Subsidieregeling Gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

Overwegende dat:

 • in 2016 bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen de Minister van SZW en de VNG om ervoor te zorgen dat het aanbod voor deelname aan peuteropvang toegankelijk gemaakt wordt door de gemeente voor alle ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

 • de “Subsidieregeling gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020” een uitwerking is van de Algemene Subsidieverordening;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie 2020.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • geregistreerd kindercentrum;

 • houder;

 • kinderopvang

 • kinderopvangtoeslag;

 • ouder;

 • voorschoolse educatie (VE);

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang.

 • 2.

  In deze regeling wordt verder verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland;

 • kindplaats: een plaats op de groep van een geregistreerd kindercentrum waar een kind gelijktijdig met andere kinderen kan worden opgevangen;

 • peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar tot de basisschoolleeftijd en dat is ingeschreven in gemeente Het Hogeland;

 • peuteropvang: aanbod van kinderopvang voor peuters waarin met een peuterprogramma de ontwikkeling gestimuleerd wordt en voor zover het aanbod een omvang heeft van ten minste 40 weken per jaar, voor ten minste 8 uur per week.

 • peuterplaats: kindplaats voor een peuter, waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): educatie in de voor- en vroegschoolse periode in de vorm van een geïndiceerd peuterprogramma.

 • VVE-indicatie: indicatie door de GGD waarin wordt aangegeven dat de peuter recht heeft op VVE.

 • VE-plaats: kindplaats voor voorschoolse educatie (VE) gericht op peuters vanaf 2,5 jaar met een VVE-indicatie die zijn ingeschreven in gemeente Het Hogeland voor zover het aanbod een omvang heeft van ten minste 40 weken per jaar, voor ten minste 8 uur per week. De subsidie voor de VE-plaats (uren) zijn aanvullend op de reguliere peuteropvang van 8 uur per week, zodat het aanbod per bezette kindplaats minstens 16 uur bedraagt;

 • Kwaliteitskader VVE: het kwaliteitskader VVE, zoals vastgesteld door het college en bijgevoegd als bijlage bij deze regeling;

 • hbo-coach: een hbo-gediplomeerd medewerker met kennis van en ervaring met de ontwikkeling van het jonge kind, die de pedagogische medewerker begeleidt bij en coacht op het realiseren van voorschoolse educatie met een hoge kwaliteit;

 • VNG-tabel: adviestabel ouderbijdrage peuteropvang die jaarlijks wordt vastgesteld door de VNG.

Artikel 2. Doel van de regeling

Stimuleren van een kwalitatief hoogwaardig, veilig en toegankelijk aanbod van peuteropvang en voorschoolse educatie, zodat peuters een goede start kunnen maken en eventuele achterstanden kunnen worden tegengegaan.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een geregistreerd kindercentrum.

HOOFDSTUK 2 PEUTEROPVANG

Artikel 4. Omvang subsidie Peuteropvang

 • 1.

  De subsidie voor peuteropvang bedraagt het aantal af te nemen uren per bezette peuterplaats vermenigvuldigd met de maximum uurprijs voor dagopvang zoals vastgesteld door het rijk (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van het Besluit kinderopvangtoeslag) en heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van de ouderbijdrage volgens de VNG-tabel.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het tijdvak van één kalenderjaar.

HOOFDSTUK 3 VOORSCHOOLSE EDUCATIE (VE)

Artikel 5 Subsidie voor VE

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een geregistreerd kindercentrum:

  • a.

   per bezette VE-plaats en bedraagt een vast uurtarief van € 8,70 voor maximaal 8 uur per week en voor maximaal 40 weken per jaar;

  • b.

   voor aanvullende activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het kwaliteitskader VVE en bedraagt een vast bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door het college:

   • i. per locatie van een geregistreerd kindercentrum in Het Hogeland; en

   • ii. per bezette VE-plaats.

  • c.

   voor de hbo-coach en bedraagt 10 uren per bezette VE-plaats vermenigvuldigd met het uurtarief van de hbo-coach op basis van de Cao kinderopvang, schaal 9, laatste trede per 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het uurtarief wordt berekend door het bruto maandbedrag te delen door 156 uren en wordt verhoogd met 3% eindejaarsuitkering en 8% vakantiegeld. Deze uitkomst wordt verhoogd met 33% werkgeverslasten. Het uurloon wordt op gehele getallen afgerond.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het tijdvak van één kalenderjaar.

 • 3.

  Het subsidiebedrag van € 8,70 genoemd in lid 1 onder a, wordt jaarlijks cumulatief verhoogd, voor het eerst op 1 januari 2021 volgens het stijgingspercentage van het maximum uurtarief in het Besluit kinderopvangtoeslag.

 • 4. In afwijking van het derde lid kan het college besluiten voor een specifiek jaar een ander stijgingspercentage toe te passen dan het stijgingspercentage van het maximum uurtarief in het Besluit kinderopvangtoeslag

 

HOOFDSTUK 4 PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Het college stelt voor de subsidie voor aanvullende activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het kwaliteitskader VVE jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie voor aanvragen ingediend voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het voor de subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Bij de rangschikking van de aanvragen geeft het college voorrang aan een geregistreerd kindercentrum die:

 • a.

  meer bezette VE-plaatsen heeft;

 • b.

  lid is van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang;

 • c.

  In het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds werd gesubsidieerd voor VE en geen sprake was van intrekking van de subsidie.

 • 4.

  Bij gelijke rangschikking, zoals bedoeld in het derde lid, en bij aanvragen ingediend in het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vindt verstrekking van subsidie plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7. Aanvraag subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door de houder van het geregistreerd kindercentrum;

 • 2.

  Overeenkomstig artikel 7, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening Het Hogeland 2019 wordt de aanvraag om verlening van subsidie uiterlijk ingediend voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Voor de aanvraag tot verlening van subsidie wordt gebruik gemaakt van het daartoe door het college vastgestelde aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen.

 • 4.

  Het college kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.

Artikel 8. Beslistermijn

Overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening Het Hogeland 2019 beslist het college binnen acht weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 9. Aanvullende verplichtingen

 • 1.

  Het geregistreerd kindercentrum waarvan de kindplaats waarvoor subsidie wordt aangevraagd deel uitmaakt:

 • a.

  voldoet aan de kwaliteitseisen voor kindercentra, genoemd in de artikelen 2 tot en met 10 van het Besluit kwaliteit kinderopvang;

 • b.

  sluit aan bij lokale overleggen;

 • c.

  zorgt voor een goede overdracht naar het basisonderwijs volgens gemeente brede afspraken middels een overdrachtsformulier;

 • d.

  stelt het college onverwijld in kennis van klachten van ouders over de (nadere uitvoering van de) subsidieregeling.

 • 2.

  Het geregistreerd kindercentrum waarvan de kindplaats waarvoor subsidie VE wordt aangevraagd deel uitmaakt voldoet aan de kwaliteitseisen zoals benoemd in het VVE kwaliteitskader, of kan toelichten hoe dit op korte termijn wordt gerealiseerd:

 • a.

  de voorschoolse educatie kent minimaal vijf ontwikkelingsgebieden: taal, ontluikend rekenen, sociaal-emotionele vaardigheden, motoriek en creatieve vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een methodische aanpak, die past bij de kinderen. Op voorschoolse voorzieningen met veel doelgroepkinderen VVE wordt gewerkt met een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkende (VVE-)methode;

 • b.

  de ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd door middel van een genormeerd kindvolgsysteem;

 • c.

  het geregistreerd kindercentrum neemt deel aan relevante overleggen over peuters met een VVE-indicatie;

 • d.

  het geregistreerd kindercentrum werkt mee aan het resultaatafspraken-traject;

 • e.

  het geregistreerd kindercentrum beschikt over een geactualiseerd beleidsplan VVE;

 • f.

  het geregistreerd kindercentrum maakt gebruik van een methodiek om ouders te betrekken bij de voorschoolse educatie;

 • g.

  het geregistreerd kindercentrum hanteert een kwaliteitszorgsysteem;

 • h.

  het geregistreerd kindercentrum werkt mee aan de jaarlijkse VVE-monitor;

 • i.

  het geregistreerd kindercentrum maakt minimaal gebruik van één hbo-er met kennis van het jonge kind voor tenminste 10 uur per VVE kind per jaar als hbo-coach of pedagogisch medewerker die ook coacht.

Artikel 10. Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt vastgesteld voor het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

 • 2.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt uiterlijk ingediend vóór 1 april van het jaar volgend op dat waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

 • 3.

  Voor de aanvraag tot vaststelling van subsidie wordt gebruik gemaakt van het daartoe door het college vastgestelde aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen.

 • 4.

  De gemeente kan steekproefsgewijs de juistheid van de aangeleverde gegevens voor subsidieverlening en –vaststelling controleren in de administratie van de aanvrager. De aanvrager is gehouden hieraan volledige medewerking te verlenen.

Artikel 11. Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Op verzoek kan per kwartaal een voorschot worden verstrekt op basis van een door het geregistreerd kindercentrum overlegd (geraamd) kwartaaloverzicht.

 • 2.

  Na afloop van een kwartaal kan een voorschot op basis van het werkelijke aantal subsidiabele kindplaatsen worden verrekend.

 • 3.

  Voor het verzoek om een voorschot wordt gebruik maakt van het daartoe door het college vastgestelde kwartaaloverzicht-formulier.

 • 4.

  Subsidie wordt betaald aan het geregistreerd kindercentrum waarvan de kindplaats waarvoor subsidie wordt aangevraagd deel uitmaakt.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Subsidieregeling Gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2019 wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020. De wijziging van artikel 5, lid 1 b. en c. (besluit 12.12.2023) treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 10 december 2019, laatst gewijzigd bij besluit van 12 december 2023.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris