Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2024 Valkenburg aan de Geul

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2024 Valkenburg aan de Geul

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022 Paragraaf 3.1 Afvalstoffen:

• gelet op de bepalingen van de Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022;

• gelet op de artikelen 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

1. verordening: Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022, Paragraaf 3.1 Afvalstoffen;

2. inzamelmiddel: een door het college voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een gemeentelijke restzak, PMD-zak, luierzak, GFT-container of GFT-emmer ten behoeve van één huishouden;

3. inzamelvoorziening: een door het college voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, brengvoorziening of milieupark, ten behoeve van meerdere huishoudens.

4. Vastgestelde inzameldag: de dag volgens de vastgestelde afvalkalender waarop bepaalde afvalstromen aan huis worden opgehaald. De inzameldag is adres gebonden en wordt aangegeven in de Milieu App of op de website www.besteuitafval.nl. Een papieren versie van de afvalkalender is op aanvraag beschikbaar via het telefoonnummer 14 043.

5. Milieu App: een speciaal ontwikkelde applicatie voor smartphones waarmee de Vastgestelde inzameldag, scheidingswijzer en andere relevante informatie over inzamelen van huishoudelijk afval beschikbaar is. Deze app is te downloaden via www.valkenburg.nl/voor-inwoners-en-ondernemers/afval-en-milieu/milieu-app

§ 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

1. Op basis van artikel 3.1.1, eerste lid van de verordening, wordt als inzameldienst voor de inzameling van gft-afval, restafval, takkenbundels, kerstbomen en PMD-afval afkomstig van huishoudens van de gemeente Valkenburg aan de Geul aangewezen: Stadsbeheer van de gemeente Maastricht, die als uitvoeringsorganisatie is aangewezen door het gemeenschappelijk orgaan Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (hierna: GR Geul en Maas).

2. Naast de inzameldienst als bedoeld in het vorige lid, worden op grond van artikel 3.1.1, tweede lid, van de verordening, als inzamelaar aangewezen:

a. De GR Geul en Maas met als uitvoerende organisatie Stadsbeheer Maastricht of een door haar gecontracteerde onderaannemer, voor de lediging van de wijkvoorzieningen, “brengvoorzieningen” genaamd, als bedoeld in artikel 4, lid 5 van dit Uitvoeringsbesluit;

b. De GR Geul en Maas voor de inzameling van alle in artikel 3 van dit Uitvoeringsbesluit genoemde, afzonderlijk ter inzameling aan te bieden categorieën van huishoudelijke afvalstoffen bij brengdepots op regionaal niveau, “milieupark” genaamd, als bedoeld in artikel 4, lid 6 van dit Uitvoeringsbesluit;

c. PreZero voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Bij deze inzameling worden vrijwillige beladers van de in Bijlage 1 genoemde verenigingen ingezet;

d. De GR Geul en Maas met als uitvoerende organisatie Stadsbeheer Maastricht voor de inzameling op afroep van grof huishoudelijk afval en grote afgedankte elektrische en elektronische apparaten afkomstig van huishoudens in Valkenburg aan de Geul;

e. Stichting Werkplaats Kringloop Zuid voor de inzameling van kringloopgoederen en afgedankte elektronische en elektrische apparaten afkomstig van huishoudens van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

f. Stichting Open als inzamelaar voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en energiezuinige lampen;

g. De GR Geul en Maas met als uitvoerende organisatie Stadsbeheer Maastricht voor de inzameling van medicijnen en injectienaalden afkomstig van huishoudens ingeleverd bij de apotheken in de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Op basis van artikel 3.1.2, tweede lid van de verordening worden de volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen als genoemd in artikel 3.1.2, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

• groente-, fruit- en tuinafval en takkenbundels (gft-afval). Zie bijlage 2a voor een “welles-nietes” lijst voor wat wel en niet als gft wordt gerekend;

• grof tuinafval: tuinafvalstoffen, die vanwege afmetingen en/of hoeveelheid, niet in de gft-container ter inzameling kunnen worden aangeboden;

• klein chemisch afval (kca). Zie bijlage 2b voor een “welles-nietes” lijst voor wat wel en niet als kca wordt gerekend;

• (verpakkings)glas met kleurscheiding (wit en bont). Zie bijlage 2c voor een “welles-nietes” lijst voor wat wel en niet als verpakkingsglas wordt gerekend;

• vlakglas, (schoon): denk aan ruiten van dubbelglas, spiegels en interieurbeglazing waar geen hout, aluminium, kunststof of andere materialen op of aan zitten. Het niet recyclebare glasafval zoals autoruiten, draadglas, gelaagd glas, hittebestendig glas, gekleurd vensterglas en lampenglas, valt onder (grof) huishoudelijk restafval;

• schoon papier en karton; Zie bijlage 2d voor een “welles-nietes” lijst voor wat wel en niet als papier wordt gerekend;

• plastic verpakkingen: in bijlage 2e is een “welles-nietes”-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder kunststof verpakkingen valt en wat juist niet;

• metalen verpakkingen: in bijlage 2e is een “welles-nietes”-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder metalen verpakkingen valt en wat juist niet;

• drankkartons: voor vloeistof ondoordringbare verpakkingen samengesteld uit papier, kunststof en soms aluminium bestemd voor beperkt houdbare koel te bewaren producten (zuivel) en langer houdbare ongekoeld te bezwaren producten zoals vruchtensappen, waters, soepen en sauzen;

• PMD de verzamelnaam voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons; Zie bijlage 2e voor een “welles-nietes” lijst voor wat wel en niet PMD wordt gerekend;

• polystyreen (piepschuim);

• schoon textiel, kleding en schoeisel, Zie bijlage 2f voor een “welles-nietes” lijst voor wat wel en niet als textiel wordt gerekend;

• afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: ook wel E-waste genoemd. Dit zijn alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij en alle afgedankte tl-buizen, spaar- en ledlampen alle grote en kleine huishoudelijke apparaten, met een stekker, accu of batterij;

• kringloopgoederen: herbruikbaar grof huishoudelijk afval, bruikbare huisraad dat zonder bewerking geschikt is om in de kringloopwinkel verkocht te worden, uitgezonderd koelkasten met CFK’s;

• grond (schoon, aantoonbaar niet verontreinigd);

• gemengd steenachtig materiaal: puin (schoon, aantoonbaar niet verontreinigd); puin van metselwerk/beton, harde steenachtige materialen vermengd met zand, dakpannen, sanitair, serviesgoed;

• houtafval categorie C (c-hout): verduurzaamd hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

• houtafval categorie A en B –hout (a- en b-hout): rest- en/of sloophout, niet zijnde (grof) tuinafval en niet zijnde verduurzaamd hout;

• metaal (incl. blik):ferro en non-ferrometalen;

• banden van personenauto’s, lichte bestelauto’s, scooters, brommers, motoren en aanhangers;

• kerstbomen (van woonkamerformaat zonder pot en versieringen);

• asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest of op asbest gelijkend materiaal (zoals eterniet) bevindt;

• grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen, die te groot en/of te zwaar zijn om in de gemeentelijke restzak aan de inzameldienst te worden aangeboden;

• matrassen;

• gasflessen;

• gips en gasbeton;

• dak-afval;

• oud gereedschap;

• harde kunststoffen;

• frituurvet;

• afgewerkte olie;

• medicijnen en injectienaalden;

• luiers en incontinentiemateriaal;

• huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in de andere deelstromen genoemd in artikel 3 van dit Uitvoeringsbesluit;

Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 3.1.3, tweede lid, van de verordening worden de volgende

inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

1. de gemeentelijke restzak voor huishoudelijk restafval voor de gebruiker van een perceel, met een inhoud van 25 of 50 liter, wit met blauwe opdruk ‘restafval gemeente Valkenburg aan de Geul’ overeenkomstig bijlage 3a bij dit besluit. Dit inzamelmiddel wordt ‘gemeentelijke restzak’ genoemd en is verkrijgbaar bij de aangewezen verkooppunten zoals aangegeven in bijlage 3d;

2. de doorzichtige inzamelzak voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) overeenkomstig bijlage 3b bij dit besluit. Dit inzamelmiddel wordt ‘PMD-zak’ genoemd en is verkrijgbaar bij de aangewezen verkooppunten zoals aangegeven in bijlage 3d;

3. voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) voor de gebruiker van een perceel, de van gemeentewege ten behoeve van dat perceel verstrekte gft-emmer van 25 liter en op verzoek een 140 of 240 liter rolcontainer;

4. de half-doorzichtig witte inzamelzak voor luiers en incontinentiemateriaal overeenkomstig bijlage 3c bij dit besluit. Dit inzamelmiddel wordt de luierzak genoemd en is verkrijgbaar bij de milieuparken zoals aangegeven in bijlage 3e van dit uitvoeringsbesluit.

5. inzamelvoorziening op buurtniveau, aanwezig op de locaties aangegeven in bijlage 4 van dit besluit. Deze inzamelvoorzieningen, brengvoorzieningen genoemd, waarop via tekst of pictogram de afzonderlijke categorieën afval zijn aangegeven, zijn bestemd voor de volgende categorieën afval:

• wit verpakkingsglas;

• bont verpakkingsglas;

• schoon textiel, kleding en schoeisel,

6. brengdepot op regionaal niveau, ‘milieupark’ genoemd. Hier zijn verzamelcontainers geplaatst waarbij op iedere container is aangegeven voor welke van de in artikel 3 van dit Uitvoeringsbesluit genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen deze containers bestemd zijn. Het gaat om de volgende milieuparken van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas:

• Beatrixhaven (Fregatweg 32 te Maastricht);

• Het Rondeel (Het Rondeel 24 te Maastricht);

• Randwyck (Watermolen 10 te Maastricht);

• Valkenburg (De Valkenberg 13 te Valkenburg aan de Geul ).

En de volgende milieuparken van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4:

• Margraten (Aan de Fremme 25 te Eijsden-Margraten);

• Ryckholt (Rijksweg 225 te Eijsden-Margraten);

• Brunssum (Milieuweg 1 te Brunssum);

• Heerlen (Huisbergerstraat 250 te Heerlen);

• Landgraaf (Marconistraat 28 te Landgraaf);

• Kerkrade (Ingenieur Wintgensstraat 2 te Kerkrade);

• Schinnen (Breiderveldweg 16 te Schinnen);

• Vaals (Selzerbeeklaan 9 te Vaals).

7. voor medicijnafval en injectienaalden afkomstig van huishoudens ingeleverd door huishoudens bij apotheken in de gemeente Valkenburg aan de Geul, aan die apotheken ter beschikking gestelde speciale vaten voor medicijnafval en injectienaalden. De apotheken deponeren injectienaalden in naaldenbekers in het betreffende vat.

§ 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Op grond van artikel 3.1.7, eerste lid van de verordening stelt het college de volgende regels vast voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

a. het per keer door de gebruiker van een perceel aan te bieden aantal inzamelmiddelen voor gft-afval is 1;

b. het beheer van de inzamelmiddelen voor elk perceel die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij Stadsbeheer Maastricht;

c. Stadsbeheer Maastricht is bevoegd om de container en de emmer te voorzien van een chip en/of een sticker die de volgende gegevens kunnen bevatten: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam, een huisnummer;

d. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast (bijvoorbeeld geen stankoverlast of gevaarlijke situaties door wijze van gebruik en plaatsing, etc.) voor derden veroorzaken;

h. de verstrekte inzamelmiddelen voor gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

i. de gebruiker van een perceel dient zich te wenden tot Stadsbeheer Maastricht via afvalscheiden@valkenburg.nl indien:

I. bij een verhuizing naar een perceel geen of een beschadigd door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

II. een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel beschadigd of zoek raakt.

j. Bij vermissing of diefstal van de onder artikel 4, lid 3 bedoelde inzamelmiddelen dient de desbetreffende gebruiker van een perceel altijd telefonisch melding te doen bij de gemeente via nummer 14 043. Alleen bij melding van vermissing wordt kosteloos een vervangend inzamelmiddel door de Dienst Stadsbeheer verstrekt conform artikel 5, lid 1 onder i-II van dit uitvoeringsbesluit;

2. Op grond van artikel 3.1.7, lid 2 van de verordening stelt het college de volgende regels vast omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. Plaatsing van de gft-rolcontainer, gft-emmer, restzak of PMD-zak:

I. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het betreffende inzamelmiddel en/of maximaal 2 takkenbundels vóór de woning van de aanbieder op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een door het college aangewezen inzamel- of clusterplaats op maximaal 125 meter afstand van het perceel (zoals in bijzondere gevallen aangewezen in bijlage 5a en 5b), zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

II. aanwijzingen van Stadsbeheer Maastricht, die betrekking hebben op de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden, dienen te worden opgevolgd;

III. ter aanvulling op lid I onder a dienen de gebruikers van alle percelen zoals genoemd in bijlage 5a van dit besluit de inzamelmiddelen voor het groente-, fruit-, en tuinafval, het huishoudelijk restafval, PMD, oud papier en karton en takkenbossen aan te bieden op de aangemerkte plaatsen zoals opgenomen in bijlage 5b van dit besluit;

b. Wijze van aanbieden van de huishoudelijke afvalstoffen

I. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden. Voor de gemeentelijke restzak geldt dat deze (eventueel met clipje) dichtgebonden of geknoopt moet zijn en de PMD-zakken met de aanwezige trekband moeten worden dichtgeknoopt zodat de inzamelaars de zak aan de bovenkant kunnen oppakken, verwonden van de belader wordt voorkomen en ter voorkoming van zwerfafval.

II. takkenbundels dienen stevig te worden samengebonden met sisal of katoentouw.

III. het is verboden om scherpe of gevaarlijke voorwerpen (zoals glas, injectienaalden, porselein, e.d.) in de gemeentelijke restzak of PMD-zak ter inzameling aan te bieden om verwonding va de inzamelaars te voorkomen;

c. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

d. afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden, worden niet ingezameld en dienen onverwijld door de aanbieder te worden teruggenomen;

e. Heeft een maximaal bruto gewicht (inzamelmiddel en inhoud):

a. Indien het een gemeentelijke restzak van 50 liter betreft van 7 kilogram;

b. Indien het een gemeentelijke restzak van 25 liter betreft van 3,5 kilogram;

c. Indien het een gft container van 140 liter of 240 liter betreft van 75 kilogram;

d. Indien het een gft-emmer van 25 liter betreft van 6 kilogram;

f. Het gft-afval mag niet te hard worden aangestampt;

g. Een takkenbundel mag niet zwaarder zijn dan 25 kg, niet langer zijn dan 1,5 meter en geen grotere doorsnede hebben dan 0,5 meter;

h. Het gewicht van het PMD dat ter inzameling wordt aangeboden in de doorzichtige PMD zak mag niet meer bedragen dan 7 kilogram.

i. klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het milieupark;

j. de ontdoener van afvalstoffen dient zich bij een milieupark te houden aan de regels zoals opgenomen in bijlage 6 van dit besluit danwel de regels zoals geldend voor het betreffende Rd4-milieupark;

k. de ontdoener van afvalstoffen dient zich in geval de afvalstoffen aan huis worden opgehaald te houden aan de voorwaarden vermeld in bijlage 7 van dit besluit.

3. Gebruikers van inzamelvoorzieningen op wijkniveau (brengvoorzieningen) dienen de volgende regels in acht te nemen:

a. in de inzamelvoorzieningen mogen geen andere afvalcomponenten worden achtergelaten dan de afvalcomponenten waarvoor de voorzieningen zijn bedoeld (herkenbaar via tekst of pictogram);

b. huishoudelijke afvalcomponenten dienen afzonderlijk in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening te worden gedeponeerd;

c. buiten de inzamelvoorzieningen mogen geen afvalcomponenten worden achtergelaten;

d. gedurende de lediging van de containers is het voor eenieder verboden zich binnen de draaicirkel van de kraan van het inzamelvoertuig te bevinden;

e. de voorziening mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk afval afkomstig van de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

f. de voorziening mag alleen worden gebruikt tussen 07.00 en 22.00 uur om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen;

g. aanbieders dienen rekening te houden met mogelijk cameratoezicht op of nabij het milieuperron.

4. Op grond van artikel 3.1.7, derde lid van de verordening, worden de volgende categorieën aangewezen die zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden bij de milieuparken kunnen worden aangeboden: grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote afgedankte elektrische en elektronische apparaten, conform de aanbiedregels in het Uitvoeringsbesluit artikel 5 lid 2 onder j.

5. Op grond van artikel 3.1.7, derde lid van de verordening, kunnen de volgende categorieën zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden op afroep worden ingezameld: grof huishoudelijk afval en grote afgedankte elektrische en elektronische apparaten, conform de aanbiedregels in het Uitvoeringsbesluit artikel 5 lid 2 onder k.

6. Op grond van artikel 3.1.7. lid 2 van de verordening kunnen luiers en incontinentiemateriaal met inzamelmiddel zoals omschreven in artikel 4 lid 4 gescheiden ter inzameling worden aangeboden bij de milieuparken conform de aanbiedregels in het Uitvoeringsbesluit artikel 5 lid 2 onder j.

7. Op grond van artikel 3.1.7. lid 2 van de verordening dient oud papier en karton dat bij of nabij elk perceel wordt ingezameld te worden gebundeld met behulp van sisal of katoentouw of te worden verpakt in een kartonnen doos en wel zodanig dat het papier niet kan verwaaien en elk pakket niet zwaarder weegt dan 7 kilogram.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels vast op grond van artikel 3.1.8 van de verordening:

1. de inzamelmiddelen mogen de avond voorafgaand aan de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur worden aangeboden maar moeten uiterlijk om 07.00 uur op de vastgestelde inzameldag aangeboden zijn;

2. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag (20:00 uur), van de weg zijn verwijderd;

3. indien grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of kringloopgoederen op afroep worden ingezameld, mogen deze categorieën slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Als Stadsbeheer door onvoorziene omstandigheden niet in staat is om de normale inzamelplaatsen op veilige en toegankelijke wijze te bereiken, kan de inzameling tijdelijk worden gestaakt. De inzameling wordt hervat op de eerstvolgende reguliere inzameldag conform het gestelde in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit, nadat de onvoorziene omstandigheid is opgeheven. Eventueel reeds aangeboden afval dient door de ontdoener teruggenomen te worden.

2. In geval sprake is van een onvoorziene omstandigheid als genoemd in artikel 7 lid 1, zal daarvan melding worden gedaan via de beschikbare applicatie voor smartphones: de Milieu App en andere digitale informatiekanalen.

Artikel 8: Inwerkingtreding Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2022 Valkenburg aan de Geul.

Het Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2022 wordt ingetrokken.

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 9. Citeerbepaling

Dit Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als:

‘Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2024 van de gemeente Valkenburg aan de Geul’.

Aldus vastgesteld op 28 november 2023

Ondertekening

het college van burgemeester en wethouders

van Gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G. S. Reehuis D.M.M.T Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester