Regeling vervallen per 27-05-2015

Marktverordening gemeente Castricum 2005

Geldend van 15-07-2005 t/m 26-05-2015

Intitulé

Marktverordening gemeente Castricum 2005

De raad van de gemeente Castricum;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders/presidium van 24 mei 2005, nr:

Gezien het advies van de raadscommissie, d.d. 8 juni 2005

Besluit:

Vast te stellen de marktverordening gemeente Castricum 2005

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt:

b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

d. dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

e. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel.

f. standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

g. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

h. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

i. anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

j. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 1.2 Dag en Tijdstip van de markt

De markt vindt plaats op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Artikel 1.3 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1 Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  a. het aantal standplaatsen;

  b. de afmetingen van de standplaatsen;

  c. de opstelling en de indeling van de markt;

  d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkerplaats.

 • 2 Het college kan voor de markt vaststellen:

  a. een lijst met artikelgroepen of branches;

  b. een maximum aantal standplaatsen per branche.

Artikel 1.4 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 1.5 Voorschriften en beperkingen

 • 1 Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2 Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Paragraaf 2 Vergunningen

Artikel 2.1 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op de markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 2.2 Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

 

Artikel 2.3 Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1 Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, de geboortedatum en –plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van de afmetingen daarvan;

  c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

  f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

 • 2 Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 2.4 Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

 

Artikel 2.5 Inschrijving op de wachtlijst

 • 1 Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 2.2 gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2 Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  b. de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  c. de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  d. de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3 Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van de inschrijving.

 • 4 De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene twee jaarlijks schriftelijk wordt verlengd.

Artikel 2.6 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet tweejaarlijks heeft verlengd;

b. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

c. bij overlijden van de ingeschrevene;

d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is aangeboden;

e. indien niet meer aan de vereisten van artikel 2.2 wordt voldaan.

Artikel 2.7 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

a. de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

b. degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 2.8 Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1 In geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2 Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerker van de vergunninghouder, vergunning voor de vaste plaats krijgen indien hij tenminste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3 Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 4 Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 2.9 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1 Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 2.8 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2 Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

  a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 2.2 genoemde vereisten.

 • 3 Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 2.8 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Artikel 2.10 Toewijzing dagplaats

 • 1 Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2 De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 9.00 uur aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 2.11 Toewijzing standwerkerplaats

 • 1 Het is uitsluitend op daartoe aangewezen standplaatsen toegestaan als standwerker op te treden.

 • 2 De toewijzing van standwerkerplaatsen geschiedt bij door het college per marktdag af te geven vergunningen. Genoemde afgifte geschiedt in volgorde van binnenkomst van schriftelijke of telefonische aanmelding van de gegadigde bij de marktmeester.

 • 3 Standwerkers die gezamenlijk willen optreden, kunnen gezamenlijk slechts één soort artikel op de voor standwerkers geboden wijze te koop aanbieden. De betrokkenen dienen dit gelijktijdig bij hun aanmelding bij de marktmeester kenbaar maken, met vermelding van het te verhandelen artikel.

 • 4 Een standwerker mag niet meer dan tweemaal per periode van vier weken een standwerkerplaats innemen.

Paragraaf 3 Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 3.1 Persoonlijk innemen standplaats

 • 1 De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2 De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

 • 3 De vergunninghouder en degene die hem bijstaat mogen zich niet schuldig maken aan wangedrag of bedrog.

Artikel 3.2 Aantal keren innemen vaste standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4.

Artikel 3.3 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1 De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2 De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 3.4 Ontheffing en vervanging

 • 1 In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting om ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de standplaats op de markt in te nemen.

 • 2 Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 3.5 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1 Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2 De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 3.6 Tijdstip innemen standplaats. Aan- en afvoer goederen

 • 1 Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan 2 uur voor aanvang en meer dan 1 ½ uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2 De aanvoer moet zijn beëindigd uiterlijk bij de officiële aanvang van de markt, behoudens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het college.

 • 3 De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot sluitingstijd van de markt 16.00 uur te blijven innemen, met de volledige waar op de kraam. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 4 Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 9.00 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Paragraaf 4 Overige maatregelen van orde, veiligheid en hinderaspecten

Artikel 4.1 Algemene gedragsregels

Het is de vergunninghouder verboden:

a. zijn standplaats onbeheerd achter te laten;

b. op het marktterrein op een andere dan voor de markt bestemde tijd, zonder vergunning, goederen of waren te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren;

c. meer ruimte in te nemen dan hem is toegestaan;

d. de opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen;

e. de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren;

f. zich aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

g. op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben dan die, waarvoor vergunning is verleend;

h. op de markt afval aan te voeren. Onder afval wordt mede verstaan waren of goederen of partijen daarvan, die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen;

i. rij- en voertuigen, waarmee goederen of waren ter markt worden of zijn aangevoerd, op de markt aanwezig te hebben op een andere plaats dan die welke door het college is aangewezen;

j. het is verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen of waren ten verkoop rond te lopen of te rijden;

k. het is verboden, zonder toestemming, een andere standplaats in te nemen.

Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

Artikel 4.2 Gebruik geluidapparatuur

 • 1 Het is zonder toestemming verboden tijdens de markt op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van geluid.

 • 2 Het op de standplaats aanwezig hebben van radiotoestellen, compactdisc spelers en overige geluidsapparatuur, voor een ander doel dan verkoop daarvan, is evenmin toegestaan.

Artikel 4.3 Verwarmings-, bak- en kooktoestellen

 • 1 Het is de vergunninghouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te gebruiken.

 • 2 Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen, onder door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 4.4 Afvalbakken

 • 1 Vergunninghouders, wie het is toegestaan op hun standplaats geringe eet- en/of drinkwaren voor de consumptie gereed te maken, dienen aan de voorzijde van hun kraam of verkoopgelegenheid voldoende afvalbakken te plaatsen.

 • 2 De vergunninghouder aan wie is toegestaan eet- en/of drinkwaren te verkopen is verplicht, onverminderd het bepaalde in de warenwetgeving, zijn goederen of waren op zodanige wijze uit te stallen, dat zij voldoende beschermd zijn tegen verontreiniging door stof, vuil of anderszins.

Artikel 4.5 Prijzen

Indien de te koop aangeboden goederen of waren geprijsd worden, moet de prijsaanduiding tot generlei misverstand aanleiding kunnen geven en voor het publiek duidelijk leesbaar zijn.

Artikel 4.6 Meet- en weegwerktuigen

 • 1 De vergunninghouder, die zijn goederen of waren per maat of gewicht verkoopt, is verplicht te zorgen, dat zijn meet- of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren.

 • 2 Het weegwerktuig moet zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats zijn geplaatst of aangebracht, dat het daarop bij de weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

Artikel 4.7 Venten

 • 1 Tijdens de uren dat de markt plaatsvindt is het verboden op het marktterrein rond te lopen of te rijden met het doel goederen of waren te koop aan te bieden.

 • 2 Van het bepaalde in lid 1 kan door het college ontheffing worden verleend, voor zover betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de vergunninghouders.

 • 3 Het is verboden tijdens de duur van de markt, zonder ontheffing,op het marktterrein te venten met gedrukte of geschreven stukken, dan wel onder het publiek te verspreiden.

 • 4 Onder het voeren van propaganda, als in lid 1 bedoeld, wordt niet verstaan het aanprijzen van koopwaar op de markt. Het is verboden op de markt een artikel aan te prijzen als een geneesmiddel, bedoeld in de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.

Paragraaf 5 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5.1 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 5.2 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd artikel 2.9 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 5.3 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats;

d. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 5.4 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats.

Artikel 5.5 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 5.6 Overgangsbepalingen

 • 1 Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de - Marktverordening gemeente Castricum 2000 – gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2 De bestaande anciënniteits- en wachtlijsten worden geacht anciënniteits- en wachtlijsten in de zin van deze verordening te zijn.

Artikel 5.7 inwerkingtreding, intrekking oude verordening en citeertitel

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 15 juli 2005

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als “Marktverordening gemeente Castricum 2005”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn openbare vergadering d.d. 30 juni 2005
 
 
de voorzitter,                     de griffier,
A. Emmens-Knol                 drs B.J. Fink