Gemeente Rhenen - Verordening leges 2024

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Verordening leges 2024

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten ten behoeve van verklaringen over inkomen en vermogen;

 • d.

  diensten ten behoeve van het afgeven van een vergunning voor het houden van niet commerciële evenementen of activiteiten door organisaties, zoals bedoeld in artikel 3.6 van de tarieventabel, voor zover deze evenementen of activiteiten tot categorie A behoren;

 • e.

  onder organisaties als bedoeld in lid c wordt verstaan: een lokale organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van evenementen of activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de evenementen of activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen één dag na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening leges 2023’ van 20 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening leges 2024’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2023

De raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING LEGES 2024

INDELING TARIEVENTABEL

HOOFDSTUK 1ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 (Niet van toepassing)

Paragraaf 1.6 (Niet van toepassing)

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

HOOFDSTUK 2DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Zie hiervoor; Verordening leges omgevingsvergunningen 2024

HOOFDSTUK 3DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 (Niet van toepassing)

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1. Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

a.

maandag tot en met vrijdag met de aanvangstijd tussen 09.00 en 17.00 uur:

665,00

b.

vrijdag, buiten de onder punt a. genoemde aanvangstijden:

736,00

c.

zaterdag:

951,00

d.

voor voltrekking van een eenvoudig huwelijk of een eenvoudige registratie van een partnerschap:

 

340,00

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

a.

maandag tot en met vrijdag met de aanvangstijd tussen 09.00 en 17.00 uur:

665,00

b.

vrijdag, buiten de onder punt a. genoemde aanvangstijden:

736,00

c.

zaterdag:

951,00

d.

voor een eenvoudige omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

340,00

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

159,00

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

159,00

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

174,00

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

221,00

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

 

47,00

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

1.

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding;

a.

meer dan één maand voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

b.

niet meer dan één maand maar meer dan één week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

c.

binnen één week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is

2.

Bij wijziging van een huwelijksafspraak of registratie van een partnerschap wordt in rekening gebracht een bedrag van

 

30,50

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

38,00

b.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

57,00

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: (wettelijk maximum)

83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: (wettelijk maximum):

63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.9.1 (zakenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: (wettelijk maximum)

 

83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: (wettelijk maximum)

 

63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:(wettelijk maximum)

 

83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: (wettelijk maximum)

 

63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: (wettelijk maximum)

 

63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: (wettelijk maximum)

 

75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: (wettelijk maximum)

 

40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon: (wettelijk maximum)

 

36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen: (wettelijk maximum)

 

57,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemde bedragen: (wettelijk maximum)

 

15,00

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: (wettelijk maximum)

 

51,10

Artikel 1.13 Modaliteiten

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt

a. bij een spoedlevering vermeerderd met:(wettelijk maximum):

39,65

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

16,60

b.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

16,60

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier:

 

23,00

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen: (wettelijk maximum)

 

7,50

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

 

23,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

16,60

Paragraaf 1.5 (Niet van toepassing)

Artikel 1.19 en 1.20 (Niet van toepassing)

Paragraaf 1.6 (Niet van toepassing)

Artikel 1.21t/m 1.23 (Niet van toepassing)

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

 

89,50

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag: (vastgesteld tarief bij Ministeriële regeling)

 

41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

10,15

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in het gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

 

23,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.28 (Niet van toepassing)

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13 van de Huisvestingsverordening Rhenen 2019

(Huisvestigingsverordening Rhenen 2019 – maximum)

50,00

Artikel 1.30 Leegstandwet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

 

75,50

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

 

75,50

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat: (wettelijk maximum)

 

56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat (wettelijk maximum)

en voor iedere volgende kansspelautomaat: (wettelijk maximum)

56,50

34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd: (wettelijk maximum)

 

226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat: (wettelijk maximum)

en voor iedere volgende kansspelautomaat: (wettelijk maximum)

226,50

136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

52,80

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of als bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhallen Rhenen (exploitatievergunning speelautomatenhal), volgens artikel 6 Speelautomatenbesluit 2000: (wettelijk maximum)

1.815,00

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet, verordening kabels en leidingen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rhenen 2014 of voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet (als ook bedoeld in artikel 14 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rhenen 2014):

249,00

a.

als het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

1,60

b.

als het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

0,95

c.

als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

160,00

d.

als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met:

 

160,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een graafmelding, betreffende vergunning plichtige werkzaamheden of werkzaamheden van niet ingrijpende aard als bedoeld in artikel 1.k van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rhenen 2014:

95,00

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving, verkeer en vervoer

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

63,50

2.

voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) (met uitzondering voor gehandicaptenparkeerkaarten die reeds verstrekt zijn voor de maximale duur van 5 jaar)

190,00

3.

voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

317,00

4.

tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen in (een gedeelte van) de Zijdvang, Levendaalselaan en Maatsteeg (ontheffing Binnenveld):

23,50

5.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 geslotenverklaring (spitsafsluiting) Spoorbaanweg en Boslandweg/Kastanjelaan:

23,50

6.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van de parkeerschijfzone (blauwe zone) rondom het NS station:

23,50

7.

tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen in de Binnenstad (met uitzondering van voetgangersgebied Binnenstad Oost):

23,50

8.

tot het verkrijgen van een ondernemersontheffing van de parkeerschijfzone (blauwe zone) in de parkeergarage Het Rhenense Hof:

 

23,50

9.

tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en ten behoeve van het laden en lossen voor het voetgangersgebied Binnenstad Oost:

34,50

10.

tot het verkrijgen van een overige ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

52,00

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

23,00

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

23,00

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

23,00

d.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

0,50

2.

in formaat A3, per bladzijde:

1,40

3.

in formaat A2 of groter, per bladzijde

8,00

4.

in digitale vorm, voor ieder daaraan besteed kwartier:

23,00

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

tot het verlenen van een vergunning voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor:

a.

reclame-uitingen

19,00

b.

overige voorwerpen

76,00

2.

tot het verlenen van een ontheffing inzake geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

 

31,50

3.

tot het verlenen van een ontheffing inzake stoken als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

 

31,50

4.

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van:

a.

Wegenverkeerswet

31,50

b.

Luchtvaartwet

31,50

c.

Wet Wapen en Munitie

19,00

5.

om een vergunning of beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze verordening een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

 

23,00

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

165,00

b.

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

1.

geldig voor één dag:

101,00

2.

geldig voor één jaar:

381,00

c.

een aanvraag voor een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.27 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

76,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

698,00

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

55,00

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

152,00

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

152,00

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

101,00

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting en/of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

1.287,00

Artikel 3.4 (Niet van toepassing)

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

89,00

b.

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

44,50

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

Wat in dit artikel wordt verstaan onder evenementen categorie A, B en C is vastgelegd in de Evenementennota 2012 Gemeente Rhenen d.d. 30 oktober 2012.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening:

a.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement behorende tot categorie A:

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement behorende tot categorie B;

 

76,00

b.

een bedrag van:

570,00

c.

mits de aanvragende organisatie behoort tot de organisaties als bedoeld in artikel 4, lid 3, een bedrag van:

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement behorende tot categorie C;

 

311,00

d.

een bedrag van:

3.805,00

e.

mits de aanvragende organisatie behoort tot de organisaties als bedoeld in artikel 4, lid 3, een bedrag van:

 

1.521,00

Artikel 3.7 Organiseren specifiek evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning:

a.

voor het organiseren van ‘Koningsdag Rhenen’:

570,00

b.

voor het organiseren van ‘Dodenherdenking Rhenen’:

570,00

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 (Niet van toepassing)

Artikel 3.9 (Niet van toepassing)

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

a.

een jaar m.b.t. kiosk, kraamtafel, auto, verkoopwagen e.d. voor het aanbieden van handelswaar, anders dan bedoeld in de Verordening Marktgelden

 

315,00

b.

één dag m.b.t. kiosk, kraamtafel, auto, verkoopwagen e.d. voor het aanbieden van handelswaar, anders dan bedoeld in de Verordening Marktgelden

 

144,00

c.

één dag m.b.t. kiosk, kraamtafel, auto, verkoopwagen e.d. voor het aanbieden van informatie, promotiemateriaal e.d, anders dan bedoeld in de Verordening Marktgelden

 

17,50

Artikel 3.11 t/m 3.18 (Niet van toepassing)

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking, voor ieder daaraan besteed kwartier:

 

23,00

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2023

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas