Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Maashorst;

gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst;

BESLUIT 20 december 2023

vast te stellen het

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening Maashorst;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen aangewezen hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een zak, minicontainer of keukenemmer, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats ten behoeve van meerdere huishoudens, bijvoorbeeld een (bovengrondse of ondergrondse) verzamelcontainer, of milieustraat;

 • d.

  grondgebonden woning: een perceel met een voor- en/of achtertuin en/of achterom;

 • e.

  niet-grondgebonden woning: een woning in een woningbouwcomplex met een of meerdere centrale ingangen die toegang bieden tot diverse appartementen gelegen op de eerste of hogere verdiepingen;

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. De inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt bij apart genomen besluit(en) aangewezen.

 • 2. De inzamelaren op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening wordt bij apart genomen besluit(en) aangewezen.

Artikel 3 Aanwijzing milieustraat

Op grond van artikel 5 van de Verordening wordt Milieustraat Maashorst aan de Mariniersstraat 1 te Uden aangewezen als inzamelplaats.

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • b.

  banden: schone banden van motoren, personenauto’s, fietsen;

 • c.

  dakleer: teerhoudend- en bitumineuze dakleer;

 • d.

  elektrische en elektronische apparaten: de producten zoals genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Geen losse batterijen of accu’s, voedselresten, frituurvet, cartridges, stofzuigerzakken;

 • e.

  EPS/piepschuim: schoon en droog wit piepschuim (ook wel EPS, tempex of hardschuim genoemd), dat wordt gebruikt ter bescherming van goederen tijdens transport of als bouwmateriaal. Geen gekleurd piepschuim, vies of verontreinigd met ander materiaal;

 • f.

  frituurolie en –vet: plantaardige en dierlijke oliën en vetten (vast/vloeibaar);

 • g.

  gips: gipsblokken of -platen. Geen gasbeton, puin of verontreinigd met ander materiaal;

 • h.

  glas: op kleur gescheiden glasverpakkingen zoals flessen, potten, eventueel met deksel. Geen vlakglas, keramiek, lampen, servies, spiegels, hittebestendig glas of kristalglas;

 • i.

  groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, zoals bijvoorbeeld schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, etensresten, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), eierschalen, koffiedrab, onkruid, gemaaid gras, bladeren en klein snoeiafval;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT+E en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof bladafval, snoeihout etcetera. Geen bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen;

 • k.

  harde kunststoffen: diverse harde kunststoffen, zoals tuinmeubelen, emmers, kratten, plastic speelgoed, Geen polyester voorwerpen, folie of verontreinigd met ander materiaal;

 • l.

  klein chemisch afval (KCA): De als gevaarlijk aangemerkte afvalstoffen, die in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen en opgenomen zijn op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • m.

  luiers en incontinentiemateriaal: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat bestaat uit wegwerpluiers of incontinentiemateriaal;

 • n.

  matrassen: alle typen, maar droge, matrassen;

 • o.

  metalen: ferro en non-ferro metalen, zoals schroot, roestvast staal, zink, aluminium, koper, lood en legeringen. Geen drukhouders of elektr(on)ische apparaten;

 • p.

  papier en karton: Schoon en droog bedrukt (verpakkings)papier en/of karton en niet verontreinigd met ander materiaal. Geen drankenkartons voor zuivel of frisdranken, ordners of ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • q.

  PBD: plastic verpakkingen, blik(metalen) en drinkkartons zoals bedoeld in de Ketenovereenkomst Verpakkingen;

 • r.

  puin: puin, grind en steenachtige materialen. Geen gips, gasbeton of verontreinigd met ander materiaal afkomstig van particulieren

 • s.

  fijn restafval: al het huishoudelijk afval dat overblijft na scheiding in de andere bestanddelen die gescheiden worden ingezameld en qua omvang kunnen worden aangeboden in een minicontainer of in een afgesloten vuilniszak van 30 liter;

 • t.

  grof restafval: Brandbare niet recyclebare afvalstoffen, niet passen in inzamelmiddel of -voorziening;

 • u.

  schone grond: grond afkomstig uit particuliere tuinen, niet vermengd met bijvoorbeeld puin, (bak)steen, hout, ijzer, olie of asbest en niet verontreinigd met andere materialen of stoffen;

 • v.

  sloophout: Gelakt, geverfd en onbehandeld hout. Geen geïmpregneerd hout, spaanplaat, snoeihout of verontreinigd met andere materialen;

 • w.

  tapijtresten: afval bestaande uit vloerbedekking in de vorm van tapijt. Hier wordt niet onder verstaan vloerbedekking in de vorm van zeil, laminaat etcetera;

 • x.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken, schoeisels, grote lappen stof, gordijnen en dergelijke welke droog zijn en niet vervuild zijn met andere afvalfracties;

 • y.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, zoals bielzen of tuinhout;

 • z.

  vlakglas: Glas, plat en vlak, zoals vensterglas en autoruiten. Geen verpakkingsglas, hittebestendig glas, vazen of verontreinigd met ander materiaal;

Artikel 5. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Het college wijst op grond van artikel 10 van de verordening de volgende inzamelmiddelen en -voorzieningen aan aan de gebruikers van bepaalde percelen voor het aanbieden en door de inzameldienst inzamelen van:

Fijn restafval

 • 1.

  Een minicontainer van 140 liter minicontainer (antraciet) voor de meerpersoons-huishoudens en een 120 liter minicontainer (antraciet) voor de eenpersoonshuishoudens voor de grondgebonden percelen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel;

 • 2.

  Grondgebonden percelen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel met 6 of meer personen kunnen tegen een tarief (Tarievenregeling afvalinzameling) een tweede 140 liter minicontainer voor restafval huren. Bij medische indicatie kan de inwoner gratis een tweede 140 liter restafvalcontainer huren;

 • 3.

  Een minicontainer (antraciet) met een volume naar keuze van 140 of 240 liter voor de grondgebonden percelen In de kernen Reek, Schaijk en Zeeland;

 • 4.

  Grondgebonden percelen in Reek, Schaijk en Zeeland kunnen tegen een tarief (Tarievenregeling afvalinzameling) een tweede restafvalcontainer huren. Bij medische indicatie kan de inwoner gratis een tweede restafvalcontainer huren;

 • 5.

  Bij medische indicatie geldt: De gebruiker van een perceel in een grondgebonden woning en met een chronische aandoening kan voor het vrijkomende medisch afval een verzoek bij de gemeente indienen om een extra restafval-minicontainer. De container is uitsluitend gratis verkrijgbaar tegen het overleggen van een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring of bijvoorbeeld een aankoop/afhaalbewijs van de apotheek;

 • 6.

  Voor de niet-grondgebonden woningen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel 102 aanbiedingen per jaar op de ondergrondse restafvalcontainers met een 30 liter inwerpklep. De verzamelcontainer is te openen met een toegangspas. Het restafval moet in een goed afgesloten zak in deze verzamelcontainer worden gedeponeerd. Percelen met 6 of meer personen kunnen tegen een tarief (Tarievenregeling afvalinzameling) maximaal 102 aanbiedingen per jaar bijkopen. Bij medische indicatie kan de inwoner 102 extra aanbiedingen per jaar gratis erbij krijgen;

 • 7.

  Bij medische indicatie geldt: De gebruiker van een perceel in een niet-grondgebonden woning en met een chronische aandoening kan voor het vrijkomende medisch afval een verzoek bij de gemeente indienen om het aantal aanbiedingen op de ondergrondse restafval op te hogen. Bij het verzoek voegt de gebruiker een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring of bijvoorbeeld een aankoop/afhaalbewijs van de apotheek bij.

 • 8.

  Bovengrondse verzamelcontainers, zonder toegangssysteem, voor de niet-grondgebonden woningen in de kernen Reek, Schaijk en Zeeland;

GFT+E

 • 7.

  Een minicontainer voor alle grondgebonden percelen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel, met een volume naar keuze van 25 (groen), 140 of 240 liter (antraciet met een groene deksel);

 • 8.

  Een minicontainer voor alle grondgebonden percelen in de kernen Reek, Schaijk en Zeeland met een volume naar keuze van 140 of 240 liter (groen, of antraciet met groene deksel);

 • 9.

  Een grondgebonden perceel mag tegen een tarief (Tarievenregeling afvalinzameling) een tweede minicontainer voor GFT+E huren;

 • 10.

  Voor de appartementen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel individuele groene minicontainers van 10 of 25 liter naar keuze, of voor het wooncomplex een 240 liter verzamelcontainer en aantal naar keuze. Bij geen eigen terrein, wordt de verzamelcontainer voorzien van een cocon en in de openbare ruimte nabij het wooncomplex geplaatst. De cocon is te openen met een toegangspas;

PBD

 • 11.

  De doorzichtige en oranje PBD-zak voor alle percelen;

 • 12.

  De PBD-zakken zijn gratis (maximaal 1 rol per keer) te verkrijgen bij supermarkten, buurthuizen in Reek, Schaijk en Zeeland en gemeentehuis;

 • 13.

  Om de PBD-zakken aan te kunnen bieden kan een inwoner een kroonring aanvragen voor aan een bestaande (lantaarn)paal direct voor eigen perceel. De kroonring is een centrale aanbiedplek, en kan de omgeving naar wens ook hun PBD-zakken aan deze kroonring aanbieden.

Papier en karton

 • 14.

  Een grijze minicontainer met blauwe deksel voor alle grondgebonden percelen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel, met een volume naar keuze van 140 of 240 liter;

 • 15.

  Voor de appartementen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel een verzamelcontainer en aantal naar behoefte, of papier en karton aanbieden in kartonnen dozen of gebundeld om zwerfvuil te voorkomen;

 • 16.

  In de kernen Reek, Schaijk en Zeeland het papier en karton in kartonnen dozen of gebundeld aanbieden om zwerfvuil te voorkomen;

Glas, textiel en luiers-incontinentiemateriaal

 • 17.

  Ondergrondse verzamelcontainers voor glas (wit, bruin, groen) in de openbare ruimte voor alle huishoudens in de gemeente Maashorst;

 • 18.

  Bovengrondse verzamel containers voor textiel en schoenen in de openbare ruimte voor alle huishoudens in de gemeente Maashorst;

 • 19.

  Bovengrondse verzamelcontainers voor luiers en/of incontinentiemateriaal in de openbare ruimte of bij kinderdagverblijven of peuterspeelzalen. Voor alle huishoudens waar luiers of incontinentiemateriaal vrijkomen in de gemeente Maashorst. De luiers en incontinentiemateriaal moeten in de speciale luierzakken, goed dichtgeknoopt, in de luiercontainer worden aangeboden. Deze luierzakken zijn gratis te verkrijgen bij diverse kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gemeentehuis.

Overige huishoudelijke materialen

 • 20.

  In aanvulling op lid 1 tot en met 17 kunnen alle bestanddelen van het huishoudelijk afval zoals met uitzondering van etensresten, door de gebruikers van alle percelen in de gemeente gescheiden worden aangeboden op de aangewezen milieustraat (artikel 3).

 • 21.

  Voor de verwijdering van glas dient men gebruik te maken van de hiervoor bestemde in de wijk geplaatste ondergrondse verzamelcontainers en indien aangegeven dient verwijdering te geschieden op sortering naar kleur;

 • 22.

  Voor de verwijdering van textiel en schoenen dient men gebruik te maken van de hiervoor bestemde in de wijk geplaatste verzamelcontainers;

 • 23.

  Voor de verwijdering van luiers dient men gebruik te maken van de luierzak die te verkrijgen zijn bij de inleverpunten en aan te bieden in de hiervoor bestemde in de wijk of bij kinderdagverblijven geplaatste verzamelcontainers.

Grofvuil

 • 26.

  Voor de verwijdering aan huis van huishoudelijk afval zoals apparaten, sloophout, metalen, grof restafval of tapijt, dient de bewoner gebruik te maken van de speciale Blue bag te kopen bij gemeentehuis of milieustraat. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst. Deze ophaalservice geldt niet voor asbest, gevaarlijk afval, puin of afval groter dan de Blue bag;

 • 27.

  Huishoudelijke afvalstoffen waarvoor geen afzonderlijke inzameling is overeenkomstig het lid 1 tot en met 17, dient de bewoner van het perceel ter lediging en/of verwijdering aan te bieden op de Milieustraat.

Artikel 6. Gebruik en beheer van inzamelmiddelen en -voorzieningen

Het college stelt op grond van artikel 10 lid 3 van de Verordening de volgende regels aan het gebruik en beheer van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

Toegangspassen ondergrondse restafvalcontainers

 • 1.

  Het beheer van de toegangspassen berust bij de gemeente;

 • 2.

  De gemeente verstrekt een toegangspas aan niet-grondgebonden woningen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel behorende bij een ondergrondse restafvalcontainer;

 • 3.

  De toegangspas behoort bij het perceel en staat niet op naam van de gebruikers dan wel de eigenaar van het perceel. De toegangspas dient bij verhuizing in het perceel te worden achtergelaten;

 • 4.

  De toegangspas is voorzien van een chip. De chip is in het containermanagement-systeem gekoppeld aan het perceel, de inzamelvoorziening, de afvalstroom waarvoor de inzamelvoorziening is bestemd, het volume van de container. De chip helpt bij het voorkomen dat afval illegaal aangeboden kan worden, dat het perceel het maximaal aantal aanbiedingen per jaar niet overschrijdt, dat bij bedrijven die een aantal aanbiedingen hebben ingekocht het huurbedrag berekend en geïnd kan worden, en vragen, meldingen of klachten van gebruiker beantwoord kunnen worden;

 • 5.

  De gebruiker van het perceel is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen toegangspas als ware het zijn eigendom;

 • 6.

  De toegangspas mag uitsluitend worden gebruikt voor het aanbieden van huishoudelijk restafval uit het perceel waarvoor de toegangspas is verstrekt;

 • 7.

  Bij verlies, diefstal of defect door eigen toedoen aan de toegangspas kan de gebruiker van het perceel een nieuwe toegangspas tegen een kostendekkend tarief aanvragen bij de gemeente, waarna de oude toegangspas wordt geblokkeerd voor verder gebruik. Defecte passen ouder dan 6 jaar, worden gratis vervangen;

Inzamelmiddelen: minicontainers

 • 9.

  Het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt berust bij de gemeente;

 • 10.

  Voor de inzameling van GFT+E, oud papier en karton, of restafval worden minicontainers verstrekt aan die percelen die daarvoor in aanmerking komen volgens artikel 5;

 • 11.

  De inzamelmiddelen mogen enkel voor die bestanddelen van huishoudelijk afval worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd volgens artikel 4;

 • 12.

  Het is verboden om de volgende voorwerpen en stoffen in de inzamelmiddelen te deponeren:

  • a.

   Brandende of gloeiende voorwerpen

  • b.

   Vloeibare stoffen;

  • c.

   Agressieve, giftige of explosieve stoffen (waaronder accu’s en batterijen);

  • d.

   Dode dieren;

  • e.

   Omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de ophaalwagen en/of het ophaalpersoneel kunnen veroorzaken c.q. toebrengen;

 • 13.

  De gemeente is bevoegd om de inzamelmiddelen te voorzien van een chip en/of sticker waarop staat vermeld: een gemeentelogo, een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer. De chip helpt bij het voorkomen dat afval illegaal aangeboden kan worden, dat het adres volgens de afvalstoffenheffing de juiste restafvalcontainer in gebruik heeft, dat bij bedrijven die een minicontainer huren het huurbedrag berekend en geïnd kan worden en vragen, meldingen of klachten van gebruiker beantwoord kunnen worden;

 • 14.

  De door de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning en dienen bij verhuizing door de gebruiker van het perceel in originele staat, leeg en schoon te worden achtergelaten. Met uitzondering van de tweede verstrekte inzamelmiddel. Bij verhuizing moet de gebruiker de tweede container opzeggen en leeg en schoon voor ophalen aanbieden;

 • 15.

  Bij verhuizing naar een perceel binnen de gemeente, binnen 6 maanden ná registratie van de verhuizing in de gemeentelijke basisadministratie, kan de gebruiker van het perceel de in artikel 5 voor GFT+E of papier bedoelde inzamelmiddelen ruilen onder de navolgende voorwaarden:

 • 16.

  Het omwisselen van het inzamelmiddel geschiedt gratis door de gemeente en op verzoek van de bewoner binnen de gestelde termijn;

  • b.

   het omwisselen is alleen mogelijk van de verschillende volumes van minicontainers voor GFT+E (percelen in de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel, Zeeland) en papier (percelen in de kernen Odiliapeel, Uden, Volkel);

  • c.

   de omwisseling geschiedt na het maken van een afspraak door de gebruiker;

  • d.

   de om te wisselen inzamelmiddelen zijn goed schoongemaakt (afvalvrij), eventuele aangebrachte stickers of andere kenmerken zijn verwijderd;

 • 17.

  De gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een defect inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, bij vermissing of bij beschadiging van een inzamelmiddel;

 • 18.

  De gebruiker van het perceel is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als waren deze zijn eigendom, behoudens normale slijtage;

 • 19.

  De gebruiker van het perceel is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken en te onderhouden dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

 • 20.

  De verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, GFT+E en papier mogen alleen op een zodanige manier worden gereinigd, dat er geen schade ontstaat aan het inzamelmiddel en dat er geen resten achterblijven in de openbare ruimte;

Inzamelvoorzieningen: (ondergrondse) verzamelcontainers - algemeen

 • 25.

  Het beheer van de inzamelvoorzieningen berust bij de gemeente;

 • 26.

  De gebruiker van de inzamelvoorzieningen is verplicht deze zodanig te gebruiken dat er geen schade ontstaat aan de voorziening en het gebruiken geen overlast voor derden veroorzaken;

Inzamelvoorzieningen: (ondergrondse) verzamelcontainers voor herbruikbare fracties

 • 27.

  Het is verboden andere afvalstoffen in de betreffende verzamelcontainers te deponeren dan in artikel 5 zijn bepaald. Als de recyclebare afvalstroom te vervuild is, zal deze als restafval worden aangemerkt door de gemeente;

 • 28.

  De kosten voor inzameling en verwerking voor deze afgekeurde stroom zullen worden verhaald op de overtreder(s);

Inzamelvoorzieningen: (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval

 • 29.

  Daar waar het (fijn) restafval wordt ingezameld middels ondergrondse restafvalcontainers is een perceel gebonden toegangspas vereist om toegang tot de verzamelcontainer te verkrijgen;

 • 30.

  De toegangspas is voorzien van een elektronische chip met nummer. Het nummer is in het containermanagementsysteem gekoppeld aan straatnaam, huisnummer en postcode. Per pasnummer wordt in dit systeem aanbieddatum en -tijd, en het aantal aanbiedingen per container per jaar geregistreerd;

 • 31.

  Als de gebruiker van een perceel geen huurder of eigenaar meer is van de woning waar de toegangspas voor is uitgereikt, moet deze de pas achterlaten in de woning. In geval de pas niet wordt achtergelaten blijft de verantwoordelijkheid voor de pas en het gebruik ervan bij de vorige gebruiker liggen;

Artikel 7. Wijze en plaats van aanbieden

Het college stelt op grond van artikel 10 lid 3 van de Verordening de volgende regels aan de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

Inzamelmiddelen: minicontainers en zakken

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers of zakken dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel op een voor de inzamelwagen goed bereikbare plaats bij het perceel, op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat voetgangers- en overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade worden voorkomen. Aanwijzingen van de aangewezen inzameldienst en de gemeente dienen te worden opgevolgd;

 • 2.

  Indien het voor de inzameldienst door weg- of andere werkzaamheden of dat percelen zodanig zijn gelegen dat de inzameldienst niet op verantwoorde wijze bij het perceel kan komen, worden minicontainers of zakken op clusterplaatsen nabij elk perceel ingezameld. En wel zodanig dat voetgangers- en overige verkeer niet worden gehinderd, of in de doorgang worden belemmerd, en gevaar of schade worden voorkomen;

 • 3.

  Een minicontainer mag maximaal eenmaal per inzameldag worden aangeboden;

 • 4.

  Inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn. De minicontainers worden met goed gesloten deksel aangeboden en de PBD-zakken dichtgeknoopt;

 • 5.

  Uit de inzamelmiddelen mag niets uitsteken;

 • 6.

  De inhoud wordt niet zodanig in het inzamelmiddel verdicht of aangestampt, dat deze niet meer op de normale wijze geledigd kan worden;

 • 7.

  Het is verboden om afvalstoffen naast de inzamelmiddelen te plaatsen;

 • 8.

  De minicontainers voor restafval en GFT+E aan te bieden met gesloten deksel, twee-aan-twee met een tussenruimte van 30 cm en de dekselopening richting straat, op aanwijzing van de inzameldienst aan één zijde van de straat en niet achter obstakels;

 • 9.

  De minicontainers voor papier aan te bieden voor het perceel of bedoelde clusterplaats met gesloten deksel en de dekselopening richting huis;

 • 10.

  De PBD-zakken, dichtgeknoopt aan te bieden voor het eigen perceel aan de openbare weg of bedoelde clusterplaats. Optioneel is aan een kroonring in nabijheid van eigen perceel;

 • 11.

  Een inwoner kan voor het aanbieden van het verpakkingsafval in de PBD-zak een kroonring bij de gemeente aanvragen. De kroonring wordt ter beschikking gesteld aan de nabije omgeving en wordt gemonteerd aan een lantaarn- of verkeerspaal vóór het perceel van de aanvrager, indien deze locatie in de route van inzameling valt;

 • 12.

  Afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen direct door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • 13.

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van een ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

 • 14.

  Indien de inzameling om welke reden dan ook niet heeft plaatsgevonden, dienen de aangeboden afvalstoffen vóór het einde van de inzameldag weer op het eigen perceel te worden geplaatst;

Inzamelvoorzieningen: (ondergrondse) verzamelcontainers

 • 14.

  Het gebruik van een verzamelcontainer moet plaatsvinden conform de gebruiksinstructie op de container;

 • 15.

  Het huishoudelijk restafval, moet in een goed gesloten huisvuilzak worden aangeboden in de inworpklep van de verzamelcontainer. De inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten;

 • 16.

  Uit de inzamelvoorzieningen mag niets uitsteken;

 • 17.

  De verzamelcontainer mag niet klem komen te zitten door het inwerpen van te veel afval of te groot afval;

 • 18.

  Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen;

 • 19.

  Per perceel kan maximaal 102 maal per jaar afval aan de ondergrondse container worden aangeboden;

Milieustraat

 • 21.

  Alleen inwoners van de gemeente Maashorst mogen afval aanbieden aan de milieustraat Maashorst. De inwoner moet zich kunnen legitimeren als inwoner van gemeente Maashorst;

 • 22.

  Op de milieustraat kunnen alle huishoudelijke afvalstoffen vermeld in artikel 3 gescheiden

 • 23.

  worden aangeboden met uitzondering van keukenafval;

 • 24.

  De aanbieder dient de afvalstoffen gescheiden aan te bieden op de milieustraat en deze in de daarvoor bestemde afvalcontainers te deponeren of bij de daarvoor bestemde plekken achter te laten;

 • 25.

  Bij de afgifte van de afvalstoffen zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing, welke zijn terug te vinden op de website van de gemeente;

 • 26.

  De tarieven voor de milieustraat staan vermeld in de Tarievenregeling Afvalinzameling;

 • 27.

  Het tarief voor de te betalen afvalstromen worden op volume en de Tarievenregeling berekend;

 • 28.

  Alle aanwijzingen van medewerkers op de milieustraten dienen stipt te worden opgevolgd;

Luiers en incontinentiemateriaal

 • 29.

  Voor het aanbieden van luiers en incontinentiemateriaal dient gebruik te worden gemaakt van de in artikel 5 lid 19 voorgeschreven speciale luierzak. Deze zakken kunnen vervolgens worden gedeponeerd in daarvoor bestemde verzamelcontainers dan wel worden aangeboden bij de milieustraat;

Oud papier en karton

 • 30.

  In afwijking van lid 5 mag groot karton dat niet in de papiercontainer past, opgevouwen naast de minicontainer worden aangeboden;

 • 31.

  De gebruikers van percelen uit niet-grondgebonden woningen beschikken een of meer verzamelcontainers of kunnen hun oud papier en karton zonder inzamelmiddel aanbieden ter inzameling;

 • 32.

  Het oud papier en karton dat op grond van artikel 5 en lid 15 en 16 zonder inzamelmiddel ter inzameling wordt aangeboden, dient te worden aangeboden in:

  • -

   gesloten kartonnen dozen of

  • -

   gebundeld en goed met touw dichtgeknoopte pakketten zodanig dat het niet kan verwaaien;

Textiel

 • 34.

  Textiel en schoeisel dienen droog in een afgesloten zak te worden aangeboden in de hiervoor bestemde verzamelcontainers;

Grofvuil, behalve asbest, klein chemisch afval of puin

 • 35.

  Mag in de speciale Blue Bag bij een perceel worden ingezameld, mogen door de gebruiker van het perceel slechts worden aangeboden op de dag en tijdstip dat is afgesproken. De Blue Bag is te kopen bij het gemeentehuis; overige voorwaarden (niet uitsteken, etc)

Oud ijzer

 • 36.

  Oud ijzer (geen elektrische apparaten, accu’s ed) kan op afspraak bij het perceel worden opgehaald door een aangewezen oud ijzer inzamelaar. Voor het laten ophalen van het oud ijzer dient een telefonische of digitale afspraak te worden gemaakt met de aangewezen inzamelaar;

 • 37.

  Op de gemeentelijke website staan de aangewezen inzamelaren vermeld;

 • 38.

  Voor de overdracht aan de aangewezen inzamelaars geldt dat het oud ijzer op de afgesproken ophaaldag en op eigen terrein aangeboden moet worden en niet op of aan de openbare weg;

Grof afval

 • 39.

  De in artikel 4 genoemde materiaalsoorten, met uitzondering van etensresten, kunnen op de milieustraat gescheiden worden afgegeven;

 • 40.

  Deze stromen, behalve GFT+E, asbest, puin en klein chemisch afval, kunnen ook in de speciale Blue Bag ter inzameling worden aangeboden om op afroep en tegen vergoeding (genoemd in Tarievenregeling Afvalinzameling) bij het perceel te worden opgehaald. De Blue Bag is te kopen bij het gemeentehuis. Voor het laten ophalen van het grof afval in de Blue Bag dient een telefonische of digitale afspraak te worden gemaakt met de gemeente;

Grof tuinafval

 • 41.

  De inzamelplaats op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening wordt bij apart genomen besluit(en) aangewezen;

 • 42.

  Voor het grof tuinafval gelden daar dezelfde tarieven als op de milieustraat;

 • 43.

  Alleen inwoners van de gemeente Maashorst mogen grof tuinafval aanbieden. De inwoner moet zich kunnen legitimeren als inwoner van gemeente Maashorst;

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt op grond van artikel 9 van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  Huishoudelijke afvalstoffen en inzamelmiddelen moeten worden aangeboden en overgedragen aan de aangewezen inzamelaren;

 • 2.

  De afvalstoffen en inzamelmiddelen worden aangeboden op de dagen die zijn vastgelegd in de adresgebonden afvalkalender. De afvalkalender wordt uitgegeven door de gemeente en is inzichtelijk via de gemeentelijke website of de app DeAfvalApp;

 • 3.

  De inzamelmiddelen voor restafval, GFT+E en PBD worden uiterlijk om 7.30 uur op de inzameldag aangeboden en mogen op eigen risico en goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag na 18.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden. Deze tijden gelden ook voor de PBD-zakken aan kroonringen;

 • 4.

  Het oud papier wordt op tijden door de inzamelende verenigingen aangegeven aangeboden;

 • 5.

  De inzamelmiddelen en zakken moeten zo spoedig mogelijk na lediging of afkeur van de weg zijn verwijderd, in ieder geval uiterlijk aan het einde van de vastgelegde inzameldag;

 • 6.

  Indien een vaste ophaaldag wordt verschoven, blijven de tijden zoals bedoeld onder 3 en 4 onveranderd;

 • 7.

  Het inzamelmiddel dient, met uitzondering van de periode waarbinnen het aanbieden van de afvalstoffen ter inzameling is toegestaan, op eigen terrein geplaatst te worden. Wanneer er geen sprake is van eigen terrein dient het inzamelmiddel tegen de gevel geplaatst te worden;

 • 8.

  De inzamelvoorzieningen voor glas (i.e. de glasbakken) mogen in verband met geluidhinder alleen tussen 7.00 en 21.00 uur worden gebruikt;

 • 9.

  Huishoudens welke gebruik maken inzamelvoorzieningen, behalve bij kroonringen, staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/of andere overlast wordt veroorzaakt;

 • 10.

  Grof huishoudelijk afval kan gescheiden worden afgegeven op de milieustraat Maashorst tijdens diens openingstijden:

  • -

   op maandag tot en met vrijdag 12.00 – 17.00 uur en op zaterdag 8.00 – 15.00 uur met uitzondering van de vrijdag na Hemelvaart, dan is de milieustraat geopend van 9.00 – 17.00 uur; en op Oudejaarsdag en Kerstavond is de milieustraat (met uitzondering van zondags) geopend van 9.00 – 15.00 uur;

  • -

   op 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de milieustraat gesloten;

 • 12.

  De openingstijden worden vermeld op de gemeentelijke communicatiekanalen en bij de ingangspoort;

 • 13.

  Grof afval, met uitzondering van asbest, puin of klein chemisch afval, die met behulp van een speciale Blue Bag bij een perceel worden ingezameld, mogen door de gebruiker van het perceel slechts worden aangeboden op de dag en tijdstip dat is afgesproken.

Grof tuinafval

 • 14.

  De gemeente zamelt binnen de bebouwde kommen van Reek, Schaijk en Zeeland eenmaal in november gratis grof tuinafval in. De inwoner meldt zich hiervoor aan, en mag voor zijn/haar perceel eenmalig maximaal 3 m3 grof tuinafval aanbieden.

Kerstbomen

 • 15.

  Verenigingen mogen eenmaal per jaar kerstbomen inzamelen voor hun jaarlijks vreugdevuur, mits zij voor dit evenement toestemming hebben van het college;

 • 16.

  De kerstbomen worden zonder pot of emmer en zonder ander snoeiafval aan de vereniging aangeboden op de aangegeven inzameldag.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. De inzameldienst kan op grond van artikel 10 van de Verordening de inzameling staken als de het inzamelmiddel en -voorziening niet op een veilige en/of toegankelijke wijze bereikt kan worden;

 • 2. De betrokken percelen worden door de gemeente in voorkomende gevallen hierover nader worden geïnformeerd;

 • 3. Bij extreme weersomstandigheden, calamiteiten of andere situaties van overmacht kunnen de inzameldagen en aanbiedtijden zoals bedoeld in artikel 8, of de openingstijden van de milieustraat zoals bedoeld in artikel 8, lid 10, worden aangepast. Dit wordt via de gebruikelijke mediakanalen van de gemeente gecommuniceerd;

 • 4. Het is verboden om een inzamelmiddel buiten een perceel te laten staan, zoals vermeld in artikel 10 lid 2 van de verordening;

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de Verordening kan de inzameldienst bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector en scholen inzamelen;

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, lid 1 van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  Bedrijven en scholen die bedrijfsafvalstoffen aanbieden, welke naar aard, samenstelling en hoeveelheid overeenkomen met huishoudelijk restafval of GFT+E, mogen met de inzameling van restafval of GFT+E meeliften en deze aanbieden volgens de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels. Dit tegen betaling conform de Tarievenregeling afvalinzameling van de gemeente Maashorst;

 • 2.

  Winkels in het winkelcentrumgebied in Uden mogen papier en karton aanbieden overeenkomstig in de verordening en in dit uitvoeringsbesluit gestelde regels. Tijdens het aanbieden moet bovendien duidelijk herkenbaar zijn van welke winkel het afkomstig is.

 • 3.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden of achter te laten bij de milieustraat Maashorst;

 • 4.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van waaruit de bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden;

 • 5.

  De inzamelmiddelen dienen voorzien te zijn van een adressticker waarop duidelijk is aangegeven: straat, postcode en huisnummer van de bedrijfslocatie van waaruit de bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden;

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, lid 2, van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  Bedrijfsafval in afvalcontainers of zakken mag niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan op de dag van inzameling voor overdracht aan de inzamelaar;

 • 2.

  In het centrum van de kern Uden, waar venstertijden van toepassing zijn, mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld volgens de geldende venstertijden;

 • 3.

  Op het gebruikte inzamelmiddelen dienen voorzien te zijn van een adressticker waarop duidelijk is aangegeven: straat en huisnummer van de bedrijfslocatie van waaruit de bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden;

 • 4.

  Het ter inzameling aanbieden van afvalstoffen in containers of zakken alsook het ter inzameling aanbieden van oud papier en karton zonder inzamelmiddel dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel dan wel het oud papier en karton op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg;

 • 5.

  Daarbij dient het voetgangers- en overige verkeer niet te worden gehinderd of in de doorgang te worden belemmerd en gevaar of schade te worden voorkomen;

 • 6.

  Inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn;

 • 7.

  Uit de inzamelmiddelen mag geen afval steken;

 • 8.

  Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelmiddelen te plaatsen;

 • 9.

  In afwijking van lid 8 dient oud papier en karton dat zonder inzamelmiddel ter inzameling wordt aangeboden, te worden aangeboden in:

  • -

   dichte kartonnen dozen of

  • -

   gebundelde en goed met touw dichtgeknoopte handzame pakketten zodanig dat het niet kan verwaaien.

 • 10.

  Indien de inzameling om welke reden dan ook niet heeft plaatsgevonden, dienen de aangeboden afvalstoffen vóór het einde van de inzameldag weer te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van waaruit de bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden;

 • 11.

  Het inzamelmiddel mag alleen op de dag van inzameling dan wel lediging op of aan de openbare weg worden geplaatst;

 • 12.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker;

 • 13.

  De aanbieder van inzamelmiddelen is verplicht deze zodanig te gebruiken, te onderhouden en ter inzameling aan te bieden dat deze geen hinder of overlast voor de omgeving of voor derden veroorzaken;

 • 14.

  Bedrijfsafval dat zonder inzamelmiddel voor inzameling aan een ander dan gemeentelijke inzameldienst wordt aangeboden, wordt niet aan straat voor inzameling aangeboden.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Dit Uitvoeringsbesluit treedt op 1 januari 2024 in werking.

 • 2. Met ingang van 1 januari 2024 worden ingetrokken:

  • -

   Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Uden (2018)

  • -

   Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018, Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd

  • -

   Eerste wijzing Verzameluitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Uden (2015)

  • -

   Beleidsregels ten behoeve van de inzameling van kerstbomen (Uden, 2006)

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 november 2023 in de vergadering van burgemeester en wethouders van Maashorst.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.