Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024

De directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland;

 • -

  de mandaatbesluiten van de burgemeesters en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de directeur van de Omgevingsdienst, zoals deze met ingang van 1 januari 2024 luiden;

 • -

  het besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland inzake de categoriale aanwijzing van toezichthouders;

 • -

  het mandaatbesluit rechtshandelingen, feitelijke handelingen en financiën Omgevingsdienst Midden-Holland en de bijbehorende budgethoudersregeling;

 • -

  het mandaatbesluit Wet open overheid;

 • -

  de Financiële verordening en het Treasurystatuut van de Omgevingsdienst Midden-Holland

 • -

  de in de bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur (behoudens enkele uitzonderingen) tot het verlenen van ondermandaat en –machtiging met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden;

 • -

  de Organisatieverordening Omgevingsdienst Midden-Holland;

 • -

  de Klachtenverordening Omgevingsdienst Midden-Holland;

 • -

  artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening;

 • -

  de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten.

Besluit:

vast te stellen het Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. De directeur verleent ondermandaat aan leidinggevenden of medewerkers zoals weergegeven in de bij dit besluit horende Bevoegdhedenlijst.

 • 2. Het ondermandaat omvat, voor zover dat ziet op de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en voor zover dat juridisch mogelijk is, naast het nemen van toekennende of instemmende besluiten, mede het weigeren, intrekken, wijzigen en aanhouden van besluiten, het stellen van nadere voorwaarden en het nemen van aan de gemandateerde bevoegdheid gelieerde besluiten, zoals het niet in behandeling nemen van aanvragen en het verlengen van beslistermijnen.

 • 3. Onder mandaat wordt mede verstaan de verlening van volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen.

 • 4. De ondergemandateerde is met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheden tevens bevoegd tot het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen, zoals het voeren van correspondentie, het inwinnen van adviezen en het houden van overleg.

Artikel 2 Kaders

 • 1. Het ondermandaat per afzonderlijk bevoegd gezag of per bevoegde instanties overeenkomstig de bevoegdhedenlijst mag alleen worden uitgeoefend indien de bevoegdheid door het betreffende bestuursorgaan is gemandateerd aan de directeur.

 • 2. De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van eventueel door het betreffende bestuursorgaan gegeven instructies en voorwaarden, zoals informatieplichten, en geldende regels. Bij de uitoefening van het ondermandaat wordt rekening gehouden met door het bevoegd gezag vastgestelde beleidsregels.

 • 3. De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen de budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen.

Artikel 3 Plaatsvervanging

 • 1. Bij afwezigheid van de directeur treedt de plaatsvervangend directeur op als plaatsvervanger. De plaatsvervangend directeur beschikt over dezelfde bevoegdheden als de directeur.

 • 2. Afdelingshoofden zijn aangewezen als elkaars plaatsvervangers. Teamleiders zijn aangewezen als elkaars plaatsvervangers.

 • 3. Bij afwezigheid van een leidinggevende aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger of waarnemer, tenzij bij de aanwijzing als plaatsvervanger of waarnemer anders is bepaald, of tenzij in de bevoegdhedenlijst is aangegeven dat plaatsvervanging niet is toegestaan.

 • 4. Wanneer een ondermandaat is toegekend aan een leidinggevende of medewerker is een hogere leidinggevende ook bevoegd, tenzij dat in de bevoegdhedenlijst is uitgesloten.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1. Vaststelling en ondertekening van besluiten en andere documenten geschiedt op elektronische wijze, tenzij de aard van het besluit of document zich daar tegen verzet.

 • 2. Indien een besluit of document bij of krachtens ondermandaat ten behoeve van een bevoegd gezag of het bestuur wordt genomen of vastgesteld, luidt de ondertekening:

 • Hoogachtend / Met vriendelijke groet,

 • [Bevoegd gezag / bestuursonderdeel ]

 • namens dezen,

 • gevolgd door een ondertekening door middel van naam, functie-aanduiding, afdeling en een

 • disclaimer met betrekking tot de digitale vaststelling van het besluit of document.

 • 3. Indien een besluit wordt genomen of handeling wordt verricht waarbij een digitale handtekening niet wenselijk is, luidt de ondertekening:

 • Hoogachtend / Met vriendelijke groet,

 • [Bevoegd gezag / bestuursonderdeel ]

 • namens dezen,

 • natte handtekening

 • naam van de gemandateerde, gevolgd door de functiebenaming van de gemandateerde.

 • 4. Wanneer een overeenkomst wordt afgesloten, wordt deze als volgt getekend:

 • [rechtspersoon]

 • vertegenwoordigd door

 • natte handtekening

 • naam

 • functieaanduiding

Artikel 5 Intrekking ondermandaatbesluit

Het Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst 2023 (Blad gemeenschappelijke regeling 2023, nr. 517) wordt ingetrokken per 1 januari 2024

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de publicatiebladen van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, in het publicatieblad van de provincie Zuid-Holland en in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

 • 2. Dit besluit treedt in werking 1 januari 2024

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024

Ondertekening

Gouda, 5 december 2023

A. Mutter

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland

Bevoegdhedenlijst

Leeswijzer voor de tabel:

SI&W = Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

GS = gedeputeerde staten

B&W = college van burgemeester en wethouders

BM = burgemeester

AB = algemeen bestuur van de ODMH

DB = dagelijks bestuur van de ODMH

VZ = voorzitter van de ODMH

DIR = directeur

CT = controller

AH = afdelingshoofd

TL = teamleider of coördinator

BS = Bestuurssecretaris

JUR = jurist

FG = Functionaris gegevensbescherming

MW = medewerker, eventueel verbijzonderd met naam team of omschrijving

Boa’s = Bijzondere opsporingsambtenaren

Geen = geen ondermandaat, uitsluitend directeur (en diens plaatsvervanger) zijn bevoegd

Nr.

Onderwerp

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Algemeen / juridische procedures

A1

Het aanwijzen van personen belast met het houden van toezicht.

GS

Geen ondermandaat

B&W

A2

Het aanwijzen van bijzondere opsporingsambtenaren.

DIR

Geen ondermandaat

A3

Het machtigen van juristen in verband met procesvertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures.

DB

Geen ondermandaat

GS

B&W

A4

Het machtigen van medewerkers voor het doen van aangifte bij de politie van strafbare feiten gepleegd tegen de ODMH of medewerkers van de ODMH of voor het namens de ODMH indienen van klachten bij officiële instanties.

DIR

Geen ondermandaat

A5

Bekendmaking en elektronisch kennisgeven van vastgestelde besluiten of van documenten waarmee is ingestemd in het Blad Gemeenschappelijke regeling, het Provinciaal Blad of het Gemeenteblad.

AB

MW

DB

GS

B&W

A6

Het (elektronisch) ter inzage leggen van stukken en het verstrekken van kopieën van (openbare) stukken.

GS

MW DIV

B&W

A7

Kennisgeving van vergaderingen van het bestuur en verzenden bestuurlijke stukken.

AB

BS,

DB

MW staf

 

MW secretariaat

A8

Handelingen inzake bestuursrechtelijke procedures, zoals het voeren van verweer, contacten met advocaten en rechtbank / raad van state / secretaris bezwaarschriftencommissie, het opsturen van stukken, verzoeken om uitstel van zitting of doorgeven van verhinderdata, het voeren van mediationgesprekken en meewerken aan finale geschilbeslechting. Het vaststellen van een verweerschrift en het instellen van (hoger) beroep is uitgezonderd.

GS

JUR

B&W

MW op verzoek van JUR

A9

Het vaststellen van een verweerschrift of inhoudelijke reactie in een procedure of geding.

AB

AH

DB

GS

B&W

A10

Het instellen van (incidenteel) (hoger) beroep in zaken waarbij het primaire besluit namens een college door de ODMH is genomen, na afstemming met bevoegd gezag.

B&W

AH

A11

Het aangaan en ondertekenen van mediationovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten naar aanleiding van mediationgesprekken.

GS

Geen ondermandaat

B&W

BM

A12

Handelingen in verband met rechtsgedingen, bezwaar- of beroepsprocedures waarbij ODMH als rechtspersoon partij is, na instemming directeur of bestuur.

AB

AH

DB

JUR

 

MW HR

A13

Nemen van beslissingen op bezwaar namens een bevoegd gezag.

GS

Geen ondermandaat

B&W

A14

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten namens een gemeente, zoals voor planschade of nadeelcompensatie of in het kader van geluidsaneringen.

B&W

AH

BM

A15

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies.

AB

Geen ondermandaat

DB

GS

A16

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies in het kader van geluidsaneringen (ISV).

B&W

AH

A17

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet Bibob.

GS

Geen ondermandaat

B&W

A18

Het verrichten van handelingen in het kader van de Wet Bibob, zoals het vragen van advies en overleggen met het Riec, het Landelijk Bureau Bibob en andere instanties en toegang tot strafrechtelijke informatie in het kader van Omgevingswetprocedures en Wabo-procedures die op grond van overgangsrecht nog lopen.

GS

Bibob-team (op naam aangewezen personen)

B&W

A19

Het behandelen van klachten over medewerkers.

DB

AH

A20

Het behandelen van klachten over afdelingshoofd.

DB

Geen ondermandaat

Het behandelen van klachten over de directeur is voorbehouden aan de Voorzitter / Dagelijks bestuur.

A21

Het verrichten van handelingen in het kader van archiefbeheer.

AB

MW DIV

DB

DIR

GS

B&W

A22

Het inschrijven van beschikkingen in openbare registers / kadaster.

GS

MW DIV

B&W

A23

Het aanleveren of registreren en verwerken van data in (verplichte) registers en applicaties.

GS

MW

B&W

A24

Het opmaken van een proces-verbaal van constatering, rapporten of verklaringen in het kader van de Wet BAG.

B&W

MW

A25

Het ambtelijk adviseren van gemeentes in het kader van (ruimtelijke) procedures in de vorm van memo’s, inhoudelijke brieven of e-mailberichten (bijvoorbeeld ecologie-, bodem-, geluid-, lucht-, EV- of rom-advies), na collegiale toets of akkoord teamleider.

-

MW Expertise

A26

Het in ontvangst nemen en inboeken van post (digitaal, schriftelijk), dagvaardingen e.d.

AB

MW DIV

DB

GS

B&W

A27

Het aanmaken / aanvragen van accounts bij diverse partijen, regelen van e-herkenning e.d.

-

MW ICT

Financiële mandaten / inkoop / verzekeringen / aansprakelijkheid / overeenkomsten 1

B1

Het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten, het plaatsen van bestellingen, het gunnen van opdrachten en het doorlopen van eventuele aanbestedingsprocedures, voor zover het past binnen de begroting en de budgetten, tot een bedrag van 5000,-.

DB

TL

Na instemming AH (submandaat)

B2

Het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten, het plaatsen van bestellingen, het gunnen van opdrachten en het doorlopen van eventuele aanbestedingsprocedures, voor zover het past binnen de begroting en de budgetten tot een bedrag van 50.000,-.

DB

AH

B3

Het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten, het plaatsen van bestellingen, het gunnen van opdrachten en het doorlopen van eventuele aanbestedingsprocedures, voor zover het past binnen de begroting en de budgetten voor een bedrag vanaf 50.000,-.

DB

AH + CT

of

AH bedrijfsvoering + directeur

B4

Fiatteren en verrichten van betalingen, overboeken van saldi en het opstarten van incasso’s of vorderen van geld.

DB

MW financiën + TL financiën

B5

Het aantrekken van gelden (kas) overeenkomstig treasurystatuut.

DB

TL financiën + CT

B6

Het aangaan van leningen.

DB

CT + DIR

B7

Contacten met banken en financiële instellingen, verstrekken gegevens aan financiële toezichthouders en CBS.

DB

TL financiën

B8

Afschrijven of oninbaar verklaren van vorderingen.

DB

TL financiën + CT

B9

Het aangaan of aanpassen van verzekeringen en corresponderen of onderhandelen daarover met verzekeringsmaatschappijen of intermediairs. Bij nieuwe verzekeringen of essentiële wijzigingen in bestaande verzekeringen na akkoord van het MT.

DB

MW Facza

TL bedrijfsvoering

JUR

(Op naam aangewezen personen)

B10

Het afwijzen van aansprakelijkheid.

DB

AH

B11

Het aanvaarden van aansprakelijkheid en vaststellen omvang schade en hoogte vergoeding (bij onrechtmatige daad ODMH).

DB

Geen ondermandaat

B12

Het verhalen van schade of aansprakelijk stellen.

DB

Geen ondermandaat

B13

Het sluiten van verwerkersovereenkomsten (AVG).

DB

Geen ondermandaat

GS

B&W

Openbaar maken van informatie en communicatie

C1

Het nemen van een besluit op een Woo-verzoek aangaande bestuurlijke documenten en aangelegenheden en het verzenden van de gevraagde documenten.

AB

AH

DB

C2

Het nemen van een besluit op een Woo-verzoek met betrekking tot een aangelegenheid van een college of het vorderen van informatie bij derden in het geval van een Woo-verzoek.

GS

AH

B&W

C3

Het – apart van een eerder genomen toekennend Woo-besluit – verzenden van gevraagde documenten per brief met bijlagen of het verstrekken van documenten in het kader van H 19 van de Wet milieubeheer.

GS

TL

B&W

C4

Het geven van informatie / toelichting per telefoon of per e-mail voor zover het geen vertrouwelijke informatie betreft.

-

MW

C5

Het verstrekken van documenten per e-mail na een instemmend Woo-besluit of indien een Woo-besluit niet nodig is, na overleg met jurist of teamleider.

AB

MW

DB

GS

B&W

C6

Het plaatsen van berichten over de ODMH op de website, na afstemming met relevante personen.

AB

MW Comm.

DB

C7

Het plaatsen van nieuwsberichten over aangelegenheden die onder de verantwoordelijk van een college vallen (zoals ongewone voorvallen), na afstemming met Afdelingshoofd en communicatie van het bevoegd gezag.

GS

MW Comm.

B&W

C8

Het plaatsen van documenten en begeleidende teksten aangaande een aangelegenheid van een college (zoals een vergunning of een last onder dwangsom) op de website, na een daartoe genomen Woo-besluit of een besluit van het college (actieve, ambtshalve, openbaarmaking van documenten).

GS

MW Comm.

B&W

MW secretariaat

 

MW ICT

C9

Het nemen van een besluit op een verzoek om informatie omtrent persoonsgegevens (uitoefening rechten betrokkenen AVG) of een besluit om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DB

Geen ondermandaat

GS

B&W

C10

In behandeling nemen van vragen of verzoeken omtrent persoonsgegevens en doorzoeken systemen.

DB

FG

GS

MW DIV en FAB

B&W

 

C11

In behandeling nemen van vragen of verzoeken omtrent politiegegevens.

DIR

Boa's

C11

Het registreren van datalekken en melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DB

FG

DIR

TL Bedrijfsvoering

GS

 

B&W

 

Procedurele besluiten of handelingen Awb / Wabo / Omgevingswet

D1

Het verzenden van een ontvangstbevestiging op een ingediende aanvraag of een verzoek en het doorzenden van een verzoek naar een ander bestuursorgaan indien dat kennelijk bevoegd is.

GS

TL

B&W

D2

Het verzoeken om aanvullende gegevens bij een ingediende aanvraag of om een schriftelijke machtiging van een gemachtigde.

GS

TL

B&W

D3

Het verzoeken om (wettelijk) advies en/of instemming in het kader van een vergunningprocedure via het omgevingsloket, per brief of per e-mail.

GS

MW

B&W

D4

Het geven van (wettelijk) advies in het kader van een vergunningprocedure.

B&W

TL

D5

Het verrichten van voorbereidingshandelingen of het nemen van procedurele besluiten, zoals het verlengen van beslistermijnen, het afdoen van herhaalde aanvragen, het van toepassing verklaren van de uitgebreide voorbereidingsprocedure en het besluit tot het niet behandelen van een aanvraag wegens ontbrekende gegevens. Het nemen van mer-beoordelingsbesluiten is uitgezonderd.

GS

TL

B&W

D6

Besluiten op ingebrekestellingen en dwangsommen bij niet tijdig beslissen op grond van de Awb.

GS

AH

B&W

D7

Het aanpassen van besluiten in verband met een tussenuitspraak of bestuurlijke lus.

GS

AH

B&W

D8

Deelname aan vooroverleg, intaketafels en omgevingstafels

GS

MW

B&W

Vergunningen / beschikkingen / meldingen

E1

Omgevingsvergunningen en andere besluiten op grond van de Omgevingswet;

GS

AH

Vergunningen, ontheffingen of andere besluiten op grond van de Omgevingsverordening, de Wet milieubeheer, de Wabo, de Wet bodembescherming of het Vuurwerkbesluit;

Het stellen van voorwaarden na een melding;

Het stellen van maatwerkvoorschriften;

Het besluiten over gelijkwaardige maatregelen;

Het nemen van goedkeuringsbesluiten op grond van vergunningvoorschriften;

Het beoordelen van evaluatieverslagen en risicobeoordelingen in het kader van verontreinigd grondwater;

Het opleggen van tijdelijke beschermingsmaatregelen bij toevalsvondsten;

Mer-beoordelingsbesluiten.

 

E2

Besluiten tot het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen (art. 30, 32 Wbb), het opleggen van bevelen (art. 43 Wbb), besluiten inzake het gedogen van onderzoek en inzet middelen (art. 70, 71 Wbb), besluiten tot het vorderen van gebruik of eigendom onroerende zaken of beperkte rechten (art. 50 Wbb).

GS

Geen

E3

Omgevingsvergunningen en andere besluiten waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is;

B&W

AH

Het besluiten tot het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen en het verhalen van kosten op de veroorzaker;

Het opleggen en/of het zelf treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen bij toevalsvondsten, inclusief het verhalen van kosten;

Het opleggen van gedoogplichten met betrekking tot onderzoek naar bodemverontreiniging of in verband met het uitvoeren van maatregelen voor bodembescherming of nazorg.

E4

Omgevingsvergunningen of besluiten op grond van de Omgevingswet;

B&W

TL

Vergunningen, ontheffingen of andere besluiten op grond van lokale verordeningen, de Wet milieubeheer, de Wabo, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder of het Vuurwerkbesluit;

Het stellen van voorwaarden na een melding;

Het stellen van maatwerkvoorschriften;

Het besluiten over gelijkwaardige maatregelen;

Het nemen van goedkeuringsbesluiten op grond van vergunningvoorschriften;

Mer-beoordelingsbesluiten;

Vergunningen of andere besluiten op grond van de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening.

 

E5

Het afhandelen van meldingen en informatieplichten.

GS

TL

B&W

E6

Het verzoeken om gegevens en bescheiden ten aanzien van activiteiten op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving of het Besluit bouwwerken leefomgeving.

GS

TL

B&W

E7

Besluiten tot subsidieverstrekking tot 100.000,- voor de sanering van bedrijfsterreinen (bodem) en besluiten in dat kader voor gevallen van meer dan 100.000,- tot vaststelling subsidie, verlengen beslistermijn, wijziging uitvoeringstermijn en wijzigingen van ondergeschikt belang.

GS

AH

Toezicht en handhaving

F1

Gedoogverklaring of het naar aanleiding van zienswijzen (na voornemen) afzien van handhaving.

GS

Geen ondermandaat

F2

Gedoogverklaring of het naar aanleiding van zienswijzen (na voornemen) afzien van handhaving.

B&W

AH

F3

Besluiten op verzoeken van derden om handhaving.

SI&W

AH

GS

B&W

F4

Last onder dwangsom of bestuursdwang, en voornemens daartoe (opleggen, intrekken en opheffen).

GS

Geen ondermandaat

Besluiten over het verlengen van begunstigingstermijnen.

F5

Last onder dwangsom of bestuursdwang, en voornemens daartoe (opleggen, intrekken en opheffen).

SI&W

AH

Besluiten over het verlengen van begunstigingstermijnen.

B&W

 

BM

F6

Het opleggen van een bestuurlijke boete.

B&W

AH

F7

Het aanzeggen van mondelinge bestuursdwang bij spoed, en het verlenen van opdrachten tot het doen van onderzoek naar of het opruimen van gevaarlijke stoffen en / of het voorkomen van verdere schade of verontreiniging indien onmiddellijk handelen vereist is, na afstemming met afdelingshoofd of directeur.

GS

MW

B&W

F8

Invorderingsbeschikking of kostenverhaal.

SI&W

AH

GS

B&W

BM

F9

Vaststelling verbeuringsbrief (horen voorafgaand aan invordering) en voornemen kostenverhaal.

SI&W

TL

GS

B&W

BM

F10

Aanschrijving na geconstateerde overtredingen, aanschrijven tot het treffen van voorzieningen, het beëindigen van activiteiten, e.d.

SI&W

AH

GS

B&W

F11

Afdoen eenvoudige brieven, zoals brieven geen tekortkomingen, afspraakbevestigingen of in behandeling nemen ingediende klacht (hinder).

GS

TL

B&W

F12

Het instellen van een zwemverbod of het afgeven van een negatief zwemadvies

GS

AH

F13

Uitvoeren toezicht en gebruik maken van bevoegdheden in dat kader op grond van de Awb (informatie opvragen, plaatsen betreden, foto’s maken e.d., vorderen).

SI&W

MW

GS

B&W

BM

F14

Behandelen milieu of bouw gerelateerde klachten.

GS

MW

B&W

F15

Opstellen bevindingenrapport, boeterapport, geluidrapport, vastleggen constateringen.

SI&W

MW

GS

B&W

BM

F16

Besluit tot uitvaardigen BSBm.

DIR

TL Toezicht en Handhaving Zuid

Geen plaatsvervanging toegestaan

F17

Inzage in en verwerken van strafrechtelijke gegevens, uitwisselen gegevens met politie, contacten met RIEC, Justis, CJIB, toepassen BSBm.

DIR

Boa’s

Alleen onderlinge plaatsvervanging toegestaan


Noot
1

Het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met colleges of soortgelijke instanties is voorbehouden aan het DB.