Verordening winkeltijden Heemstede 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Heemstede 2024

De raad van de gemeente Heemstede,

gelezen het voorstel van het college van 7 november 2023;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen:

Verordening winkeltijden Heemstede 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet; de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  winkel: een voor het publiek toegankelijk besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Artikel 2 Vrijstelling

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling.

 • 2. Aan de vrijstelling zijn de volgende beperkingen verbonden:

  • a.

   het is verboden een levensmiddelenwinkel of bloemenwinkel voor publiek geopend te hebben voor 8.00 uur en na 20.00 uur

  • b.

   het is verboden andere winkels dan genoemd onder a. voor het publiek geopend te hebben voor 11.00 uur en na 20.00 uur.

  • c.

   het is verboden op zon- en feestdagen ten behoeve van de bevoorrading van de winkels te laden en lossen, met uitzondering van de levering van dagverse producten met een kleine bakwagen.

Artikel 3 Ontheffing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van:

  • a.

   de in artikel 2, tweede lid van deze verordening bedoelde beperkingen;

  • b.

   de in artikel 2, aanhef en onder c. van de wet bedoelde openingstijden.

 • 2. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5 Te late indiening aanvraag

Indien een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling wordt ingediend, minder dan vier weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing of vrijstelling nodig heeft, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien het van mening is dat voor een verantwoorde beoordeling van de aanvraag onvoldoende tijd aanwezig is.

Artikel 6 Overdracht van ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijke schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik (de exploitatie) van de winkel (of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel) op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse.

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijk termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder van de ontheffing (of zijn rechtverkrijgende) dit verzoekt.

Artikel 8 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden Heemstede 2013 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden Heemstede 2013 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening, voor zover nog steeds een ontheffing nodig is onder deze verordening. Het college van burgemeester en wethouders kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Heemstede 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het inwerking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2023.