Uitvoeringsregels bomen gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels bomen gemeente Maashorst

Het College van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht ;

b e s l u i t

vast te stellen de

Uitvoeringsregels bomen gemeente Maashorst.

Inleiding

Maashorst is een groene gemeente en de ambitie is om dit te behouden en versterken. Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving. Ze zorgen voor het verlagen van de temperatuur op warme dagen vanwege de schaduw en koelende werking, brengen ecologische waarde en hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn. Daarom is het behoud van bomen ook voor de gemeente Maashorst van belang.

Met behulp van een bomenverordening beschermen we de bomen binnen de gemeente. In deze verordening staan de regels die gelden bij het vellen van een boom. Voor sommige bomen gelden strengere regels als het gaat om vellen. Hierbij gaat het om beschermde bomen. Monumentale bomen en toekomstbomen krijgen in de gemeente Maashorst de hoogste mate van bescherming.

In deze uitvoeringsregels zijn de criteria voor het vaststellen van de monumentale- en toekomstbomen uitgewerkt.

Voor het beoordelen van een aanvraag velvergunning is een beoordelingsformulier met toelichting opgesteld. Dit formulier maakt als bijlage deel uit van deze uitvoeringsregels.

Daarnaast wordt bij een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand ook vaak een herplant- en instandhoudingsplicht opgelegd. Hoe deze wordt opgelegd en welke eisen daarbij van toepassing zijn, is ook in deze uitvoeringsregels vastgelegd.

Hoofdstuk 1: Criteria beschermde bomen

Niet iedere boom komt in aanmerking om op de beschermde bomenkaart te komen. Hiervoor zijn criteria opgesteld. We maken hierbij onderscheid tussen monumentale en toekomstbomen. Monumentale bomen zijn bomen die nu al zo waardevol zijn dat ze goed beschermd moeten worden. Daarnaast worden toekomstbomen aangewezen. Deze voldoen op dit moment nog niet aan de vereiste doorsnede, maar hebben wel potentie om tot monumentale boom uit te groeien. Monumentale en toekomstbomen krijgen de hoogste mate van bescherming en mogen alleen in uitzonderingsgevallen worden gekapt. Door toekomstbomen deze bescherming te bieden, krijgen zede kans om uit te groeien tot monumentale boom.

In dit hoofdstuk staan de criteria voor monumentale bomen en toekomstbomen omschreven. Bij de herziening van de beschermde bomenkaart worden deze criteria gehanteerd bij het aanwijzen van de monumentale en toekomstbomen. Vanaf dat moment is ook de overgangsperiode van de beschermde bomen van de voormalige gemeenten Landerd en Uden ten einde.

1.1 Criteria monumentale bomen

Om in de gemeente Maashorst als monumentale boom op de bomenkaart geplaatst te worden, moet een boom ten eerste voldoen aan de volgende twee hoofdcriteria:

 • 1.

  Een doorsnede van 50 cm of meer (gemeten op 1,30 m boven het maaiveld).

  Bij meerstammigheid geldt de gezamenlijke omtrek van alle stammen.

 • 2.

  Een minimale levensverwachting van 10 jaar (de boom moet dus in goede conditie zijn)

Daarnaast moet de boom voldoen aan minimaal één van de volgende vier specifieke kenmerken:

 • 1.

  Beeldbepalende waarde. De boom is onvervangbaar voor het karakter van de omgeving. Om beeldbepalende waarde te hebben moet een boom aan alle volgende eisen voldoen:

  • a.

   De kroon is vanuit de openbare ruimte voor minimaal 50% zichtbaar, vanuit minimaal twee windrichtingen en de boom is duidelijk groter dan de bomen in directe omgeving van de boom, en;

  • b.

   het wegvallen van de boom wordt niet gecompenseerd door ander groen in de directe omgeving van de boom.

 • 2.

  Cultuurhistorische waarde. Om cultuurhistorische waarde te hebben, moet de boom voldoen aan één van de volgende eisen:

  • a.

   Er is formeel vastgelegd dat de boom is geplant ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis (bijvoorbeeld herdenkingsboom, koningsboom);

  • b.

   De boom is minimaal 40 jaar oud en de planlocatie en snoeiwijze van de boom laten zien dat deze oorspronkelijk is geplant voor een historisch nut (bijvoorbeeld bakenboom bij rivier, grensboom agrarisch gebied, kruis- of kapelboom);

  • c.

   De boom is onderdeel van een monumentale omgeving of van een cultuurhistorisch waardevol object; in combinatie met het bijbehorende pand is de boom cultuurhistorisch waardevol.

 • 3.

  Natuur- en milieu(wetenschappelijke) waarde. Om aan dit specifieke kenmerk te voldoen, moet de boom aan één van de volgende eisen voldoen:

  • a.

   De boom heeft grote milieukundige waarde vanwege zijn beïnvloeding op het microklimaat door bijvoorbeeld het wegvangen van stof, het zuiveren van de lucht, het nivelleren van luchtverplaatsingen en het breken van wind rond gebouwen;

  • b.

   De boom heeft een ecologische waarde vanwege zijn positie in het (plaatselijke) ecosysteem, door bijvoorbeeld plaats te bieden aan zeldzame dier- of plantensoorten (zoals vleermuizen);

  • c.

   De boom heeft een grote klimaatadaptieve waarde, bijvoorbeeld door koelende werking bij hittestress;

  • d.

   Er is sprake van wetenschappelijke waarde wanneer de boom een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van één soort betreft (genenreservoir).

 • 4.

  Bijzondere waarde. Een boom heeft bijzondere waarde als hij voldoet aan één van de volgende eisen:

  • a.

   Zeldzaamheid. Dit zijn bijvoorbeeld bomen van een bijzonder of historisch fruitras, bomen die dendrologisch van grote waarde zijn vanwege de soort of variëteit in combinatie met leeftijd en grootte;

  • b.

   Bijzondere snoeivorm (bijvoorbeeld een etagelinde) of groeiwijze;

  • c.

   Een boom ‘met een verhaal’;

  • d.

   De boom staat op de lijst van de bomenstichting.

1.2 Criteria toekomstbomen

Toekomstbomen voldoen op dit moment nog niet aan de eisen van monumentale bomen, maar hebben vanwege hun locatie en standplaats wel potentie om uit te groeien tot een monumentale boom. Om te kunnen groeien krijgen toekomstbomen dezelfde mate van bescherming als monumentale bomen.

Een toekomstboom voldoet aan de volgende twee hoofdcriteria:

 • 1.

  Op basis van zijn groeiplaats, boomsoort, vorm en vitaliteit heeft de boom potentie om monumentaal te worden. De groeiplaats biedt bovengronds en ondergronds voldoende ruimte om de boom gezond volwassen te laten worden.

  • a.

   Er geldt een minimale levensverwachting van 10 jaar;

  • b.

   De boom heeft een habitus die karakteristiek is voor de soort.

 • 2.

  De boom heeft een doorsnede van minder dan 50 cm (gemeten op 1,30 m boven het maaiveld).

Naast deze twee hoofdcriteria moeten toekomstbomen ook aan één van de specifieke kenmerken van monumentale bomen voldoen, namelijk:

 • 1.

  Beeldbepalende waarde;

 • 2.

  Cultuurhistorische waarde;

 • 3.

  Natuur- en milieu(wetenschappelijke) waarde;

 • 4.

  Bijzondere waarde op basis van zeldzaamheid, snoeivorm of groeiwijze.

Hoofdstuk 2 Beoordeling velaanvraag

Aanvragen voor het vellen van vergunningplichtige houtopstand worden beoordeeld met behulp van het Beoordelingsformulier vellen gemeente Maashorst. Wanneer het gaat om houtopstand in een groen- of bomenstructuur, of wanneer het om een projectontwikkeling gaat, is een beleidsadvies nodig. Het beoordelingsformulier wordt dus voornamelijk gebruikt voor reguliere vergunningplichtige bomen, die niet als beschermd zijn aangemerkt met een diameter van meer dan 41 centimeter. Bij het beoordelingsformulier is een toelichting opgenomen waarin de verschillende toetsingscriteria worden toegelicht.

Het beoordelingsformulier vellen maakt als bijlage deel uit van deze uitvoeringsregel.

Hoofdstuk 3 Herplant- en instandhoudingsplicht

In de bomenverordening is opgenomen dat het college een herplant- en instandhoudingsplicht kan opleggen (artikel 10, derde lid en artikel 15 derde lid). In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke wijze de herplantplicht is ingericht en aan welke eisen voldaan moet worden.

3.1 Herplantplicht

In de bomenverordening is vastgesteld dat bij het vellen van monumentale en toekomstbomen altijd een herplantplicht wordt opgelegd.

Voor bomen die vergunningsplichtig zijn en die door noodvelling of overmacht (bijvoorbeeld storm) zijn neergegaan, dient achteraf een vergunning te worden aangevraagd. Voor deze bomen geldt meestal een herplantplicht en instandhoudingsplicht. Door het aanvragen van een vergunning kan deze plicht worden opgelegd.

De herplantplicht is trapsgewijs ingericht. Op deze manier zorgen we ervoor dat nieuwe bomen worden aangeplant op daarvoor geschikte locaties. Uitgangspunten zijn:

 • 1.

  Bij het beoordelen van de aanvraag van een velvergunning wordt nagegaan of op de locatie van het vellen een groeiplaats ingericht kan worden die voldoet aan de eisen van het Handboek Bomen voor die boom op die plek. Om te bepalen aan welke eisen de groeiplaats moet voldoen, kan de Boommonitor van het Norminstituut Bomen worden ingevuld. Indien er voldoende ruimte is, zowel ondergronds als bovengronds, wordt herplant op dezelfde locatie uitgevoerd.

 • 2.

  Als herplant op dezelfde locatie niet mogelijk of beargumenteerd onwenselijk is, wordt gezocht naar een andere locatie waar wel herplant mogelijk is. Hierbij wordt bij voorkeur een locatie in de zichtomgeving van de huidige standplaats gevonden waar een groeiplaats kan worden ingericht voor een boom van dezelfde grootte als de gevelde boom.

 • 3.

  Als dit niet mogelijk is, kan opgelegd worden dat een vergoeding wordt gestort in het gemeentelijk bomenfonds. Hoe groot deze vergoeding is hangt af van de boomwaarde en wordt gerelateerd aan de kosten die gemaakt zouden zijn als herplant wel mogelijk was geweest en was uitgevoerd. De gemeente gebruikt het gemeentelijk bomenfonds om de kwaliteit van het bomenbestand van de gemeente te verhogen. Het geld kan gebruikt worden voor nieuwe aanplant, maar ook voor het verbeteren van groeiplaatsen.

Bij het herplanten van een nieuwe boom kunnen de volgende eisen worden gesteld:

 • De boomsoort wordt door de gemeente vastgesteld;

 • De stamomtrek van de terug te planten boom is minimaal 18-20 cm;

 • De ondergrondse groeiplaats moet geschikt zijn of geschikt worden gemaakt om de boom op die plek gezond de volwassen te laten worden;

 • Er moeten boompalen bij de boom en een gietrand rondom de kluit worden aangebracht;

 • De herplant moet binnen één kalenderjaar na velling plaatsvinden.

Als een boom illegaal is geveld, dient herplant altijd op dezelfde plek plaats te vinden, zoals dit in de bomenverordening is beschreven.

3.2 Instandhoudingsplicht

Voor alle bomen die geplant worden onder punt 1 en 2 van de herplantplicht, geldt een instandhoudingsplicht. Dit betekent dat de eigenaar van de boom er voor zorgt dat de boom blijft leven. De gemeente houdt toezicht op de instandhoudingsplicht gedurende de nazorgperiode. De nazorgperiode is 3 jaar. In die drie jaar moet degene die verantwoordelijk is voor de herplant zorgen dat de boom genoeg vocht en voeding krijgt. De gemeente houdt toezicht door een overzicht bij te houden van bomen die verplicht herplant zijn na velling. Indien de boom gedurende of aan het eind van de nazorgperiode niet meer aanwezig is, wordt een vergoeding van € 1.500,- betaald door de vellende partij aan het bomenfonds en dient opnieuw te worden voldaan aan de herplantplicht en instandhoudingsplicht.

Ondertekening

Bijlage 1 Beoordelingsformulier

Dit beoordelingsformulier is separaat als bijlage 1 opgenomen bij deze uitvoeringsregels.

[Redactionele toevoeging: het beoordelingsformulier is als externe bijlage te downloaden bij de regeling]

Bijlage 2 Overzicht boomsoorten

Soort Wetenschappelijk

Afkorting

Soort NL

Duurzaamheid

Boomgrootte

Herkomst

Dendrologische waarde

Abies

ABI

Spar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Acer campestre

ACE CA

Veldesdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

Acer campestre cultivar

ACE CA CV

Veldesdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

Acer capillipes

ACE CL

Slangenbastesdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer cappadocicum

ACE CP

Kolchische Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer cappadocicum cultivar

ACE CP CV

Kolchische Esdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer davidii

ACE DA

Chinese Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer x freemanii

ACE FR

Acer x freemanii

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Acer griseum

ACE GR

Papieresdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer negundo

ACE NE

Vederesdoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Acer negundo cultivar

ACE NE CV

Vederesdoorn cultivar

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Acer platanoides

ACE PL

Noorse Esdoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Acer platanoides cultivar

ACE PL CV

Noorse Esdoorn cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Acer pseudoplatanus

ACE PS

Gewone Esdoorn

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Acer pseudoplatanus cultivar

ACE PS CV

Gewone Esdoorn cultivar

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Acer rubrum

ACE RB

Rode Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Acer rufinerve

ACE RU

Grijze Slangenbast Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer rufinerve cultivar

ACE RU CV

Grijze Slangenbast Esdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer saccharinum

ACE SA

Zilveresdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Acer saccharinum cultivar

ACE SA CV

Zilveresdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Acer saccharum

ACE SC

Suikeresdoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Acer saccharum cultivar

ACE SC CV

Suikeresdoorn cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Aesculus x carnea 'Briotii'

AES CA BR

Rode Paardekastanje

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Aesculus x carnea 'Plantierensis'

AES CA PL

Rode Paardekastanje cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Aesculus flava

AES FL

Gele Pavia

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Aesculus hippocastanum

AES HI

Witte Paardekastanje

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Aesculus hippocastanum cultivar

AES HI CV

Witte Paardekastanje cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Aesculus pavia

AES PA

Rode Pavia

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Aesculus pavia cultivar

AES PA CV

Rode Pavia cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Ailanthus altissima

AIL AL

Hemelboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Alnus cordata

ALN CO

Hartbladige Els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Alnus glutinosa

ALN GL

Gewone Els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Alnus glutinosa cultivar

ALN GL CV

Gewone Els cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

Alnus incana

ALN IN

Grijze Els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

Alnus incana cultivar

ALN IN CV

Grijze Els cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

Alnus rubra

ALN RU

Rode els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Alnus subcordata cultivar

ALN SC CV

Kaukasische els cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Alnus x spaethii cultivar

ALN SP CV

Alnus x spaethii cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Amelanchier lamarckii

AME LM

Amerikaans Krenteboompje

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Amelanchier laevis

AME LV

Krent

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Araucaria

ARA

Slangenden

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Betula ermanii cultivar

BET ER CV

Goudberk cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Betula nigra

BET NI

Zwarte Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Betula papyrifera

BET PA

Papierberk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Betula pendula

BET PE

Ruwe Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Betula pendula cultivar

BET PE CV

Ruwe Berk cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Betula pubescens

BET PU

Zachte Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Betula utilis

BET UT CV

Tibetaanse Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Buxus

BUX

Buxus

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Calocedrus decurrens

CAL DE

Wierookceder

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Carpinus betulus

CAR BE

Haagbeuk

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Carpinus betulus cultivar

CAR BE CV

Haagbeuk cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Carya glabra

CAR GL

Kale Hickorynoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Carpinus japonica

CAR JA

Japanse Haagbeuk

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Carya laciniosa

CAR LA

Koningsnoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Carya ovata

CAR OV

Hickorynoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Castanea sativa

CAS SA

Tamme Kastanje

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Castanea sativa cultivar

CAS SA CV

Tamme Kastanje cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Catalpa bignonioides

CAT BI

Trompetboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Catalpa bignonioides cultivar

CAT BI CV

Trompetboom cultivar

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Catalpa ovata

CAT OV

Trompetboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Catalpa speciosa

CAT SP

Westerse Trompetboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Cedrus

CED

Ceder

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Celtis australis

CEL AU

Oosterse Netelboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Celtis occidentalis

CEL OC

Westerse Netelboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Cercis canadensis

CER CA

Noord-Amerikaanse Judasboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Cercidiphyllum japonicum

CER JA

Katsuraboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Cercis siliquastrum

CER SI

Judasboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Chamaecyparis

CHA

Cypres

Normaal

3e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Cladrastis kentukea

CLA KE

Geelhout

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Clerodendrum trichotomum

CLE TR

Kansenboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Corylus colurna

COR CO

Boomhazelaar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Cornus mas

COR MA

Gele Kornoelje

Normaal

3e grootte

Inheems

Zeldzaam

Crataegus x grignonensis

CRA GR

Franse Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Crataegus laevigata

CRA LA

Tweestijlige Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Crataegus laevigata cultivar

CRA LA CV

Tweestijlige Meidoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Crataegus x lavalleei

CRA LA PA

Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Crataegus monogyna

CRA MO

Eenstijlige Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Crataegus monogyna cv

CRA MO CV

Eenstijlige Meidoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Crataegus pinnatifida var. major

CRA PI MA

Chinese Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Crataegus x persimilis 'Splendens'

CRA PR SP

Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Cornus controversa

CRN CT

Reuzenkornoelje

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Cryptomeria

CRY

Japanse Ceder

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Davidia involucrata var. vilmoriniana

DAV IN VI

Zakdoekjesboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Fagus sylvatica

FAG SY

Beuk

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Fagus sylvatica cultivar

FAG SY CV

Beuk cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Fraxinus americana

FRA AM

Amerikaanse Es

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Fraxinus angustifolia

FRA AN

Smalbladige Es

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Fraxinus angustifolia cultivar

FRA AN CV

Smalbladige Es cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Fraxinus biltmoreana

FRA BI

KNMI Es

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Fraxinus excelsior

FRA EX

Gewone Es

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Fraxinus excelsior cultivar

FRA EX CV

Gewone Es cultivar

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Fraxinus excelsior 'Diversifolia'

FRA EX DI

Eenbladige Es

Normaal

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Fraxinus ornus

FRA OR

Pluimes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Fraxinus ornus cultivar

FRA OR CV

Pluimes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'

FRA PE ZU

Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Ginkgo biloba

GIN BI

Japanse Notenboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Gleditsia triacanthos

GLE TR

Valse Christusdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Gleditsia triacanthos cultivar

GLE TR CV

Valse Christusdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Gymnocladus dioica

GYM DI

Doodsbeenderenboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Halesia carolina

HAL CA

Sneeuwklokjesboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Ilex

ILE

Hulst

Normaal

2e grootte

Inheems

Algemeen

Juglans nigra

JUG NI

Zwarte Noot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Juglans regia

JUG RE

Gewone walnoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Juniperus

JUN

Jeneverbes

Normaal

2e grootte

Inheems

Zeldzaam

Koelreuteria paniculata

KOE PA

Lampionboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Laburnum x watereri 'Vossii'

LAB WA VO

Gouden Regen

Normaal

3e grootte

Uitheems

Algemeen

Larix

LAR

Lariks

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Liquidambar styraciflua

LIQ ST

Amberboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Liriodendron tulipifera

LIR TU

Tulpenboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Liriodendron tulipifera cultivar

LIR TU CV

Tulpenboom cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Maackia amurensis

MAA AM

Maackia amurensis

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Maclura pomifera

MAC PO

Osagedoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Magnolia acuminata

MAG AC

Beverboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Magnolia grandiflora

MAG GR

Grootbloemige Beverboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Magnolia kobus

MAG KO

Japanse Magnolia

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Malus cultivar

MAL CV

Appel

Normaal

3e grootte

Inheems

Algemeen

Melia azedarach

MEL AZ

Indische Sering

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Mespilus germanica

MES GE

Mispel

Normaal

3e grootte

Inheems

Zeldzaam

Metasequoia glyptostroboides

MET GL

Watercypres

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Morus alba

MOR AL

Moerbei

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Morus alba cultivar

MOR AL CV

Moerbei cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Morus nigra

MOR NI

Zwarte Moerbei

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Nothofagus antarctica

NOT AN

Schijnbeuk

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Nyssa sylvatica

NYS SY

Tupeloboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Ostrya carpinifolia

OST CA

Hopbeuk

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Parrotia persica

PAR PE

Perzisch IJzerhout

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Paulownia tomentosa

PAU TO

Anna-Paulownaboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Phellodendron amurense

PHE AM

Kurkboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Picea

PIC

Spar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Pinus

PIN

Den

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Platanus x hispanica

PLA HI

Gewone Plataan

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Platanus x hispanica cultivar

PLA HI CV

Gewone Plataan cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Platanus orientalis

PLA OR

Oosterse Plataan

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Platycladus orientalis

PLT OR

Oosterse Levensboom

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Populus alba

POP AL

Witte Abeel

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Populus balsamifera

POP BA

Balsempopulier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Populus x berolinensis

POP BE

Berlijner Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Populus x canadensis cultivar

POP CA CV

Gewone Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Populus x canescens cultivar

POP CN CV

Grauwe Abeel

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Populus lasiocarpa

POP LA

Chinese Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Populus nigra

POP NI

Zwarte Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeldzaam

Populus nigra cultivar

POP NI CV

Zwarte Populier cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Populus trichocarpa

POP TC

Westamerikaanse Balsampopulier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Populus tremula

POP TR

Ratelpopulier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Populus tremula cultivar

POP TR CV

Ratelpopulier cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Prunus avium

PRU AV

Zoete Kers

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Prunus avium cultivar

PRU AV CV

Zoete Kers cultivar

Normaal

1e grootte

Inheems

Algemeen

Prunus cerasifera cultivar

PRU CE CV

Kerspruim

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Prunus eminens 'Umbraculifera'

PRU EM UM

Prunus eminens 'Umbraculifera'

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Prunus x hillieri 'Spire'

PRU HI SP

Prunus x hillieri 'Spire'

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Prunus padus

PRU PA

Vogelkers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Prunus sargentii

PRU SA

Sargentkers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Prunus serrulata cultivar

PRU SE CV

Japanse Sierkers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Prunus x subhirtella cultivar

PRU SU CV

Voorjaarskers cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Prunus x yedoensis

PRU YE

Yoshino-kers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Pseudotsuga menziesii

PSE ME

Douglas

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Pterocarya fraxinifolia

PTE FR

Vleugelnoot

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Ptelea trifoliata

PTE TR

Lederboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Pyrus calleryana cultivar

PYR CA CV

Sier peer

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

Pyrus communis cultivar

PYR CO CV

Gewone Peer

Normaal

2e grootte

Inheems

Algemeen

Pyrus salicifolia

PYR SA

Wilgbladige Sierpeer

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Quercus cerris

QUE CE

Moseik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Quercus frainetto

QUE FR

Hongaarse Eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Quercus palustris

QUE PA

Moeraseik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Quercus petrea

QUE PE

Wintereik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeldzaam

Quercus phellos

QUE PH

Wilgbladige eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Quercus robur

QUE RO

Zomereik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Quercus robur cultivar

QUE RO CV

Zomereik cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Quercus rubra

QUE RU

Amerikaanse Eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Quercus x turneri 'Pseudoturneri'

QUE TU

Oostenrijkse Eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Robinia x ambigua cultivar

ROB AM CV

Kleefacacia cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Robinia pseudoacacia

ROB PS

Schijnacacia

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Robinia pseudoacacia cultivar

ROB PS CV

Schijnacacia cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Robinia viscosa

ROB VI

Kleverige Acacia

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Salix alba cultivar

SAL AL CV

Schietwilg

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Salix x babylonica 'Tortuosa'

SAL BA TO

Kronkelwilg

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Salix pentandra

SAL PE

Laurierwilg

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeldzaam

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

SAL SE CV

Treurwilg

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Sequoiadendron giganteum

SEQ GI

Mammoetboom

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Sequoia sempervirens

SEQ SE

Kust Sequoia

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Sophora japonica

SOP JA

Honingboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Sophora japonica cultivar

SOP JA CV

Honingboom cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Sorbus aria

SOR AR

Meelbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Sorbus aria cultivar

SOR AR CV

Meelbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Sorbus aucuparia

SOR AU

Gewone Lijsterbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Sorbus aucuparia cultivar

SOR AU CV

Gewone Lijsterbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Sorbus intermedia

SOR IN

Zweedse Meelbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Sorbus intermedia cultivar

SOR IN CV

Zweedse Meelbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Sorbus latifolia

SOR LA

Breedbladige Lijsterbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Sorbus latifolia cultivar

SOR LA CV

Breedbladige Lijsterbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'

SOR TH FA

Gedeelde Lijsterbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Taxus baccata

TAX BA

Venijnboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeldzaam

Taxodium distichum

TAX DI

Moerascypres

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Thuja

THU

Westerse Levensboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Tilia americana

TIL AM

Amerikaanse Linde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Tilia americana cultivar

TIL AM CV

Amerikaanse Linde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

Tilia cordata

TIL CO

Winterlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Tilia cordata cultivar

TIL CO CV

Winterlinde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

3e grootte

Inheems

Algemeen

Tilia x europaea 'Euchlora'

TIL EC

Krimlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Tilia x europaea

TIL EU

Hollandse Linde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Tilia x europaea cultivar

TIL EU CV

Hollandse Linde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Tilia mongolica

TIL MO

Aziatische Linde

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Tilia platyphyllos

TIL PL

Zomerlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Tilia platyphyllos cultivar

TIL PL CV

Zomerlinde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

Tilia tomentosa

TIL TO

Zilverlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Tilia tomentosa cultivar

TIL TO CV

Zilverlinde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

Tsuga

TSU

Hemlockspar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

Ulmus glabra

ULM GL

Bergiep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

Ulmus glabra cultivar

ULM GL CV

Bergiep cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

Ulmus x hollandica

ULM HO

Hollandse Iep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

Ulmus x hollandica cultivar

ULM HO CV

Hollandse Iep cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

Ulmus minor

ULM MI

Gladde Iep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

Ulmus minor cultivar

ULM MI CV

Gladde Iep cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

Ulmus RESISTA ® cultivar

ULM RE CV

Resistente iep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Zelkova serrata

ZEL SE

Japanse Zelkova

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

Uden, 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)