Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

 • a.

  de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

 • c.

  een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • d.

  een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

 • e.

  het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 • 6.

  Voor de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel worden belastingbedragen van minder dan € 5,00 niet geheven.

 • 7.

  Voor de toepassing van het zesde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat en het bedrag daarvan niet hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier en ten hoogste tien bedraagt.

 • 3.

  Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 5.

  De afvalstoffenheffing moet worden betaald in het geval van een kennisgeving als bedoeld in artikel 7, tweede lid op het moment van het uitreiken van de kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2023’ vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024 ingaande 1 januari 2024.

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

€ 240,00

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1. van deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het ter beschikking stellen van een gemeentelijke witte restafvalzak:

Per rol van 10 stuks gemeentelijke witte restafvalzak van 50 L

€ 9,08

Per rol van 20 stuks gemeentelijke witte restafvalzak van 25 L

€ 9,08

1.2.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1. van deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het ter beschikking stellen van een doorzichtige afvalzak voor de inzameling van verpakkingen van Plastic, verpakkingen van Metaal en Drankenkartons (PMD):

Gratis

1.2.3

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1. van deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het ter beschikking stellen van:

Een GFT-emmer met een inhoud van 25 liter

Gratis

Per adres wordt één GFT-emmer ter beschikking gesteld.

Een GFT-rolcontainer op verzoek, met een inhoud 140 liter, eenmalige administratiekosten

€ 34,00

Een GFT-rolcontainer op verzoek, met een inhoud 240 liter, eenmalige administratiekosten

€ 45,00

Per adres kan slechts één rolcontainer worden aangevraagd.

1.2.4

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 van deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het op aanvraag aan huis ophalen van maximaal 2 m³ grof huishoudelijk afval (grof tuinafval, fijn restafval en GFT wordt niet meegenomen):

Voorrijkosten inclusief maximaal 0,5 uur beladen door chauffeur en belader

Vast tarief

€ 27,80

Ingeval beladen langer duurt dan 0,5 uur, per extra (deel van) half uur

€ 27,80

Inzameling zonder weeginstallatie, per aangeboden m³

€ 31,60

Inzameling met weeginstallatie

Vast tarief t/m 100 kg

€ 21,00

Vanaf 100 kg, per staffel van 5 kg

€ 1,05

Wit- en bruingoed, grote afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Meerderere apparaten uit één huishouden kunnen gelijktijdig worden aangeboden.

Indien gelijktijdig met overig grof huishoudelijk afval, een toeslag van

€ 37,60

Indien alleen wit- en bruingoed, eenmalig

€ 37,60

Bankstellen en fauteuils per zitting

Alleen van toepassing in geval van inzameling zonder weeginstallatie

€ 10,15

1.2.5

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 van deze tarieventabel bedraagt de belasting voor het bij de inzameling van de GFT-emmers en GFT-rolcontainers, ter inzameling aanbieden van maximaal twee bundels samengebonden tuinafval

Maximaal 1,5 m lang, 0,5 m doorsnede en 25 kg zwaar en deugdelijk samengebonden met een katoenen- of sisal-touw

Gratis

1.2.6

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 van deze tarieventabel bedraagt de belasting voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats (Milieupark) zonder weegvoorziening:

Afvalsoort

Hoeveelheid

Tarief

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (ook zonnepanelen)

Onbeperkt

Gratis

Wit en gekleurd verpakkingsglas

Onbeperkt

Gratis

Vlakglas (schoon)

Onbeperkt

Gratis

Metaal

Onbeperkt

Gratis

Textiel (schoon en droog)

Onbeperkt

Gratis

Papier en karton (schoon en droog)

Onbeperkt

Gratis

PMD (Verpakkingen van Plastic, verpakkingen van Metaal en Drankenkartons)

Onbeperkt

Gratis

Luier- en incontinentiemateriaal, uitsluitend aanleveren via speciale witte en half-doorzichtige zakken (eis van de verwerkingsfabriek)

Onbeperkt

Gratis

Grof tuinafval (plantaardig afval afkomstig uit de tuin welke niet in de GFT-container past)

Maximaal 2 m3 per bezoek

Gratis

Frituurvet

Onbeperkt

Gratis

Klein chemisch afval (accu’s, batterijen, etc.)

Onbeperkt

Gratis

Afgewerkte olie

Maximaal 5 liter

Gratis

Asbest, verpakt in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend plastic van minimaal 0,2 mm dikte; Asbest kan alleen worden ingeleverd bij milieupark Beatrixhaven

Maximaal 15 m2

Gratis

Huishoudelijk afval verpakt in gemeentelijke restafvalzak

Aantal zakken onbeperkt, gewicht per zak:

Gratis

25 liter maximaal 3,5 kg

50 liter maximaal 7 kg

Banden (auto, motor en scooter) met of zonder velg (geen tractorbanden)

Maximaal 4 per bezoek

Gratis

Harde kunststoffen (plastic tuinmeubelen, plastic speelgoed voor zover niet vervuild met stof, ijzer, hout, etc.)

Onbeperkt

Gratis

Gasflessen (voor huishoudelijk gebruik)

Maximaal 2 per bezoek

Gratis

Piepschuim (polystyreen, alleen witte verpakkingspiepschuim)

Maximaal 1 m3 per bezoek

Gratis

Gips, niet vervuild (met tegels en hout vervuild gips aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)

Maximaal 2 m3 per bezoek

Gratis

Huishoudelijk afval in andere zak dan de gemeentelijke restafvalzak

Aantal zakken onbeperkt

Per zak van 50 liter, maximaal 7 kg

€ 1,70

Per zak van 100 liter, maximaal 14 kg

€ 3,40

Grof huishoudelijk afval (afkomstig uit de inboedel van de woning en dat door omvang of gewicht niet in de restafvalzak past)

Maximaal 2 m3 per bezoek

Van 0 t/m 0,25 m3

€ 7,50

Vanaf 0,25 t/m 0,5 m3

€ 15,00

Vanaf 0,5 t/m 1 m3

€ 30,00

Vanaf 1 t/m 1,5 m3

€ 45,00

Vanaf 1,5 t/m 2,0 m3

€ 60,00

Matrassen (schoon en droog aanbieden)

Een-persoons

Gratis

Twee-persoons

Gratis

Kinderbedje

Gratis

Dakleer

Maximaal 0,5 m3

Van 0 t/m 0,25 m3

€ 7,50

Vanaf 0,25 t/m 0,5 m3

€ 15,00

Houtafval (A-Hout): Schoon en onbehandeld hout

Maximaal 2 m3 per bezoek

Van 0 t/m 0,25 m3

Gratis

Vanaf 0,25 t/m 0,5 m3

Gratis

Vanaf 0,5 t/m 1 m3

Gratis

Vanaf 1 t/m 1,5 m3

Gratis

Vanaf 1,5 t/m 2,0 m3

Gratis

Houtafval (B-Hout): geverfd en gelakt hout zoals bv. Plaatmaterialen

Maximaal 2 m3 per bezoek

Van 0 t/m 0,25 m3

Gratis

Vanaf 0,25 t/m 0,5 m3

Gratis

Vanaf 0,5 t/m 1 m3

Gratis

Vanaf 1 t/m 1,5 m3

Gratis

Vanaf 1,5 t/m 2,0 m3

Gratis

Houtafval (C-Hout): geïmpregneerd hout; bielzen; tuinschuttingen; hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, stof, etc.; rot of beschimmeld hout; hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven of spijkers.

Maximaal 2 m3 per bezoek

Van 0 t/m 0,25 m3

€ 3,75

Vanaf 0,25 t/m 0,5 m3

€ 7,50

Vanaf 0,5 t/m 1 m3

€ 15,00

Vanaf 1 t/m 1,5 m3

€ 22,50

Vanaf 1,5 t/m 2,0 m3

€ 30,00

Puin: gemengd steenachtig materiaal: niet vervuild met bv. Mergel, Gips, tegels en dergelijke.

Maximaal 2 m3 per bezoek

Van 0 t/m 0,25 m3

€ 2,00

Vanaf 0,25 t/m 0,5 m3

€ 4,00

Vanaf 0,5 t/m 1 m3

€ 8,00

Vanaf 1 t/m 1,5 m3

€ 12,00

Vanaf 1,5 t/m 2,0 m3

€ 16,00

Schone grond (aantoonbaar)

Maximaal 2 m3 per bezoek

Van 0 t/m 0,25 m3

€ 4,25

Vanaf 0,25 t/m 0,5 m3

€ 8,50

Vanaf 0,5 t/m 1 m3

€ 17,00

Vanaf 1 t/m 1,5 m3

€ 25,50

Vanaf 1,5 t/m 2,0 m3

€ 34,00

1.2.7

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 van deze tarieventabel bedraagt de belasting voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats (Milieupark) met een weegvoorziening:

Grof huishoudelijk afval, niet gescheiden in afzonderlijke componenten

Maximaal 2 m3 per bezoek

€ 0,22

per kg

Dakleer

Maximaal 0,5 m3

€ 0,11

per kg

Houtafval (A-Hout): Schoon en onbehandeld hout, eerste twee aanbiedingen gratis

Maximaal 2 m3 per bezoek

Gratis

Houtafval (B-Hout): geverfd en gelakt hout zoals bv. plaatmaterialen, eerste twee aanbiedingen gratis

Maximaal 2 m3 per bezoek

Gratis

Houtafval (C-Hout): geïmpregneerd hout; hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, stof, etc.; rot of beschimmeld hout; hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven of spijkers; bielzen; tuinschuttingen.

Maximaal 2 m3 per bezoek

€ 0,06

per kg

Schone grond (aantoonbaar)

Maximaal 2 m3 per bezoek

€ 0,02

per kg

Puin: gemengd steenachtig materiaal, niet vervuild met bijvoorbeeld mergel, gips, tegels en dergelijke

Maximaal 2 m3 per bezoek

€ 0,01

per kg

Matrassen

Gratis

Restafval

€ 0,22

per kg

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen

griffier