Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024.

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2024;

overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2024 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 76,70 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Artikel 1

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

Informatieverwerkingskosten € 15.375

Personeelskosten € 66.342

Overheadkosten 33.171

Totaal € 114.888

Aantal naheffingsaanslagen: 926

Kosten naheffingsaanslag: € 114.888 / 926 = € 124,07

Artikel 2

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

  • 2.

    Het ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023’ vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 2, eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter