Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

b. vakantieonderkomen: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden en als bijgebouw bij of tot een perceel als bedoeld in artikel 3 behoren.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Voorwerp van de belasting

1. Voorwerp van de belasting is een perceel.

2. Als perceel wordt aangemerkt:

a. de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

d. een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. De grondslagen van de belasting zijn:

a. een vast bedrag per perceel met rolcontainers;

b. een vast bedrag per perceel met pas voor ondergronds container

c. een bedrag per lediging van de rolcontainer;

3. Het aantal ledigingen, wordt vastgesteld met behulp van rolcontainerherkennings- en de registratieapparatuur op de inzamelauto. Voor de berekening van de belasting wordt uitgegaan van het aantal malen dat een rolcontainer ter lediging wordt aangeboden.

Artikel 6. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Vrijstelling

Van belastingplichtigen die blijkens een schriftelijke verklaring van huisarts of medisch specialist of kopie van een afleverbon/factuur/recept als gevolg van een stoma, thuisdialyse, incontinentie of chronische wondverzorging extra medisch afvalstoffen aanbiedt, zal naast het vaste deel, aangeslagen worden voor het variabele deel tot een maximum van: 13 ledigingen van de restafval container 180 liter;

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend, voor het vaste bedrag plus maximaal 9 ledigingen, als bedoeld in artikel 3.1 van de tarieventabel.

Artikel 10. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 11. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

2. In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de hiervoor gestelde termijnen.

Artikel 12. Overgangsrecht

De "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023", vastgesteld bij besluit van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13. het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing 2024" gemeente Veere.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023.

De voorzitter, Mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld

De griffier, Mw. Mr. A.W.L. Piersma

Bijlage 1. Tarieventabel

behorende bij de “Verordening afvalstoffenheffing Veere 2024”.

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

1.

De belasting bedraagt per perceel met een rolcontainer

1.1

Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door een 1 persoonshuishouden (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)

€ 239,25

1.2

Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee- of meerpersoonshuishouden (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)

€ 253,45

1.3

Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht niet permanent mag worden bewoond of bestemd is voor de (recreatieve) verhuur, of indien bij aanvang van de belastingplicht geen inschrijving in de BRP aanwezig is (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)

€ 253,45

1.4

Indien op het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht geen gebruik wordt gemaakt van een rolcontainer of ondergronds container , en ten aanzien waarvan wel een inzamelplicht bestaat, bedraagt de belasting per belastingjaar(inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)

€ 298,55

1.5

In afwijking van 1.1, indien op het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht sprake is van een perceel met eenpersoonshuishouden én waarbij tenminste een voor de verhuur bestemd vakantieonderkomen aanwezig is (inclusief 2x6 aanbiedingen restafvalcontainer)

€ 492,75

1.6

In afwijking van 1.2, indien op het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht sprake is van een perceel met meerpersoonshuishouden én waarbij tenminste een voor de verhuur bestemd vakantieonderkomen aanwezig is (inclusief 2x6 aanbiedingen restafvalcontainer)

€ 506,90

1.7

In afwijking van 1.3, indien op het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht sprake is van een perceel waarbij 1 of meer vakantieonderkomens aanwezig zijn (inclusief 2x6 aanbiedingen restafvalcontainer)

€ 506,90

2.

De belasting bedraagt per perceel met aanbieding ondergrondse container:

2.1

Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door 1 persoonshuishouden

€ 264,30

2.2

Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee- of meerpersoonshuishouden,

€ 298,55

2.3

Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht niet permanent mag worden bewoond of bestemd is voor de (recreatieve) verhuur, of indien bij aanvang van de belastingplicht geen inschrijving in de BRP aanwezig is

€ 298,55

2.4

In afwijking van 2.1, indien op het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht sprake is van een perceel met eenpersoonshuishouden én waarbij tenminste een voor de verhuur bestemd vakantieonderkomen aanwezig is

€ 562,85

2.5

In afwijking van 2.2, indien op het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht sprake is van een perceel met twee- of meerpersoonshuishouden én waarbij tenminste een voor de verhuur bestemd vakantieonderkomen aanwezig is

€ 597,15

2.6

In afwijking van 2.3, indien op het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht sprake is van een perceel waarbij 1 of meer vakantieonderkomens aanwezig zijn

€ 597,15

3.

Tarieven per lediging afvalstoffenheffing

3.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 tot en met 1.7 wordt vermeerderd bij het aanbieden van de afvalcontainer voor restafval 180 liter en bedraagt bij meer dan 6 ledigingen, per lediging:

€ 7,00

4.

De belasting bedoeld in de onderdelen 1.1 tot en met 1.7 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht in bruikleen hebben van een éxtra container

4.1

bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container

€ 16,30

4.2

bestemd voor de overige huishoudelijke restafvalstoffen, per extra container

€ 90,25

Behorende bij het raadsbesluit van 14 december 2023.

De griffier van de gemeente Veere, Mw. Mr. A.W.L. Piersma