Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024.

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

begraafplaats:

de begraafplaats Cauberg te Valkenburg;

de begraafplaats Sibbe;

de begraafplaats aan de Langen Akker te Berg en Terblijt;

de begraafplaats aan de Kerk te Berg en Terblijt;

eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen begraven en begraven houden van lijken;

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het doen verstrooien van as;

algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

eigen urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het doen verstrooien van as;

urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

galerijgraf: een huurgraf waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

urn: een voorwerp ter berging van losse as of één of meer asbussen of aszakken.

verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

foetus: kinderen geboren voor de 24e week van de zwangerschap.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de onderstaande tarieventabel.

Hoofdstuk 1 Begraven

1.1

Het recht voor het op werkdagen begraven van een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 812,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 406,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 203,-

d.

een foetus

€ 188,-

1.2

Het recht voor het op zaterdagen begraven van een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 1.200,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 600,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 300,-

d.

een foetus

€ 188,-

1.3

Het recht voor het op zon- en feestdagen begraven van een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 1.624,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 812,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 406,-

d.

een foetus

€ 188,-

Hoofdstuk 2 Bijzetten van asbussen, aszakken en urnen

2.1

Het recht voor het op werkdagen bijzetten van een urn/asbus/aszak van een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 322,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 254,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 220,-

d.

een foetus

€ 220,-

2.2

Het recht voor het op zaterdagen bijzetten van een urn/asbus/aszak van een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 444,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 334,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 280,-

d.

een foetus

€ 280,-

2.3

Het recht voor het op zon- en feestdagen bijzetten van een urn/asbus/aszak van een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 553,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 417,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 349,-

d.

een foetus

€ 349,-

Hoofdstuk 3 Verlenen van rechten

3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf of urnennis wordt geheven:

3.1

Een galerijgraf voor een periode van 20 jaar, inclusief het gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde afsluitsteen, doch exclusief de kosten van het aanbrengen van inscripties in die steen

€ 3.646,-

3.2

Een aardgraf voor een periode van 20 jaar voor een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 1.728,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 864,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 432,-

3.3

Een aardgraf voor een periode van 10 jaar voor een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 864,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 432,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 216,-

3.4

Een urnennis voor een periode van 5 jaar voor een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 432,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 216,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 108,-

d.

een foetus

€ 108,-

3.5

Een urnennis voor een periode van 3 jaar voor een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 264,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 132,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 66,-

d.

een foetus

€ 66,-

3.6

Een urnennis voor een periode van 1 jaar voor een stoffelijk overschot van:

a.

12 jaar en ouder

€ 88,-

b.

1 tot 12 jaar

€ 44,-

c.

0 tot 1 jaar

€ 22,-

d.

een foetus

€ 22,-

3.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder 3.1 tot en met 3.6 met maximaal 10 jaar per jaar

€ 88,-

3.8

Voor het weder inhuren na verlopen grafrecht eenzelfde bedrag als bedoeld onder 3.4.7 vermeerderd met 50% per verlopen jaar

3.9

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om een stoffelijk overschot, asbus, aszak of urn in een bestaand graf bij te zetten eenzelfde bedrag als bedoeld onder 3.2 tot en met 3.6, met dien verstande dat de betaalde huurrechten over niet verstreken volle jaren verrekend worden.

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus/aszak geheven:

a.

Op maandag tot en met vrijdag, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden

€ 135,-

b.

Op zaterdag, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden

€ 194,-

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ex artikel 19 van de beheerverordening begraafplaatsen per gedenkteken of kruis wordt geheven

€ 42,-

5.2

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot c.q. het openen van een galerijgraf wordt geheven

€ 1.062,-

5.3

Voor het uitplaatsen/opgraven van een asbus/aszak/urn wordt geheven

€ 351,-

5.4

De rechten bedoeld onder 4 5.2 en 4 5.3 worden niet geheven indien het opgraven geschiedt op rechterlijk bevel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’ vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter