Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 december 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant 2023)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 december 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant 2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 7.16 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich laten adviseren met betrekking tot de voorbereiding van een beschikking betreffende verlening, weigering, wijziging of intrekking van een ontgrondingenvergunning en het wenselijk is hiertoe een commissie in te stellen en de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vast te leggen;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

belet: ziekte, afwezigheid of tegenstrijdig belang.

commissie: Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant;

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over de voorbereiding van een beschikking betreffende verlening, weigering, wijziging of intrekking van de vergunning voor een multifunctionele ontgronding op de volgende aspecten:

 • a.

  ruimtelijke en ecologische kwaliteit;

 • b.

  maatschappelijke meerwaarde;

 • c.

  bijdrage aan een duurzame circulaire bouwgrondstoffenvoorziening; en

 • d.

  maatschappelijk draagvlak.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogte vijf leden, waaronder de voorzitter.

 • 2. Gedeputeerde Staten benoemen de leden, waaronder de voorzitter, voor een periode van maximaal drie jaar, waarna een maal een aansluitende herbenoeming voor de duur van maximaal drie jaar kan plaatsvinden.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het nemen van ontslag als lid;

 • b.

  het overlijden van het lid;

 • c.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten;

 • d.

  het verstrijken van de benoemingsperiode of herbenoemingsperiode, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1. Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie en wijzen daartoe een secretaris aan.

 • 2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3. De secretaris voert het contact met de aanvragers indien dit voor de advisering noodzakelijk is.

 • 4. De secretaris nodigt namens de voorzitter de leden van de commissie uit voor een vergadering.

 • 5. Indien er sprake is van geheimhouding als bedoeld in de artikelen 84 tot en met 86 van de Provinciewet, maakt de secretaris hier melding van op de stukken.

Artikel 7 Vergaderorde

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de secretaris dit noodzakelijk acht om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2. Bij belet van de voorzitter, kan de voorzitter een lid van de commissie aanwijzen die voor de duur van de eerstvolgende vergadering in zijn positie treedt als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3. Ter vergadering zijn minimaal drie leden, waaronder de voorzitter, aanwezig.

 • 4. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 5. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 8 Besluitvorming en advies

 • 1. De commissie komt tot een advies op basis van consensus.

 • 2. De leden dienen zich bij hun advies over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich, buiten de vergadering om, van contact met de aanvragers.

 • 3. De leden onthouden zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een van de ingediende aanvragen.

 • 4. De commissie brengt uiterlijk binnen zes weken na de datum van de vergunningaanvraag, een gemotiveerd schriftelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 5. Het advies wordt opgesteld door de secretaris en namens de commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering, dat een beknopte, zakelijke weergave inhoudt van het besprokene en de vergaderorde.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. Een lid adviseert onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. De commissie neemt de artikelen 84 tot en met 86 van de Provinciewet inzake geheimhouding in acht.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie over de te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Vergoeding

 • 1. De leden en de voorzitter ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.1 van de Regeling decentrale politieke ambtsdragers, waarbij de vergoeding plaatsvindt op basis van:

  • a.

   openbaar vervoer 2e klasse trein; of

  • b.

   € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 14 Intrekking

Het Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant 2023.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 december 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels