Bebouwingscontouren houtkap

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Bebouwingscontouren houtkap

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 november 2023:

gelet op artikel 5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

b e s l u i t

de bebouwingscontouren houtkap vast te stellen.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. N.E. Gradisen

de voorzitter,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Kaart

afbeelding binnen de regeling

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. N.E. Gradisen

de voorzitter,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)