Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting overige onderdelen 2024.

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting overige onderdelen 2024.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2024.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • a.

  voorwerpen, welke moeten worden gedoogd;

 • b.

  vlaggen, vlaggenstokken of sierlampen;

 • c.

  afvoerbuizen van hemelwater, welke aan een gebouw zijn aangebracht en niet meer dan 10 centimeter buiten de gevel uitsteken;

 • d.

  luifels, erkers, kelderingangen, licht- en luchtopeningen (koekoek), overstekende balkons, uitbouwen, zonneschermen, overbouwingen en dergelijke onderdelen van bouwwerken;

 • e.

  bloemen- of plantenbakken;

 • f.

  voorwerpen welke uitsluitend in een algemeen maatschappelijk belang voorzien of welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doeleinden;

 • g.

  voorwerpen op de openbare weg bij kleinschalige maatschappelijke buurtactiviteiten georganiseerd door lokale verenigingen;

 • h.

  reclameobjecten indien de gemeente terzake reeds op grond van de verordening reclamebelasting, reclamebelasting heft;

 • i.

  brievenbussen en telefooncellen;

 • j.

  buizen in de grond, tot lozing van fecaliën, huishoud- of hemelwater;

 • k.

  voorwerpen ten dienste van het wegverkeer om het gebruik van wegen door zich daarop voortbewegend verkeer te vergemakkelijken, waaronder in ieder geval worden begrepen algemene bewegwijzeringen waarmee een algemeen belang wordt gediend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat, een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Aanslaggrens

 • 1.

  Belastingbedragen van minder dan € 25,00 worden niet geheven.

 • 2.

  Voor de toepassing van het vorige lid worden de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  Een aanslag moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening precariobelasting 2023’ vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening precariobelasting overige onderdelen 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter

Tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting overige onderdelen 2024.

Nr.

Omschrijving voorwerp

Heffingsgrondslag

Tarief

Hoofdstuk 1 Bouwmaterialen en dergelijke

1.1

Het tarief bedraagt voor bouwmaterialen, zoals een loods, een keet, een stelling, een heikar of een heistelling, een kraan, een betonmolen, een asfaltketel, trechter, of enig ander werktuig ten dienste van bouwwerken bij een totaal ingenomen oppervlakte van

per m2 per dag

€ 0,30

Hoofdstuk 3Markten en evenementen

3.1

Het tarief bedraagt voor voorwerpen op of boven een standplaats of anderszins voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, voor de verkoop en het uitstallen van producten, drank- en etenswaren buiten de wekelijkse warenmarkten met een kraam, verkoopwagen, tijdelijk terras, chalet, meubilair, rek, toestel en andere uitstallingen in de breedste zin van het woord, in gebied:

3.1.1

a

Avondpoelstraat - Berkelstraat - Bogaardlaan - Jan Deckerstraat - Th. Dorrenplein - Engelbertstraat - Dr. Erensstraat - Gosewijnstraat - Grotestraat Centrum – de Guascostraat - Hovetstraat - Kerkstraat - Lindenlaan - Louis van der Maesenstraat – Maturnusstraat - Muntstraat - Passage - Pelerinstraat – Poststraat – Tienschuurstraat – Walramplein - Walravenstraat

per m2 per dag

€ 0,40

3.1.2

b

Burg. Henssingel - Berkelplein - het Bat - Cauberg tot en met huisnummer 2 - Daalhemerweg tot en met huisnummer 4 - Grendelplein - Neerhem tot en met huisnummer 20 - Palankastraat - Plenkertstraat tot en met huisnummer 25

per m2 per dag

€ 0,30

3.1.3

c

Emmalaan - Julianalaan - Molenstraat - Neerhem vanaf huisnummer 20 - Oranjelaan - Plenkertstraat vanaf huisnummer 27 - Pr Bernhardlaan - Reinaldstraat - St. Pieterstraat - Wilhelminalaan

per m2 per dag

€ 0,20

3.1.4

d

overige straten en pleinen

per m2 per dag

€ 0,10

3.2

De totale belastingaanslag gebaseerd op de in dit hoofdstuk vermelde tarieven bedraagt maximaal € 5.000,00 per evenement of markt.

Hoofdstuk 4 Overige voorwerpen

4.1

Het tarief bedraagt voor voorwerpen waarvoor in deze tarieventabel geen afzonderlijk tarief is opgenomen

per m2 per dag

€ 0,40

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen

griffier