Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Valkenburg aan de Geul

Het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul,

Gelet op artikel 18, lid 1 van de Wet goed verhuurderschap,

BESLUIT

alle medewerkers in dienst van, of ingehuurd door, de gemeente Valkenburg aan de Geul organisatieonderdeel Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving de functies Integraal toezichthouder Omgevingsrecht Bouwen, integraal toezichthouder Omgevingsrecht Milieu en Wijk BOA aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet goed verhuurderschap.

De toezichthouder is bij de uitvoering van zijn taak gebonden aan de regels zoals vastgelegd in artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Awb.

Dit besluit wordt bekendgemaakt via de website www.overheid.nl. Het aanwijzingsbesluit als hierboven genoemd treedt in werking op de dag na publicatie. De citeertitel van het aanwijzingsbesluit luidt: “Aanwijzingsbesluit Wet goed verhuurderschap”.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d. 12 december 2023

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester