Besluit uitgifte parkeervergunningen 2024

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit uitgifte parkeervergunningen 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Parkeerverordening en de Parkeerbelastingverordening;

besluit vast te stellen het volgende:

Besluit uitgifte parkeervergunningen 2024

PARAGRAAF I AANTAL UIT TE GEVEN PARKEERVERGUNNINGEN

Artikel 1 Maximaal aantal uit te geven parkeervergunningen

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Parkeerverordening kan het maximum aantal uit te geven bewoners-, bezoekers- en hotelparkeervergunningen, per parkeersector worden bepaald. Dit vindt plaats aan de hand van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en de te verwachten parkeerdruk.

 • 2.

  Per 1 januari 2019 bedraagt het maximale aantal te verlenen bewonersparkeervergunningen voor alle sectoren: onbeperkt.

 • 3.

  Per 1 januari 2024 bedraagt het maximale aantal te verlenen bezoekersparkeervergunningen voor alle sectoren: 1 per adres.

Artikel 2 Nadere bepalingen betreffende het aantal te verlenen bewonersparkeer-vergunningen

 • 1.

  Het daadwerkelijke aantal uit te geven bewonersparkeervergunningen wordt tot het bereiken van het in artikel 1 tweede lid per parkeersector vastgestelde maximum, per 1 januari 2024 vastgesteld op:

  • a.

   voor parkeersector Centrum-Oost, Centrum-west, Nieuweweg, Oosterbeemd, Ventweg Nieuweweg, Daalhemerweg, Station, Centrum, Hekerbeek en Broekhem-Zuid: 2 vergunningen per adres en op kenteken indien het adres waar de aanvrager woonachtig is niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 en 5;

  • b.

   voor parkeersector Centrum-Oost, Centrum-west, Nieuweweg, Oosterbeemd, Ventweg Nieuweweg, Daalhemerweg, Station, Centrum, Hekerbeek en Broekhem-Zuid: 1 vergunning per adres en op kenteken indien het adres waar de aanvrager woonachtig is beschikt over één parkeerplaats op eigen terrein zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 en 5;

  • c.

   voor de adressen Wethouder Paulssenlaan 8, in parkeersector Oosterbeemd, in afwijking van lid a en b: geen bewonersparkeervergunning vanwege de verplichting om bij de bouw te voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein;

  • d.

   voor de adressen Nieuweweg 134 tot en met 200 in parkeersector Ventweg Nieuweweg, in afwijking van lid a en b: 1 bewonersparkeervergunning per adres en op kenteken, waarbij aanvullend wordt gesteld dat de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenkaart, vanwege de verplichting om bij de bouw te voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein en gelet op het feit dat dit parkeerterrein minder geschikt is voor minder validen;

  • e.

   voor het appartementencomplex Nieuweweg 204 (huisnummers 204 A t/m P) in parkeersector Ventweg Nieuweweg, in afwijking van lid a en b: 3 bewonersparkeervergunningen op kenteken, aan te vragen door de vereniging van eigenaren, vanwege de verplichting om bij de bouw te voorzien in de resterende parkeerbehoefte op eigen terrein en de financiële bijdrage voor uitbreiding van de sector met 3 parkeerplaatsen;

  • f.

   voor de adressen Hof van Reinald even en oneven 1 t/m 26, gelegen in parkeersector Station en de adressen Reinaldstraat 1, 1A, 1B en 7A t/m 7G, gelegen in parkeersector Centrum, in afwijking van lid a en b: geen bewonersparkeervergunning vanwege de verplichting om bij de bouw te voorzien in parkeerruimte op eigen terrein.

 • 2.

  Indien het aantal aangevraagde bewonersvergunningen het in artikel 1, tweede lid per parkeersector vastgestelde maximum aantal te verlenen parkeervergunningen overschrijdt, wordt per adres, waaraan nog geen bewonersvergunning is verleend, maximaal 1 vergunning verleend.

PARAGRAAF II UITGIFTECRITERIA VOOR BEWONERSPARKEERVERGUNNINGEN EN BEZOEKERSPARKEERVERGUNNINGEN

Artikel 3 Uitgiftecriteria bewonersparkeervergunningen

 • 1.

  De toetsing van de aanvraag voor bewonersparkeervergunningen vindt plaats aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP) en het kentekenbewijs.

 • 2.

  Op de bewonersparkeervergunning kunnen maximaal drie kentekens worden opgenomen, waarvan maximaal 1 kenteken actief is.

 • 3.

  De aanvrager dient aan te tonen het motorvoertuig waarvoor een vergunning op kenteken wordt aangevraagd, in eigendom te hebben of het gebruiksrecht hierover te hebben. Indien de aanvrager houder is van het voertuig middels een lease-overeenkomst, middels de werkgever dan wel anderszins, dient bij de aanvraag een schriftelijke verklaring van de eigenaar te worden overgelegd, waarin het gebruiksrecht wordt aangetoond.

 • 4.

  Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan (conform de begripsbepaling van artikel 1, lid v van de Parkeerverordening):

  • a.

   een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins of;

  • b.

   een oprit die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste één auto;

 • 5.

  Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet aangemerkt de met de woning verbonden garage.

 • 6.

  De bewonersparkeervergunning is geldig binnen de parkeersector waarin de aanvrager woonachtig is.

 • 7.

  Indien op één adres meerdere personen staan ingeschreven, bepaalt de eigenaar van het pand wie in aanmerking komen voor de bewonersparkeervergunningen.

Artikel 4 Volgorde van uitgifte bewonersparkeervergunningen

Indien twee of meer aanvragen voor bewonersparkeervergunningen worden ingediend worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen van bewonersparkeervergunningen wordt de volgorde bepaald aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP), waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld.

Artikel 5 Bezoekersparkeervergunning

 • 1.

  Vergunningen voor bezoekers worden verstrekt in de vorm van een digitale bezoekersvergunning.

 • 2.

  Bewoners komen in aanmerking voor de digitale bezoekersvergunning binnen de sector waarin ze woonachtig zijn. Het betreft te allen tijden een digitaal product dat aan de hand van het aan- en afmelden van kentekens wordt gebruikt. Aanvragers als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel d van de Parkeerverordening, kunnen bezoekersparkeervergunningen in de vorm van een digitale bezoekersregeling aanschaffen. De toetsing van de aanvraag vindt plaats aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP).

 • 3.

  Bezoekersparkeervergunningen worden verstrekt als parkeertegoed binnen de digitale bezoekersregeling. Per adres wordt maximaal € 50,- aan bezoekersparkeertegoed per jaar uitgegeven. Alleen adressen die in aanmerking komen voor bewonersvergunningen, als genoemd in artikel 2, komen in aanmerking voor bezoekersparkeervergunningen;

 • 4.

  Per jaar kan eenmalig een verhoging van maximaal € 50,- worden aangevraagd wanneer aantoonbaar sprake is van noodzakelijke mantelzorg;

 • 5.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, dit tegoed verhogen.

 • 6.

  De bezoekersparkeervergunningen in de vorm van de digitale bezoekersregeling zijn alleen geldig binnen de parkeersector waarin de aanvrager woonachtig is.

 • 7.

  De maximum parkeerduur is onbeperkt maar wel afhankelijk van het (nog) beschikbare tegoed. De bewoner (houder van de betreffende bezoekersregeling) dient de kentekens van het bezoek binnen het systeem voor de digitale bezoekersregeling aan- en af te melden.

 • 8.

  Het gebruik van bezoekersparkeervergunningen is verplicht voorgeschreven in de in het Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren, artikel 2 onderdeel C, opgenomen wegen en weggedeelten met bijbehorende perioden en tijdstippen van de parkeersectoren. Afschrijving van parkeertegoed vindt plaats voor de gebruikte parkeeruren, dagelijks tussen 11.00 uur en 20.00 uur. Voor de afschrijving van parkeertegoed in de sectoren Hekerbeek, Daalhemerweg en Broekhem-Zuid gelden de afwijkende perioden dan wel tijdstippen zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren, artikel 2 onderdeel C.

 • 9.

  Indien op één adres meerdere personen staan ingeschreven, bepaalt de eigenaar van het pand wie in aanmerking komen voor de bezoekersparkeervergunningen.

PARAGRAAF III UITGIFTECRITERIA HOTELPARKEERVERGUNNINGEN

Artikel 6 Uitgiftecriteria hotelparkeervergunningen

 • 1.

  De hotelparkeervergunning is alleen geldig op het op de vergunning vermelde parkeerterrein in Valkenburg aan de Geul.

 • 2.

  Het aantal uit te geven hotelparkeervergunningen kan door het college afhankelijk worden gesteld van het aantal kamers dat wordt aangeboden, en kan tevens afhankelijk worden gesteld van het aantal werknemers.

 • 3.

  Het college kan per aanvraag het aantal kamers en het aantal werknemers vaststellen op grond waarvan een hotelparkeervergunning wordt verleend.

 • 4.

  De hotelparkeervergunning wordt op naam gesteld van het hotel, pension, herberg of hetgeen het spraakgebruik hieronder verstaat.

 • 5.

  Aan de hotelparkeervergunning kan door het college zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

PARAGRAAF IV UITGIFTECRITERIA WERKPARKEERVERGUNNINGEN

Artikel 7 Uitgiftecriteria werkparkeervergunningen voor onbeperkte duur

 • 1.

  Aan een bedrijf of instelling kan op aanvraag een werkparkeervergunning als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b van de Parkeerverordening worden verleend, indien wordt aangetoond dat voor het regelmatig uitvoeren van werkzaamheden in de betaalde parkeerzone(s) en vergunningsectoren het gebruik en de aanwezigheid van een motorvoertuig onmisbaar is en bovendien de noodzaak van een werkparkeervergunning wordt aangetoond. Hieronder kan worden verstaan:

  • a.

   het regelmatig verrichten van werkzaamheden met een spoedeisend karakter in een gebied waar een parkeerregime geldt, zoals werkzaamheden aan nutsvoorzieningen en storingsdiensten ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten of

  • b.

   het regelmatig verrichten van verzorgende en dienstverlenende werkzaamheden bij diversen bedrijven, instellingen of personen gelegen in een gebied waar een parkeerregime geldt, niet zijnde het eigen bedrijf/instelling.

 • 2.

  Bij het aanvraagformulier dient de aanvrager een kopie van het kentekenbewijs in te dienen.

 • 3.

  Geen vergunning wordt verleend ten behoeve van:

  • a.

   onmiddellijk laden en lossen;

  • b.

   een aanvrager die als onderaannemer werkzaamheden uitvoert in opdracht van een vergunninghouder die op dezelfde grond over een vergunning beschikt.

 • 4.

  In principe wordt slechts één werkparkeervergunning per aanvrager verleend. Bij uitzondering kunnen meerdere vergunningen worden verleend, indien voor elke volgende vergunning wordt voldaan aan de onder het eerste lid genoemde criteria en meerdere werknemers binnen de parkeersector belast zijn met één van de in het eerste lid genoemde activiteiten.

 • 5.

  De werkparkeervergunning voor onbeperkte duur wordt uitgegeven voor een vooraf bepaalde belanghebbendenplaats gelegen in een parkeersector of parkeerapparatuurplaats.

Artikel 8 Uitgiftecriteria werkparkeervergunningen voor beperkte duur

 • 1.

  Voor de werkzaamheden als genoemd in artikel 4, derde lid, onderdeel c van de Parkeerverordening kan aan de aanvrager voor de duur van de werkzaamheden een werkparkeervergunning voor bepaalde tijd worden verleend, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals gesteld in het genoemde lid.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend voor minimaal één dag en maximaal 90 dagen.

 • 3.

  Indien de aanvrager houder is van een werkparkeervergunning voor onbeperkte duur, dan worden geen werkparkeervergunningen voor beperkte duur verstrekt, tenzij sprake is van werkzaamheden die geen relatie hebben met de gronden waarop deze werkparkeervergunning voor onbeperkte duur is verleend, een concreet te benoemen parkeersector waar de werkzaamheden plaatsvinden en een concrete periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden.

 • 4.

  Geen vergunning wordt verleend ten behoeve van

  • a.

   onmiddellijk laden en lossen;

  • b.

   een aanvrager die als onderaannemer werkzaamheden uitvoert in opdracht van een vergunninghouder die op dezelfde grond over een vergunning beschikt.

 • 5.

  De werkparkeervergunning voor beperkte duur wordt uitgegeven voor een vooraf bepaalde belanghebbendenplaats gelegen in een parkeersector of parkeerapparatuurplaats.

PARAGRAAF V UITGIFTECRITERIA DAGPARKEERVERGUNNINGEN EN MAANDPARKEERVERGUNNINGEN

Artikel 9 Uitgiftecriteria dagparkeervergunningen

 • 1.

  Eenieder komt in aanmerking voor dagparkeervergunningen.

 • 2.

  Dagparkeervergunningen zijn verkrijgbaar bij parkeerapparatuur of middels inbellen op de centrale computer, en zijn alleen geldig voor het op de parkeerkaart aangegeven betaald parkeerterrein.

Artikel 10 Uitgiftecriteria maandparkeervergunningen

 • 1.

  Sociaal en/of economisch gebondenen kunnen in aanmerking komen voor een maandparkeervergunning.

 • 2.

  Maandparkeervergunningen zijn alleen digitaal verkrijgbaar en geldig voor de op de parkeerkaart aangegeven parkeerapparatuurplaatsen.

PARAGRAAF VI HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 11 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin het consequent toepassen van het bepaalde in de voorgaande paragrafen leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de betrokkene(n), kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de in dit besluit gestelde voorwaarden.

PARAGRAAF VII PROCEDURE VERLENGING, UITGIFTE OF INTREKKING VAN VERGUNNINGEN

Artikel 12 Verlenging van parkeervergunningen

De parkeervergunningen dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

Artikel 13 Uitgifte van parkeervergunningen

 • 1.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van ten hoogste twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

 • 2.

  Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid onvoldoende of geen gebruik maakt, verklaart het orgaan hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet het bevoegde orgaan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de ingediende bescheiden.

Artikel 14 Intrekking of vervanging van parkeervergunningen

Indien een verleende parkeervergunning oneigenlijk wordt gebruikt, kan deze worden ingetrokken. Wanneer een parkeervergunning is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning pas behandeld na afloop van het kalenderjaar waarvoor de ingetrokken vergunning was verleend.

PARAGRAAF VIII SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De in dit besluit genoemde criteria zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024, met dien verstande dat alle voor 1 januari 2024 verleende vergunningen met ingang van 1 januari 2024 worden geacht krachtens dit besluit te zijn toegekend.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit uitgifte parkeervergunningen 2024’.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 19 december 2023.

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester