Subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat

 • -

  de gemeente Maashorst conform haar evenementenbeleid evenementen wil stimuleren, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om er te wonen, verblijven en recreëren met een versterking van de regionale functie, en

 • -

  de gesubsidieerde evenementen aansluiten bij de ambities van de gemeente Maashorst, zoals onder meer omschreven in het evenementenbeleid, en

 • -

  deze regelgeving nadere regels omvat omtrent het subsidie;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de

Subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst 2024.

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

algemene subsidieverordening:

de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b.

aanvraagformulier:

formulier als bedoeld in artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dat specifiek voor deze subsidieregeling is opgesteld;

c.

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

d.

evenement:

een openbare, voor iedereen (al dan niet gratis) toegankelijke vertoning of gebeurtenis, voor een publiek van ten minste 2.500 personen;

e.

evenement met A-status:

een evenement met meer dan 10.000 bezoekers;

f.

evenement met B-status:

een evenement met 5.000 tot 10.000 bezoekers;

g.

evenement met C-status:

een evenement met 2.500 tot 5.000 bezoekers, en

h.

subsidieaanvrager:

de natuurlijke- en of rechtspersoon die een subsidieaanvraag indient bij het college voor een evenement;

i.

subsidieontvanger:

de natuurlijke en/of rechtspersoon die een subsidieaanvraag heeft ingediend en waaraan de subsidie is verleend, en

j.

subsidieplafond:

het jaarlijks door het college vastgestelde bedrag dat gedurende het kalenderjaar ten hoogste beschikbaar is voor de strekking van subsidies krachtens deze regeling.

Artikel 2: Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan evenementen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het evenement vindt plaats in de gemeente Maashorst;

 • b.

  het evenement kent tenminste een minimum van 2.500 bezoekers, en

 • c.

  het evenement draagt aantoonbaar bij aan de doelstellingen en ambities van de gemeente Maashorst, zoals geformuleerd in het Evenementenbeleid gemeente Maashorst.

Artikel 3: Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidieontvanger mag het ontvangen subsidiebedrag uitsluitend gebruiken voor kosten zoals die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement en de activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2. Het ontvangen subsidiebedrag mag subsidieontvanger niet gebruiken voor de kosten van etenswaren, dranken en eventuele reiskosten.

Artikel 4: Onderlinge verhouding subsidies

Indien de subsidieaanvrager voor dezelfde activiteiten ook een subsidie ten behoeve van een ander beleidsterrein heeft aangevraagd, als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de algemene subsidieverordening, wordt door de gemeente beoordeeld of de genoemde activiteiten ook op basis van deze regeling in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 5: Weigeringsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de algemene subsidieverordening kan het college de subsidie weigeren als blijkt dat:

 • a.

  voor hetzelfde evenement reeds subsidie is verstrekt op basis van een ander beleidsterrein, als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de algemene subsidieverordening, en

 • b.

  de subsidieaanvrager niet kan aantonen dat het evenement niet kan plaatsvinden zonder de daartoe aangevraagde subsidie.

Artikel 6: Procedurebepalingen

 • 1. De subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. De subsidieaanvrager zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens die volgens het aanvraagformulier benodigd zijn, overlegt worden/bijgevoegd worden.

 • 3. De subsidies die door het college op grond van deze regeling worden verstrekt, worden direct door het college vastgesteld.

Artikel 7: Indienings- en beslistermijn

 • 1. De subsidieaanvrager moet de subsidieaanvraag indienen uiterlijk acht weken voordat de subsidieaanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in het vorige lid, binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 8: Subsidiebedragen

 • 1. De subsidiebedragen zijn voor evenementen vooraf vastgesteld op basis van de volgende onderverdeling:

  • a.

   Evenement met A-status: maximaal bedrag van € 5.000,- euro.

  • b.

   Evenement met B-status: maximaal bedrag van € 2.500,- euro.

  • c.

   Evenement met C-status: maximaal bedrag van 1.250,- euro.

 • 2. Indien een evenement met A-status in totaal langer dan zeven dagen plaatsvindt en verspreid is over minimaal twee weekenden, dan kan het bedrag als bedoeld in het eerste lid onder sub a opgehoogd worden naar maximaal € 7.500,- euro.

 • 3. De hoogte van het totale subsidiebedrag mag niet meer dan 20% van de subsidiabele kosten van het evenement bedragen.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1. In afwijking van artikel 13 en 14 tweede lid, van de algemene subsidieverordening overlegt de subsidieontvanger binnen drie maanden na afloop van het evenement een inhoudelijk en financieel verslag aan de gemeente Maashorst.

 • 2. Uit het verslag, als bedoeld in het eerste lid, moet blijken hoe en op welke wijze de subsidieontvanger voldaan heeft aan de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidieverlening.

 • 3. Eventuele nadere verantwoordingsverplichtingen staan beschreven in de subsidiebeschikking die de subsidieontvanger van het college ontvangt.

Artikel 10 Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

 • 1. Het college stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast.

 • 2. Subsidieaanvragen worden door het college behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3. Indien de subsidieaanvrager de gelegenheid heeft gekregen om de aanvraag aan te vullen, als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, dan geldt als datum van ontvangst de datum waarop de subsidieaanvraag is aangevuld en volledig is.

Artikel 11 Reclame

Indien de subsidieontvanger reclame maakt voor het evenement waarvoor subsidie is verleend dient ook de gemeente Maashorst (als subsidieverstrekker) genoemd te worden in de reclame-/sponsoruitingen.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst.

 • 2. De regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de bekendmaking.

 • 3. Op de datum als bedoeld in het tweede lid vervalt de Subsidieregeling Evenementenfonds Uden (30 januari 2020).

Ondertekening

Uden, 5 december 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)