Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • e.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of bezoldiging;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • g.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • h.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • i.

  het verlenen van een toegangsontheffing aan bewoners, bedrijven en instellingen van het autoluwe centrum met een parkeerplaats die is gelegen op het eigen terrein;

 • j.

  het doorvoeren van een kentekenwijziging ten behoeve van een bestaande bewonersparkeervergunning.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2023’ vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2022 inclusief de door het college nadien doorgevoerde tariefswijzigingen, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2024.

Hoofdstuk 1Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder Hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Voor de toepassing van de in dit hoofdstuk opgenomen tarieven geldt het moment van aanvraag.

 

Het tarief voor het sluiten van een:

 

a.

Gratis huwelijk met een ceremonieduur van circa 10 minuten op maandagochtend om 08.30 uur of 08.45 uur (geen feestdag)

€ 0,00

-       Trouwen in een kleine spreekkamer van het gemeentehuis

 

-       Ruimte voor echtpaar en 2 getuigen

 

-       Aangewezen trouwambtenaar (geen voorgesprek)

 

-       Alleen voor inwoner(s)

 

b.

Budget huwelijk met een ceremonieduur van circa 20 minuten op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur (geen feestdag)

€ 91,00

-       Trouwen in de raadzaal gemeentehuis

 

-       Ruimte voor maximaal 10 gasten (inclusief echtpaar en getuigen)

 

-       Aangewezen trouwambtenaar (geen voorgesprek, wel vragenlijst)

 

-       Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk is gelijk aan een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

c.

Regulier huwelijk/geregistreerd partnerschap met een ceremonieduur van circa 45 minuten op:

 

1.

Maandag tot en met vrijdag

€ 253,00

2.

Zaterdag

€ 355,00

3.

Zondag/feestdag

€ 456,00

-       Trouwen op locatie binnen gemeentegrenzen of gemeentehuis

 

-       Keuze in (eigen) trouwambtenaar

 

-       Tijdstip afhankelijk van openingstijden (externe) locatie

 

-       Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk is gelijk aan een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

d.

Voor verlenging van de ceremonieduur van het onder onderdeel c vermelde huwelijk/geregistreerd partnerschap bedraagt het tarief, per 15 minuten

€ 35,50

e.

Voor het onder onderdeel c vermelde huwelijk/geregistreerd partnerschap bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding met een pakket. Het tarief bedraagt voor:

 

1.

Pakket A – Valkenburg Verzot (in raadzaal of op buitenlocatie):

€ 45,50

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels en ringenkussentje

 

2.

Pakket B – Valkenburg Verliefd (in raadzaal):

€ 91,00

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje en bloemstuk in raadzaal

 

3.

Pakket C – Valkenburg Verkikkerd (in raadzaal):

€ 132,00

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje, bloemstuk in raadzaal en champagne na huwelijksvoltrekking

 

4.

Pakket D – Valkenburg Verslingerd (in raadzaal):

€ 157,00

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje, bloemstuk in raadzaal, champagne na huwelijksvoltrekking en rode loper

 

5.

Pakket LHBTI Klein (in raadzaal of op buitenlocatie):

€ 45,50

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje en aangepaste toga

 

6.

Pakket LHBTI Groot (in raadzaal):

€ 157,00

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje, aangepaste toga, bloemstuk in raadzaal, champagne na huwelijksvoltrekking en rode loper met regenboog elementen

 

Artikel 1.1.1 Ceremonie ‘Magische momenten’

Het tarief voor het houden van:

a.

een ceremonie met een duur van circa 30 minuten in het kader van ‘Magische momenten’ (ceremonie zonder juridische status, bedoeld als toevoeging van ceremoniële vieringen van bijzondere momenten in iemands leven) bedraagt op:

1.

Maandag tot en met vrijdag

€ 177,00

2.

Zaterdag

€ 279,00

3.

Zondag/feestdag

€ 380,00

-       Ceremonie op locatie binnen gemeentegrenzen of gemeentehuis

-       Keuze in gemeentelijke trouwambtenaar

-       Tijdstip afhankelijk van openingstijden (externe) locatie

b.

Voor verlenging van de duur van de onder artikel 1.1.1 vermelde ceremonie bedraagt het tarief, per 15 minuten

€ 35,50

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor het administratief, zonder ceremonie, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

€ 65,00

Artikel 1.3 Reserveren

 

Artikel 1.4 Reserveren

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Voor het onder artikel 1.1. onder c. vermelde huwelijk/geregistreerd partnerschap bestaat de mogelijkheid tot beëdiging en benoeming van een persoon tot trouwambtenaar. Het tarief bedraagt

€ 203,00

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief voor het inhuren van getuigen bij een huwelijk of het registreren van een partnerschap op maandag t/m vrijdag bedraagt per getuige

€ 43,50

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

a.

Indien de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor de datum van de ceremonie als bedoeld in artikel 1.1, bedragen de leges

50%

van de in artikel 1.1 verschuldigde leges.

b.

Indien men niet op de geplande dag en het geplande tijdstip van de ceremonie verschijnt vindt geen restitutie van leges plaats.

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 20,50

b.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€ 27,50

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemde bedragen:

€ 18,00

 

 

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 51,10

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 39,65

2.

Reserveren

 

3.

Reserveren

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Artikel 1.14 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 16,60

b.

tot het verstrekken van gegevens via het digitale loket van www.valkenburg.nl, per verstrekking

€ 8,00

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 16,60

b.

tot het verstrekken van gegevens via het digitale loket van www.valkenburg.nl, per verstrekking

€ 8,00

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie personen:

€ 7,50

Artikel 1.18 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

 

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Artikel 1.19 Reserveren

 

Artikel 1.20 Reserveren

 

 

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie of een scan van een plan, zoals bestemmingsplan, kadastrale kaart, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b, structuurvisie of stadsvernieuwingsplan:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

b.

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

c.

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 5,70

b.

reserveren

 

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 13,60

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 13,60

e.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 14,00

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 0,25

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 0,25

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 0,25

 

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel 1.24 Reserveren

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 16,60

c.

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

€ 16,60

d.

In afwijking van onderdeel a bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 0,00

Om in aanmerking te komen voor het nultarief, moet de aanvrager voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 

-    de aanvrager komt niet in aanmerking voor een kosteloze verstrekking van de VOG middels de landelijke regeling www.gratisvog.nl en kan deze afwijzing overleggen bij aanvraag (indien de instelling is aangemeld bij NOC*NSF of de NOV);

 

-    de aanvrager verricht werkzaamheden op vrijwillige basis én is niet in dienst van de instelling/organisatie;

 

-    de aanvrager ontvangt voor de werkzaamheden géén arbeidsbeloning;

 

-    de aanvrager is inwoner van de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of verricht vrijwilligerswerk voor een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

-    de vrijwilligersorganisatie waar het vrijwilligerswerk wordt verricht is een Sociaal Belang Behartigde Instelling of een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

In het geval de aanvrager voldoet aan de hiervoor beschreven voorwaarden, komt uitsluitend de aanvrager zelf in aanmerking voor het nultarief.

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

a.

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,25

b.

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,50

c.

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 5,00

Artikel 1.28 Reserveren

 

 

 

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2024

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.

een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 14,00

2.

reserveren

 

3.

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet 2014

€ 14,00

4.

tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet 2014, voor elke in dat register vermelde woningzoekende

€ 14,00

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 92,00

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

€ 92,00

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 30,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul

€ 345,00

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 149,00

a.

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,44

b.

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,46

c.

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 109,00

d.

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 109,00

e.

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Indien een begroting als bedoeld in het eerste lid, onder e, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

tot het verkrijgen van een jaarlijkse ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

 

1.

met een tijdelijk karakter zonder parkeerontheffing

€ 26,50

 

2.

met een tijdelijk karakter met parkeerontheffing

€ 35,50

 

3.

met een permanent karakter zonder parkeerontheffing

€ 38,00

 

4.

met een permanent karakter met parkeerontheffing

€ 53,00

 

5.

voor het doorvoeren van een wijziging van een bestaande ontheffing of vergunning, niet zijnde een bewonersparkeervergunning

€ 10,50

b.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet

€ 26,50

c.

tot het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), indien:

 

 

1.

geen geneeskundig onderzoek is vereist

€ 37,50

 

2.

een geneeskundig onderzoek is vereist

€ 220,00

 

3.

er sprake is van vermissing

€ 32,50

 

 

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 5,00

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 29,00

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 16,60

d.

afschriften, doorslagen, scans of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

 

2.

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

 

3.

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om/tot:

 

a.

in de gemeente op te kopen of een standplaats in te nemen

€ 42,50

b.

tot het hebben of plaatsen van een verkoopautomaat of etalagekast

€ 34,00

c.

tot het aanbrengen van een reclameobject

€ 97,00

d.

tot het buiten reguliere openingstijden geopend houden van cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen, voor elke dag dat de vergunning geldt

€ 27,50

e.

het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg conform artikel 7.1.1 van de vigerende verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul

€ 86,00

f.

Een vergunning op grond van de artikelen 2:9 en 2:34b van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul

€ 0,00

g.

Het tarief voor de houder bedraagt voor de aanvraag van een registratie kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau in het LRK, per registratie

€ 1.155,00

h.

Het tarief voor het gastouderbureau bedraagt voor de aanvraag van een registratie gastouder in het LRK, per registratie

€ 713,00

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder de in die omschrijving genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 verstaan de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567.

 

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk tot en met de oplevering van dat bouwwerk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen en bij deze verordening behorende lijst van vast te stellen dan wel vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type bouwwerk. Voor die bouwwerken of bouwwerkzaamheden waarvoor het college van burgemeester en wethouders geen eenheidsprijzen heeft vastgesteld, wordt voor zover onder die bouwkosten verstaan de door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen kosten die aan een derde in het economisch verkeer redelijkerwijs zouden moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk of het verrichten van bouwwerkzaamheden. Voor deze situatie heeft het college van burgemeester en wethouders nadere regels vastgesteld voor het kenbaar maken van de belastingschuld aan de aanvrager en wel in artikel 3 van de eerder genoemde lijst van vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen.

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg:

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor het in behandeling nemen van een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een schriftelijke indicatie of een voorgenomen project rechtstreeks vergunbaar of vergunningsvrij is

€ 100,00

b.

voor het in behandeling nemen van een vooroverleg voor een van onderstaande projecten voor een of meerdere activiteiten die niet rechtstreeks binnen de regels passen:

€ 400,00

1.

een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan

 

2.

een erfafscheiding hoger dan 1,0 meter die voor de voorgevelrooilijn uitkomt

 

3.

een bouwwerk, geen gebouw zijnde of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk mits deze niet hoger is dan 10 meter en niet meer dan 50 m2 bedraagt

 

4.

een bedrijf aan huis waarbij de hoofdbestemming ongewijzigd blijft

 

5.

een mantelzorgwoning

 

6.

een woningsplitsing voor sociale huur of levensloopbestendige woning

 

7.

een kleinschalige Bed&Breakfast (niet meer dan 6 logies)

 

8.

een vakantieappartement/vakantiewoning

 

9.

een antenne-installatie mits niet hoger dan 40 meter

 

10.

het gebruik van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied

 

11.

een tijdelijk project voor hooguit 10 jaar

 

c.

voor het in behandeling nemen van een vooroverleg voor een project dat niet is opgenomen onder artikel 2.4.1.b voor een of meerdere activiteiten die niet rechtstreeks binnen de regels passen:

€ 3.776,00

1.

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 1.776,00

2.

vermeerderd met de door externe adviseurs/overige ketenpartners in rekening gebrachte kosten

 

3.

Het op grond van het vorige lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

over de bouwkosten tot en met € 500.000,00

1,0%

van de bouwkosten met een minimumbedrag van:

 € 200,00

b.

het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel a wordt verhoogd met:

0,8%

over de bouwkosten van € 500.000,01 t/m € 2.500.000,00

 

c.

de verschuldigde bedragen op grond van onderdelen a en b worden verhoogd met:

0,6%

over de bouwkosten van € 2.500.000,01 t/m € 5.000.000,00

d.

de verschuldigde bedragen op grond van onderdelen a, b en c worden verhoogd met:

0,4%

over de bouwkosten van € 5.000.000,01 t/m € 10.000.000,00

 

e.

de verschuldigde bedragen op grond van onderdelen a, b, c en d worden verhoogd met:

0,2%

over de bouwkosten van meer dan € 10.000.000,01

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over de bouwkosten tot en met € 500.000,00

3,0%

van de bouwkosten met een minimumbedrag van:

€ 200,00

b.

het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel a wordt verhoogd met:

2,5%

over de bouwkosten van € 500.000,01 t/m € 2.500.000,00

 

c.

de verschuldigde bedragen op grond van onderdelen a en b worden verhoogd met:

2,0%

over de bouwkosten van € 2.500.000,01 t/m € 5.000.000,00

 

d.

de verschuldigde bedragen op grond van onderdelen a, b en c worden verhoogd met:

1,5%

over de bouwkosten van € 5.000.000,01 t/m € 10.000.000,00

 

e.

de verschuldigde bedragen op grond van onderdelen a, b, c en d worden verhoogd met:

1,0%

over de bouwkosten van meer dan € 10.000.000,01

 

2.

Verhoogd met een of meerdere van de navolgende tarieven:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 162,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit indien gebruik wordt gemaakt van een afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan wordt het hiervoor vermelde tarief onder artikel 2.6.2.a vermeerderd met

€ 162,00

c.

voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals opgenomen onder de projecten in artikel 2.4.b

€ 162,00

d.

voor een grote overige buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 1.156,00

e.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

€ 1.156,00

f.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld

€ 162,00

g.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht

€ 162,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 187,00

 

 

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 302,00

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 302,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 302,00

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 302,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 302,00

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 302,00

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 302,00

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument.

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 302,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 302,00

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 302,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 302,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 302,00

2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 302,00

 

 

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde

 € 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 € 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 € 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 € 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 € 3.207,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 2.997,00

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

 

 

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.21 Reserveren

 

Artikel 2.22 Reserveren

 

 

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23 Reserveren

 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 

a.

aanbrengen of verwijderen van diepgewortelde beplanting,

 

b.

indrijven van voorwerpen,

 

c.

ophogen van de grond, of

 

d.

verharden van de grond,

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 4.1.2 van de verordening Fysieke Leefomgeving:

€ 96,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 96,00

Artikel 2.25 Reserveren

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 7.1.2 van de vigerende Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 96,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 7.1.3 van de vigerende Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 96,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 96,00

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

 

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 96,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 96,00

 

 

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 

Artikel 2.29 Reserveren

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 3.9.1 van de vigerende Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 96,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 3.8.2 van de verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 96,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 96,00

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 7.1.1 van de verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 96,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 96,00

Artikel 2.33 Reserveren

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 145,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1e

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 145,00

2e

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 145,00

3e

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 145,00

 

 

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

per maatwerkvoorschrift:

€ 630,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 630,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op de in dat artikel bedoelde activiteiten:

€ 3.996,00

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 1.998,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 3.996,00

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 1.998,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 630,00

 

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 198,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 198,00

c.

één milieubelastende activiteit:

€ 1.998,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 198,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 162,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

€ 200,00

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 310,00

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 2.059,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 1.887,00

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

10,00%

 

van de op grond van artikel 2.5 verschuldigde leges

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: 

€ 3.746,00

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 177,00

 

 

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

200%

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 5.205,00

 

Indien de RUD Zuid-Limburg niet wordt ingeschakeld dan worden de verschuldigde leges verminderd met

€ 4.995,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.156,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 1.156,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 173,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 325,00

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 266,00

d.

reserveren

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 325,00

f.

reserveren

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 325,00

h.

voor een helling- of groeveonderzoek:

 

indien onder of in de nabijheid van het perceel waar een activiteit wordt uitgevoerd een groeve of helling aanwezig is, zal onderzoek worden gedaan naar de gevolgen die deze activiteit op de stabiliteit heeft. Het tarief voor dit onderzoek bedraagt

€ 289,00

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 553,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 4.2.1 van de vigerende verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 130,00

per toetsing.

 

Toetsing vindt ook (opnieuw) plaats bij een (kleine) wijziging van het uiterlijk van een bouwwerk.

 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 van de Omgevingswet

€ 1.107,00

per toetsing

 

d.

voor een advies van de monumentencommissie als bedoeld in artikel 4.3.1 van de vigerende verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul wordt het bedrag op grond van de artikelen 2.8 en 2.10 verhoogd met

€ 258,00

per toetsing

 

Indien voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in titel 2 van deze tabel een advies nodig is van de Limburgse Kwaliteitscommissie als bedoeld in het Limburgs Kwaliteitsmenu, wordt de leges verhoogd met

€ 1.107,00

e.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 

c. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 125,00

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

 

a.

bij 5 tot 10 activiteiten:

10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

b.

bij 10 tot 15 activiteiten:

15%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

c.

bij 15 of meer activiteiten:

20%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip na zes weken en binnen 24 weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na 24 weken na de indiening van de aanvraag:

10%

d.

in het geval een aanvrager zijn ingetrokken aanvraag binnen 26 weken opnieuw en ongewijzigd indient, bedraagt het tarief de verschuldigde leges vermeerderd met

10%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip na zes weken en binnen 24 weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na 24 weken na de indiening van de aanvraag:

10%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat, wanneer de aanvrager binnen 6 maanden na het kenbaar maken van de weigering een schriftelijk verzoek tot teruggave indient, aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 125,00 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder Hoofstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor:

 

a.

de exploitatie van een horecabedrijf op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul

€ 330,00

b.

de exploitatie van een horecabedrijf op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul met terras

€ 552,00

c.

de administratieve wijziging of verlenging van een bestaande vergunning zonder volledige toetsing

€ 34,50

d.

het wijzigen of verlengen van een bestaande vergunning met volledige toetsing

€ 69,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 442,00

b.

reserveren

 

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 44,20

d.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 30a, eerste lid van de Alcoholwet, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting is/wordt gewijzigd:

 

1.

voor de eerste drie leidinggevenden:

€ 44,20

2.

voor iedere volgende leidinggevende:

€ 44,20

met een maximaal tarief op basis van dit artikel van:

€ 221,00

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 33,80

 

 

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul:

 

a.

voor een escortbedrijf:

€ 290,00

b.

voor een seksinrichting

€ 580,00

2.

reserveren

 

3.

reserveren

 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul:

 

a.

voor een seksinrichting (conform artikel 3:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul)

€ 290,00

b.

voor een escortbedrijf

€ 145,00

 

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 28,80

b.

tot het wijzigen van een in onderdeel a bedoelde ontheffing

€ 28,80

 

 

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul, indien het betreft:

 

a.

een evenement:

 

1.

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, tot 1.000

€ 0,00

2.

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, vanaf 1.000 tot 5.000

€ 256,00

3.

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, vanaf 5.000 tot 10.000

€ 512,00

4.

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, vanaf 10.000

€ 2.048,00

Indien, op verzoek van en aantoonbaar door de aanvrager, blijkt dat het werkelijk bezoekersaantal minimaal 40% lager is dan het aantal dat in de aanvraag is opgenomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Deze teruggaaf bedraagt 20% van de op basis van de aanvraag verschuldigde leges

 

b.

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 0,00

c.

een wedstrijd op of aan de weg en/of verklaring van geen bezwaar

€ 42,50

d.

een wielertoertocht vanaf 250 deelnemers

€ 42,50

Artikel 3.7 Reserveren

 

 

 

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 2.1.3 van de verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul:

 

a.

tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning

€ 21,90

b.

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning

€ 7,50

c.

tot het verlenen van een standwerkvergunning

€ 6,50

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 2.2.2 van de verordening Fysieke Leefomgeving: 

€ 10,70

b.

toestemming met vervanging van de vergunninghouder (artikel 2.2.4 van de verordening Fysieke Leefomgeving):

€ 6,50

Artikel 3.10 Reserveren

 

 

 

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 

Artikel 3.11 Reserveren

 

Artikel 3.12 Reserveren

 

Artikel 3.13 Reserveren

 

Artikel 3.14 Reserveren

 

Artikel 3.15 Reserveren

 

Artikel 3.16 Reserveren

 

Artikel 3.17 Reserveren

 

Artikel 3.18 Reserveren

 

 

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 54,90

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 11 december 2023.

mr. J.W.L. Pluijmen

griffier