek dan wel een omgevingstafel als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel c en d, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt onder de in lid m genoemde voorwaarden het tarief van het conceptverzoek dan wel de omgevingstafel in mindering gebracht op de tarieven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8.

m.

Voor de toepassing van lid l wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

1.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het conceptverzoek dan wel de omgevingstafel betrekking had;

 

2.

in overeenstemming met de uitkomsten van het conceptverzoek dan wel de omgevingstafel; en

 

3.

binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 510,00

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Erfgoedverordening Zevenaar in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 92,80

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 92,80

-

voor de toetsing van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1.a.1 door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap, worden de tarieven van genoemde commissie gehanteerd, zoals die blijken uit de bijgevoegde tariefregeling vermeerderd met BTW.

 

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 92,80

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Reserveren

 

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet,, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

 

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet (milieubelastende activiteit bruidsschat):

n.v.t.

b.

voor een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (milieubelastende activiteit BAL-activiteit regulier):

€ 1.500,00

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Reserveren

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

Reserveren

 

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 510,45

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 510,45

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.104,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 7.1.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.104,00

 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 7.1.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 85,60

 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 505,30

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 5.3.1, eerste lid, van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 47,90

 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 7.2.1 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 214,45

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken]

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 7.2.1 Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 59,80

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 188,00

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

1.

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

2.

bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

3.

het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

4.

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

per maatwerkvoorschrift:

€ 696,05

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 696,05

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.751,64

 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 696,05

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief,

Volgens begroting

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief,

Volgens begroting

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief,

Volgens begroting

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief,

Volgens begroting

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 183,55

 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 183,55

 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 183,55

 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 183,55

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan.

€ 7.781,15 

 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 183,55

 

Artikel 2.46a Beoordeling stikstofdepositieberekening

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een stikstofdepositieberekening:

€ 278,40

 

Artikel 2.46b Beoordeling niet afsluitbaar dierenverblijf

 

In afwijking van het bepaalde in paragrafen 2.1 t/m 2.11 van dit hoofdstuk bedraagt het tarief van een niet afsluitbaar dierenverblijf met een oppervlakte tot 30 vierkante meter:

€ 0,00

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in onderdelen 2.12 a en b, waar tevens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (milieubelastende activiteit BAL-activiteit uitgebreid):

€ 6.754,93

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde een milieubelastende activiteit:

€ 5.298,11

 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 193,85

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 193,85

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 193,85

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 193,85

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 193,85

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.500,00

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 539,30

 

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Zevenaar 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op de redelijke eisen van welstand bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet in artikel 22.29, eerste lid, aanhef en onder b, van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, worden de tarieven van genoemde commissie gehanteerd, zoals die blijken uit de bijgevoegde tariefregeling vermeerderd met BTW.

 

 

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

Volgens begroting

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

Volgens begroting

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 

Reserveren

 

 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

Reserveren

 

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 188 wordt niet teruggegeven.

 

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 435,75

 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 610,10

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 149,70

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 213,20

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 213,20

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 149,70

f.

indien er sprake is van een meerjarenvergunning als bedoeld in artikel 3.2.1.1 bedraagt het tarief voor een ‘meerjarenontheffing’ op grond van artikel 35 Alcoholwet

€ 306,20

g.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 149,70

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

a.

artikel 3:4, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar (een seksinrichting), per jaar

€ 1.054,70

b.

artikel 3:4, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar (een escortbedrijf), per jaar

€ 714,45

c.

artikel 3:10, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar (een sekswinkel), per jaar

€ 178,05

 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Reserveren

 

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 65,80

b.

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

€ 46,45

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een niet-commercieel evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar (evenementenvergunning)

€ 69,15

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een meerjarenvergunning voor het organiseren van een niet-commercieel evenement als bedoeld in artikel 2:25a, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar (evenementenvergunning)

€ 138,35

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een commercieel evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid en 2:25a eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zevenaar (evenementenvergunning)

 

1.

bij een aangevraagd aantal bezoekers tot 500

€ 183,75

2.

bij een aangevraagd aantal bezoekers van 500 tot 2000

€ 255,15

3.

bij een aangevraagd aantal bezoekers van 2000 tot 5000

€ 941,30

4.

bij een aangevraagd aantal bezoekers van 5000 tot 7500

€ 1.151,10

5.

bij een aangevraagd aantal bezoekers van 7500 of meer, per bezoeker

€ 0,52

6.

waarbij bij een meerjarenvergunning of een evenement verspreid over meerdere dagen, het aantal bezoekers wordt berekend per jaar/per dag.

 

 

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

Reserveren

 

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 65,80

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

 

Artikel 3.11 Vergunning [of ontheffing] onttrekken woonruimte

 

Reserveren

 

Artikel 3.12 Vergunning [of ontheffing] samenvoegen woonruimte

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.13 Vergunning [of ontheffing] omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.14 Vergunning [of ontheffing] verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning [of -ontheffing]

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.16 Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

Reserveren

 

 

Artikel 3.18 Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

 

Reserveren

 

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 65,80

Behorend bij raadsbesluit van 20 december 2023

De griffier van Zevenaar

Bijlage Tarieven Gelders Genootschap

Tariefregeling advisering per 01.01.2024

A. Advisering omgevingskwaliteit van bouw- en verbouwplannen

Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

(bedragen bouwsom zijn inclusief btw)

1a.

van € 0 tot en met € 500.000

->

1,9 0/00 per aanvraag, met een minimum van €100

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom

->

1,2 0/00 per aanvraag

van € 500.001 tot en met € 1.000.000

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom

->

0,8 0/00 per aanvraag, maximaal

van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom

->

0,5 0/00 per aanvraag, maximaal

van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom

->

0,25 0/00 per aanvraag, maximaal

van € 5.000.001 en meer

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

1b.

Indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht. De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen

 

-> tarief volgens 1a.

complexen van 6 tot en met 10 gelijke

 

-> tarief over de bouwsom van

5 woningen

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen

 

-> tarief over de bouwsom van

6 woningen

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen

 

-> tarief over de bouwsom van

8 woningen

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen

 

-> tarief over de bouwsom van

10 woningen

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen

 

-> tarief over de bouwsom van

12 woningen

 

en zo vervolgens,

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok).

2.

integrale advisering

welstand + 1 extra discipline

-> 1,8 x regulier tarief

welstand + meerdere extra disciplines

-> 2,2 x regulier tarief

3.

illegale bouwwerken

-> 1,5 x regulier tarief

4.

Reclameobjecten -> € 100 (excl. BTW)

B. Vooroverleggen

Voor alle vormen van vooroverleg wordt €100 (excl. BTW) in rekening gebracht. Voor dit bedrag kan een initiatiefnemer maximaal drie keer een vooroverleg aanvragen. Volgt er na het laatste vooroverleg een definitieve vergunningaanvraag, dan wordt het bedrag van €100 verrekend bij de definitieve aanvraag met een minimaal factuurbedrag van € 0,-. Het gaat om de volgende varianten:

1. Omgevingstafel, intake, of advies RO

->

€100,- per 3 behandelingen

2. Vooroverleg of concept-plan

->

€100,- per 3 behandelingen

3. Geschreven adviezen vooroverleg n.a.v. een commissievergadering of een mandaatbehandeling

->

€100,- per 3 behandelingen

Zijn er meer dan drie vooroverleggen nodig, dan wordt vanaf het vierde overleg per extra overleg €100 (excl. BTW) in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet verrekend bij de definitieve aanvraag.

C. Overige adviezen

De uurtarieven voor aanvullende advisering en specifieke projecten worden jaarlijks geïndexeerd conform de indexberekeningen van het CBS. De hoogte van deze tarieven varieert en is afhankelijk van het soort project/advies.

Bijlage Basisbedragen bouwleges Gelderland

Casadata Basisbedragen bouwkosten voor leges

COLOFON

De Casadata LegesCalc online applicatie en de bijbehorende e-book en/of PDF-publicaties Casadata Basisbedragen Bouwkosten voor leges per kwartaal van de provincies zijn uitgaven van Casdata CV in Doetinchem.

Copyright 2023 Casadata CV, alle rechten voorbehouden.

Geheel of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave of databestanden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. Het verbod betreft ook geheel of gedeeltelijke bewerking.

Samenstellers en de uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak om zo betrouwbaar mogelijke publicaties en bestanden basisbedragen bouwkosten te verzorgen.

Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor in deze publicaties of databestanden voorkomende onjuistheden.

Casadata CV

Westendorpseweg 3A, 7004 JD Doetinchem.

www.casadata.nl info@casadata.nl 

Telefoon (0314) 34 20 39

Rabobank NL06 RABO 01054 86477

KvK Arnhem 9159150

INLEIDING

Algemeen

Voor het vaststellen van de hoogte van leges voor bouwvergunningen bevat deze publicatie 'Casadata Basisbedragen Bouwkosten gebouwen voor leges', kortweg 'Basisbedragen Bouwleges' de all-in bedragen van alle kosten die voortvloeien uit bouwen. Door deze te vermenigvuldigen met de inhoud (per m3) of oppervlakte (per m2) van het gebouw rekent u de totale gebouwkosten per gebouw of object uit.

Door deze methode te gebruiken kunt u in enkele minuten het juiste bouwkostenbudget bepalen.

De budgetten zijn volgens de NEN 2699 (Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling) en de inhouden en oppervlakten zijn volgens de NEN 2580 (Oppervlakten en inhouden van Gebouwen) berekend. Als er een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt aangevraagd, dan berekent de gemeente de zogenaamde bouwvergunningleges, ook wel bouwleges genoemd.

De bouwleges worden bepaald aan de hand van bouwkosten excl. btw.

De hoogte van de leges hangt af van hetgeen de gemeente in de eigen legesverordening heeft opgenomen. Dit verschilt van gemeente tot gemeente.

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en waarbij de inhoud van het bouwwerk wordt berekend conform NEN 2580.

Bouwkosten zijn de kosten die ontstaan ten behoeve van de realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouwde.

Bij de raming van de bouwkosten moet worden uitgegaan van de prijzen die in het economische verkeer aan een derde zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk. Het is voor een raming van de bouwkosten dan ook niet van belang of de daadwerkelijke bouw geheel door een bouwbedrijf wordt uitgevoerd of geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid plaats vindt.

Tot de bouwkosten worden niet gerekend de grondkosten (omvattende de verwervingskosten van het terrein, de kosten van het bouwrijp maken), de inrichtingskosten en als de bijkomende kosten (waartoe onder andere behoren de architecten- en de adviseurhonoraria, kosten voor grondonderzoek, verzekeringen, omzetbelasting en andere heffingen).

Tot de bouwkosten horen echter wel de kosten van de afwerking, installatie, liften, roltrappen en dergelijke, voor zover deze installaties behoren tot de normaal te verwachten inrichting van het betrokken bouwwerk.

In de basisbedragen gebouwen zijn alle kosten opgenomen die voorvloeien ten behoeve van het bouwen of herbouwen.

De bouwkundige werken, installaties (werktuigbouwkundige en elektrische installaties) en de vaste inrichting zijn in de genoemde basisbedragen gebouwen opgenomen.

Ook zijn de opslagen zoals uitvoerings- en algemene kosten, verzekeringen en de winst en risico opgenomen in de herbouwwaarde.

De BTW is buiten de berekeningen gehouden.

Alle gebouwen dienen aan alle wettelijke normen te voldoen.

In de tabellen van de editie Nederland worden de basisbedragen voor de verschillende gebouwtypen per m3 inhoud en per m2 oppervlakte gegeven. In de PDF-edities van de provincies voornamelijk per m3 inhoud.

De basisbedragen zijn vaak afhankelijk van het aantal m3 of m2, maar ook van de hoogte van de gebouwen.

Ook het type gebouw en het uitvoeringsniveau heeft invloed op de basisbedragen gebouwen.

Deze worden dan ook vermeld waar dit nodig is.

De bouwkosten zijn opgebouwd volgens de NEN 2699 en ingedeeld volgens de NL/SFB methode.

De in de editie Nederland gepubliceerde basisbedragen voor het berekenen van de bouwkosten zijn een landelijk gemiddelde van de provincies.

De bedragen kunnen per provincie anders zijn, ook al omdat men niet op de zelfde wijze kan bouwen of door regionale invloeden. Voor het berekenen van de bouwkosten vindt u In de editie Nederland de gemiddelde bedragen van Nederland en in de edities van de provincie de provinciale basisbedragen in combinatie met het gemak van de online Casadata LegesCalc app.

Binnen enkele minuten beschikt u zo over de juiste bouwkosten van het project.

De gepubliceerde bouwkosten zijn bedoeld om tijdens het ontwerpproces en in de aanbestedingsfase een betrouwbare indicatie van de bouw- en investeringskosten te geven voor het bepalen en controleren van de bouwkosten budgetten.

Sneller, accurater en actueler met Casadata LegesCalc online

Nog sneller en gemakkelijker kunt u de bouwleges berekenen met de Casadata LegesCalc online.

Met deze LegesCalc applicatie maakt u gebruik van de Basisbedragen BouwLeges van uw eigen provincie, die Casadata elk kwartaal actualiseert.

Daarmee werkt u accurater, omdat de basisbedragen in uw provincie door regionale invloeden van het landelijk gemiddelde kunnen afwijken.

Met kwartaalcijfers werkt u actueler dan met jaarcijfers, omdat de bouwkosten door de kostenontwikkelingen in de branche na verloop van tijd meer gaan afwijken.

Tevens ontvangt u alle kwartaalbedragen van uw provincie in een PDF-publicatie.

Neem voor meer informatie of een presentatie contact op met de Klantenservice via info@casadata.nl of mobiel 06 3712 0279.

Bouwkosten volgens NEN 2699

1 Bouwkundige werken

(A) Funderingen

(B) Skelet

(C) Dakafbouw/dakafwerking

(D) Gevelafbouw/gevelafwerking

(E) Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking

(F) Vloerafbouw/vloerafwerking

(G) Trappen/hellingbanen

(H) Plafonds binnen/buiten

2 Installaties

(A) Werktuigbouwkundig: vloeistof- en gasinstallaties

(B) Werktuigbouwkundig: klimaatinstallaties

(C) Elektra: energievoorziening, verlichting

(D) Elektra: communicatie, beveiliging

(E) Transportinstallaties

3 Vaste inrichtingen en voorzieningen

(A) Vaste inrichtingen en voorzieningen

4 Terrein

(A) Grondvoorzieningen

(B) Opstallen (gebouwtjes, overkappingen, enz.)

(C) Omheining en afwerking

(D) Installaties in het terrein

(E) Terreininrichting

5 Algemene uitvoeringskosten/diversen

(A) Diversen (detaillering in ontwerpfase)

(B) Algemene uitvoeringskosten (project)

(C) Coördinatiekosten nevenaannemers

(D) Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf)

(E) Winst en risico (bouwbedrijf)

Opbouw basisbedragen bouwkosten Leges

In de basisbedragen bouwkosten voor de leges zijn de verschillende kostengegevens opgenomen, namelijk:

Bouwkosten:

(1-) Funderingen

(2-) Ruwbouw

(3-) Afbouw

(4-) Afwerkingen

(5-) Installaties werktuigbouwkundig

(6-) Installaties electrotechnisch

(7-) Vaste voorzieningen

(8-) Losse inventaris (niet opgenomen in de basisbedragen)

(9-) Terrein (niet opgenomen in de basisbedragen)

(0-) Indirecte projectkosten

Woningtypes

afbeelding binnen de regeling

Uitvoeringsniveau 

Voor alle gebouwen is uitgegaan van een standaard afwerkingsniveau.

Alleen voor woonvoorzieningen is deze verder onderverdeeld.

Voor alle uitvoeringsniveaus geldt het bouwbesluit.

Uitvoeringsniveau Standaard 

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen, plaatstalen binnenkozijnen en opdek binnendeuren, vurenhouten trappen, tegelwerk natte ruimten tot 1,8 m, binnenwanden behangklaar, CV-ketel met warm-tapwatervoorziening, normaal schakelmateriaal, standaard keuken en sanitair.

Het betreft meestal de goedkopere (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

Uitvoeringsniveau Hoogwaardig 

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen en plaatstalen binnenkozijnen, opdek binnendeuren, vurenhouten trappen, tegelwerk natte ruimten tot 2,20 m, binnenwanden behangklaar, gedeeltelijk stucwerk in de woon- en verkeersruimten. HR-ketel met warmtapwatervoorziening, beter schakelmateriaal, betere keuken en sanitair.

Het betreft meestal de middensector (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

Uitvoeringsniveau Luxe 

Spouwmuur met optimale isolatie, buitenspouwblad betere gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen en hardhouten binnenkozijnen, luxe stijl binnendeuren, hardhouten trappen, luxe tegelwerk natte ruimten tot plafond, binnenwanden stukwerk.

HR ketel met warm-tapwatervoorziening, luxe design schakelmateriaal, luxe design keuken en sanitair. Het betreft meestal de duurdere in opdracht gebouwde koopwoningen

Toeslagen

Gebouwen kunnen dezelfde vorm hebben, maar de afwerkingen of installaties kunnen verschillen.

Het kunnen verschillende geveltypen zijn met bijvoorbeeld andere materialen voor de kozijnen.

De gebouwinstallatie kan van simpele uitvoering zijn tot aan een Hightech installatie.

De architectuur kan per gebouw verschillen met zeer afwijkende architectuur.

Gevels kunnen strak zonder enige uitbouw zijn tot aan veel verfraaiïngen.

Voor de verschillende gebouwen worden de toeslagen in percentages gegeven.

Per gebouwsoort zijn er verschillende toeslagen van toepassing.

Toeslagen voor 1 Civieltechnische voorzieningen:

+2% Geschilderde wanden

+3% Hoog verlichtingsniveau

Toeslagen voor 2 Agrarische en industriële voorzieningen:

+4% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+3% voor betonnen draagconstructie i.p.v. staal

+1% voorMetalen gevelbeplating in kleur

+2% voor dockshelters met docklevelers

+2% voor inrichting kantooroppervlak groter dan 15% van de oppervlakte bij bedrijfsgebouwen

+2% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

Toeslagen voor 3 Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen:

+5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+9% voor vliesgevel

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

Toeslagen voor 4 Gezondheids- en sociale voorzieningen:

+4% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+8% voor vliesgevel +1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+3% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+5% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+7% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+10% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

Toeslagen voor 5 Recreatieve voorzieningen:

+3% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+1% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+2% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+4% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

Toeslagen voor 5 Recreatieve voorzieningen:

+3% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+1% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+2% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+4% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

Toeslagen voor 7 Onderwijs-, wetenschaps en informatievoorzieningen:

+5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+7% voor vliesgevel

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

Toeslagen voor 8 Woonvoorzieningen:

+5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+4% voor rieten daken +3% voor inrichting met luxe sanitair

+6% voor inrichting met luxe keuken

+12% voor inrichting met zeer luxe keuken

-4% projectkorting bij 20 tot 50 woningen

-7% projectkorting bij 51 tot 100 woningen

-8,5% projectkorting vanaf 101 woningen

Basisbedragen Bouwkosten voor leges

4e kwartaal 2023 (oktober) Gelderland

12 Wegentransport voorzieningen

122 Wegen voor motorvoertuigen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

251

501

1.001

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

250

500

1.000

2.500

10.000

10.001

Hoofdwegen

Hoofdwegen, buiten de bebouwde kom

1 Rijbaan, breedte 4,0 m, zijberm 1,0 m

1.221

1.052

947

875

842

808

2 Rijbanen, breedte 7,5 m, tussenberm 1,50 m, zijberm 1,0 m

818

705

635

586

564

542

Secundaire wegen

Secundaire wegen, buiten de bebouwde kom

1 Rijbaan, breedte 4,0 m

855

737

663

612

589

566

2 Rijbanen, breedte 7,5 m

573

494

444

410

395

379

Secundaire wegen, binnen de bebouwde kom

1 Rijbaan, breedte 4,0 m

916

789

710

656

631

606

2 Rijbanen, breedte 7,5 m

613

529

476

439

423

406

Gebiedsontsluitingswegen

1 Rijbaan, breedte 4,0 m

598

516

464

429

413

396

2 Rijbanen, breedte 7,5 m

401

346

311

287

276

265

Ventwegen

Ventwegen, asfalt

1 Rijbaan, 30 km

1.184

1.021

919

848

817

784

1 Rijbaan, 60 km

1.303

1.123

1.011

933

898

862

Ventwegen, betonnen klinkers

1 Rijbaan, 30 km

1.257

1.084

976

901

867

833

1 Rijbaan, 60 km

1.446

1.247

1.122

1.036

997

957

Ventwegen, gebakken klinkers

1 Rijbaan, 30 km

1.587

1.368

1.231

1.137

1.095

1.051

1 Rijbaan, 60 km

1.825

1.573

1.416

1.307

1.259

1.208

12 Wegentransport voorzieningen

125 Wegen anders dan voor motorvoertuigen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

101

251

501

751

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

100

250

500

750

2.500

2.501

Voetpaden

Voetpaden, vrijliggende

1 strook, breedte 1,50 m

73

63

57

52

51

48

2 stroken, breedte 3,50 m

62

54

48

45

43

41

Voetpaden, trottoir

1 strook, tot 1,00 m

94

81

73

67

65

62

1 strook, van 1,00 tot 1,25 m

88

76

69

63

61

59

1 strook, van 1,25 tot 1,50 m

84

72

65

60

58

56

1 strook, van 1,50 tot 2,00 m

81

70

63

58

56

54

1 strook, van 2,00 tot 2,50 m

80

69

62

57

55

53

Fietspaden

Fietspaden, vrijliggende, asfalt

1 strook, breedte 1,50 m

122

105

95

88

84

81

1 strook, breedte 2,00 m

105

91

82

75

72

70

2 stroken, breedte 3,50 m

84

72

65

60

58

56

Fietspaden, vrijliggende, betonnen klinkers

1 strook, breedte 1,50 m

128

111

100

92

88

85

1 strook, breedte 2,00 m

110

95

86

79

76

73

2 stroken, breedte 3,50 m

88

76

68

63

61

58

Fietspaden, vrijliggende, gebakken klinkers

1 strook, breedte 1,50 m

135

116

105

97

93

89

1 strook, breedte 2,00 m

116

100

90

83

80

77

2 stroken, breedte 3,50 m

93

80

72

66

64

61

Fietspaden, langs wegen

1 strook, breedte 1,50 m

92

79

71

66

63

61

1 strook, breedte 2,00 m

79

68

61

56

54

52

Basisbedragen per m² oppervlakte excl. BTW.

12 Wegentransport voorzieningen

126 Parkeerplaatsen (plekken)

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

101

251

501

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

100

250

500

2.500

5.000

5.001

Parkeerterrein met plekken

Asfalt

73

63

57

52

51

48

Betonnen klinkers

66

57

54

49

45

43

Gebakken klinkers

82

71

51

46

43

41

Basisbedragen per m² oppervlakte excl. BTW.

12 Wegentransport voorzieningen

127 Parkeerplaatsen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m3 inhoud

10.001

15.001

25.001

50.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

10.000

15.000

25.000

50.000

100.000

100.001

Parkeergebouwen

Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand open

2- laags

197

181

162

150

144

139

3- laags

187

171

154

139

128

123

4- laags

161

145

131

121

117

5- laags

159

143

129

119

115

6- laags

154

138

124

114

110

7- laags

151

135

121

111

107

Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand dicht

2- laags

214

198

180

167

161

156

3- laags

204

189

171

156

145

140

4- laags

178

162

148

138

134

5- laags

176

160

146

136

132

6- laags

171

155

141

131

127

7- laags

168

152

138

128

124

Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing open

1- laags

213

191

177

170

163

2- laags

201

181

167

161

154

3- laags

191

172

155

142

137

4- laags

179

161

146

135

130

Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing dicht

1- laags

235

211

195

188

180

2- laags

223

200

185

178

171

3- laags

212

190

172

158

152

4- laags

199

179

162

150

144

Parkeergarages

Parkeergarages ondergronds

1- laags

424

381

352

338

309

297

2- laags

386

346

311

287

276

265

3- laags

367

328

296

273

246

237

4- laags

312

281

259

233

224

Parkeergarages ondergronds, onderbouwing

1- laags

346

311

287

276

252

242

2- laags

315

282

254

234

225

216

3- laags

299

268

241

222

201

193

4- laags

254

229

211

190

182

Parkeergarages half verdiept

Overdekt

268

241

222

213

195

187

Onder bebouwing, gesloten

276

248

229

220

201

193

Onder bebouwing, half open

218

196

181

174

159

152

Parkeerdek

2- laags

105

95

88

84

76

73

3- laags

97

87

80

77

70

67

Fietsenstalling

1- laags

331

2- laags

314

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

18 Overige civieltechnische voorzieningen

181 Tunnels, onderdoorgangen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

251

501

1.001

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

250

500

1.001

2.500

5.000

5.001

Autotunnel

1 Rijbaan, breedte 4 m met vluchtstrook

14.582

12.570

12.193

11.690

12.067

11.826

2 Rijbanen, breedte 7,5 m met vluchtstrook

15.019

10.056

9.755

9.352

9.654

9.461

2 x 2 Rijbanen, breedte 15 m met vluchtstrook

15.470

6.034

5.853

5.611

5.792

5.677

2 x 3 Rijbanen, breedte 23 m met vluchtstrook

15.934

4.721

4.580

4.391

4.533

4.442

2 x 4 Rijbanen, breedte 30 m met vluchtstrook

16.412

4.344

4.213

4.040

4.170

4.087

Fietstunnel

2 stroken, breedte 3,50 m

7.641

6.587

6.389

6.126

6.323

6.197

18 Overige civieltechnische voorzieningen

182 Bruggen/viaduct

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

26

51

101

151

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

25

50

100

150

175

176

Brug voor fietsers

Breedte 2 m

3.663

3.158

3.063

2.937

3.032

2.971

Breedte 3 m

2.637

2.274

2.205

2.115

2.183

2.139

Breedte 4 m

2.448

2.110

2.047

1.962

2.026

1.985

Brug voor voetgangers

Breedte 1,5 m

1.621

1.397

1.355

1.299

1.341

1.315

Breedte 2,0 m

1.336

1.151

1.117

1.071

1.105

1.083

Breedte 2,5 m

1.115

961

933

894

923

904

Brug voor licht autoverkeer

Brreedte 4 m

6.086

5.246

5.089

4.879

5.037

4.936

Breedte 6 m

4.869

4.197

4.071

3.903

4.029

3.949

Viaduct / Flyover

2 x Rijbanen, breedte 11 m

3.980

3.431

3.328

3.191

3.294

3.228

2 x 2 Rijbanen, breedte 17 m

4.123

3.555

3.448

3.306

3.412

3.344

2 x 3 Rijbanen, breedte 21,4 m

4.257

3.670

3.560

3.413

3.523

3.453

Basisbedragen per m² oppervlakte excl. BTW.

26 Agrarische voorzieningen

263 Bouwwerken voor landbouw

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m3 inhoud

501

751

1.001

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

500

750

1.000

2.500

5.000

5.001

Boerderijen

Boerderijen

Boerderij vrijstaand

322

290

261

235

211

202

Boerderij tegen stallen gebouwd

296

267

240

216

194

186

Veldschuren

Veldschuren 3 zijden, gesloten

Hoogte tot 5,50 m

45

40

37

36

33

31

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

41

37

34

33

30

29

Veldschuren 2 zijden, gesloten

Hoogte tot 5,50 m

39

35

32

31

28

27

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

36

32

30

29

26

25

Loodsen

Loodsen met stalen gevels

Hoogte tot 5,50 m

67

60

56

54

49

47

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

62

56

50

44

44

43

Loodsen met betonnen gevels

Hoogte tot 5,50 m

75

66

62

59

54

51

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

69

62

57

55

49

47

Loodsen met houten gevels

Hoogte tot 5,50 m

69

62

58

55

50

48

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

64

57

53

51

46

44

26 Agrarische voorzieningen

264 Bouwwerken voor tuinbouw

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m3 inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Kassen

Kassen type Breedkap

Niet verwarmd

16

15

13

12

Verwarmd

38

36

30

29

Kassen type Venlo

Niet verwarmd

14

13

11

11

Verwarmd

36

34

29

27

Loodsen

Loodsen dicht

Geïsoleerd

50

45

42

40

33

Ongeïsoleerd

42

38

35

33

27

Loodsen open

33

30

27

27

22

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

26 Agrarische voorzieningen

265 Bouwwerken voor veeteelt

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m3 inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Rundveestallen groen label

Loopstallen, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

44

39

35

34

30

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

36

32

29

28

25

Nokhoogte vanaf 7,51

32

29

26

25

22

Luifelstal, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

65

58

52

50

45

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

53

48

43

41

37

Nokhoogte vanaf 7,51

48

43

39

37

33

Grupstal, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

62

55

50

48

43

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

51

45

41

39

35

Nokhoogte vanaf 7,51

46

41

37

35

32

Ligboxenstal, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

58

52

47

44

40

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

47

42

38

36

33

Nokhoogte vanaf 7,51

43

38

35

33

30

Ligboxenstal, kalveren

Nokhoogte tot 5,50

72

64

58

55

50

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

59

53

48

45

41

Nokhoogte vanaf 7,51

53

48

43

41

37

Varkensstallen groen label

Varkensstal, vleesvarkens

Nokhoogte tot 5,50

92

82

74

71

64

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

75

67

61

58

52

Nokhoogte vanaf 7,51

68

61

55

52

47

Varkensstal, fokvarkens

Nokhoogte tot 5,50

96

86

77

74

66

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

79

70

63

60

54

Nokhoogte vanaf 7,51

71

64

57

55

49

Varkensstal, kraamvarkens

Nokhoogte tot 5,50

120

107

96

92

83

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

98

88

79

75

68

Nokhoogte vanaf 7,51

88

79

71

68

61

Varkensstal, zeugen

Nokhoogte tot 5,50

134

120

108

103

93

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

110

99

89

85

76

Nokhoogte vanaf 7,51

99

89

80

76

69

Kippenstallen groen label

Kippenstallen, vleeskuikens

Nokhoogte tot 5,50

107

96

87

83

74

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

88

79

71

68

61

Nokhoogte vanaf 7,51

80

71

64

61

55

Kippenstallen, legkippen

Nokhoogte tot 5,50

128

114

103

98

88

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

105

94

84

80

72

Nokhoogte vanaf 7,51

94

85

76

73

65

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

26 Agrarische voorzieningen

265 Bouwwerken voor veeteelt

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m3 inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Stallen overige dieren groen label

Paardenstalling

Nokhoogte tot 5,50

115

103

93

88

80

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

94

84

76

72

65

Nokhoogte vanaf 7,51

85

76

69

65

59

Geitenstal

Nokhoogte tot 5,50

76

68

61

58

52

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

70

63

56

54

48

Schapenstal

Nokhoogte tot 5,50

57

51

46

44

40

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

52

46

42

40

36

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m3 inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Luchtwassers

Luchtwasser, chemische

26

14

12

8

2

Luchtwasser, biologische

29

16

13

9

3

Mestkelders

Mestkelders, 2 kelders

92

83

Mestkelders, 3 kelders

74

67

Mestkelders, 4 kelders

66

59

Mestsilo's

Mestsilo, staal

60

54

44

Mestsilo, beton

48

43

35

Silo's

Silo, voeder

54

Silo, kunstmest

109

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

27 Industriële productie voorzieningen

273 Bouwwerken voor de voedingsindustrie, met inbegrip van drank en tabak

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

97

87

79

71

63

57

Ongeïsoleerd

90

81

73

66

59

53

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

80

72

65

58

53

48

Ongeïsoleerd

75

67

61

54

49

44

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

61

55

50

45

Ongeïsoleerd

70

63

57

51

46

41

27 Industriële productie voorzieningen

274 Bouwwerken voor de scheikundige en aanverwante industrie

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Laboratorium / productie / gedeeltelijke opslag

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

104

94

84

76

68

62

Ongeïsoleerd

97

88

78

71

64

57

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

86

77

70

62

57

51

Ongeïsoleerd

80

73

65

59

53

48

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

81

72

65

59

53

48

Ongeïsoleerd

75

67

61

55

49

44

27 Industriële productie voorzieningen

2751 Bouwwerken voor productie van metaalproducten

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie van metaalproducten / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

92

83

75

67

60

54

Ongeïsoleerd

85

77

69

62

56

50

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

62

55

50

45

Ongeïsoleerd

71

64

57

52

47

42

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

72

64

58

52

47

42

Ongeïsoleerd

67

60

54

48

43

39

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

27 Industriële productie voorzieningen

2756 Bouwwerken voor transportmateriaal

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Werkplaatsen voor transportmateriaal / garage (auto)

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

101

91

82

74

66

60

Ongeïsoleerd

94

84

76

68

61

55

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

84

76

68

61

55

49

Ongeïsoleerd

78

70

63

57

51

46

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

79

72

64

57

52

47

Ongeïsoleerd

73

67

59

53

49

44

27 Industriële productie voorzieningen

277 Bouwwerken voor de minerale producten, voor houtproducten en afgeleide producten

278 Bouwwerken voor het bouwbedrijf

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / opslaghallen / werkplaatsen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

95

85

77

69

62

56

Ongeïsoleerd

88

79

71

64

58

52

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

79

71

64

57

52

46

Ongeïsoleerd

73

67

59

53

49

44

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

74

67

60

54

49

44

Ongeïsoleerd

69

62

56

50

45

41

28 Overige industriële voorzieningen

281 Bouwwerken voor de zware industrie

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

91

82

74

66

60

54

Ongeïsoleerd

85

76

69

62

56

50

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

62

55

50

45

Ongeïsoleerd

70

63

57

52

46

41

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

71

64

57

51

47

42

Ongeïsoleerd

66

60

53

48

43

39

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

28 Overige industriële voorzieningen

282 Bouwwerken voor de lichte industrie

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

97

88

79

71

64

57

Ongeïsoleerd

91

82

73

66

60

54

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

81

73

65

59

53

48

Ongeïsoleerd

75

68

60

55

49

44

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

61

56

50

45

Ongeïsoleerd

71

64

58

52

47

42

28 Overige industriële voorzieningen

284 Bouwwerken voor opslag

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Magazijnen / opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

83

74

67

60

55

49

Ongeïsoleerd

77

69

62

56

51

46

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

69

62

55

48

45

41

Ongeïsoleerd

64

58

51

47

42

38

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

65

58

52

47

42

38

Ongeïsoleerd

60

54

48

44

39

35

Romneyloodsen

Hoogte tot 5,50 m

51

46

42

37

33

30

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

45

41

38

34

29

26

Hoogte vanaf 7,50 m

42

38

33

31

27

24

28 Overige industriële voorzieningen

288 Overige industriële voorzieningen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Bedrijfsunit geschakeld

Met kantoorfunctie 15%

Hoogte tot 5,50 m

126

113

102

91

83

75

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

117

105

95

85

77

69

Met kantoorfunctie 30%

Hoogte tot 5,50 m

152

136

123

110

100

90

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

141

127

114

103

93

83

Met kantoorfunctie 40%

Hoogte tot 5,50 m

173

155

140

126

114

103

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

161

145

130

117

106

95

Met kantoorfunctie 60%

Hoogte tot 5,50 m

214

191

173

155

141

127

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

199

179

161

144

131

117

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

31 Overheidsgebouwen rechtbanken

312 Bouwwerken voor nationale overheden 314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Overheidsgebouw

Vierkant

1- laags

518

497

2- laags

497

477

462

3- laags

462

444

430

388

4- laags

435

422

377

5- laags

426

413

362

6- laags

397

347

362

7- laags

381

333

380

8- laags

366

320

366

351

9- laags

351

307

349

335

10- laags

301

320

307

11- laags

295

314

302