Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 14 december 2023;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

BESLUIT

vast te stellen de :

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot de (n-1)e dag in de volgende kalenderjaar;

 • 5.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 6.

  feestdagen: als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaardag , Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en de dagen die als zodanig worden aangegeven bij openbare kennisgeving met uitzondering van de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "Leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 paragraaf 2.3 (leges Bouwactiviteit) of hoofdstuk 3, paragraaf 3.6 (leges standplaats) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor activiteiten van een algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende vereniging of stichting die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van niet commerciële activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij deze activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en wordt voldaan aan door het college nader vast te stellen beleidsregels.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. Indien de leges, op het moment van aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 2 ( reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 3 ( rijbewijzen );

  • 3.

   artikel 1.16.1( verklaring omtrent het gedrag );

  • 4.

   artikel 1.20 ( Wet op de kansspelen );

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening gemeente Moerdijk 2023’, vastgesteld op 8 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ’Legesverordening gemeente Moerdijk 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 14 december 2023.

De griffier,

H.M. Vonk-Schenkel ,

De voorzitter,

A.J. Moerkerke.

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Moerdijk 2024. Gewijzigd per 11-12-2023

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk1

Algemene dienstverlening

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

Paragraaf 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 3

Rijbewijzen

Paragraaf 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Paragraaf 5

Bestuursstukken

Paragraaf 6

Vastgoedinformatie

Paragraaf 7

Overige publiekszaken

Paragraaf 8

Gemeentearchief

Paragraaf 9

Bijzondere wetten

Paragraaf 10

Diversen

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Paragraaf 2

Voorfase

Paragraaf 3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 5

Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 6

Lozingsactiviteiten

Paragraaf 7

Aanlegactiviteiten

Paragraaf 8

Overige activiteiten

Paragraaf 9

Maatwerkvoorschriften

Paragraaf10

Gelijkwaardigheid

Paragraaf 11

Overige tarieven

Paragraaf 12

Modaliteiten

Paragraaf 13

Vermindering

Paragraaf 14

Teruggaaf

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 1

Horeca

Paragraaf 2

Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 3

Seksbedrijven

Paragraaf 4

Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen

Paragraaf 5

Voorwerpen op in of boven openbaar vaarwater

Paragraaf 6

Standplaatsen

Paragraaf 7

Winkeltijdenwet

Paragraaf 8

In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

 

Tarieven leges huwelijk / geregistreerd partnerschap

 
 
 
 
 

Waar in deze paragraaf wordt gesproken over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt tevens bedoeld de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 
 

In het Reglement burgerlijke stand Moerdijk zijn de vastgestelde tijden opgenomen voor de kosteloze voltrekking op maandag en de eenvoudige voltrekking op woensdag

 
 
 

Tarief 2024

1.1.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap

 

a

op maandag op vastgestelde tijden op de locatie Zevenbergen (kosteloze voltrekking)

€ 0,00

b

op woensdag op vastgestelde tijden op de locatie Zevenbergen (eenvoudige voltrekking)

€ 195,00

 

 

1.1.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap op maandag tot en met zaterdag - buiten de vastgestelde tijden onder 1.1.1 - op :

 

a

De locaties Zevenbergen / Klundert / Willemstad / Bijzonder huis

€ 316,05

b

Een alternatieve locatie

€ 510,50

 

 

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap op zon- en feestdagen

 

a

De locaties Zevenbergen / Klundert / Willemstad / Bijzonder huis

€ 451,70

b

Een alternatieve locatie

€ 646,15

 

 

1.1.4

Voor de werkzaamheden van een gemeentelijke Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap - buiten de vastgestelde tijden onder 1.1.1 - op:

 

a

Maandag tot en met zaterdag

€ 340,70

b

Zon- en feestdagen

€ 432,75

 

 

1.1.5

Op verzoek van het (bruids)paar een eenmalige aanwijzing van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag:

 

a

indien de beoogde BABS een geldige aanwijzing tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of BABS heeft

€ 141,15

b

indien de beoogde BABS geen geldige aanwijzing tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of BABS heeft en nog beëdigd moet worden

€ 429,40

 

 

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie buiten de vastgestelde tijden onder 1.1.1

€ 83,70

 

 

1.1.7

Voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

a

een (duplicaat van een) trouwboekje of partnerschapsboekje in normale uitvoering

€ 22,55

b

een (duplicaat van een) trouwboekje of partnerschapsboekje in luxe uitvoering

€ 33,60

 

 

1.1.8

Annuleren huwelijk, partnerschap of omzetting

 

a

Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

 

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.6

Paspoorten, andere reisdocumenten en identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

van een nationaal paspoort:

a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85*

b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in de onderdelen a en b (zakenpaspoort:

 

c

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85*

d

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

e

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85*

f

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

g

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40*

van een Nederlandse identiteitskaart:

h

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

i

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

j

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90*

Artikel 1.7

Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a

voor een spoedlevering van de in artikel 1.6 letter a tot en met i genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,05*

b

Voor bezorging van het document op een ander adres dan het gemeentehuis worden de in artikel 1.6 letter a tot en met j genoemde tarieven vermeerderd met

€ 18,00*

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2024

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Artikel 1.8

Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

Artikel 1.9

Modaliteiten

1

Het tarief genoemd in artikel 1.8 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65*

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gezondheidsverklaring

 

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2024

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Artikel 1.10

Definitie

1

Voor de toepassing van artikel 1.11, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2

Voor de toepassing van artikel 1.12 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen:

Artikel 1.11

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verstrekken van gegevens:

a. per verstrekking mondeling

€ 7,75

b. per verstrekking schriftelijk

€ 7,75

c. per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 5,25

Artikel 1.12

Verstrekken van aangehaakte gegevens

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verstrekken van gegevens:

a. per verstrekking mondeling

€ 7,75

b. per verstrekking schriftelijk

€ 7,75

c. per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 5,25

Artikel 1.13

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

 

2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.14

Gebruik alternatieve media

In afwijking van artikel 1.11 en 1.12 bedraagt het tarief, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afstemming van gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie personen via alternatieve media, per afstemming, zoals dat is opgenomen in het Besluit gemeentelijke basisregistratie personen.

Paragraaf 5 Vastgoedinformatie

Artikel 1.15

Informatie uit registers

1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie, inclusief een uitdraai op A4-formaat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling tarieven Kadaster of zoals deze Regeling laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van mondelinge gegevens uit de kadastrale registratie, voor zover dit andere gegevens zijn waarvoor kosten in rekening worden gebracht volgens lid 1, per verstrekking:

€ 4,10

Paragraaf 6 Overige publiekszaken

Artikel 1.16

Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag.

€ 41,35

2

a. tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn per schriftelijke verstrekking

€ 7,75

b. per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 5,25

3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,20

4

tot het waarmerken van een portret te wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

€ 7,75

5

 

 

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

a. per verstrekking schriftelijk

€ 7,75

b. per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 5,25

6

 

 

tot de afgifte van overige verklaringen omtrent personen

a per verstrekking schriftelijk

€ 7,75

b per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 5,25

7

tot het verkrijgen van de Nederlands nationaliteit door naturalisatie of voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (Stb. 2002,325) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2024

Paragraaf 7 Gemeentearchief

Artikel 1.17

Naspeuringen in gemeentearchief

1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 23,40

2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

a. een fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op A-4 formaat:

voor de eerste 10 pagina's, per pagina

€ 1,00

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,35

b. Per pagina op A-3 formaat:

voor de eerste 10 pagina's, per pagina

€ 1,35

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,45

4

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 10,50

5

Het tarief bedraagt terzake van de afgifte van een inlichting, bestaande uit de verstrekking van één persoon uit één van de registers van de burgerlijke stand, welke niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, als bedoeld in de archiefwet 1995

€ 6,40

Paragraaf 8 Bijzondere wetten

Artikel 1.18 Huisvestingswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014.

€ 111,05

Artikel 1.19 Leegstandwet

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen, dan wel het verlengen van een vergunning tot het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet bedraagt:

€ 110,80

Artikel 1.20 Wet op de kansspelen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50*

b. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50*

c. en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00*

 

d. voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50*

e. voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50*

f. en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00*

* Dit is het maximumtarief

Artikel 1.21 Telecommunicatiewet

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning danwel instemmingsbesluit voor (graaf)werkzaamheden ten behoeve van kabels en/of leidingen in de openbare grond als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren:

a

indien de (graaf)werkzaamheden minder dan 250 strekkende meter bedragen

€ 645,00

b

indien de (graaf)werkzaamheden 250 strekkende meter of meer bedragen en minder dan 1000 strekkende meter bedragen

€ 794,00

c

indien de (graaf)werkzaamheden 1000 strekkende meter of meer bedragen en minder dan 5000 strekkende meter bedragen

€ 945,00

d

indien de (graaf)werkzaamheden 5000 strekkende meter of meer bedragen per strekkende meter

€ 0,19

5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding van werkzaamheden van niet-ingijpende aard ten behoeve van kabels en leidingen in de openbare grond als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren bedraagt

€ 148,00

Artikel 1.22 Wegenverkeerswetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 106,75

b

tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), bij ongewijzigde situatie en dus zonder herkeuring

€ 50,50

c

Tot het verstrekken van een duplicaat gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in de onderdelen a en b.

€ 14,25

Paragraaf 9 Diversen

Artikel 1.23

Gewaarmerkte afschriften, kopieen, stukken of uittreksels

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,95

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

per pagina op papier van A4-formaat

voor de eerste 10 pagina’s, per pagina

€ 0,85

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,40

c

 

 

per pagina op papier van een ander formaat

voor de eerste 10 pagina’s, per pagina

€ 1,30

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,45

d

per pagina in kleur op papier van A4-formaat

€ 1,40

e

per pagina in kleur op papier van A3-formaat

€ 2,85

2

  

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kaarten en tekeningen al dan niet behorend bij de in lid 1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening tot en met A0 formaat

€ 24.65

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,80

4

 

 

 

De onder lid 1, onderdeel a genoemde tarieven worden verhoogd indien de stukken worden ingebonden met:

- een transparante kaft:

€ 1,65

- een metalen Wir-O

€ 2,30

5

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een luchtfoto:

- op A4 formaat:

€ 43,40

- op A3 formaat:

€ 44,95

6

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van een digitale topografische kaart bedraagt:

- voor het uitwisselingsformaat:

€ 17,50

- per hectare:

€ 41,55

Artikel 1.24

Diversen APV

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot verkrijging van een gewaarmerkt doorlopend register als bedoeld in artikel 2.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening (verkoopregister)

€ 41,65

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst

€ 12,80

Artikel 1.25

Bijstand raadplegen registers en overige zaken

1

Het tarief bedraagt terzake van het geven van hulp bij het raadplegen van registers (al dan niet geautomatiseerd), kaarten, dossiers, tekeningen, schetsen, kadastrale plans en leggers -voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen - per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, na voorafgaande prijsopgave:

€ 29,50

2

Het tarief bedraagt terzake van het geven van hulp bij het invullen van formulieren, het aanvragen van stukken en dergelijke -voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per daaraan bestede 5 minuten of gedeelte daarvan, na voorafgaande prijsopgave:

€ 9,80

3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van bestemmingsplangegevens op perceelsniveau, bedraagt:

€ 34,00

4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van bodemkwaliteitsgegevens op perceelsniveau, bedraagt:

€ 34,00

5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het op naam overschrijven van een verleende beschikking - mits wettelijk toegestaan-, bedraagt:

€ 134,00

6

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 of zoals dit voorschrift bij ministeriële beschikking laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Artikel 1.26

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. toestemming voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van;

a

een kiosk, kraam of salonwagen

€ 57,50

b

een automaat of vitrine                    

€ 57,50

c

feestversiering, masten e.d                    

€ 38,70

d

rijwielblokken

€ 38,70

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1

Definities

1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet

bouwkosten: In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit als daarin is voorzien in de bij deze tarieventabel behorende bouwkostenlijst Moerdijk 2024 gevoegd bij deze tarieventabel als bijlage 1.

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van de hiervoor genoemde bijlage 1 omdat de bouwwerken qua functie niet passen of niet voorkomen binnen de normatieve bouwkosten van bijlage 1 geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting, of als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft

Onder bouwkosten vallen alle kosten die betrekking hebben op de bouw, behalve:

- Grondkosten (verwervingskosten, kosten voor bouwrijp maken, nutsvoorzieningen en terreininrichting);

- Inrichtingskosten (bedrijfsinstallaties en –apparatuur), met uitzondering van inrichtingskosten die onlosmakelijk met het bouwwerk zijn verbonden.

- Honoraria voor architecten en adviseurs;

- Kosten voor grondonderzoek;

- Verzekeringspremies;

Omzetbelasting en andere heffingen.

Ruimtelijk initiatief: Integrale afweging van wenselijkheid van een ruimtelijk initiatief ingediend via gemeentelijke website,

Conceptverzoek: Formele mogelijkheid via DSO voor indienen van conceptaanvraag

Artikel 2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a

omgevingsoverleg

b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d

Toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f

intrekking van een omgevingsvergunning;

g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h

een besluit in het kader van de Omgevingswet anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3

Bepalen tarief

1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden geheven.

Paragraaf 2.2

Voorfase

Artikel 2.4

Ruimtelijke initiatieven en conceptverzoek

1

voor het in behandeling nemen van een ruimtelijk initiatief ingediend via gemeentelijke website:

€ 100,00

2

voor het in behandeling nemen van een conceptverzoek ingediend via het Omgevingsloket (landelijke voorziening):

€ 597,00

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a

voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.2, onderdeel b, met uitzondering van de genoemde aanvraag in onderdeel b van dit artikel over de bouwkosten van:

Kolom 1

Kolom 2

a

b

€ -

€ 500.000,00

€ -

1,881 % met een

minimum van

€ 271,00

€ 500.000,01

€ 10.000.000,00

€ 9.405,00

1,657%

€ 10.000.000,01

€ 25.000.000,00

€ 166.820,00

1,326%

€ 25.000.000,01

hoger

€ 356.720,00

 

De leges worden berekend over de bouwkosten, tegen een tarief vermeld onder a

+ het tarief vermeld onder b waarbij voor het tarief telkens geldt dat is vermeld:

• onder letter a de leges bij een bouwkosten als daarnaast is vermeld in kolom 1;

• onder letter b het legespercentage over het gedeelte van de bouwkosten, gelegen tussen de daarnaast in de kolommen 1 en 2 vermelde bouwkosten.

Artikel 2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

a

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1 eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Kolom 1

Kolom 2

a

b

€ -

€ 500.000,00

€ -

0,940 % met een minimum van

€ 500.000,01

€ 10.000.000,00

€ 4.700,00

0,828%

€ 271,00

€ 10.000.000,01

€ 25.000.000,00

€ 83.360,00

0,663%

€ 25.000.000,01

hoger

€ 182.810,00

De leges worden berekend over de bouwkosten, tegen een tarief vermeld onder a

+ het tarief vermeld onder b waarbij voor het tarief telkens geldt dat is vermeld:

• onder letter a de leges bij een bouwkosten als daarnaast is vermeld in kolom 1;

• onder letter b het legespercentage over het gedeelte van de bouwkosten, gelegen tussen de daarnaast in de kolommen 1 en 2 vermelde bouwkosten.

b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit + buitenplanse omgevingsplanactiviteit omgevingsplanactiviteit (kleine BOPA) (voorheen kruimel afwijking art. 4, lid 1 t/m 8, 10 en 11 Besluit omgevingsrecht) m.u.v. art. 2.6.a:

€ 680,00

c

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

c 1

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (art. 4 lid 9) (kleine BOPA)/voorheen kruimel afwijking als bedoeld in art. 4, lid 9 Besluit omgevingsrecht):

€ 1.689,00

c 2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voorheen uitgebreide procedure procedure i.v.m. een projectafwijkingsbesluit):

€ 8.727,00

Artikel 2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, , bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 15 van de Erfgoedverordening gemeente Moerdijk in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 149,00

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 149,00

Artikel 2.9

Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 298,00

b. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 298,00

Artikel 2.10

 

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

1

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 21 van de Erfgoedverordening gemeente Moerdijk in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit

€ 405,00

2

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor de activiteit verwerken polyesterhars:

€ 2591,00

b. voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem

€ 1036,40

c. voor de activiteit kweken van maden en vliegende insecten

€ 2591,00

d. voor de activiteit opslaan propaan of propeen

€ 2591,00

e. voor de activiteit tanken met LPG

€ 2591,00

f. voor de activiteit antihagel kanonnen

€ 2591,00

g. voor de activiteit biologische agens

€ 2591,00

h. voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen

€ 2591,00

i. voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen

€ 2591,00

Artikel 2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor één milieubelastende activiteit:

€ 3886,50

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 7125,25

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 9716,25

Artikel 2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor één milieubelastende activiteit:

€ 3886,50

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 7125,25

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 9716,25

Artikel 2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor één milieubelastende activiteit:

€ 3886,50

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 7125,25

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 9716,25

Artikel 2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor één milieubelastende activiteit:

€ 3886,50

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 7125,25

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 9716,25

Artikel 2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3886,50

Artikel 2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor één milieubelastende activiteit:

€ 3886,50

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 7125,25

c. oor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 9716,25

Artikel 2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3886,50

Artikel 2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21

Lozingsactiviteiten niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

Artikel 2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met [normwaarde archeologische verwachtingswaardeen/ofarcheologische verwachtingen], als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

6

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 405,00

Artikel 2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

b. indrijven van voorwerpen,

c. ophogen van de grond, of

d. verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 405,00

b. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 405,00

Artikel 2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 405,00

b. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 405,00

Artikel 2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 2.28 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 405,00

Artikel 2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/inrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg bedoeld in artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 2.28 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 131,00

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

Artikel 2.29

Gereserveerd

Artikel 2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houdopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in de bomenverordening Halderberge 2011 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 51,00

Artikel 2.31

Gereserveerd

Artikel 2.32

Omgevingsplanactiviteit; opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

een kiosk, kraam of salonwagen

€ 59,00

een automaat of vitrine

€ 59,00

feestversiering, masten e.d.

€ 40,00

rijwielblokken

€ 40,00

Artikel 2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 229,00

Artikel 2.34

Vervallen (Andere activiteiten)

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35

Vervallen (Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten)

Artikel 2.36

Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

Bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift(-en) of een vergunningvoorschrift krachtens artikel 4.5 van de Omgevingswet bedraagt het tarief bij

a. één maatwerk- of vergunningvoorschrift

€ 2.591,00

b. twee of meer maatwerk- of vergunningvoorschriften, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid, de som van het tarief onder a, vermeerderd per maatwerkvoorschrift met

€ 1.295,50

Artikel 2.37

Wijziging maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van één of meer maatwerk- of vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 Omgevingswet:

€ 2.591,00

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38

Gelijkwaardige maatregel

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 2591,00

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

Artikel 2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 261,00

Artikel 2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

2

In afwijking van lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 261,00

Artikel 2.41

Vervallen (Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning)

Artikel 2.42

Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is

€ 0,00

Artikel 2.43

Vervallen (Beoordeling aanvullende gegevens)

Artikel 2.44

Vervallen (Beoordeling onderzoeksrapporten)

Artikel 2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 17.717,00

Artikel 2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 131,00

Paragraaf 2.12

 

Modaliteiten

Artikel 2.47

Achteraf ingediende aanvraag

Nemen we dit op?

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

met een maximum van:

€ 10.000,00

Artikel 2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 3238,75

Artikel 2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 7773,00

Artikel 2.50

Advies

1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a

voor een advies van de gemeentelijke welstandscommissie dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

Afhankelijk van besluit 2.5

voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.5 onderdeel b met bouwkosten tot € 500.000,- of voor één woning als bedoeld in artikel 2.5 onderdeel a verhoogd met:

€ 85,00

1. voor een activiteit als bedoeld in artikel in artikel 2.5 onderdeel b met bouwkosten van € 500.001,- t/m € 5.000.000,- verhoogd met:

€ 471,00

2. voor een activiteit als bedoeld in artikel in artikel 2.5 onderdeel b met bouwkosten van € 5.000.001,- en hoger verhoogd met:

€ 1.363,00

3. Voor het bedrag in lid 1, onderdeel b wordt een plan maximaal twee keer voorgelegd aan welstandscommissie. Als hetzelfde plan daarna nogmaals moet worden voorgelegd wordt het legesbedrag per keer verhoogd met:

€ 85,00

c

voor een advies van de gemeentelijke monumentencommissie:

€ 85,00

2

Het tarief, wanneer een aanvraagprocedure uit hoofdstuk 2 moet worden getoetst aan de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) van de Provinciale verordening, bedraagt:

€ 1.668,00

Dit geldt onder andere voor: de Provinciale regeling voor onder andere veehouderijen, mestbewerkers en sanerings-/ verplaatsingslocaties etc.

Artikel 2.51

Instemming-Natuurtoestemmingsactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 16.16 van de Omgevingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.51.1.1

Voor ontwikkelingen waarvoor niet eerder een toestemming is aangevraagd

€ 4.802,00

2.51.1.2

Voor het wijzigen van een eerder verkregen toestemming 

€ 3.954,00

2.51.1.3

Voor het intrekken van een aanvraag / Vvgb

€ 2.626,00

2.51.2

Flora-en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 16.16 van de Omgevingswet (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.51.2.1

Voor soortenbescherming door burgers

€ 2.220,00

2.51.2.2

Voor infrastructurele en gebiedsgerichte soortenbescherming

€ 7.902,00

2.51.2.3

Voor overige soortenbescherming

€ 5.459,00

Paragraaf 2.13

Vermindering

Artikel 2.52

Vermindering na omgevingsoverleg en overige verminderingen

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

d. De vermindering wordt niet verrekend bij niet ontvankelijke of ingetrokken aanvragen.

3

Als voor hetzelfde plan binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van het eerder genomen besluit een hernieuwde ontvankelijke aanvraag wordt gedaan, worden de leges van de eerste aanvraag met de leges voor de nieuwe herhaalde aanvraag voor hetzelfde plan verrekend.

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

Artikel 2.53

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.54

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure en uitgebreide procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht al dan niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56

Teruggaaf in verband met duurzaamheidsmaatregelen

1

Als een omgevingsvergunning is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van leges. De teruggaaf bedraagt:

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel en:

- Het zonnepark een lokaal initiatief is en/of wordt ontwikkeld door inwoners/particuliere

- Inwoners uit de gemeente financieel kunnen participeren in het zonnepark.

Met een maximum van

€ 15.000,00

2

Als een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in de onderdelen 2.8 en 2.9 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen, bestaat per duurzaamheidsmaatregel 100% aanspraak op teruggaaf van leges voor onderdeel 2.8 en 2.9 indien een of meerdere duurzaamheidsmaatregelen bestaan uit de realisatie van (of maatregelen als genoemd in artikel 1 van de maatregelenlijst van de Stimuleringsregeling gemeente Moerdijk:

- zonnepanelen/zonnecollectoren

- warmtepomp of andere vormen zoals bodemwarmte

- isolatiemaatregelen (dak, vloer, bodem, gevel, (HR++-glas), deuren)

- energiezuinig ventilatiesysteem.

Artikel 2.57

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Ontheffingen

Artikel 2.58

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van een knalapparaat op grond van artikel 4.1.5 van de APV, bedraagt:

€ 68,55

Artikel 2.59

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ontheffing op het stookverbod op grond van het Stookbeleid gemeente Moerdijk 2008 bedraagt:

€ 34,00

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

1

 

 

a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 of 4 van de Alcoholwet bedraagt:

- met een commercieel doel

€ 370,00

- met een niet commercieel doel

€ 123,00

 

 

b. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 en andere ontheffingsmogelijkheden volgens de Alcoholwet bedraagt:

- met een commercieel doel

€ 123,00

- met een niet commercieel doel

€ 30,00

c. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing op het verbod, als bedoeld in artikel 2.29 van de APV (sluitingsuur cafés en dergelijke inrichtingen) bedraagt:

€ 61,00

d. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet, die wordt opgenomen in de exploitatievergunning

€ 123,00

2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de APV bedraagt:

€ 493,00

3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een speelgelegenheid vergunning op grond van artikelen 2:39 van de APV bedraagt:

€ 493,00

4

Als voor een object/ gebouw/ inrichting op hetzelfde adres op hetzelfde moment meerdere aanvragen worden ingediend (waarbij de gemeente het bevoegde gezag is) die gelijktijdig kan worden behandeld en/ of waarop gelijktijdig kan worden besloten wordt een korting verstrekt van:

a. 50% op de leges voor een exploitatievergunning bij combinatie met een:

- willekeurige andere vergunning voor hetzelfde pand

 

b. 50% op de leges voor een vergunning voor een speelautomatenhal bij combinatie met een

- willekeurige andere vergunning voor hetzelfde pand

5

Als een aanvraag uit artikel 3.1 buiten behandeling wordt gelaten of door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken vóór dat een besluit is genomen, wordt 25% van het legesbedrag in rekening gebracht.

Als voor hetzelfde pand , door dezelfde ondernemer(s), binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van het eerder genomen besluit een hernieuwde ontvankelijke aanvraag wordt gedaan, worden de leges van de eerste aanvraag met het nieuwe plan verrekend’

Paragraaf 2 Organiseren evenementen of markten

Artikel 3.2

Organiseren evenement

1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.25 van de APV bedraagt:

- met een commercieel doel

€ 248,00

- met een niet commercieel doel

€ 30,00

Dit bedrag is inclusief de eventueel benodigde geluidsontheffing.

2

 

Als voor meerdere evenementen tegelijkertijd vergunning wordt aangevraagd zijn per evenement leges verschuldigd.

Over het totaal wordt dan een korting verstrekt van 50%.

Paragraaf 3 Seksbedrijven

Artikel 3.3

Seksbedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de APV

a. voor een seksinrichting

€ 863,00

b. voor een escortbedrijf

€ 863,00

2

Een administratieve wijziging van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

a. voor een seksinrichting

€ 123,00

b. voor een escortbedrijf

€ 123,00

Paragraaf 4 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen

Artikel 3.4

Vergunning artikel 2:40j APV

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2:40j APV bedraagt

€ 483,00

Paragraaf 5 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

Artikel 3.5

Vergunning artikel 5:24 APV

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van 5:24 APV bedraagt

€ 123,00

Paragraaf 6 Standplaatsen

Artikel 3.6

Standplaats artikel 5.18.1 APV

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18.1 van de APV per vierkante meter ingenomen terrein bedraagt, indien de vergunning geldt voor:

- een dag dan wel dagdeel

€ 3,80

meerdere dagen gedurende een periode van maximaal:

- een week

€ 8,05

- een maand

€ 16,30

- een jaar met dien verstande dat als de vergunning voor meerdere jaren wordt verleend het tarief wordt vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de vergunning is verleend.

€ 32,70

Paragraaf 7 Winkeltijdenwet

Artikel 3.7

Ontheffing

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 62,35

Paragraaf 8 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Artikel 3.8

Rest artikel

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing, besluit of andere beschikking

€ 128,80

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023.

De griffier van Moerdijk,

H.M. Vonk-Schenkel

Bouwkostenlijst Moerdijk 2024

BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN

DE BEREKENING VAN DE BOUWKOSTEN

Uitgangspunten:

-

Gebaseerd op "KengetallenKompas Bouwkosten", versie 2023

-

De lijst is verdeeld in categorieën, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in subcategorieën;

-

Als de bouwkostenlijst wordt toegepast moeten de bouwkosten altijd berekend worden, waarbij er verwezen moet worden naar de betreffende (sub)categorie.

-

Berekening van de bouwkosten gebeurt altijd op basis van de buitenwerkse maten;

1. Bij platte daken wordt de bovenkant van de dakrand/daktrim gehanteerd als hoogste maat.

2. Bij complexe dakvormen wordt de inhoud van de kap bepaald door de gemiddelde hoogte vanaf de goot tot het hoogste punt (nok) te berekenen en op te tellen bij de inhoud van de onderbouw.

-

Bij een combinatie van bouwwerken (bijvoorbeeld een bedrijfshal met apart kantoor) moeten deze afzonderlijk worden berekend, conform de bouwkostenlijst. Behalve bij een aanvraag waar het een woning betreft (dit is een vast legesbedrag in de legesverordening, waarbij is uitgegaan dat bijvoorbeeld een garage, tot 50 m2 als nevenfunctie, er bij hoort);

-

De berekende bouwkosten worden per € 100,00 naar boven worden afgerond;

-

In de checklist bij vergunningverlening, moet ook worden verwezen naar de betreffende (sub)categorie;

-

Als naar aanleiding van de berekening van de bouwkosten blijkt, dat de berekende bouwkosten lager uitkomen dan de opgegeven bouwkosten, worden de berekende bouwkosten gehandhaafd;

-

Als naar aanleiding van de berekening van de bouwkosten blijkt, dat de berekende bouwkosten maximaal 10% hoger of lager uitkomen dan de opgegeven bouwkosten, worden de opgegeven bouwkosten gehandhaafd;

-

De bouwkostenlijst is maatgevend, ook als bij bezwaar een aannemer/opdrachtgever kan aantonen dat de werkelijke bouwkosten lager zijn;

-

Als een bouwwerk niet voorkomt op de bouwkostenlijst of het boekje "kengetallenkompas bouwkosten 2023", worden de opgegeven bouwkosten overgenomen. Als er gerede twijfel bestaat over de opgegeven bouwkosten, wordt in het kader van ontvankelijkheid van de aanvraag een onderbouwing gevraagd van de aanvrager. Bij de beoordeling van de onderbouwing worden ook eigen ervaringen en overige beschikbare informatie gebruikt.

BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN

DE BEREKENING VAN DE BOUWKOSTEN

excl.

 

BTW

eenheid

(euro)

 

1

Woningen

Beneden-bovenwoning (3 laags) – p55

€ 527,00

Urbanvilla (2, 3 of 4 span) – p58

€ 501,00

Woontoren (3 tot 6 lagen) – p59

€ 485,00

Woontoren (6 tot 8 lagen) – p60

€ 526,00

Appartementenblok (3 tot 10 lagen) – p69

€ 551,00

 

1.2

Woonwagens

€ 270,00

 

1.3

Containerwoning (verplaatsbaar) – p82

€ 712,00

1.4

Verbouw andere functie naar woning

€ 280,00

2

Woninguitbreidingen en verbouwingen

 

2.1

Uitbreiding woonruimte

€ 390,00

 

2.2

Dakopbouw

€ 450,00

 

2.3

Uitbreiding bergruimte / garage

€ 286,00

 

2.4

Kelder tot 30 m²

€ 315,00

 

2.5

Kelder vanaf 30 m²

€ 271,00

 

2.6

Dakkapel

€ 1.750,00

2.7

Dakconstructie (ingreep met isolatie)

€ 157,00

2.8

Vernieuwen buitenkozijnen > 1 m² per kozijn

€ 500,00

Stuk

3

Bijgebouwen

 

3.1

Garage vrijstaand, tot en met 35 m²

€ 292,00

 

3.2

Garage vrijstaand, groter dan 35 m²

€ 244,00

 

3.3

Garage geschakeld, tot en met 35 m²

€ 230,00

 

3.4

Garage geschakeld, groter dan 35 m²

€ 192,00

 

3.5

Garageboxen

€ 192,00

 

3.6

Berging / schuur vrijstaand, tot en met 30 m²

€ 344,00

 

3.7

Berging / schuur vrijstaand, groter dan 30 m²

€ 292,00

4

Vervallen (Tuin & Straatmeubilair)

5

Parkeergarage

 

5.1

Parkeergarage bovengronds tot 4 lagen

€ 277,00

 

5.2

Parkeergarage ondergronds, tot 2.500 m²

€ 355,00

 

5.3

Parkeergarage ondergronds, vanaf 2.500 m² tot 10.000 m²

€ 335,00

 

5.4

Parkeergarage ondergronds, > 10.000 m²

€ 327,00

6

Bedrijfsgebouwen 

 

6.1

Opslagloods (ev. klein kantoor op beg. grond) < 5.000 m²

€ 110,00

 

6.1. a.

Opslagloods (ev. klein kantoor op beg. grond) ≥ 5.000 m²

€ 67,00

 

6.2

Bedrijfspand met kantoorstrook < 2.000m²

€ 129,00

6.2.a

Bedrijfspand met kantoorstrook ≥ 2.000m²

€ 113,00

 

6.3

Bedrijfspand voor opslag+ evt. kantoor

€ 154,00

 

6.4

Bedrijfspand met voornamelijk kantoorfunctie

€ 243,00

 

6.5

Distributiecentrum/loods < 5.000 m²

€ 98,00

 

6.6

Distributiecentrum/loods 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 91,00

 

6.7

Distributiecentrum/loods 10.000 m² tot 40.000 m²

€ 75,00

 

6.8

Distributiecentrum/loods ≥ 40.000 m² enkellaags

€ 72,00

 

6.9

Distributiecentrum/loods ≥ 40.000 m² meerlaags

€ 129,00

 

6.10

Self-storage (pand met aparte opslagboxen)

€ 407,00

 

6.11

Romneyloods

€ 52,00

 

6.12

Meubelhal (kleinschalig pand; winkel met opslag)

€ 309,00

 

6.13

Meubelplein (meerlaags pand met winkelunits)

€ 132,00

 

6.14

Autowerkplaats, voor onderhoud vrachtauto’s en auto’s

€ 223,00

 

6.15

Autoshowroom (incl. kantoor e.d.)

€ 201,00

 

6.16

Bouwmarkt (incl. magazijn, docks, kantine, etc.)

€ 81,00

 

6.17

Bouwmarkt, tweelaags (incl. magazijn, docks, kantine, etc.)

€ 131,00

7

Vervallen (Containers)

8

Kantoorgebouwen 

 

8.1

Herbestemming/inpassing kantoor

€ 560,00

 

8.2

Kantoorvilla (luxe en kleinschalig)

€ 546,00

 

8.3

Kleinschalig kantoorgebouw tot en met 2 lagen

€ 441,00

8.4

Kantoorgebouw met max 3 lagen

€ 454,00

 

8.5

Kantoorgebouw hoger dan 3 lagen (max 6)

€ 489,00

 

8.6

Semi-permanente (kantoor)unit max. 2 jaar

€ 16.754,00

Stuk

8.7

Semi permanent kantoor

€ 431,00

9

Horeca-inrichtingen 

 

9.1

Hotel

€ 608,00

 

9.2

Motel / bed&breakfast

€ 519,00

 

9.3

Cafetaria / afhaal

€ 450,00

 

9.4

Restaurant / (feest)zaal / café

€ 330,00

 

9.5

Partycentrum (zaal, podium, entree, sanitair, bars, etc.)

€ 408,00

10

Winkels 

 

10.1

Supermarkt

€ 187,00

 

10.2

Winkelruimte (incl. magazijn, etc.) / kiosk

€ 277,00

 

10.3

Winkelcentrum

€ 311,00

 

10.4

Winkel / winkelcentrum (met bovenwoningen)

€ 478,00

11

Zorggebouwen 

 

11.1

Huisartspraktijk / apotheek 

€ 644,00

 

11.2

Seniorenwoning (gestapeld) (kamers met centrale voorzieningen) 

€ 636,00

 

11.3

Zorgwoningen (gestapeld) (kamers met eigen + centrale voorzieningen)

€ 600,00

 

11.4

Begeleid wonen (kamers met gem. voorzieningen) 

€ 625,00

12

Sport en recreatie 

 

12.1

Clubhuis / kantine sportvereniging  

€ 394,00

 

12.2

Tennishal 

€ 147,00

 

12.3

Sportcentrum (squash, fitness, e.d. Incl. kantine, etc.) 

€ 351,00

 

12.4

Openbaar overdekt zwembad 

€ 511,00

 

12.5

Openbaar zwembad 

€ 666,00

 

12.6

Privé zwembad (overkapt, met bijbehorende voorzieningen)

€ 473,00

13

Scholen

 

13.1

Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang 

€ 526,00

 

13.2

Basisschool 

€ 513,00

 

13.3

Voortgezet onderwijs 

€ 463,00

 

13.4

Brede school (basisschool ,bso, kinderopv., gymzaal, etc.)

€ 597,00

 

13.5

Tijdelijke school / Noodschool 

€ 413,00

14

Overheidsgebouwen

 

14.1

Gemeentehuis (tot 4 verdiepingen)

€ 664,00

 

14.2

Politiebureau

€ 628,00

 

14.3

Brandweerkazerne

€ 467,00

15

Publieke gebouwen

 

15.1

Buurthuis (gemeenschapscentrum)

€ 497,00

 

15.2

Kerkgebouw (geldt voor alle mogelijke gebedsplaatsen)

€ 319,00

 

15.3

Theater / schouwburg

€ 400,00

 

15.4

Museum

€ 449,00

 

15.5

Bioscoop

€ 343,00

16

Agrarische bedrijfsgebouwen

 

16.1

Loods, open, tot 1.000 m²

€ 52,00

 

16.2

Loods, open, > 1.000 m²

€ 45,00

 

16.3

Loods, dicht, tot 1.000 m²

€ 78,00

 

16.4

Loods, dicht, > 1.000 m²

€ 69,00

 

16.5

Loods, opslag agrarische gewassen, tot 1.000 m²

€ 91,00

 

16.6

Loods, opslag agrarische gewassen, > 1.000 m²

€ 81,00

 

16.7

Veestal, tot 1.000 m² (varkens/rund)

€ 110,00

 

16.8

Veestal, > 1.000 m² (varkens/rund)

€ 98,00

 

16.9

Veestal (pluimvee/geit)

€ 70,00

 

16.10

Tuinbouwkas (verwarmd/onverwarmd)

€ 17,00

 

16.11

Tuinbouwkas (verwarmd/onverwarmd) breedkap

€ 15,00

 

16.12

Foliekas / tunnelkas

€ 20,00

 

16.13

Sleufsilo vloer

€ 30,00

 

16.14

Sleufsilo wanden

€ 65,00

 

16.15

Paardenstal

€ 111,00

 

16.16

Rijhal manege/binnenpiste

€ 84,00

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023,

De griffier van Moerdijk,

H.M. Vonk-Schenkel