Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024.

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder marktlocaties verstaan de pleinen, straten en wegen, welke daartoe voor het houden van markten zijn aangewezen in de inrichtingsplannen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van de door burgemeester en wethouders als markt aangewezen openbare grond.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degenen aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten worden geheven naar de afmeting c.q. de strekkende meter van de standplaats, alsmede naar de duur van het innemen van de standsplaats.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

Kern Valkenburg

Per dag

Per kwartaal

Per halfjaar

Per jaar

a. Voor het innemen van een vaste standplaats op de marktlocatie te Valkenburg per strekkende meter front

---

€ 18,75

€ 23,95

€ 31,75

b. Voor het innemen van een dagplaats op de marktlocatie te Valkenburg per strekkende meter front

€ 1,90

---

---

---

c. Voor het innemen van een standwerkplaats op de marktlocatie te Valkenburg

€ 4,75

---

---

---

Berg & Terblijt

Per dag

Per kwartaal

Per halfjaar

Per jaar

d. Voor het innemen van een vaste standplaats op de marktlocatie te Berg & Terblijt per strekkende meter front

---

€ 14,80

€ 18,75

€ 23,95

e. Voor het innemen van een dagplaats op de marktlocatie te Berg & Terblijt strekkende meter front

€ 1,80

---

---

---

f. Voor het innemen van een standwerkplaats op de marktlocatie te Berg & Terblijt

€ 2,40

---

---

---

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt:

  • a.

   Een gedeelte van een dag gerekend voor een gehele dag;

  • b.

   Een gedeelte van een maand gerekend voor een gehele maand.

  • c.

   Een gedeelte van een strekkende meter gerekend voor een gehele strekkende meter.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak kan een dag, een kwartaal, een halfjaar of een jaar betreffen en is gelijk aan de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Bij een belastingtijdvak dat gelijk is aan een aaneengesloten periode van 3 maanden geldt dat:

 • a.

  indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is het naar kwartaaltarieven geheven marktgeld verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigd marktgeld als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

 • b.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor het naar kwartaal geheven marktgeld voor zoveel derde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigd marktgeld als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

 • 3.

  Bij een belastingtijdvak dat gelijk is aan een aaneengesloten periode van 6 maanden geldt dat:

 • a.

  indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is het naar halfjaartarieven geheven marktgeld verschuldigd voor zoveel zesde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigd marktgeld als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

 • b.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor het naar halfjaar geheven marktgeld voor zoveel zesde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigd marktgeld als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

 • 4.

  Bij een belastingtijdvak dat gelijk is aan een aaneengesloten periode van 12 maanden geldt dat:

  • a.

   indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is het naar jaartarieven geheven marktgeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigd marktgeld als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

  • b.

   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor het naar jaar geheven marktgeld voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigd marktgeld als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De marktgelden worden verschuldigd en moeten worden voldaan op het tijdstip waarop het gebruik van de standplaats aanvangt.

 • 2.

  Bij wege van abonnement geheven marktgelden worden verschuldigd bij aanvang van een kwartaal, een half jaar of een jaar, of zo dit later is bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 10 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter