Waterschapsverordening Hollandse Delta

Geldend van 24-07-2024 t/m heden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Afdeling 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, en in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling zijn ook van toepassing op afdeling 1.2 en de hoofdstukken 2 tot en met 4 van deze waterschapsverordening.

 • 2.

  Bijlage I bij deze waterschapsverordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van afdeling 1.2 en de hoofdstukken 2 tot en met 4 van deze waterschapsverordening.

Afdeling 1.2 Aanwijzing en begrenzing van beperkingengebieden

Artikel 1.2 Begrenzing beheergebied

De geometrische begrenzing van het beheergebied van het waterschap is opgenomen in de geometrische informatieobject 'beheergebied' in bijlage III bij deze waterschapsverordening.

Artikel 1.3 Begrenzing waterstaatswerken

De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlageIII bij deze waterschapsverordening: 

 

 • a.

  beperkingengebied primaire waterkering; 

 • b.

  beperkingengebied waterkering;  

 • c.

  beperkingengebied waterkering met uitzondering van de dijktaluds;

 • d.

  beschermingszone binnendijks van een waterkering;  

 • e.

  beschermingszone buitendijks van een waterkering;  

 • f.

  duin- of strandgebied;  

 • g.

  beperkingengebied waterstaatswerk;  

 • h.

  beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk;  

 • i.

  beschermingszone van een waterkering;  

 • j.

  beschermingszone van een waterstaatswerk;  

 • k.

  buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk;  

 • l.

  kernzone van een waterkering; en 

 • m.

  primaire waterkering. 

 

Artikel 1.4 Begrenzing oppervlaktewaterlichamen

De geometrische begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage III bij deze verordening:

 • a.

  beperkingenbied oppervlaktewaterlichaam binnen een duin- of strandgebied; 

 • b.

  beperkingenbied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering; 

 • c.

  beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam; 

 • d.

  beperkingengebied primaire watergang; 

 • e.

  beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam; 

 • f.

  beschermingszone van een waterkering binnen een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam; 

 • g.

  dijksloot; 

 • h.

  oppervlaktewaterlichaam; 

 • i.

  oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering; 

 • j.

  oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij het waterschap; 

 • k.

  oppervlaktewaterlichaam dat niet in beheer is bij het waterschap; 

 • l.

  oppervlaktewaterlichaam met specifieke doeleinden; 

 • m.

  oppervlaktewaterlichaam met specifieke natuurdoeleinden; 

 • n.

  primaire watergang; 

 • o.

  secundaire watergang; 

 • p.

  spoorsloot; en 

 • q.

  vaarweg.

Artikel 1.5 Begrenzing weg

De geometrische begrenzing van wegen en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage III bij deze verordening:

 • a.

  beperkingengebied weg; 

 • b.

  beperkingengebied weg buiten een waterkering; 

 • c.

  beperkingengebied weg binnen een waterkering; 

 • d.

  beschermingszone van een weg; 

 • e.

  weg; en

 • f.

   wegberm van een weg.

Artikel 1.6 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

 • 1.

  Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en die op grond van een projectplan of omgevingsvergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de legger, wordt voor de geometrische begrenzing van het beperkingengebied uitgegaan van de begrenzing, aangegeven in het projectbesluit of de omgevingsvergunning.

 • 2.

  Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en waarvoor de ligging niet volgt uit een projectbesluit of omgevingsvergunning, gelden de grenzen van het waterstaatswerk, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte, opgenomen in bijlage III.

Afdeling 1.3 Normadressaat

Artikel 1.7 Normadressaat

 • 1.

  Aan de regels in deze verordening wordt voldaan door degene die de activiteit verricht en door de eigenaar van de gronden waarop de activiteit wordt verricht, tenzij anders is bepaald. Diegenen dragen zorg voor de naleving van de regels over de activiteit. 

 • 2.

  Wanneer gronden met een beperkt zakelijk recht zijn bezwaard of krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, wordt aan deze verordening ook voldaan door de beperkt zakelijk gerechtigde of de gebruiker.

Afdeling 1.4 Specifieke zorgplicht en maatwerkvoorschriften

Artikel 1.8 Specifieke zorgplicht

 • 1.

  Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem, is verplicht:

  • a.

   alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

  • b.

   voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en

  • c.

   als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

 • 2.

  Die verplichting houdt in ieder geval in dat aangelegde werken en constructies in een goede staat van onderhoud worden gehouden.

Artikel 1.9 Maatwerkvoorschriften

In aanvulling op of in afwijking van de zorgplicht in artikel 1.8 en de algemene regels in hoofdstuk 2 van deze verordening, kunnen in een specifieke situatie met het oog op de doelen uit artikel 1.3 van de wet en in overeenstemming met de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen, maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften worden gesteld.

Afdeling 1.5 Melding en informatieverplichting algemeen

Artikel 1.10 Algemene gegevens bij een melding of informatieverplichting

 • 1.

  Een melding of de verstrekking van gegevens wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a.

   de aanduiding van de activiteit;

  • b.

   de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;

  • c.

   het adres waarop de activiteit wordt verricht;

  • d.

   een overzichtstekening; en

  • e.

   de dagtekening.

 • 2.

  Op verzoek van het waterschap worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te beoordelen of de algemene regels en de maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn.

 • 3.

  Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Afdeling 1.6 Beoordelingsregel en aanvraagvereisten

Artikel 1.11 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het beperkingengebied;

 • b.

  een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of de leiding;

 • c.

  de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;

 • d.

  als een waterstaatswerk wordt gekruist door een boring: een boorplan met de volgende informatie:

  • 1.

   een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig de Handleiding wegenbouw, ontwerp onderbouw, richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door Rijkswaterstaat;

  • 2.

   een tekening met een aanduiding van de boorlijn;

  • 3.

   een tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting van de gekozen boorlijn; en

  • 4.

   gegevens over de controleberekening of sterkteberekening van de buis op basis van een grondmechanisch onderzoek; en

 • e.

  als de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering.

Artikel 1.12 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateractiviteiten

 • 1.

  Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

  • a.

   het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

  • b.

   het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en

  • c.

   de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

 • 2.

  Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma’s, regionale waterprogramma’s, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:

  • a.

   niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van dat besluit;

  • b.

   de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van dat besluit; en

  • c.

   een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van dat besluit niet wordt bereikt.

 • 3.

  Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid kan een omgevingsvergunning ook worden verleend als:

  • a.

   de aanvraag betrekking heeft op:

   • 1.

    nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam;

   • 2.

    wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of

   • 3.

    het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling;

  • b.

   aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan; en

  • c.

   de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.

Afdeling 1.7 Uitzondering beheeractiviteiten

Artikel 1.13 Uitzondering beheeractiviteiten

De vergunningplicht en meldplicht op grond van hoofdstuk 2 tot en met 5 zijn niet van toepassing op handelingen die worden uitgevoerd door of in opdracht van het waterschap ten behoeve van het aan het waterschap opgedragen beheer. 

Afdeling 1.8 Uitzondering bijzondere omstandigheden

Artikel 1.14 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 19.0 van de wet zijn:

 • a.

  waterschaarste en dreigende waterschaarste;

 • b.

  overvloed aan water en dreigende overvloed aan water; 

 • c.

  het in ongerede raken van een waterstaatswerk of de dreiging daarvan; en

 • d.

  verslechtering van de waterkwaliteit en dreigende verslechtering van de waterkwaliteit.

Artikel 1.15 Algeheel verbod bij calamiteiten

 • 1.

  Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de wet bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en zo nodig in afwijking van verleende omgevingsvergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:

  • a.

   water af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam;

  • b.

   water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam; en

  • c.

   grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

 • 2.

  Het besluit kan in ieder geval inhouden dat de activiteiten worden beperkt of worden stopgezet.

 • 3.

  Het besluit wordt onverwijld ingetrokken als het bestuur het niet langer noodzakelijk vindt.

Afdeling 1.9 Ongewoon voorval

Artikel 1.16 Informeren over een ongewoon voorval

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van het waterschap wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van:

  • a.

   een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

  • b.

   wonen.

Artikel 1.17 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

 • 1.

  Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap:

  • a.

   informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;

  • b.

   informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;

  • c.

   andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en

  • d.

   informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van:

  • a.

   een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

  • b.

   wonen.

Hoofdstuk 2 Activiteiten bij waterstaatswerken

Afdeling 2.1 Steigers en vlonders

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van steigers of vlonders in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

Artikel 2.3 Aanwijzing algemene regels 

 • 1.

  Bij het aanleggen of behouden van een steiger of vlonder wordt voldaan aan de artikelen 2.4 tot en met 2.62.8 en 2.9.

 • 2.

  Bij het aanleggen of behouden van een steiger of vlonder in de Waal wordt, in afwijking van het eerste lid, voldaan aan de artikelen 2.42.5 en 2.7 tot en met 2.10

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.2.

Artikel 2.4 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een steiger of vlonder aan te leggen zonder dit tenminste drie weken voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    afmetingen van de activiteit, waaronder locatie van de steiger of vlonder ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam en de perceelsgrens;

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.5 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een steiger of vlonder worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.6 Maatvoering steiger of vlonder met uitzondering van de Waal

 • 1.

  De onderkant van de steiger of vlonder wordt minimaal 0,30 m boven het hoogste gehanteerde peil aangelegd.

 • 2.

  De diepte van de steiger of vlonder beslaat niet meer dan 1/10 van de breedte van het oppervlaktewaterlichaam, met een maximum van 1,50 m.

 • 3.

  De lengte van de steiger of vlonder is niet meer dan 6,00 m.

Artikel 2.7 Maatvoering steiger of vlonder de Waal

 • 1.

  De onderkant van de steiger of vlonder wordt minimaal 0,30 m boven het hoogste gehanteerde peil aangelegd.

 • 2.

  De diepte van de steiger of vlonder is niet meer dan 3,00 m.

Artikel 2.8 Bescherming oppervlaktewater en talud

 • 1.

  De aanleg van de steiger of vlonder wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam niet.

 • 2.

  De aanleg of het behouden van de steiger of vlonder belemmert de watertoevoer niet op een ontoelaatbare manier. 

 • 3.

  Onder de steiger wordt taludbescherming aangebracht.

Artikel 2.9 Onderhoud

De steiger of vlonder en een zone van 1,00 m daaromheen wordt in een goede staat van onderhoud gehouden.

Artikel 2.10 Geen bouwwerk op de steiger

Op een steiger wordt geen bouwwerk geplaatst.

Afdeling 2.2 Bruggen

Artikel 2.11 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van bruggen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen oppervlaktewaterlichamen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug over aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangelegd of behouden over een oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een oppervlaktewaterlichaam, als: 

  • a.

   deze niet wordt aangelegd op minimaal 10 meter van een naastgelegen ondersteunend kunstwerk; of 

  • b.

   de landhoofden en pijlers in het natte profiel worden geplaatst.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een oppervlaktewaterlichaam breder dan 14 meter op de waterlijn en met tenminste 1,00 meter waterdiepte op hoogst vigerend peil, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering: 

  • a.

   de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 1,10 meter over tenminste 2,50 meter breedte; en

  • b.

   de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 10 meter. 

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een oppervlaktewaterlichaam, anders dan bedoeld in het derde lid, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering: 

  • a.

   de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 0,60 meter; en

  • b.

   de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 5 meter. 

Artikel 2.13 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen primaire watergangen 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een primaire watergang breder dan of gelijk aan 3,50 meter op de waterlijn en met tenminste 1,00 meter waterdiepte op hoogst vigerend peil, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering: 

  • a.

   de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 1,10 meter over tenminste 2,50 meter breedte; en

  • b.

   de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 5 meter. 

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een primaire watergang smaller dan 3,50 meter op de waterlijn of met minder dan 1,00 meter waterdiepte op hoogst vigerend peil, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering: 

  • a.

   de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 0,60 meter; en 

  • b.

   de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 5 meter. 

Artikel 2.14 Aanwijzing algemene regels 

 • 1.

  Bij het aanleggen of behouden van een brug wordt voldaan aan de artikelen 2.15 tot en met 2.17.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.12 tot en met 2.13.

Artikel 2.15 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een brug aan te leggen zonder dit tenminste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de brug ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam;

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.16 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een brug worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.17 Algemene regels

 • 1.

  De brughoofden tasten de stabiliteit van de oevers niet aan.

 • 2.

  De brug wordt zodanig gefundeerd dat wordt voorkomen dat deze meer zakt dan de natuurlijke maaivelddaling.

 • 3.

  Het oppervlaktewaterlichaam wordt niet afgedamd eerder dan na overleg met de toezichthouder van het waterschap.

 • 4.

  De taluds worden op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking en principetekening 2 wordt als uitgangspunt voor de uitvoering gehanteerd.

 • 5.

  Het oppervlaktewaterlichaam wordt zoals het naastgelegen bestaande profiel hersteld.

Artikel 2.18 Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan artikel 2.17 worden verruimd.

Afdeling 2.3 Grondkerende constructies

Artikel 2.19 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen en behouden van grondkerende constructies in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.20 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een grondkerende constructie te plaatsen of te behouden:

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beschoeiing te plaatsen of te behouden, als het talud van het oppervlaktewaterlichaam flauwer is dan 1:2.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beschoeiing te plaatsen of te behouden, als deze een grondkerende hoogte heeft groter dan 0,30 meter.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een damwand te plaatsen of te behouden, als deze hoger is dan de halve breedte van het oppervlaktewaterlichaam, gemeten op het hoogst vigerend peil.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een damwand te plaatsen of te behouden op een taludhelling flauwer dan 1:3, als deze wordt aangebracht op een locatie ten minste 0,20 meter boven hoogst vigerend peil.

 • 6.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een damwand te plaatsen of te behouden op een taludhelling steiler dan 1:3, als deze wordt aangebracht op een locatie op of boven hoogst vigerend peil.

Artikel 2.21 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het plaatsen en behouden van grondkerende constructies wordt voldaan aan de artikelen 2.22 tot en met 2.24.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.20.

Artikel 2.22 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een grondkerende constructie te plaatsen of te behouden zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en de wijze van uitvoering; en 

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de grondkerende constructie ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam;

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.23 Informatieplicht

Tenminste twee werkdagen voor het plaatsen van een grondkerende constructie worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.24 Algemene regels

 • 1.

  Het natte profiel op hoogst vigerend peil van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet verkleind.

 • 2.

  De grondkerende constructie wordt gronddicht afgewerkt, zodat geen grond of aangevuld materiaal vanachter of van onder de grondkerende constructie in het oppervlaktewaterlichaam kan komen.

 • 3.

  De grondkerende constructie wordt geheel aangesloten op een reeds aanwezig grondkerende constructie.

 • 4.

  De grondkerende constructie wordt zodanig geconstrueerd dat geen ontoelaatbare vervorming kan plaatsvinden.

 • 5.

  Er wordt zorg voor gedragen dat tijdens de uitvoering van de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar wordt belemmerd.

 • 6.

  Voor de uitvoering wordt principetekening 3 of 4 gehanteerd.

 • 7.

  De grondkerende constructie steekt niet boven het maaiveld uit.

Artikel 2.25 Beoordelingsregel

De vergunning, bedoeld in artikel 2.20eerste lid, onder a, wordt alleen verleend als de natuurwaarden niet worden aangetast.

Afdeling 2.4 Natuurvriendelijke oevers

Artikel 2.26 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van natuurvriendelijke oevers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als het een dijksloot of een spoorsloot betreft.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als deze het oppervlaktewaterlichaam dempt of versmalt.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als deze korter is dan 25 meter.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als het oppervlaktewaterlichaam een waterdiepte heeft van minder dan 0,50 meter ten opzichte van laagst vigerend peil. 

Artikel 2.28 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever wordt voldaan aan de artikelen 2.29 tot en met 2.31.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.27.

Artikel 2.29 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een natuurvriendelijke oever aan te leggen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de natuurlijke oever;

   • 2.

    de taludhellingen;

   • 3.

    de breedte en diepte van de eventuele plas-drasoever;

   • 4.

    een legenda; en

   • 5.

    een noordpijl.

Artikel 2.30 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een natuurlijke oever worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.31 Algemene regels

 • 1.

  Voor de uitvoering wordt principetekening 'Natuurvriendelijke oevers' als uitgangspunt gehanteerd.

 • 2.

  Taluds worden op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking.

 • 3.

  Beschadigingen of verzwakkingen van de beschoeiing, het talud of maaiveld, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen.

 • 4.

  De plas-drasoever, die wordt aangelegd met een nevengeul, wordt om de 25,00 meter van een opening van minimaal 1,00 meter breed voorzien.

 • 5.

  Als een plas-drasoever wordt aangelegd, wordt de volgende maatgeving gehanteerd:

  • a.

   de plas-drasoever is minimaal 2,00 meter breed;

  • b.

   de diepte van de plas-drasoever is 10 tot 40 centimeter onder het laagst vigerend peil;

  • c.

   het talud onder plas-drasoever is 1:2 of flauwer of afgewerkt met een beschoeiing; en

  • d.

   het talud boven de dras-oever is 1:3 of flauwer.

 • 6.

  Bij afwezigheid van een plas-drasoever wordt het gehele talud aangelegd met een helling van minimaal 1:3.

 • 7.

  Aanplant van vegetatie bestaat uit inheemse soorten.

Afdeling 2.5 Oppervlaktewater onttrekken en aanleg onttrekkingsvoorzieningen

Artikel 2.32 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen of behouden van onttrekkingsvoorzieningen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.33 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Artikel 2.34 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.35 tot en met 2.37

 • 2.

  Bij het aanleggen of behouden van een tijdelijke onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.37 en 2.38.

 • 3.

  Bij het aanleggen of behouden van een permanent onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.352.362.37 en 2.39.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.33.

Artikel 2.35 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden oppervlaktewater vanaf 20 m3 per uur te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam zonder dit tenminste 24 uur en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Het is verboden oppervlaktewater vanaf 60 m3 per uur te lozen zonder dit tenminste 24 uur en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden. 

 • 3.

  Het is verboden een permanente onttrekkingsvoorziening te plaatsen in een oppervlaktewaterlichaam zonder dit tenminste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 4.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en de wijze van uitvoering; en 

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de constructie en de afmetingen van de onttrekkingsvergunning;

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.36 Informatieplicht

Tenminste twee werkdagen voor het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam of het plaatsen van een permanente onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.37 Algemene regels

 • 1.

  Er wordt zorg voor gedragen dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.

 • 2.

  Taluds en bodem worden op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking.

 • 3.

  De onttrekking wordt direct beëindigt, als sprake is van een calamiteit als genoemd in artikel 1.15.

Artikel 2.38 Tijdelijke onttrekkingsvoorzieningen

 • 1.

  De voorziening wordt niet langer behouden dan voor het doel noodzakelijk is.

 • 2.

  Er wordt een constructie gebruikt, die binnen 24 uur uit het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend beschermingszone kan zijn verwijderd.

 • 3.

  De voorziening die in de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam is geplaatst, wordt verwijderd als dat noodzakelijk is voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 2.39 Permanente onttrekkingsvoorzieningen

 • 1.

  De voorziening wordt verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd en principetekening 7 wordt hierbij gehanteerd.

 • 2.

  De voorziening wordt zodanig gefundeerd dat verzakken, met meer dan de natuurlijke maaivelddaling, wordt voorkomen.

 • 3.

  De voorziening wordt zodanig aangelegd dat de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft.

 • 4.

  Het ondergronds leidingwerk in de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam wordt zodanig aangelegd, dat hieraan geen schade kan ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden.

 • 5.

  Uitmondingen van drainageleidingen wordt voorzien van een taludgoot om uitspoeling van het talud te voorkomen en principetekening 8 wordt hierbij gehanteerd.

Artikel 2.40 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteiten

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  het doel waarvoor het te onttrekken oppervlaktewater wordt gebruikt;

 • b.

  de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder onttrekkingspunt;

 • c.

  de capaciteit van de pomp in kubieke meter water per uur per onttrekkingspunt;

 • d.

  de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste wordt onttrokken;

 • e.

  de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en

 • f.

  een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de gevolgen te voorkomen of te beperken.

Afdeling 2.6 Versneld afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam via nieuw verhard oppervlak 

Artikel 2.41 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het versneld afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.42 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning in stedelijk gebied hemelwater versneld af te voeren van een nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam, als het totaal aan nieuw verhard oppervlak meer bedraagt dan 500 m2.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning in landelijk gebied hemelwater versneld af te voeren van een nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam, als het totaal aan nieuw verhard oppervlak meer bedraagt dan 500 m2.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning hemelwater af te voeren van een nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam, als het nieuw verhard oppervlak een deeluitbreiding betreft van een groter planologisch geheel waarvoor reeds een vergunning is verleend of melding is gedaan op grond van deze verordening.

Afdeling 2.7 Erfverharding

Artikel 2.43 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en het behouden van gesloten erfverharding in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.44 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen en te behouden als deze wordt aangelegd in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen en te behouden als deze wordt aangelegd in een duin- of strandgebied.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen binnen de kernzone van een waterkering.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen en te behouden in de beschermingszone van een waterkering, als deze:

  • a.

   wordt aangelegd op het dijktalud;

  • b.

   wordt aangelegd op een perceel zonder woonbestemming; of

  • c.

   een oppervlakte heeft van meer dan 500 m2.

Artikel 2.45 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het aanleggen en behouden van gesloten erfverharding wordt voldaan aan artikel 2.46.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.44.

Artikel 2.46 Algemene regels

 • 1.

  Voor de aanleg van de verharding en bijbehorende stellaag wordt niet dieper dan 0,30 m onder bestaand maaiveld ontgraven.

 • 2.

  De verharding wordt zodanig aangelegd dat:

  • a.

   de afstroming van het hemelwater niet richting de waterkering gaat;

  • b.

   de afwatering van de waterkering niet gehinderd wordt; en 

  • c.

   geen vernatting optreedt ter plaatse van de teen van de waterkering.

 • 3.

  De beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid: 

  • a.

   type D1 graszaadmengsel; 

  • b.

   100-150 kg/ha inzaai; en 

  • c.

   50-75 kg/ha doorzaai. 

 • 4.

  De niet beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid: 

  • a.

   type D2 graszaadmengsel; 

  • b.

   100-150 kg/ha inzaai; en 

  • c.

   50-75 kg/ha doorzaai.

 • 5.

  Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen, op aanzegging van het waterschap. 

Afdeling 2.8 Kabels en leidingen

Artikel 2.47 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het leggen, wijzigen en behouden van kabels en leidingen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.48 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.8, houdt in elk geval in dat:

 • a.

  beschadigingen en verzakkingen aan de waterstaatswerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld in oorspronkelijke constructie en toestand;

 • b.

  tijdig passende maatregelen worden genomen ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land, als weer- en waterstandverwachtingen hiervoor aanleiding geven;

 • c.

  gedurende de activiteiten permanent voorzieningen op de locatie aanwezig blijven die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering;

 • d.

  de werkzaamheden de afwatering van de wegen over de bermen of taluds niet ontoelaatbaar belemmeren; en

 • e.

  het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervindt.

Artikel 2.49 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen kabel en leiding algemeen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te leggen, wijzigen of behouden, als deze:

  • a.

   in een sleuf parallel aan het oppervlaktewaterlichaam in de beschermingszone op een afstand van minder dan 0,50 meter vanaf de insteek wordt gelegd; of

  • b.

   een duiker onderlangs kruist.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te leggen, wijzigen of behouden, als deze:

  • a.

   een hoofdwatergang of bijbehorend kunstwerk kruist; en

  • b.

   daarbij op een diepte van minder dan 1,50 meter onder de vaste bodem en het talud wordt gelegd.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te leggen, wijzigen of behouden, als deze:

  • a.

   een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk kruist; en 

  • b.

   daarbij op een diepte van minder dan 1,00 meter onder de vaste bodem en het talud wordt gelegd.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel, leiding of vrijvervalriolering in het beperkingengebied waterkering  te leggen, wijzigen of behouden, als deze:

  • a.

   niet in open ontgraving wordt gelegd;

  • b.

   een kunstwerk kruist; of

  • c.

   in een duin- of strandgebied wordt gelegd.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel, leiding of een vrijvervalriolering in het beperkingengebied primaire waterkering te leggen, wijzigen of behouden, als deze in de periode tussen 1 oktober en 1 april wordt gelegd.

Artikel 2.50 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen kabel in waterkeringen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de kabel in een mantelbuis wordt gelegd waarbij de mantelbuis:

  • a.

   buiten een zijweg of dijkafrit met gesloten verharding wordt aangelegd;

  • b.

   in het leggerprofiel wordt aangebracht; of

  • c.

   anders dan via een open ontgraving of persing wordt aangebracht.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de kabel niet in een mantelbuis wordt gelegd, en:

  • a.

   buiten de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering wordt aangelegd; of

  • b.

   in de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering in het dijktalud wordt aangelegd.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden kruisend met de waterkering, als:

  • a.

   de kruising niet haaks op de waterkering ligt; of

  • b.

   de onderkant van de kabel onder de maatgevende hoogwaterstand of boven de kleilaag wordt aangebracht.

 • 4.

  Het eerste tot en met derde lid gelden niet, als de kabel:

  • a.

   niet is bestemd voor transport en distributie; en

  • b.

   de aansluiting op de laatste verbruiker betreft.

Artikel 2.51 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen drukleiding in waterkeringen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een drukleiding in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de drukleiding in een mantelbuis wordt gelegd waarbij de mantelbuis: 

  • a.

   buiten een zijweg of dijkafrit met een gesloten verharding wordt aangelegd;

  • b.

   in het leggerprofiel wordt aangebracht; of

  • c.

   anders dan via open ontgraving of persing wordt aangebracht.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een drukleiding in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de drukleiding niet in een mantelbuis wordt gelegd, en:

  • a.

   buiten de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering wordt aangelegd; of

  • b.

   onder de kleilaag en in de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering in het dijktalud wordt aangelegd.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een drukleiding in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden kruisend met de waterkering, als:

  • a.

   de kruising niet haaks op de waterkering ligt; of

  • b.

   de onderkant van de leiding op minder dan 0,20 meter boven maatgevend hoogwater of boven de kleilaag wordt aangebracht;

 • 4.

  Het eerste tot en met derde lid gelden niet, als de drukleiding:

  • a.

   niet bestemd is voor transport en distributie;

  • b.

   de aansluiting op de laatste verbruiker betreft; en

  • c.

   een buitendiameter heeft van maximaal 110 mm.

Artikel 2.52 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen vrijvervalriolering in waterkeringen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een vrijvervalriolering in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als deze:

  • a.

   buiten de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering wordt aangelegd;

  • b.

   in het dijktalud wordt aangelegd; of

  • c.

   anders dan via een open ontgraving wordt aangebracht.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een vrijvervalriolering in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden kruisend met de waterkering, als: 

  • a.

   de kruising niet haaks op de waterkering ligt; of

  • b.

   de onderkant van de rioolleiding onder maatgevend hoogwater of boven kleilaag wordt aangebracht.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid gelden niet, als de vrijvervalriolering een binnendiameter heeft van maximaal 315 mm.

Artikel 2.53 Aanwijzing algemene regels

Artikel 2.54 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een kabel of leiding te leggen of te wijzigen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit ten opzichte van het waterstaatswerk;

   • 2.

    bestaand en nieuw tracé;

   • 3.

    type kabel of leiding;

   • 4.

    materiaalkeuze en toe te passen bijbehorende voorzieningen;

   • 5.

    een legenda; en

   • 6.

    een noordpijl.

Artikel 2.55 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen of wijzigen van een kabel of leiding worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over: 

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.56 Algemene regels

 • 1.

  De leiding wordt ontworpen, aangelegd en beheerd conform de geldende NEN-normen.

 • 2.

  De kabel of leidingwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder onderbreking waarbij alle aanwijzingen door of namens het waterschap onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 3.

  Er wordt ervoor gezorgd dat na de voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden alle achtergebleven materialen, bagger, losse grond, gereedschappen, werktuigen en tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

 • 4.

  Een nieuwe kabel of leiding die wordt gelegd op een bestaand tracé, wordt zoveel mogelijk gelegd in de sleuf van de oude of bestaande kabel of leiding.

 • 5.

  Ter bepaling van de exacte ligging van bestaande kabels of leidingen mag een proefsleuf gegraven worden met maximale afmetingen van 0,50 meter breed, 2,00 meter lang en 1,20 meter diep.

 • 6.

  Er wordt laagsgewijs ontgraven waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden.

 • 7.

  Alle ontgravingen met uitkomende grond worden gedicht, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond, die in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast moet worden aangedrukt. Voor de grond ter plaatse wordt zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht verkregen als voor aanvang van het graafwerk het geval was.

 • 8.

  De oorspronkelijke maaiveldbekleding wordt aangebracht op de gedichte sleuf.

 • 9.

  Wanneer op 1 oktober op de waterkering en haar bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is, of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden op aanzegging van het waterschap, alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen.

 • 10.

  Bestaande kabels en leidingen die buiten gebruik worden of zijn gesteld, worden volledig verwijderd en gevoerd uit het waterstaatswerk conform afdeling 2.16 'Verwijderen objecten', voor zover de diepteligging van het niet groter is dan 1,20 meter onder maaiveld of de vaste bodem.

Artikel 2.57 Algemene regels oppervlaktewaterlichamen

 • 1.

  Er wordt een zo groot mogelijk afstand gehouden tussen de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en de ontgraving.

 • 2.

  Het oppervlaktewaterlichaam wordt afgewerkt conform oorspronkelijk talud en deze wordt beschermd op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking.

 • 3.

  Er wordt zorg voor gedragen dat de activiteiten de watertoevoer van het oppervlaktewaterlichaam niet ontoelaatbaar belemmeren.

 • 4.

  De werkzaamheden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam worden zodanig uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig worden beïnvloed.

 • 5.

  De duikerbuizen worden niet beschadigd als de kabel of leiding via een dam met duiker een oppervlaktewaterlichaam kruist.

Artikel 2.58 Algemene regels waterkeringen

 • 1.

  In het geval van een primaire waterkering, wordt niet tussen 1 oktober en 1 april daaropvolgend een leiding of kabel aangelegd.

 • 2.

  In het geval van een regionale waterkering, wordt niet tussen 1 oktober en 1 april daaropvolgend een leiding of kabel aangelegd zonder de volgende verzwaarde eisen:

  • a.

   de activiteiten mogen tijdens het stormseizoen maximaal één week duren; en

  • b.

   gedurende de activiteiten blijven permanent voorzieningen op locatie aanwezig die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering.

 • 3.

  Het tracé van de leiding of kabel heeft een maximale lengte van 200 meter.

 • 4.

  Drukleidingen worden minimaal uitgevoerd in PE100 SDR11.

 • 5.

  Een sleuf wordt niet dieper en breder gegraven dan strikt noodzakelijk is, met een maximum van 1,00 meter diep en 0,50 meter breed.

 • 6.

  Een mantelbuis wordt aangebracht die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de lengte van de mantelbuis bedraagt niet langer dan 0,5m van de uitweg aan beide zijden;

  • b.

   de mantelbuis heeft geen grotere diameter dan voor het doel noodzakelijk tot een maximale buitendiameter van 125 mm;

  • c.

   onder bestaande verhardingen kan de mantelbuis in de gebruiksfase optredende uitwendige belastingen opvangen zonder dat er vervormingen aan de mantelbuis optreden;

  • d.

   via een persing mogen alleen stalen mantelbuizen worden aangebracht; en

  • e.

   een mantelbuis wordt waterdicht afgedicht met een corrosiewerende viscoelastische dichtingsmassa of een CSD plug.

 • 7.

  Het aantal lassen in de leiding of kabel wordt tot het absolute minimum beperkt.

 • 8.

  Drukleidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen.

 • 9.

  Een drukleiding wordt voorzien van afsluiters conform de geldende NEN-normen als de leiding een waterkering kruist. Deze afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar zijn.

 • 10.

  Er mogen geen holle ruimtes ontstaan ten gevolge van de ondergrondse werken.

 • 11.

  De activiteiten mogen tijdens het stormseizoen maximaal één week duren.

Afdeling 2.9 Dammen met duiker

Artikel 2.59 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen, verlengen, vervangen en behouden van dammen met duikers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.60 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als dit plaatsvindt in een secundaire watergang met een breedte op de waterlijn groter dan 2,50 meter.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze activiteiten in duin- of strandgebied worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam worden uitgevoerd op een kleinere afstand dan 10 meter van een bestaand ondersteunend kunstwerk.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden in landelijk gebied, als de duiker niet een minimale inwendige diameter heeft van 0,50 meter.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden in stedelijk gebied, als de duiker niet een minimale inwendige diameter heeft van 0,60 meter.

 • 6.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze knikpunten of bochten heeft.

 • 7.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze niet bedoeld is als de eerste perceelontsluiting.

 • 8.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als de duiker niet wordt uitgevoerd als betonbuis of een gelijkwaardig materiaal, bijvoorbeeld geen staal of pvc.

 • 9.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als de duiker niet voldoet aan de volgende maatvoering:

  • a.

   de maximale totale duikerlengte bij particulier gebruik is 10,00 meter;

  • b.

   de maximale totale duikerlengte bij bedrijfsmatig gebruik is 12,00 meter;

  • c.

   de hoeveelheid lucht in de duiker ten opzichte van hoogst vigerend peil in een droge sloot is 2/3;

  • d.

   hoeveelheid lucht in de duiker ten opzichte van hoogst vigerend peil in een watervoerende sloot is 1/3; of

  • e.

   de duiker steekt buiten de dam maximaal 0,10 meter uit.

Artikel 2.61 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het aanleggen, verlengen, vervangen en behouden van een dam met duiker wordt voldaan aan de artikelen 2.62 tot en met 2.64.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.60.

Artikel 2.62 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een dam met duiker aan te leggen, te verlengen of te vervangen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit;

   • 2.

    de diameter en de materiaalkeuze van de duiker;

   • 3.

    een legenda; en

   • 4.

    een noordpijl.

Artikel 2.63 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen, verlengen of vervangen van een dam met duiker worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.64 Algemene regels

 • 1.

  Het oppervlaktewaterlichaam wordt, als dat nodig is, niet eerder afgedamd dan na overleg met de toezichthouder van het waterschap.

 • 2.

  Slib op locatie van de aan te leggen dam met duiker wordt verwijderd.

 • 3.

  De duiker wordt in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.

 • 4.

  Verbindingen tussen duikerelementen worden van een waterdichte afdichting voorzien.

 • 5.

  Het talud van de dam met duiker wordt op doelmatige wijze tegen uitspoeling beschermd.

 • 6.

  De duiker wordt dusdanig gefundeerd dat verzakken van deze duiker, met meer dan natuurlijke maaivelddaling, wordt voorkomen.

 • 7.

  Bij vervanging van een duiker wordt de oude duiker volledig verwijderd. 

 • 8.

  Een bestaande duiker wordt met hetzelfde materiaal duikerbuis verlengd.

 • 9.

   Als uiteinden van de duiker worden voorzien van frontmuren worden deze op een fundering geplaatst.

 • 10.

  De frontmuren van de duiker worden onderling verankerd.

 • 11.

  Voor de uitvoering van een dam met duiker wordt principetekening 5 gehanteerd.

 • 12.

  Als de dam met duiker fungeert als eerste perceelontsluiting naar een weg in beheer bij het waterschap, wordt aan afdeling 5.3 voldaan.

Afdeling 2.10 Graven

Artikel 2.65 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het graven, verbreden en behouden van een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.66 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te graven, te verbreden of te behouden, als dit plaatsvindt in een beperkingengebied waterkering.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te verbreden of te behouden, tenzij dit plaatsvindt in een secundaire watergang.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te graven of te behouden, als door het graven:

  • a.

   een verbinding ontstaat tussen verschillende peilgebieden;

  • b.

   een nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam wordt gecreëerd; en

  • c.

   het oppervlaktewaterlichaam niet in verbinding staat met het watersysteem.

Artikel 2.67 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het graven, verbreden en behouden van een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikelen 2.68 tot en met 2.70.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.66.

Artikel 2.68 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een oppervlaktewaterlichaam te graven of verbreden zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden. 

 • 2.

  Een melding bevat

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;  

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en 

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: 

   • 1.

    afmetingen van het te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en eventuele dammen met duikers;

   • 2.

    diameter en materiaalkeuze van de duiker;

   • 3.

    een legenda; en 

   • 4.

    een noordpijl.

Artikel 2.69 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het graven of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:   

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en   

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.70 Algemene regels

 • 1.

  Taluds van het nieuw te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en het bestaand oppervlaktewaterlichaam worden vloeiend op elkaar aangesloten.

 • 2.

  Bij een nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam worden taluds aangebracht met een helling niet steiler dan 2:3.

 • 3.

  Bij verbreding van een oppervlaktewaterlichaam wordt minimaal de bestaande taludhelling of flauwer gehandhaafd.

 • 4.

  Taluds worden op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking beschermd.

 • 5.

  Als het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt aangesloten op een oppervlaktewaterlichaam in onderhoud bij het waterschap wordt in de beschermingszone van een aangrenzend oppervlaktewaterlichaam een dam met duiker geplaatst met een bovenbreedte van minimaal 5,00 m en wordt voldaan aan de afdeling 2.9 ‘Dammen met duiker’.

 • 6.

  Bij verbreding van een oppervlaktewaterlichaam wordt het bestaande oppervlaktewaterlichaam met ten minste 0,20 m op de waterlijn verbreed.

 • 7.

  Bij een nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt de maatvoering van tabel 2.122.7 'Maatvoering bij nieuw oppervlaktewaterlichaam' aangehouden:

  Tabel 2.122.7 Maatvoering bij nieuw oppervlaktewaterlichaam

  Waterbreedte

  Minimale bodembreedte 

  Minimale waterdiepte ten opzichte van laagst vigerend peil

  Tot 4,00 m

  0,50 m

  0,50 m

  Vanaf 4,00 m

  1,00 m

  1,00 m

   

Artikel 2.71 Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan artikel 2.70 worden verruimd.

Artikel 2.72 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit waterbodem

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden, als de activiteit betrekking heeft op werkzaamheden waarbij een waterbodem geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, in aanvulling op artikel 4.1 de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  een opgave van de hoeveelheid te verwijderen materiaal; en

 • b.

  een aanduiding van het totaal te baggeren oppervlak in kubieke meter.

Afdeling 2.11 Dempen

Artikel 2.73 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het dempen van oppervlaktewaterlichamen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.74 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als dit plaatsvindt in een beperkingengebied waterkering.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als het een secundaire watergang betreft met een waterbreedte van meer dan 4,50 meter.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als het:

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als het wateroppervlak van de demping niet ten minste gelijkwaardig wordt gecompenseerd, waarbij:

  • a.

   een bestaande secundaire watergang wordt verbreed met ten minste 0,20 meter op de waterlijn of het graven van een nieuwe secundaire watergang; en

  • b.

   deze compensatie binnen hetzelfde peilgebied plaatsvindt.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als: 

  • a.

   door de demping het oppervlaktewaterlichaam wordt afgesloten van het watersysteem;

  • b.

   door de demping de doorstroming ontoelaatbaar wordt belemmerd;

  • c.

   door de demping een nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam wordt gecreëerd; of

  • d.

   de demping wordt aangelegd op minder dan 10,00 meter afstand van een ondersteunend kunstwerk.

Artikel 2.75 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen bij duikers algemeen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als bij aanleg van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam:

 • a.

  de duiker wordt aangelegd met knikpunten of bochten; of

 • b.

  de duiker niet wordt uitgevoerd als betonbuis of een gelijkwaardig materiaal, geen staal of pvc.

Artikel 2.76 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen bij duikers landelijk en stedelijk gebied

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen in landelijk gebied, als bij aanleg van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam niet wordt voldaan aan de maximale duikerlengte, minimale diameter van de duiker en de compensatie van water in tabel 2.72.1.

  Tabel 2.72.1 Afmetingen duikers landelijk gebied

  Waterbreedte

  Maximale duikerlengte

  Minimale diameter van de duiker 

  Nieuw water als compensatie 

  Tot 2,50 m 

  12 m 

  0,50 m 

  Tot 30 m² 

  2,50 tot 3,00 m 

  12 m 

  0,80 m 

  30 tot 36 m² 

  3,00 tot 3,50 m 

  12 m 

  1,00 m 

  36 tot 42 m² 

  3,50 tot en met 4,50 m 

  12 m 

  1,25 m 

  42 tot 54 m² 

   
 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen in stedelijk gebied, als bij aanleg van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam niet wordt voldaan aan de maximale duikerlengte, minimale diameter van de duiker en de compensatie van water in tabel 2.72.2.

  Tabel 2.72.2 Afmetingen duikers stedelijk gebied

  Waterbreedte

  Maximale duikerlengte

  Minimale diameter van de duiker

  Nieuw water als compensatie

  Tot 2,50 m

  12 m

  0,60 m

  Tot 30 m² 

  2,50 tot 3,00 m

  12 m

  0,90 m

  30 tot 36 m² 

  3,00 tot 3,50 m

  12 m

  1,00 m

  36 tot 42 m² 

  3,50 tot 4,50 m

  12 m

  1,25 m

  42 tot 54 m² 

   

Artikel 2.77 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.78 tot en met 2.80.

 • 2.

  Als bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam een duiker wordt aangelegd wordt voldaan aan de artikelen 2.782.79 en 2.81

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 2.74 tot en met 2.76.

Artikel 2.78 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een oppervlaktewaterlichaam te dempen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit; 

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en 

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:  

   • 1.

    de afmetingen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam en de te realiseren compensatie; 

   • 2.

    de diameter en materiaalkeuze van de eventuele duiker; 

   • 3.

    een legenda; en 

   • 4.

    een noordpijl.

Artikel 2.79 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een natuurlijke oever worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over: 

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en 

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.80 Algemene regels

 • 1.

  Het talud van het gedempte oppervlaktewaterlichaam wordt op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking.

 • 2.

  Het nieuwe water dat wordt gegraven als compensatie wordt vooraf aan of gelijktijdig met de demping uitgevoerd.

 • 3.

  Er wordt zorg voor gedragen dat taluds van het nieuw te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en het bestaande oppervlaktewaterlichaam vloeiend op elkaar aansluiten en een helling hebben niet steiler dan 2:3. 

 • 4.

  De compensatie wordt volgens de voorschriften in afdeling 2.10 uitgevoerd.

Artikel 2.81 Algemene regels dempen oppervlaktewaterlichaam en aanleggen duiker

 • 1.

  De duiker wordt dusdanig gefundeerd dat verzakken, met meer dan de natuurlijke maaivelddaling, van deze duiker wordt voorkomen.

 • 2.

  De duiker wordt in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.

 • 3.

  Verbindingen tussen duikerelementen worden van een waterdichte afdichting voorzien.

 • 4.

  De duiker moet zijn vervaardigd van beton, of een buis van gelijkwaardig materiaal toe, geen staal of pvc.

 • 5.

  Als uiteinden van de duiker worden voorzien van frontmuren worden deze op een fundering geplaatst.

 • 6.

  De frontmuren van de duiker worden onderling verankerd.

 • 7.

  Voor de uitvoering wordt principetekening 5 gehanteerd.

Afdeling 2.12 Bomen

Artikel 2.82 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanplanten en behouden van bomen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.83 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom aan te planten en te behouden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als deze wordt aangeplant in een primaire watergang en het beperkingengebied waterkering

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom aan te planten en te behouden, als het geen knotbomen betreffen. 

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom aan te planten en te behouden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als deze in volgroeide vorm ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam niet voldoet aan de volgende maatvoering: 

  • a.

   een stamhoogte van minimaal 2,00 meter; 

  • b.

   een afstand van stam tot de insteek van 0,50 meter tot 1,00 meter; en 

  • c.

   een afstand tot andere bomen of objecten van 10,00 meter. 

Artikel 2.84 Aanwijzing algemene regels 

 • 1.

  Bij het aanplanten of behouden van een boom wordt voldaan aan de artikelen 2.85 tot en met 2.87.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.83

Artikel 2.85 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een boom aan te planten zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.  

 • 2.

  Een melding bevat:  

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;  

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en  

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:   

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit, waaronder afstand van de boom tot de insteek en bomen of andere objecten;  

   • 2.

    een legenda; en 

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.86 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanplanten van een boom worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:  

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan. 

Artikel 2.87 Algemene regels

 • 1.

  Dode, zieke of beschadigde bomen en wortelresten worden verwijderd conform afdeling 2.16 'Verwijderen objecten'. 

 • 2.

  De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger, worden niet gewijzigd. 

 • 3.

  De knotbomen worden onderhouden en gesnoeid, zodat er geen takken afhangen binnen 5,00 meter boven maaiveld. 

Afdeling 2.13 Hekwerken, schuttingen en veekerende afrasteringen

Artikel 2.88 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen en behouden van hekwerken, schuttingen en veekerende afrasteringen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.89 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen veekerende afrasteringen waterkeringen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden, als die in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering wordt geplaatst.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden, als die in een duin- of strandgebied wordt geplaatst.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als die:

  • a.

   hoger is dan 1,20 meter; of

  • b.

   lager is dan 1,20 meter, maar hoger is dan voor het doel toereikend is.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als de palen een diepte van meer dan 0,60 meter onder maaiveld bereiken.

Artikel 2.90 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen hekwerken en schuttingen waterkeringen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in de beschermingszone van een waterkering, als het niet op woonpercelen wordt geplaatst.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden, als het in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering wordt geplaatst.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een duin- of strandgebied.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als het een hoogte heeft van meer dan 2,00 meter.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als de palen een diepte van meer dan 1,00 meter onder maaiveld bereiken.

 • 6.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als de poeren een diepte van meer dan 0,60 meter onder maaiveld bereiken.

Artikel 2.91 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen veekerende afrasteringen oppervlaktewaterlichamen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden, als die niet haaks op en langs in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, als die:

  • a.

   hoger is dan 1,35 meter; of

  • b.

   lager is dan 1,35 meter, maar hoger is dan voor het doel toereikend is.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, als die niet minimaal op 0,50 meter en maximaal 1,00 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.

Artikel 2.92 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen hekwerken en schuttingen oppervlaktewaterlichamen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als het niet tussen woonpercelen wordt geplaatst.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, als het niet op minimaal 0,50 meter en maximaal 1,00 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.

Artikel 2.93 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het plaatsen of behouden van een hekwerk, schutting of veekerende afrastering bij een waterkering wordt voldaan aan de artikelen 2.942.95 en 2.96.

 • 2.

  Bij het plaatsen of behouden van een hekwerk, schutting of veekerende afrastering bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.942.95 en 2.97.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.89 tot en met 2.92.

Artikel 2.94 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een hekwerk, schutting of veekerende afrastering te plaatsen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;   

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit (inclusief fundering);   

   • 2.

    een legenda; en  

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.95 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een hekwerk, schutting of veekerende afrastering worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:   

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en   

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.96 Algemene regels hekwerken, schuttingen of veekerende afrasteringen waterkeringen

 • 1.

  De constructie wordt in goede staat onderhouden.

 • 2.

  Onderhoudspaden gelegen op en langs een waterkering worden toegankelijk gehouden voor inspectie en onderhoud door middel van een 4,00 meter brede poort.

 • 3.

  Er wordt voor gezorgd dat eventuele poorten te allen tijde door de toezichthouder te openen zijn.

 • 4.

  Er wordt voor gezorgd dat de draden van een afrastering over onderhoudspaden of onderhoudsstroken, gemakkelijk met de hand verwijderd kunnen worden en zijn voorzien van geïsoleerde handgrepen.

 • 5.

  De palen van de afrastering worden geslagen of gedrukt in de grond.

Artikel 2.97 Algemene regels hekwerken, schuttingen of veekerende afrasteringen oppervlaktewaterlichamen

 • 1.

  De constructie wordt in een goede staat van onderhoud gehouden.

 • 2.

  De afrastering wordt parallel aan het water geplaatst.

 • 3.

  De afrastering is niet hoger dan 1,35 meter boven maaiveld.

 • 4.

  De constructie wordt zodanig aangelegd dat deze eenvoudig te verwijderen is.

 • 5.

  Onderhoudspaden gelegen langs een oppervlaktewaterlichaam (in onderhoud bij het waterschap) worden toegankelijk gehouden voor inspectie en onderhoud door middel van een 4,00 meter brede poort.

 • 6.

  Er wordt voor gezorgd dat het waterschap te allen tijde een veilige toegang heeft tot het onderhoudspad.

Afdeling 2.14 Anti-worteldoek

Artikel 2.98 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van anti-worteldoeken in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.99 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een anti-worteldoek aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangebracht in de kernzone van een waterkering

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning anti-worteldoek aan te leggen of te behouden in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij het anti-worteldoek wordt aangelegd of behouden op het droge talud van een oppervlaktewaterlichaam dat grenst aan een bedrijfsperceel in stedelijk gebied of een particuliere tuin.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een anti-worteldoek aan te leggen of te behouden als deze wordt aangebracht binnen een natuurvriendelijke oever die is aangelegd door het waterschap gelegen in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een anti-worteldoek aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangebracht op het talud van een vaarweg.

Artikel 2.100 Aanwijzing algemene regels 

 • 1.

  Bij het aanleggen of behouden van een anti-worteldoek wordt voldaan aan artikel 2.101.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.99.

Artikel 2.101 Algemene regels 

 • 1.

  Het anti-worteldoek wordt zodanig vastgezet dat voorkomen wordt dat deze in het oppervlaktewaterlichaam terecht komt of kan opwaaien. 

 • 2.

  Als een beschoeiing wordt geplaatst in het talud, dan wordt het anti-worteldoek daarachter vastgezet. 

Artikel 2.102 Beoordelingsregel

De vergunning, bedoeld in artikel 2.99derde lid, wordt alleen verleend als de natuurwaarden niet worden aangetast.

Afdeling 2.15 Tijdelijke en eenvoudig demontabele objecten

Artikel 2.103 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen en behouden van tijdelijke of eenvoudig demontabele objecten in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.104 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een tijdelijk of eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een tijdelijk of eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden in een duin- of strandgebied.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een tijdelijk object te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied waterkering, als deze:

  • a.

   een fundering heeft;

  • b.

   niet op bestaand maaiveld wordt geplaatst; of

  • c.

   op een dijktalud wordt geplaatst.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden in de kernzone van een waterkering.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden als:

  • a.

   grondroeringen plaatsvinden dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld; of

  • b.

   gestorte fundering wordt toegepast.

Artikel 2.105 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het plaatsen van een tijdelijk of eenvoudig demontabel object wordt voldaan aan de artikelen 2.106 tot en met 2.108

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.104.

Artikel 2.106 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een tijdelijk of eenvoudig demontabel object te plaatsen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:  

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;  

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en   

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit (inclusief eventuele fundering); 

   • 2.

    een legenda; en  

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.107 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het plaatsen van een tijdelijk of eenvoudig demontabel object worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en   

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 2.108 Algemene regels

 • 1.

  Met uitzondering van de fundering, wordt het object bij het plaatsen niet ingegraven. 

 • 2.

  Verlaging of verhoging van het huidige maaiveld, anders dan de natuurlijke achtergrondzettingen ter plaatse, wordt voorkomen.

 • 3.

  Er wordt een stellaag aangebracht die qua gewicht niet minder is dan dat van de verwijderde bovenlaag.

 • 4.

  De doorgaande onderhoudsroutes worden vrijgehouden van objecten.

 • 5.

  Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden op aanzegging van het waterschap alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen.

 • 6.

  Het verwijderen van het object gebeurt volgens de regels in afdeling 2.16.

Afdeling 2.16 Verwijderen objecten

Artikel 2.109 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het verwijderen van objecten in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.110 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object in het, beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te verwijderen, als het: 

  • a.

   niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is; 

  • b.

   onderdeel uitmaakt van een onderhoudsroute; 

  • c.

   een peilscheidende, waterkerende of peilregulerende functie heeft; of 

  • d.

   gelegen is in een vaarweg

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object in het beperkingengebied waterkering te verwijderen, als het: 

  • a.

   niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is; 

  • b.

   gelegen is in een duin- of strandgebied

  • c.

   een grond- of waterkerende functie heeft; 

  • d.

   een kabel of leiding betreft die dieper ligt dan 1,20 meter beneden maaiveld; 

  • e.

   een oppervlakte heeft van meer dan 15 m2 in of op de waterkering, niet zijnde kabels en leidingen;

  • f.

   in de waterkering dieper dan 0,60 meter beneden maaiveld is gefundeerd; of 

  • g.

   in de beschermingszone van een waterkering dieper dan 1,00 meter beneden maaiveld is gefundeerd. 

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding gelegen onder een weg in de kernzone van een waterkering te verwijderen, als het: 

  • a.

   niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is; 

  • b.

   gelegen is in een duin- of strandgebied

  • c.

   dieper ligt dan 1,20 meter onder maaiveld of de vaste bodem; of 

  • d.

   de weg niet haaks kruist. 

Artikel 2.111 Aanwijzing algemene regels 

 • 1.

  Bij het verwijderen van objecten wordt voldaan aan de artikelen 2.112 tot en met 2.115

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.110.

Artikel 2.112 Meldplicht 

 • 1.

  Het is verboden een object te verwijderen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.  

 • 2.

  Een melding bevat: 

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;   

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit (inclusief fundering) ten opzichte van het waterstaatswerk of de weg; 

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.113 Informatieplicht 

Ten minste twee werkdagen voor het verwijderen van een object worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:   

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en   

 • b.

  de verwachte duur ervan. 

Artikel 2.114 Algemene regels oppervlaktewaterlichaam 

 • 1.

  Het object wordt volledig verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszone, inclusief bijbehorende werken. 

 • 2.

  Er wordt zorg voor gedragen dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren. 

 • 3.

  Het oppervlaktewaterlichaam wordt na verwijdering van het object teruggebracht op de afmetingen conform het naastgelegen profiel. 

 • 4.

  Vrijgekomen kabels en leidingen worden conform afdeling 2.8 'Kabels en leidingen' verlegd. 

 • 5.

  Taluds worden op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking beschermd. 

 • 6.

  Het oppervlaktewaterlichaam wordt niet eerder afgedamd na overleg met de toezichthouder van het waterschap. 

 • 7.

  Bestaande kabels of leidingen, die uit gebruik zijn of worden genomen, worden volledig verwijderd. 

Artikel 2.115 Algemene regels waterkering 

 • 1.

  Het object wordt niet uit de primaire waterkering verwijderd in de periode tussen 1 oktober en 1 april. 

 • 2.

  Het object wordt in open ontgraving verwijderd. 

 • 3.

  De activiteiten worden aaneengesloten uitgevoerd en de uitvoeringsduur wordt zo kort mogelijk gehouden. 

 • 4.

  Alle ontgravingen worden met de uitkomende grond gedicht, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond, die in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast moet worden aangedrukt. De grond krijgt zoveel mogelijk de dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor aanvang van het graafwerk het geval was. 

 • 5.

  Bij het verwijderen van het object wordt de afwatering van de waterkering en het omliggende terrein niet gehinderd. 

 • 6.

  Het object wordt volledig verwijderd uit de waterkering of bijbehorende beschermingszone, inclusief bijbehorende werken. 

 • 7.

  Funderingspalen van bouwwerken worden verwijderd tot 1,00 m onder maaiveld. 

 • 8.

  Na verwijdering van het object wordt het maaiveld of dijktalud direct hersteld, waarbij een minimale kleilaag van 1,00 meter gehandhaafd blijft of wordt aangebracht. De aangebrachte klei heeft een erosiebestendigheid categorie 1 of 2. 

 • 9.

  De grond wordt niet meer dan nodig is vergraven. 

 • 10.

  Bij het rooien van beplanting worden de boomstronken en wortels verwijderd uit de bodem tot een maximale diepte van 1,00 meter onder maaiveld. 

 • 11.

  Gerooide bomen, takken, wortels en andere boom- of struikresten worden afgevoerd

 • 12.

  Het te herstellen talud wordt aangesloten overeenkomend aan de aangrenzende taluds. 

 • 13.

  De beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid: 

  • a.

   type D1 graszaadmengsel; 

  • b.

   100-150 kg/ha inzaai; en 

  • c.

   50-75 kg/ha doorzaai. 

 • 14.

  De niet beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid: 

  • a.

   type D2 graszaadmengsel; 

  • b.

   100-150 kg/ha inzaai; en 

  • c.

   50-75 kg/ha doorzaai.

 • 15.

  Wanneer op 1 oktober de primaire waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen, op aanzegging van het waterschap. 

Afdeling 2.17 Bodemonderzoek

Artikel 2.116 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het uitvoeren van bodemonderzoek in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.117 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het handmatig of mechanisch onderzoek betreft dat niet bestaat uit: 

  • a.

   sonderingen; 

  • b.

   handboringen met een maximale diameter van 0,15 meter; of 

  • c.

   het aanbrengen van peilbuizen.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek in de kernzone van een waterkering en de beschermingszone buitendijks van een waterkering uit te voeren, als het handmatig en mechanisch onderzoek betreft dat plaatsvindt in de periode tussen 1 oktober en 1 april. 

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek in een beschermingszone binnendijks van een waterkering uit te voeren, als het handmatig onderzoek betreft dat niet tijdens de periode tussen 1 oktober en 1 april plaatsvindt. 

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het onderzoek naar freatisch grondwater betreft en de peilbuizen dieper reiken dan 6,00 meter onder het maaiveld. 

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het peilbuizen betreft die in de wegverharding worden aangebracht. 

 • 6.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het onderzoek betreft dat plaatsvindt in een duin- of strandgebied

Artikel 2.118 Aanwijzing algemene regels 

 • 1.

  Bij het uitvoeren van een bodemonderzoek wordt voldaan aan de artikelen 2.119 tot en met 2.121

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.117.

Artikel 2.119 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een bodemonderzoek uit te voeren zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:  

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;   

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en   

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de diepte van de peilbuizen ten opzichte van de gemiddelde laagste freatische grondwaterstand; 

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 2.120 Informatieplicht 

Ten minste twee werkdagen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:    

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en    

 • b.

  de verwachte duur ervan. 

Artikel 2.121 Algemene regels 

 • 1.

  Sonderingen of boringen worden afzonderlijk uitgevoerd op ten minste 8,00 meter afstand van elkaar. 

 • 2.

  Niet meer in gebruik zijnde peilbuizen worden verwijderd. 

 • 3.

  Gaten die zijn ontstaan door de activiteiten worden afdoende gedicht met zwelklei of bentoniet. 

 • 4.

  Gaten in wegen die zijn ontstaan door de activiteiten, worden gedicht met materiaal gelijk aan de wegverharding. 

 • 5.

  Peilbuizen worden afgewerkt op maaiveldniveau met een straatpot of worden gemarkeerd en beschermd op zodanige wijze dat deze duidelijk zichtbaar zijn en dat beschadigingen tijdens onderhoudswerkzaamheden uitgesloten zijn. 

 • 6.

  Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de graszoden uitgestoken en worden deze na uitvoering van de werkzaamheden teruggeplaatst. 

 • 7.

  Peilbuizen worden handmatig in de waterkering en bijbehorende beschermingszone aangebracht zonder gebruik van een spuitlans. 

 • 8.

  Het werkterrein wordt direct na de voltooiing van de activiteiten in een nette staat en in gelijke gesteldheid teruggebracht. 

 • 9.

  Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden op aanzegging van het waterschap alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen. 

Afdeling 2.18 Werken plaatsen

Artikel 2.122 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen, wijzigen, vervangen, verwijderen of behouden van werken in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.123 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Afdeling 2.19 Overige activiteiten bij waterstaatswerken

Paragraaf 2.19.1 Algemeen

Artikel 2.124 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op alle activiteiten in het beperkingengebied waterstaatswerk, als de andere paragrafen in dit hoofdstuk daarop niet van toepassing zijn.

Artikel 2.125 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen
 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • a.

   werkzaamheden te verrichten; of

  • b.

   vaste substanties of voorwerpen te leggen, laten staan, vervangen of verwijderen.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een waterstaatswerk te vervangen, verwijderen, wijzigen of aan te leggen.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning in de beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk

  • a.

   boringen te verrichten voor het exploiteren of winnen van gas-, vloei- of delfstoffen; of

  • b.

   een afgraving of seismisch onderzoek te verrichten.

Paragraaf 2.19.2 Gras en eenjarige gewassen

Artikel 2.126 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen in de beschermingszone van een waterstaatswerk.

Artikel 2.127 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning gras of eenjarige gewassen aan te brengen of te behouden, als het betreffende perceel geen agrarische bestemming heeft.

Paragraaf 2.19.3 Recreatief varen

Artikel 2.128 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het recreatief gebruik van objecten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.129 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning objecten recreatief te gebruiken in een oppervlaktewaterlichaam, als: 

 • a.

  het oppervlaktewaterlichaam geen recreatieve hoofdfunctie heeft;

 • b.

  gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde vaartuigen met een verbrandingsmotor; of 

 • c.

  gebruik wordt gemaakt van vaartuigen met een zeil.

Paragraaf 2.19.4 Vissen

Artikel 2.130 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van visactiviteiten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.131 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen
Artikel 2.132 Uitzondering vergunningplicht

De verboden in artikel 2.131 zijn niet van toepassing als de visactiviteiten worden uitgeoefend in overeenstemming met een visstandbeheerplan.

Hoofdstuk 3 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF EEN ZUIVERINGTECHNISCH WERK

Afdeling 3.1 ALGEMEEN

Artikel 3.1 Toepassingsbereik

Dit hoofdstuk is van toepassing op lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, dat in beheer is bij het waterschap.

Artikel 3.2 Oogmerken

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:

 • a.

  het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;

 • b.

  het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en

 • c.

  het beschermen van de doelmatige werking van het zuiveringtechnisch werk.

Artikel 3.3 Normadressaat

Aan dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.4 Specifieke zorgplicht

 • 1.

  Degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2, is verplicht:

  • a.

   alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

  • b.

   voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en

  • c.

   als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

 • 2.

  Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

  • a.

   alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;

  • b.

   de beste beschikbare technieken worden toegepast;

  • c.

   geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;

  • d.

   alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;

  • e.

   lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;

  • f.

   metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en

  • g.

   meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 3.5 Maatwerkvoorschriften

 • 1.

  Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.4 en 2.9 tot en met 2.60.

 • 2.

  Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.9 tot en met 2.60.

Artikel 3.6 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap worden die ondertekend en voorzien van:

 • a.

  de aanduiding van de activiteit;

 • b.

  de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;

 • c.

  het adres waarop de activiteit wordt verricht; en

 • d.

  de dagtekening.

Artikel 3.7 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

 • 1.

  Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 2.6, wijzigt, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Artikel 3.8 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap

 • 1.

  Op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels en maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de ontwikkelingen over die kwaliteit.

 • 2.

  Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Afdeling 3.2 LOZEN VAN GRONDWATER BIJ SANERING OF ONTWATERING

Artikel 3.9 Lozen van grondwater bij saneringen

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Voor het lozen van dat grondwater in een Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Hollandse Delta zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.1, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 2.1 Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Stof

  Emissiegrenswaarden in μg/l of mg/l

  Naftaleen

  0,2 μg/l

  PAK’s

  1 μg/l

  BTEX

  50 μg/l

  Vluchtige organohalogeen-verbindingen uitgedrukt als chloor

  20 μg/l

  Aromatische organohalogeen-verbindingen

  20 μg/l

  Minerale olie

  500 μg/l

  Cadmium

  4 μg/l

  Kwik

  1 μg/l

  Koper

  11 μg/l

  Nikkel

  41 μg/l

  Lood

  53 μg/l

  Zink

  120 μg/l

  Chroom

  24 μg/l

  Onopgeloste stoffen

  50 mg/l

 • 3.

  Voor het lozen van dat grondwater in een Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen waterschap Hollandse Delta zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.2, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 2.2 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarden in μg/l of mg/l

  Naftaleen

  0,2 μg/l

  PAK’s

  1 μg/l

  Minerale olie

  50 μg/l

  Cadmium

  0,4 μg/l

  Kwik

  0,1 μg/l

  Koper

  1,1 μg/l

  Nikkel

  4,1 μg/l

  Lood

  5,3 μg/l

  Zink

  12 μg/l

  Chroom

  2,4 μg/l

  Onopgeloste stoffen

  20 mg/l

  Benzeen

  2 μg/l

  Tolueen

  7 μg/l

  Ethylbenzeen

  4 μg/l

  Xyleen

  4 μg/l

  Tetrachlooretheen

  3 μg/l

  Trichlooretheen

  20 μg/l

  1,2-dichlooretheen

  20 μg/l

  1,1,1-trichloorethaan

  20 μg/l

  Vinylchloride

  8 μg/l

  Som van de vijf hier bovenstaande stoffen

  20 μg/l

  Monochloorbenzeen

  7 μg/l

  Dichloorbenzenen

  3 μg/l

  Trichloorbenzenen

  1 μg/l

Artikel 3.10 Lozen van grondwater bij ontwatering

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat grondwater:

  • a.

   niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering; en

  • b.

   geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is.

 • 2.

  Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.

Artikel 3.11 Meet- en rekenbepalingen

 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;

  • b.

   voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;

  • c.

   voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;

  • d.

   voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;

  • e.

   voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;

  • f.

   voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; en

  • g.

   voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 3.12 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.11 en 2.12, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:

  • a.

   het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of

  • b.

   het lozen plaatsvindt bij wonen.

 • 4.

  In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als het lozen langer duurt dan 48 uur maar niet langer dan 8 weken.

Afdeling 3.3 LOZEN VAN AFVLOEIEND HEMELWATER DAT NIET AFKOMSTIG IS VAN EEN BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Artikel 3.13 Lozen van afvloeiend hemelwater

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat hemelwater:

  • a.

   niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

  • b.

   geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is; en

  • c.

   geen overig afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van dat besluit is.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam geloosd als lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam geloosd als lozen op of in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een schoonwaterriool redelijkerwijs niet mogelijk is.

Artikel 3.14 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de lozingsactiviteit.

 • 2.

  Ten minste zes maanden voor het veranderen van de lozingsactiviteit door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Afdeling 3.4 LOZEN VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Artikel 3.15 Lozen van huishoudelijk afvalwater

 • 1.

  Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:

  • a.

   40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;

  • b.

   100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten;

  • c.

   600 m bij 25 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 50 inwonerequivalenten;

  • d.

   1.500 m bij 50 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 100 inwonerequivalenten; en

  • e.

   3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten.

 • 2.

  De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam dat voor 1 maart 1997 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk bevindt.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:

  • a.

   vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of

  • b.

   op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Artikel 3.16 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

 • 1.

  Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.

 • 2.

  Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 2.3.

  Tabel 2.3 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Stof

  Emissiegrenswaarden in mg/l

   

  Representatief etmaalmonster

  Steekmonster

  Biochemisch zuurstofverbruik

  30 mg/l

  60 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  150 mg/l

  300 mg/l

  Onopgeloste stoffen

  30 mg/l

  60 mg/l

 • 3.

  Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 2.4.

  Tabel 2.4 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

  Stof

  Emissiegrenswaarden in mg/l

   

  Representatief etmaalmonster

  Steekmonster

  Biochemisch zuurstofverbruik

  20 mg/l

  40 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  100 mg/l

  200 mg/l

  Totaal stikstof

  30 mg/l

  60 mg/l

  Ammoniumstikstof

  2 mg/l

  4 mg/l

  Onopgeloste stoffen

  30 mg/l

  60 mg/l

  Fosfor totaal

  3 mg/l

  6 mg/l

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:

  • a.

   met een nominale inhoud van 6 m3 of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of

  • b.

   die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

 • 5.

  Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:

  • a.

   vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of

  • b.

   op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Artikel 3.17 Meet- en rekenbepalingen

 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;

  • b.

   voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;

  • c.

   voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;

  • d.

   voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;

  • e.

   voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en

  • f.

   voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 3.18 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.17, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;

  • b.

   de wijze van behandeling van het afvalwater; en

  • c.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:

  • a.

   vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of

  • b.

   op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Afdeling 3.5 LOZEN VAN KOELWATER

Artikel 3.19 Koelwater

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.

 • 3.

  De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan 1000 kJ/s bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam.

 • 4.

  De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan 10 kJ/s bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.20 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.21, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de maximale warmtevracht; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Afdeling 3.6 LOZEN BIJ REINIGEN, CONSERVEREN, BOUWEN, RENOVEREN OF SLOPEN VAN BOUWWERKEN

Artikel 3.21 Bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen

Afvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van bouwwerken wordt niet geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, tenzij het gaat om:

 • a.

  afvalwater afkomstig van het afwassen met water; of

 • b.

  afvalwater afkomstig van het schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar.

Artikel 3.22 Werkinstructie bij reinigen en conserveren

 • 1.

  Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het reinigen of conserveren van bouwwerken:

  • a.

   is een werkinstructie opgesteld; en

  • b.

   wordt voor het deel van het bouwwerk dat boven de waterspiegel ligt een hulpconstructie voor de opvang van stoffen gebruikt die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.

 • 2.

  In de werkinstructie is in ieder geval opgenomen:

  • a.

   welke technieken worden toegepast;

  • b.

   welke stoffen kunnen vrijkomen; en

  • c.

   welke stoffen worden gebruikt.

 • 3.

  Als een hulpconstructie wordt gebruikt, is in de werkinstructie ook opgenomen:

  • a.

   op welke manier de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie zijn uitgevoerd;

  • b.

   wat de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd is en wat de omvang van de hulpconstructie is;

  • c.

   of de constructie een afzuiging met permanente onderdruk heeft;

  • d.

   op welke manier afvalwater wordt opgevangen, als natte technieken worden gebruikt; en

  • e.

   welke aanvullende maatregelen worden getroffen als wordt gewerkt bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s.

Artikel 3.23 Werkinstructie bij bouwen en slopen

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken is er een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:

 • a.

  op welke manier wordt gebouwd, gerenoveerd of gesloopt; en

 • b.

  welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die kunnen vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.

Artikel 3.24 Beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam

Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie, is voor de emissie in de lucht de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.

Artikel 3.25 Meet- en rekenbepalingen

Op het meten van stof bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 3.26 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.23 tot en met 2.25, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   voor het lozen afkomstig van reinigen of conserveren van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel 2.24; of

  • b.

   voor het lozen afkomstig van het bouwen of slopen van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel 2.25.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid gelden niet voor reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd.

Afdeling 3.7 LOZEN BIJ OPSLAAN EN OVERSLAAN VAN INERTE GOEDEREN

Artikel 3.27 Inerte goederen

Voor de toepassing van deze afdeling worden in ieder geval de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn:

 • a.

  bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

 • b.

  grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

 • c.

  A-hout en ongeshredderd B-hout;

 • d.

  snoeihout;

 • e.

  banden van voertuigen;

 • f.

  autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;

 • g.

  straatmeubilair;

 • h.

  tuinmeubilair;

 • i.

  aluminium, ijzer en roestvrij staal;

 • j.

  kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;

 • k.

  kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;

 • l.

  papier en karton;

 • m.

  textiel en tapijt; en

 • n.

  vlakglas.

Artikel 3.28 Lozen bij opslaan van inerte goederen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.29 Lozen bij overslaan van inerte goederen

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan bij het overslaan van inerte goederen in de buitenlucht worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.

 • 3.

  Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:

  • a.

   de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of

  • b.

   het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het overslaan van inerte goederen bij wonen.

Afdeling 3.8 LOZEN BIJ OPSLAAN OF OVERSLAAN VAN ANDERE DAN INERTE GOEDEREN

Artikel 3.30 Lozen bij opslaan van goederen die kunnen uitlogen

 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.1058, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater te lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen waaruit stoffen kunnen uitlogen, worden geloosd op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam, als de afstand tot een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten of geloosd meer dan 40 m is, gerekend vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.5, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 2.5 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarde in μg/l of mg/l

  Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink

  1 mg/l

  Minerale olie

  20 mg/l

  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

  50 μg/l

  Onopgeloste stoffen

  100 mg/l

  Som van stikstofverbindingen

  10 mg/l

  Som van fosforverbindingen

  2 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  200 mg/l

Artikel 3.31 Meet- en rekenbepalingen

 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;

  • b.

   voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;

  • c.

   voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2;

  • d.

   voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;

  • e.

   voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;

  • f.

   voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;

  • g.

   voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;

  • h.

   voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en

  • i.

   voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 3.32 Lozen bij overslaan van niet-inerte goederen

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam bij:

  • a.

   het bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;

  • b.

   het overslaan van zout voor het strooien op wegen;

  • c.

   het overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en

  • d.

   het overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

 • 2.

  Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.

 • 3.

  Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:

  • a.

   de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of

  • b.

   het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

Artikel 3.33 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.32 en 2.34, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van:

  • a.

   zout voor het strooien op wegen;

  • b.

   niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en

  • c.

   niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

Afdeling 3.9 LOZEN UIT GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN VOOR INZAMELING EN TRANSPORT VAN AFVALWATER

Artikel 3.34 Lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°, van de Omgevingswet, en dat stelsel of dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Artikel 3.35 Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan huishoudelijk afvalwater afkomstig uit een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen en volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Afdeling 3.10 LOZEN BIJ ONTGRAVINGEN, BAGGERWERKZAAMHEDEN EN WERKZAAMHEDEN DOOR DE WATERBEHEERDER OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM

Artikel 3.36 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.37 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met de kwaliteitsklasse «sterk verontreinigd», bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:

 • a.

  de toe te passen baggertechniek, en

 • b.

  de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.

Artikel 3.38 Lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij andere werkzaamheden dan bedoeld in artikel 2.38 op een oppervlaktewaterlichaam en worden verricht door of namens de waterbeheerder in het kader van het waterbeheer, worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.39 Lozen van algen en bacteriën

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen algen en bacteriën uit een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op een ander oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij dezelfde waterbeheerder, als die werkzaamheden plaatsvinden door of namens de beheerder in het kader van het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.40 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.38, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;

  • b.

   als de waterbodem de kwaliteitsklasse «sterk verontreinigd», bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel 2.39; en

  • c.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

Afdeling 3.11 LOZEN BIJ SCHOONMAKEN DRINKWATERLEIDINGEN

Artikel 3.41 Lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet, of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

 • 2.

  Aan het water dat voor het schoonmaken en in gebruik nemen wordt gebruikt, worden geen chemicaliën toegevoegd.

Afdeling 3.12 LOZEN BIJ CALAMITEITENOEFENINGEN

Artikel 3.42 Lozen bij calamiteitenoefeningen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening, anders dan afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken als bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

Artikel 3.43 Gegevens en bescheiden

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.44, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  of er blusschuim bij de oefening wordt gebruikt; en

 • b.

  welke stoffen dat blusschuim bevat.

Afdeling 3.13 LOZEN BIJ TELEN, KWEKEN, SPOELEN OF SORTEREN VAN GEWASSEN

Artikel 3.44 Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.6, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 2.6 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarde in mg/l

  Onopgeloste stoffen

  100 mg/l

  Biochemisch zuurstofverbruik

  60 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  300 mg/l

 • 3.

  De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.45 Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen

 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk, waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, gemeten in een steekmonster.

 • 3.

  De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.46 Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

 • 1.

  In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.7, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 2.7 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarde in mg/l

  Onopgeloste stoffen

  100 mg/l

  Biochemisch zuurstofverbruik

  60 mg/l

  Chemisch zuurstofverbruik

  300 mg/l

Artikel 3.47 Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.8, gemeten in een steekmonster.

  Tabel 2.8 Emissiegrenswaarden

  Stof

  Emissiegrenswaarde in mg/l

  Chloride

  200 mg/l

  IJzer

  2 mg/l

 • 3.

  De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

Artikel 3.48 Lozen bij ontijzeren grondwater

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden geloosd en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

 • 2.

  Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.

 • 3.

  De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

  • a.

   vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en

  • b.

   langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.49 Meet- en rekenbepalingen

 • 1.

  Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

 • 2.

  Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

 • 3.

  Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

  • a.

   voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;

  • b.

   onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;

  • c.

   voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;

  • d.

   voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705; en

  • e.

   voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 3.50 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.46 tot en met 2.50, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Afdeling 3.14 LOZEN BIJ MAKEN VAN BETONMORTEL EN UITWASSEN VAN BETON

Artikel 3.51 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute

Als in het omgevingsplan voor afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel, het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd of het uitwassen van beton een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van de artikelen 4.140, eerste lid, en 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in die artikelen, geloosd op een oppervlaktewaterlichaam of via die andere route.

Afdeling 3.15 LOZEN BIJ NIET-INDUSTRIËLE VOEDSELBEREIDING

Artikel 3.52 Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving

Deze afdeling is niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving met uitzondering van het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Artikel 3.53 Lozen bereiden van voedingsmiddelen

 • 1.

  Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als het bereiden plaatsvindt met:

  • a.

   grootkeukenapparatuur;

  • b.

   één of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of

  • c.

   één of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen of een aansluitwaarde van ten hoogste 100 kilowatt.

 • 2.

  Het afvalwater wordt alleen gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater geloosd, en wordt alleen geloosd voor zover de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.

Artikel 3.54 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.55, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Afdeling 3.16 LOZEN VAN SPUIWATER UIT RECREATIEVE VISVIJVERS

Artikel 3.55 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan spuiwater uit recreatieve visvijvers worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.56 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.57, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Afdeling 3.17 LOZEN VANAF VAARTUIGEN OF ANDERE DRIJVENDE WERKTUIGEN BIJ SPOELEN OF SCHEIDEN VAN ZAND OF GRIND

Artikel 3.57 Lozen van spoelwater

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kunnen de volgende afvalwaterstromen afkomstig van een vaartuig of ander drijvend werktuig, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:

 • a.

  afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van zeezand tijdens het transport daarvan met een vaartuig of werktuig; en

 • b.

  afvalwater dat vrijkomt bij het op dat vaartuig of werktuig scheiden van zand of grind.

Afdeling 3.18 ASVERSTROOIING

Artikel 3.58 Asverstrooiing

Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan.

Afdeling 3.19 ANDERE LOZINGEN

Artikel 3.59 Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, als daarbij stoffen of warmte worden geloosd.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

  • b.

   het lozen, bedoeld in de afdelingen 2.2 tot en met 2.18;

  • c.

   het lozen van water dat afkomstig is uit dat oppervlaktewaterlichaam en waaraan geen stoffen zijn toegevoegd; en

  • d.

   het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen.

Artikel 3.60 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk te verrichten.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor het lozen van stoffen, water of warmte op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Afdeling 3.20 AANVRAAGVEREISTEN, BEOORDELINGSREGELS EN VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING LOZINGSACTIVITEIT

Artikel 3.61 Aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  het debiet in kubieke meters per uur van het te lozen afvalwater;

 • b.

  de regelmaat waarmee lozingen plaatsvinden;

 • c.

  een aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;

 • d.

  een riooltekening;

 • e.

  de locaties van de lozingspunten;

 • f.

  de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van het lozen en de verwachte duur ervan;

 • g.

  een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken;

 • h.

  een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;

 • i.

  de samenstelling van het afvalwater dat wordt geloosd;

 • j.

  de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de stoffen die worden geloosd, verricht volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;

 • k.

  de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen, verricht volgens het Handboek Immissietoets, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

 • l.

  een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd.

Artikel 3.62 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk is artikel 8.88 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.63 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk zijn de artikelen 8.92 en 8.93 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Activiteiten met grondwater

Afdeling 4.1 Algemene bepalingen

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water.

Artikel 4.2 Gegevens bij een melding 

 • 1.

   

  Een melding op grond van de afdelingen 4.2 tot en met 4.6 bevat: 

  • a.

   het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt; 

  • b.

   aantal in te richten putten; 

  • c.

   de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting van iedere put; 

  • d.

   de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil; 

  • e.

   de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put; 

  • f.

   de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put; 

  • g.

   de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken; 

  • h.

   een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en 

  • i.

   als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater: 

   • 1.

    de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste in de bodem wordt gebracht; 

   • 2.

     de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht; 

   • 3.

    een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking; 

   • 4.

    de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en 

   • 5.

    een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken. 

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet:

  • a.

   voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

  • b.

   voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen melding van de wateronttrekkingsactiviteit hoeft te worden gedaan.

Artikel 4.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteiten

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, voor aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;

 • b.

  het aantal in te richten putten;

 • c.

  de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;

 • d.

  de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;

 • e.

  de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;

 • f.

  de capaciteit van de pomp in kubieke meters water per uur per put;

 • g.

  de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;

 • h.

  de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;

 • i.

  een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en

 • j.

  als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:

  • 1.

   de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;

  • 2.

   de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;

  • 3.

   een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;

  • 4.

   de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en

  • 5.

   een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 4.4 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

 • 1.

  Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.5 Voorschriften omgevingsvergunning infiltratie van water

Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.94 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.6 Meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltreren van water 

 • 1.

  Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

 • 2.

  Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het bestuur in de voorschriften van de omgevingsverordening of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

 • 3.

  Degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 3.3.3 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

  Tabel 3.3.3 Parameters en meetfrequenties

  Parameter

  Afkorting

  Frequentie

  Bacteriën van de coligroep

   

  Vierwekelijks

  Kleur

   

  Vierwekelijks

  Zwevende stof

  SS

  Vierwekelijks

  Geleidingsvermogen voor elektriciteit

   

  Vierwekelijks

  Temperatuur

  T

  Vierwekelijks

  Zuurgraad

  pH

  Vierwekelijks

  Opgelost zuurstof

  O2

  Vierwekelijks

  Totaal organisch koolstof

  TOC

  Vierwekelijks

  Bicarbonaat

  HCO3

  Vierwekelijks

  Nitriet

  NO2

  Vierwekelijks

  Nitraat

  NO3

  Vierwekelijks

  Ammonium

  NH4

  Vierwekelijks

  Totaal fosfaat

  Totaal P

  Vierwekelijks

  Fluoride

  F

  Driemaandelijks

  Chloride

  Cl

  Vierwekelijks

  Sulfaat

  SO4

  Driemaandelijks

  Natrium

  Na

  Driemaandelijks

  IJzer

  Fe

  Driemaandelijks

  Mangaan

  Mn

  Driemaandelijks

  Chroom

  Cr

  Driemaandelijks

  Lood

  Pb

  Driemaandelijks

  Koper

  Cu

  Driemaandelijks

  Zink

  Zn

  Driemaandelijks

  Cadmium

  Ca

  Driemaandelijks

  Arseen

  As

  Driemaandelijks

  Cyanide

  CN

  Driemaandelijks

  Minerale olie

   

  Vierwekelijks

  Adsorbeerbaar organisch halogeen

  AOX

  Vierwekelijks

  Vluchtig organisch gebonden chloor

  VOC

  Vierwekelijks

  Vluchtige aromaten

   

  Vierwekelijks

  Polycyclische aromaten

  PAK

  Driemaandelijks

  Fenolen

   

  Driemaandelijks

   
 • 4.

  Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het bestuur de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en

  • b.

   de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.

 • 5.

  De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 van de Drinkwaterregeling.

 • 6.

  Het eerste tot en met het vijfde lid gelden niet:

  • a.

   voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en 

  • b.

   voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden verricht.

Afdeling 4.2 Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering

Artikel 4.7 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering.

Artikel 4.8 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in gebied A voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering, als de onttrekking niet voldoet aan tabel 3.5.1.

  Tabel 3.5.1 Gebied A

  m3 per uur

  m3 per maand

  m3 in totaal

  duur

  minder dan  60

  minder dan 20.000

  minder dan 50.000

  korter dan 26 weken

   
 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in gebied B voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering, als de onttrekking niet voldoet aan tabel 3.5.2.

  Tabel 3.5.2 Gebied B

  m3 per uur

  m3 per maand

  m3 in totaal

  duur

  m3 per jaar

  minder dan  60

  minder dan 20.000

  minder dan 50.000

  korter dan 26 weken

   

  minder dan  10

   

   

   

  minder dan 50.000

   
 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in gebied C voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering, als de onttrekking niet voldoet aan tabel 3.5.3.

  Tabel 3.5.3 Gebied C

  m3 per uur

  m3 per maand

  m3 in totaal

  duur

  m3 per jaar

  minder dan 150

  minder dan 50.000

  minder dan 200.000

  korter dan 26 weken

   

  minder dan 10

   

   

   

  minder dan 50.000

   

Artikel 4.9 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering wordt voldaan aan de artikelen 4.10 tot en met 4.12.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.8.

Artikel 4.10 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden grondwater te onttrekken voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering zonder dit ten minste vijf werkdagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden, als de onttrekking langer dan 48 uur, maar korter dan 8 weken duurt.

 • 2.

  Het is verboden grondwater te onttrekken voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering zonder dit ten minste drie weken voor het begin ervan te melden, als de onttrekking langer dan 8 weken duurt.

 • 3.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;  

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en  

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:   

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit;  

   • 2.

    een legenda; en 

   • 3.

    een noordpijl.

 • 4.

  De meet- en rapportageverplichting, zoals bedoeld in artikel 4.6, wordt uitgevoerd als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C en de onttrekking meer bedraagt dan 12.000 m3 per jaar.

Artikel 4.11 Informatieplicht

 • 1.

  Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over: 

  • a.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit; en 

  • b.

   de verwachte duur ervan.

 • 2.

  Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering worden aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt over aanvang, einde en duur van de activiteiten.

Artikel 4.12 Algemene regels

 • 1.

  De freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket wordt niet meer dan noodzakelijk verlaagd.

 • 2.

  Er wordt een peilbuis of meetput geplaatst om de stijghoogte te bepalen, als spanningsbemaling wordt toegepast.

 • 3.

  Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 4.

  Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden verwijderd of gedicht na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 5.

  Bij retourbemaling wordt het grondwater teruggebracht in het watervoerende pakket waaruit het onttrokken grondwater afkomstig is.

 • 6.

  De nadelige gevolgen van de onttrekking worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt als die niet te voorkomen zijn.

 • 7.

  Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen of te treffen maatregelen.

Afdeling 4.3 Grondwatersanering

Artikel 4.13 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering.

Artikel 4.14 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor grondwatersanering als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C, voor zover de onttrekking:

 • a.

  meer bedraagt dan 15 m3 per uur;

 • b.

  meer bedraagt dan 4.200 m3 per maand; of

 • c.

  langer duurt dan 4 jaar.

Artikel 4.15 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering wordt voldaan aan de artikelen 4.16 tot en met 4.18.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.14.

Artikel 4.16 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden grondwater te onttrekken voor grondwatersanering zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat: 

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;   

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en   

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:    

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit;   

   • 2.

    een legenda; en 

   • 3.

    een noordpijl.

 • 3.

  De meet- en rapportageverplichting , zoals bedoeld in artikel 4.6, wordt uitgevoerd als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C en de onttrekking meer bedraagt dan 12.000 m3 per jaar. 

Artikel 4.17 Informatieplicht

 • 1.

  Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:  

  • a.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

  • b.

   de verwachte duur ervan. 

 • 2.

  Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.18 Algemene regels

 • 1.

  De freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket wordt niet meer dan noodzakelijk verlaagd.

 • 2.

  Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 3.

  Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden gedicht of verwijderd na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 4.

  Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

Afdeling 4.4 Beregening, bevloeiing en veedrenking

Artikel 4.19 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing en veedrenking.

Artikel 4.20 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor beregening, bevloeiing of veedrenking, als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C, voor zover de onttrekking:

 • a.

  meer bedraagt dan 60 m3 per uur;

 • b.

  meer bedraagt dan 50.000 m3 per jaar; of

 • c.

  langer duurt dan 5 aaneengesloten maanden per jaar.

Artikel 4.21 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking wordt voldaan aan de artikelen 4.22 tot en met 4.24.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.20.

Artikel 4.22 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden grondwater te onttrekken voor beregening, bevloeiing of veedrenking zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden, als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m3 per uur.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en   

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit;   

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

 • 3.

  De meet- en rapportageverplichting, zoals bedoeld in artikel 4.6, wordt uitgevoerd als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C en de onttrekking meer bedraagt dan 12.000 m3 per jaar.

Artikel 4.23 Informatieplicht

 • 1.

  Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over: 

  • a.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

  • b.

   de verwachte duur ervan. 

 • 2.

  Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.24 Algemene regels

 • 1.

  Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 2.

  De voorziening voor grondwateronttrekking wordt na definitieve beëindiging van de onttrekking verwijderd of gedicht, zodat een uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 3.

  Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

Afdeling 4.5 Brandblusvoorziening

Artikel 4.25 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening.

Artikel 4.26 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor een brandblusvoorziening, als de onttrekking plaatsvindt in gebied A.

Artikel 4.27 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening in gebied B of gebied C wordt voldaan aan de artikelen 4.28 tot en met 4.30.

Artikel 4.28 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden grondwater te onttrekken voor een brandblusvoorziening zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden. 

 • 2.

  Een melding bevat: 

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;   

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en   

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:    

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit;   

   • 2.

    een legenda; en 

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 4.29 Informatieplicht

 • 1.

  Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:   

  • a.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit; en   

  • b.

   de verwachte duur ervan.  

 • 2.

  Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.30 Algemene regels

 • 1.

  Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt. 

 • 2.

  De voorziening voor grondwateronttrekking wordt verwijderd of gedicht na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 3.

  Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

Afdeling 4.6 Overige grondwateronttrekkingen

Artikel 4.31 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden, anders dan bedoeld in de afdelingen 4.2 tot en met 4.5.

Artikel 4.32 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor overige doeleinden in gebied A.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken of gietwatervoorziening in de glastuinbouw, in gebied B of gebied C, als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m3 per uur.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor koelwater, in gebied B of gebied C, als de onttrekking:

  • a.

   meer bedraagt dan 10 m3 per uur; of

  • b.

   meer bedraagt dan 12.000 m3 per jaar.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken, gietwatervoorziening in de glastuinbouw, of koelwater in gebied B of gebied C, als de onttrekking:

  • a.

   meer bedraagt dan 10 m3 per uur; of

  • b.

   meer bedraagt dan 50.000 m3 per jaar. 

Artikel 4.33 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden wordt voldaan aan de artikelen 4.34 tot en met 4.36.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.32.

Artikel 4.34 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden grondwater te onttrekken voor overige doeleinden zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden, als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m3 per uur.

 • 2.

  Een melding bevat: 

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;    

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en    

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:     

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit;    

   • 2.

    een legenda; en  

   • 3.

    een noordpijl.

 • 3.

  De meet- en rapportageverplichting, zoals bedoeld in artikel 4.6, wordt uitgevoerd als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m3 per uur.

Artikel 4.35 Informatieplicht

 • 1.

  Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:    

  • a.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit; en    

  • b.

   de verwachte duur ervan.   

 • 2.

  Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor overige activiteiten wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.36 Algemene regels

 • 1.

  Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 2.

  De voorzieningen voor grondwateronttrekking worden verwijderd of gedicht na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

 • 3.

  Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

Hoofdstuk 5 Activiteiten bij wegen

Afdeling 5.1 Onderhoud aan wegbermen en het plaatsen van verkeersborden

Artikel 5.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het uitvoeren van onderhoud aan wegbermen en het plaatsen van verkeersborden in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen wegbermen onderhoud en verkeersborden

Artikel 5.3 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het uitvoeren van onderhoud aan een wegberm en het plaatsen van een verkeersbord in de wegberm wordt voldaan aan artikel 5.4.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.2.

Artikel 5.4 Algemene regels

 • 1.

  Alle materialen die vrijkomen worden afgevoerd.

 • 2.

  Het dijktalud en de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam worden niet gebruikt als opslagplaats voor materiaal of materieel.

 • 3.

  Palen van verkeersborden worden niet voorzien van een betonnen voet.

 • 4.

  De palen worden in de grond geslagen of gedrukt tot een maximale diepte van 0,90 meter.

 • 5.

  De wegberm wordt aangevuld met uit de werkzaamheden voortgekomen grond.

 • 6.

  Wanneer de grond wordt beweid, wordt de aangevulde grond ingezaaid met een graszaadmengsel:

  • a.

   type D1;

  • b.

   100-150 kg/ha inzaai; en

  • c.

   50-75 kg/ha doorzaai.

 • 7.

  Wanneer de grond niet wordt beweid, wordt de aangevulde grond ingezaaid met een graszaadmengsel:

  • a.

   type D2;

  • b.

   100-150 kg/ha inzaai; en

  • c.

   50-75 kg/ha doorzaai.

 • 8.

  Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszone geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich in slechte staat bevindt, worden alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen.

Afdeling 5.2 Evenementen en standplaatsen

Artikel 5.5 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het houden van evenementen, het plaatsen van borden bij evenementen en het innemen van standplaatsen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.6 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als de bruikbaarheid van de weg voor langer dan 1 dag wordt beperkt.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als wedstrijdachtige activiteiten met motorvoertuigen op de weg deel uitmaken van het evenement. 

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als op de weg gedurende het evenement andere werkzaamheden of andere evenementen plaatsvinden.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als een gebiedsontsluitingsweg moet worden afgesloten.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als het evenement op de volgende gebiedsontsluitingswegen wordt gehouden buiten de tijdvakken op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.30 uur:

  • a.

   Rotterdamseweg te Ridderkerk;

  • b.

   Verbindingsweg te Ridderkerk;

  • c.

   IJsselmonde Randweg te Barendrecht;

  • d.

   Hendrik Ydenweg te Hendrik Ido Ambacht; en

  • e.

   Munnikensteeg te Zwijndrecht.

 • 6.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een standplaats in te nemen met een voertuig, kraam of tent voor verblijf of verkoop van waren. 

Artikel 5.7 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het houden van een evenement en het plaatsen van een bord bij evenementen wordt voldaan aan artikelen 5.8 tot en met 5.10.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.6.

Artikel 5.8 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat: 

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit; 

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering;

  • c.

   de aard en omvang van het evenement en omschrijving van het gebruik van de weg;

  • d.

   een routebeschrijving; en

  • e.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven:

   • 1.

    eventuele bebording en bewegwijzering omleiding;

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 5.9 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het houden van een evenement of het plaatsen van een bord bij een evenement worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over: 

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en  

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 5.10 Algemene regels

 • 1.

  Er worden maatregelen genomen om:

  • a.

   de veiligheid van de overige weggebruikers te garanderen;

  • b.

   de bereikbaarheid voor hulpdiensten te waarborgen;

  • c.

   de bereikbaarheid van achterliggende percelen, bedrijven en woningen te waarborgen; en

  • d.

   schade aan de weg te voorkomen.

 • 2.

  Bij eventuele schade aan paden of wegen als gevolg van het evenement wordt het waterschap zo snel mogelijk geïnformeerd.

 • 3.

  Als het noodzakelijk is voor de organisatie van het evenement worden er tijdelijk verkeersborden en markeringen geplaatst in verband met het omleiden van het verkeer.

 • 4.

  Verkeersborden en markeringen worden conform CROW 96b en NEN-EN 12899-1 geplaatst.

 • 5.

  Verkeersborden en markeringen voor het evenement worden niet langer dan strikt noodzakelijk geplaatst.

 • 6.

  De weg en het bijbehorende wegmeubilair worden tijdens en na afloop van het evenement schoon gehouden.

 • 7.

  Omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de verkeersmaatregelen die getroffen worden, door deze minimaal één week voor aanvang van het evenement bekend te maken door een kennisgeving in de plaatselijke krant of op een andere geschikte wijze. 

Afdeling 5.3 Uitwegen

Artikel 5.11 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het maken van uitwegen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als deze in het beperkingengebied waterkering wordt aangelegd.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als het kadastraal perceel al ontsloten is door een uitweg.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als deze niet aansluit op een erftoegangsweg type 1 of type 2.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als de breedte:

  • a.

   meer dan 8,00 meter is bij ontsluiting van een landbouwperceel;

  • b.

   meer dan 4,50 meter is bij ontsluiting van een bedrijfsperceel waar voor de reguliere bedrijfsvoering grote voertuigen in en uit moeten rijden; of

  • c.

   meer dan 3,50 meter is voor ontsluiting van overige percelen.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als deze niet op ten minste 5,00 meter afstand ligt van uitwegen, bochten, kruisingen en zebrapaden.

 • 6.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als het zicht vanuit de uitweg op de openbare weg wordt gehinderd binnen een afstand van 5,00 meter naar beide kanten.

Artikel 5.13 Aanwijzing algemene regels 

 • 1.

  Bij het maken van een uitweg wordt voldaan aan de artikelen 5.14 tot en met 5.16.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.12.

Artikel 5.14 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een uitweg te maken zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden. 

 • 2.

  Een melding bevat: 

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en 

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: 

   • 1.

    afmetingen van de activiteit ten opzichte van de weg; 

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 5.15 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het maken van een uitweg worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:   

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en   

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 5.16 Algemene regels

 • 1.

  De uitweg wordt voorzien van afwijkend, gesloten verhardingsmateriaal, anders dan grasbetontegels, schors, schelpen of grind, over een breedte van ten minste 1,00 meter, gezien vanuit de zijkant van de verharding van de openbare weg.

 • 2.

  De uitweg wordt voorzien van een funderingsconstructie, die afgestemd is op de ondergrond ter plaatse en het gebruik van de uitweg.

 • 3.

  De uitweg sluit blijvend gelijkmatig aan op de weg.

 • 4.

  De uitweg wordt zodanig geconstrueerd dat voertuigen bij het in- en uitrijden niet door de berm rijden, door de uitweg te voorzien van afgeschuinde hoeken van 45 graden en maximaal 1,50 meter lang.

 • 5.

  De uitweg wordt voorzien van een gelijkwaardige afwatering, zodanig dat het water niet afvloeit naar de weg of daarop blijft staan.

 • 6.

  De uitvoering van de activiteiten levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid.

Afdeling 5.4 Veekerende afrastering

Artikel 5.17 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen van veekerende afrasteringen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.18 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering in de beschermingszone van een weg te plaatsen, als deze:

  • a.

   het zicht belemmert en niet botsvriendelijk is;

  • b.

   niet minimaal 1,00 meter uit de kant van de wegverharding wordt geplaatst; of

  • c.

   hoger is dan 1,20 meter boven maaiveld.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering in de beschermingszone van een weg te plaatsen, als deze in een duin- of strandgebied wordt geplaatst. 

Artikel 5.19 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het plaatsen van een veekerende afrastering wordt voldaan aan artikel 5.20.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.18.

Artikel 5.20 Algemene regels

 • 1.

  De afrastering wordt in goede staat onderhouden.

 • 2.

  De afrastering bevat geen uitstekende delen.

 • 3.

  De uitvoering van de activiteiten levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid.

 • 4.

  Bij het plaatsen van een veekerende afrastering worden veiligheidsmaatregelen toegepast die voldoen aan de CROW-publicatie PM.

Afdeling 5.5 Beplanting

Artikel 5.21 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanbrengen, hebben, onderhouden en verwijderen van beplantingen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.22 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning beplantingen aan te brengen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning gras of eenjarige gewassen aan te brengen of te behouden, als het betreffende perceel geen agrarische bestemming heeft.

Artikel 5.23 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het aanbrengen of onderhouden van beplanting wordt voldaan aan de artikelen 5.24 en 5.25.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.22.

Artikel 5.24 Informatieplicht 

Ten minste dertig werkdagen voor het aanbrengen, onderhouden of verwijderen van beplanting worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 5.25 Maatwerkvoorschrift

Bij het planten, vellen of rooien van beplanting kan het bestuur bij maatwerkvoorschrift voorschriften en aanwijzingen geven.

Afdeling 5.6 Kabels en leidingen bij wegen

Artikel 5.26 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het leggen, wijzigen en behouden van kabels en leidingen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de weg, als deze niet op een afstand van de wegverharding wordt gelegd die ten minste gelijk is aan de diepte waarop de kabel of leiding wordt gelegd.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen, wijzigen of behouden kruisend met een weg in een beperkingengebied weg buiten een waterkering, als deze: 

  • a.

   de weg niet haaks kruist door middel van een sleufloze techniek; of

  • b.

   op minder dan 1,25 meter onder het wegdek wordt aangebracht.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen, wijzigen of behouden kruisend met een weg in een beperkingengebied weg binnen een waterkering, als deze: 

  • a.

   de weg niet haaks kruist door middel van een open ontgraving; of 

  • b.

   waarbij de kabel of leiding onder maatgevend hoogwater of boven de kleilaag wordt aangebracht. 

Artikel 5.28 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het leggen, wijzigen of behouden van kabels en leidingen wordt voldaan aan de artikelen 2.482.56 en 5.29 tot en met 5.31.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.27.

Artikel 5.29 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een kabel of leiding te leggen of te wijzigen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat:

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;

  • b.

   de omschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit ten opzichte van het waterstaatswerk;

   • 2.

    bestaand en nieuw tracé;

   • 3.

    type kabel of leiding;

   • 4.

    materiaalkeuze en toe te passen bijbehorende voorzieningen;

   • 5.

    een legenda; en

   • 6.

    een noordpijl.

Artikel 5.30 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen of wijzigen van een kabel of leiding worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over: 

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • b.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 5.31 Algemene regels

 • 1.

  De kabel of leiding wordt niet gelijk of groter dan een 45-graden lijn gemeten vanaf de zijkant van de wegverharding gelegd.

 • 2.

  De uit de sleuf afkomstige grond wordt ontgraven en zodanig opgeslagen dat de bovenlaag met een dikte van 0,15 meter tot 0,20 meter niet vermengd wordt met de overige grond.

 • 3.

  Een sleuf in de wegberm wordt als volgt aangevuld:

  • a.

   een sleuf in de wegberm wordt met het uitgekomen materiaal aangevuld, in omgekeerde volgorde, en in lagen van 0,20 meter;

  • b.

   iedere laag wordt apart verdicht tot een proctordichtheid van 98%; en

  • c.

   als bovenlaag wordt de uitkomende grasmat teruggebracht of de bovenlaag wordt ingezaaid met bermgraszaadmengsel.

 • 4.

  Wegafzettingen worden toegepast die voldoen aan de CROW-publicatie 96b.

 • 5.

  De wegverharding wordt hersteld volgens de voorwaarden in afdeling 5.8.

Afdeling 5.7 Verwijderen objecten bij wegen

Artikel 5.32 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het verwijderen van objecten in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.33 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object te verwijderen, als het: 

 • a.

  niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is; 

 • b.

  gelegen is onder een 45-graden lijn gemeten vanuit de zijkant wegverharding; 

 • c.

  een grond- of waterkerende functie heeft; 

 • d.

  een noodzakelijke verkeersfunctie vervult; 

 • e.

  onderdeel uitmaakt van de constructie van de weg; of 

 • f.

  de wegverharding opbreekt.

Artikel 5.34 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het verwijderen van objecten wordt voldaan aan de artikelen 5.35 tot en met 5.37.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.33.

Artikel 5.35 Meldplicht

 • 1.

  Het is verboden een object te verwijderen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

 • 2.

  Een melding bevat: 

  • a.

   het adres of de locatie van de activiteit;   

  • b.

   de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en

  • c.

   een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:

   • 1.

    de afmetingen van de activiteit (inclusief fundering) ten opzichte van het waterstaatswerk of de weg; 

   • 2.

    een legenda; en

   • 3.

    een noordpijl.

Artikel 5.36 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het verwijderen van een object worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:   

 • a.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en   

 • b.

  de verwachte duur ervan. 

Artikel 5.37 Algemene regels

 • 1.

  Het object wordt volledig uit wegberm verwijderd, met uitzondering van boomwortels onder de weg. 

 • 2.

  Voor de verwijdering worden niet meer dan noodzakelijk grondroeringen verricht. 

 • 3.

  Beschadigingen of verzakkingen van de weg worden voorkomen. 

 • 4.

  De wegberm wordt hersteld, eventuele ontgravingen worden tot maaiveld gedicht en het oppervlak wordt afgewerkt zoals het naastgelegen profiel. 

 • 5.

  Uit te graven grond wordt niet binnen 1,00 meter uit de kant verharding opgeslagen. 

 • 6.

  Er wordt zorg voor gedragen dat uitvoering van de activiteiten geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid en dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft. 

 • 7.

  Gerooide bomen, takken, wortels en andere boom- of struikresten worden afgevoerd. 

 • 8.

  Een kabel of leiding wordt volledig uit de weg verwijderd.

 • 9.

  Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt een sleuf voor een wegkruising in asfalt altijd op klinkermaat gezaagd.

 • 10.

  Het herstel van wegverhardingen gebeurt volgens de voorwaarden in afdeling 5.8.

Afdeling 5.8 Herstel wegopbrekingen

Artikel 5.38 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het herstellen van opgebroken wegverhardingen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.39 Aanwijzing algemene regels

Bij het herstellen van opgebroken wegverharding wordt voldaan aan de artikelen 5.40 en 5.43.

Artikel 5.40 Informatieplicht

Zo spoedig mogelijk worden voor het herstellen van opgebroken wegverharding aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

 • a.

  aard en noodzaak van de activiteit;

 • b.

  de verwachte datum van het begin van de activiteit; en

 • c.

  de verwachte duur ervan.

Artikel 5.41 Algemene regel graven van sleuven of gaten

 • 1.

  Langs wegen wordt de uit te graven grond niet opgeslagen op de wegverharding of op de bermen binnen 1 meter uit de kant van de wegverharding.

 • 2.

  Voordat met het graven van de sleuf wordt begonnen, wordt de indringingsweerstand van de te ontgraven grond bepaald door middel van sonderen. 

 • 3.

  Voor het sonderen gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   per 100 m sleuflengte wordt één sondering verricht;

  • b.

   het aantal sonderingen per sleuf bedraagt minimaal drie;

  • c.

   de sonderingen worden zodanig uitgevoerd dat een redelijk beeld van de indringingsweerstand over de diepte van de te ontgraven sleuf wordt verkregen;

  • d.

   de indringingsweerstand wordt gemeten met behulp van een continu registrerend sondeerapparaat; en

  • e.

   het meetbereik van het sondeerapparaat moet tenminste 5 MPa bedragen en het dieptebereik ten minste 1,0 m.

 • 4.

  De meetgegevens van het sonderen worden gedateerd en voorzien van een plaatsaanduiding.

Artikel 5.42 Algemene regel aanvullen van de sleuven of gaten

 • 1.

  De sleuven of gaten worden zoveel mogelijk aangevuld met de uitgekomen grond.

 • 2.

  De aanvulling van de sleuven of gaten moet zodanig worden uitgevoerd dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.

 • 3.

  De verdichting van de aanvulling van de sleuven of gaten is:

  • a.

   gelijkwaardig aan de verdichting die is gemeten voorafgaand aan het graven; en 

  • b.

   bepaald met eenzelfde sondeerapparaat dat is gebruikt voor de bepaling van de indringingsweerstand van de grond voorafgaand aan het graven.

 • 4.

  Bevroren grond wordt niet verwerkt in de aanvulling van de sleuven of gaten.

 • 5.

  Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor sleufherstel, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, worden de sleuven of gaten aangevuld met een materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de onderliggende ondergrond van de weg.

 • 6.

  Tot het tijdelijk herstellen van een bestrating behoort ook het toepassen van het benodigde straat- en afstrooizand.

Artikel 5.43 Algemene regel herstel van opgebroken wegverharding

 • 1.

  Voor het aanbrengen van de definitieve verharding of de tijdelijke elementenverharding wordt door het waterschap de totale omvang van de wegopbreking opgemeten voor afrekening van de kosten voor het definitieve herstel op basis van de tarieven vergoeding in bijlage IV van deze verordening. 

 • 2.

  Als er een semi verharding wordt toegepast, gelden bij herstel van de opgebroken wegverharding de volgende voorwaarden:

  • a.

   de deklaag van het semi verhardingsmateriaal heeft een gelijkwaardige sterkte en kwaliteit als de aansluitende deklaag van het bestaande profiel;

  • b.

   tot één jaar na uitvoering van de herstelwerkzaamheden wordt de semi verharding indien nodig opnieuw vlak gemaakt

 • 3.

  Als er een elementenverharding wordt toegepast, gelden bij herstel van de opgebroken wegverharding de volgende voorwaarden:

  • a.

   de losse bestratingsmaterialen worden voorzichtig uitgenomen en netjes opgetast;

  • b.

   na het uitvullen van de sleuf of van het gat wordt het materiaal weer in de oorspronkelijke samenstelling en verbanden aangebracht, zo nodig na reiniging van de materialen;

  • c.

   keien, klinkers of tegels, die door het uitgevoerde werk zijn gebroken of beschadigd, worden door gelijksoortige nieuwe elementen vervangen;

  • d.

   de elementenverharding wordt afhankelijk van de situatie licht bollend of vlak aangebracht;

  • e.

   de elementenverharding veroorzaakt geen trilling- of geluidsoverlast;

  • f.

   tot aan het definitieve herstel door het waterschap wordt de elementenverharding indien nodig opnieuw vlak gemaakt;

  • g.

   het waterschap voert het definitieve herstel van de elementenverharding uit; en

  • h.

   de kosten voor het definitieve herstel van de elementenverharding worden door het waterschapberekend en in rekening gebracht op basis van de tarieven vergoeding voor elementenverharding in IV van deze verordening.

 • 4.

  Als er een gesloten verharding wordt toegepast, gelden bij herstel van de opgebroken wegverharding de volgende voorwaarden:

  • a.

   het eerste herstel wordt met behulp van een tijdelijke klinkerverharding uitgevoerd; 

  • b.

   de tijdelijke klinkerverharding moet de sleuf goed gesloten afdichten;

  • c.

   afhankelijk van de situatie wordt de tijdelijke klinkerverharding licht bollend of vlak aangebracht;

  • d.

   de tijdelijke klinkerverharding veroorzaakt geen trilling- of geluidsoverlast;

  • e.

   tot aan het definitieve herstel door het waterschap wordt de tijdelijke klinkerverharding indiennodig opnieuw vlak gemaakt;

  • f.

    het waterschap voert binnen één jaar na afronding van de herstelwerkzaamheden het definitieve herstel van de gesloten verharding uit; en

  • g.

   de kosten voor het definitieve herstel van de gesloten verharding worden door het waterschapberekend en in rekening gebracht op basis van de tarieven vergoeding voor gesloten verharding in IV van deze verordening.

Artikel 5.44 Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan artikel 5.41 worden verruimd.

Afdeling 5.9 Overige activiteiten en werken

Artikel 5.45 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het verrichten van activiteiten en het plaatsen van werken in het beperkingengebied weg, anders dan bedoeld in de afdelingen 5.1 tot en met 5.7.

Artikel 5.46 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen gebruik, aanleg en veranderen van een weg 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg te gebruiken in strijd met het doel daarvan.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg aan te leggen of veranderingen aan de weg aan te brengen.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een werk aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning stoffen, modder, voorwerpen of dieren aan te brengen of te hebben.

Hoofdstuk 6 Aansluiting openbaar riool

Afdeling 6.1 Aansluiting openbaar riool

Artikel 6.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aansluiten van een openbaar riool op en het brengen van afvalwater in een zuiveringtechnisch werk in beheer bij Waterschap Hollandse Delta.

Artikel 6.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een openbaar riool aan te sluiten op of afvalwater vanuit het openbaar riool te brengen in een zuiveringtechnisch werk, als geen afvalwaterakkoord is overeengekomen met de gemeente.

Artikel 6.3 Aanvraagvereisten vergunning

Bij de aanvraag van een vergunning worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

 • a.

  de technische gegevens van het openbaar riool, waaronder de verschillende aansluitpunten en een overzichtstekening van het rioleringsgebied;

 • b.

  het aantal particuliere huishoudens per aansluitpunt dat is en zal worden aangesloten op het openbaar riool;

 • c.

  het aantal en de aard van de bedrijven per aansluitpunt die zijn en zullen worden aangesloten op het openbaar riool;

 • d.

  een raming van de per aansluitpunt te lozen hoeveelheid afvalwater uitgedrukt in m3/h, gedifferentieerd naar droogweerafvoer en regenweerafvoer en gegevens over de pompovercapaciteit uitgedrukt in m3/h;

 • e.

  een raming van de per aansluitpunt te lozen hoeveelheden afvalstoffen, uitgedrukt in inwonerequivalenten en gedifferentieerd naar inwoners en bedrijven;

 • f.

  per aansluitpunt het aantal hectare verhard oppervlak waarvan het afvloeiend hemelwater wordt afgevoerd via het openbaar riool; en

 • g.

  gegevens over de in het kader van beheer en onderhoud van het openbaar riool te ondernemen activiteiten.

Artikel 6.4 Vergunningvoorschriften

 • 1.

  Het bestuur kan alleen voorschriften aan de vergunning verbinden:

  • a.

   zodat de nakoming van de artikelen 4.608 tot en met 4.612 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verzekerd;

  • b.

   over de bescherming van het zuiveringtechnische werk en tot verzekering van de doelmatige werking daarvan; of

  • c.

   tot het voorkomen of beperken van verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam waarin het effluent van het zuiveringtechnisch werk wordt gebracht.

 • 2.

  De voorschriften kunnen in ieder geval inhouden dat:

  • a.

   emissiegrenswaarden voor aan te wijzen stoffen worden gesteld; of

  • b.

   signaleringswaarden voor aan te wijzen stoffen worden gesteld.

 • 3.

  Het bestuur houdt bij het verbinden van voorschriften aan de vergunning rekening met de maatwerkvoorschriften die over de artikelen 4.608 tot en met 4.612 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn gesteld op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.5 Overschrijding emissie- en signaleringswaarden

 • 1.

  Als de emissiegrenswaarden en signaleringswaarden, bedoeld in artikel 6.4tweede lid, incidenteel significant of stelselmatig worden overschreden, wordt het bestuur hierover geïnformeerd.

 • 2.

  Bij incidenteel significante of stelselmatige overschrijding van de emissiewaarden en signaleringswaarden kunnen de vergunningvoorschriften worden gewijzigd om een toename van de geconstateerde overschrijding van de betreffende emissie- of signaleringswaarde te voorkomen.

Artikel 6.6 Onderzoeksverplichting

Als de emissiegrenswaarden en signaleringswaarden worden overschreden kan het bestuur als voorschrift aan de vergunning verbinden:

 • a.

  te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de overschrijdingen en hoe deze voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden;

 • b.

  binnen welke termijn en de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;

 • c.

  binnen welke termijn en de wijze waarop de resultaten van het onderzoek worden overlegd; en

 • d.

  binnen welke termijn en de wijze waarop de vergunninghouder op basis van de resultaten van het onderzoek maatregelen treft om overschrijdingen ongedaan te maken, te beperken of te voorkomen.

Artikel 6.7 Advies

Bij het verlenen van een vergunning en bij het voornemen om ambtshalve een vergunning te wijzigen of in te trekken, stelt het bestuur de volgende overheidsorganen in de gelegenheid advies te geven:

 • a.

  de gemeente;

 • b.

  de Inspectie Leefomgeving en Transport; en

 • c.

  de beheerder van het oppervlaktewaterlichaam, als vanuit het zuiveringtechnisch werk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht dat niet in het beheer bij Waterschap Hollandse Delta is.

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 7.1 Overgangsbepalingen

Artikel 7.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

 • 1.

  Een omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning op grond van deze verordening.

 • 2.

  Als op een activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening geen verbod geldt om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten, gelden voorschriften uit een onherroepelijke omgevingsvergunning voor die activiteit als maatwerkvoorschrift, voor zover het bevoegd gezag over die activiteit maatwerkvoorschriften kan stellen.

 • 3.

  Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor een activiteit waarvoor op grond van deze verordening een verbod geldt om de activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten, blijft het oude recht van toepassing tot de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als die omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. 

 • 4.

  Als een activiteit voor de inwerkingtreding van deze verordening zonder vergunning rechtmatig is verricht en bij de inwerkingtreding van deze verordening voor die activiteit een verbod om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten van toepassing wordt, geldt voor die activiteit bij de inwerkingtreding van deze verordening een omgevingsvergunning van rechtswege voor een termijn van twee jaar, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht voor de inwerkingtreding.

Artikel 7.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

 • 1.

  Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is, als een melding van die activiteit op grond van deze verordening.

 • 2.

  Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt, als voor die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verplichting geldt om gegevens of bescheiden te verstrekken, als het verstrekken van gegevens en bescheiden voor die activiteit op grond van deze verordening.

 • 3.

  Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend, geldt, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is, als een melding van die activiteit op grond van deze verordening.

 • 4.

  Een maatwerkvoorschrift voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en dat onherroepelijk is, geldt als een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening.

Artikel 7.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor die inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:

 • a.

  de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;

 • b.

  de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of

 • c.

  als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:

  • 1.

   de last volledig is uitgevoerd;

  • 2.

   de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of

  • 3.

   de last is opgeheven.

Afdeling 7.2 Slotbepalingen

Artikel 7.4 Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op [2 januari 2024]

Artikel 7.5  Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Waterschapsverordening Waterschap Hollandse Delta.

Bijlage I Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

aangewezen oppervlaktewaterlichaam:

oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II;

afrastering

eenvoudige constructie bestaande uit palen met draad of gaas;

bergingscapaciteit

volume water dat geborgen kan worden tussen het streefpeil en het aanvaardbaar hoogste peil;

beschermingszone

aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;

beschoeiing

constructie in de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn beschoeiingen, bestaande uit een aan één gesloten rij palen of planken en betuigingen;

bestaand profiel

profiel van het waterstaatswerk zoals het daadwerkelijke aanwezig is;

bestuur

dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

binnenkruinlijn

lijn die de overgang markeert tussen de kruin van de waterkering en het binnentalud;

duiker

buis in gronddam gelegen in een oppervlaktewaterlichaam;

elementenverharding

het deel van de weg waar het verkeer direct overheen gaat en die bestaat uit losse elementen, die in meer of mindere mate los met elkaar verbonden zijn en in een bepaald verband zijn aangebracht, zoals klinkers, keien, stenen en tegels. 

freatisch grondwater

het eerste grondwater dat men aantreft als men gaat graven en staat rechtstreeks in verbinding met atmosferische luchtdruk;

gebiedsontsluitingsweg

een weg die grote (landelijke) gebieden en woonkernen naar stroomwegen ontsluit;

gestuurde boring

een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals oppervlaktewaterlichamen diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd;

grondwatersanering

het onttrekken van verontreinigd grondwater met als doel de verontreinigde bodem te reinigen of het verontreinigde grondwater te verwijderen;

infiltreren van water

in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater;

insteek

het punt waar het talud van een opppervlaktewaterlichaam en het maaiveld elkaar snijden;

kabel

een geïsoleerde draadvormige elektrische geleider, bedoeld voor het transport van elektrische energie of elektrische signalen, of een mantelbuis met een diameter van maximaal 40 mm bestemd voor de doorvoer van kabels of glasvezelkabels;

kruin van waterkering

het platte vlak tussen de kruinlijnen;

kruinlijn

PM;

legger

legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;

natuurvriendelijke oever

oever die zo is aangelegd dat het niet alleen dient om afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te verbeteren, maar ook om landschappelijke en ecologische functies te versterken;

NEN 6600-1

NEN 6600-1:2019: Water – Monsterneming – Deel 1: Afvalwater, versie 2019;

NEN 6646

NEN 6646/C1:2015: Water – Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem – Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat, versie 2015 + C1:2015;

NEN 6966

NEN 6966:2006: Milieu – Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006;

NEN-EN 872:

NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;

NEN-EN 12566-1:

NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE – Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016;

NEN-EN 13284-1

NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele gravimetrische methode, versie 2001;

NEN-EN-ISO 5667-3:

NEN-EN-ISO 5667-3:2018: Water – Monsterneming – Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018;

NEN-EN-ISO 5815-1:

NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water – Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) – Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, versie 2019;

NEN-EN-ISO 5815-2:

NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water – Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) – Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;

NEN-EN-ISO 6878:

NEN-EN-ISO 6878:2004: Water – Bepaling van fosfor – Ammoniummolybdaat spectometrische methode, versie 2004;

NEN-EN-ISO 9377-2:

NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water – Bepaling van de minerale-olie-index – Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;

NEN-EN-ISO 10301:

NEN-EN-ISO 10301:1997: Water – Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen – Gaschromatografische methoden, versie 1997;

NEN-EN-ISO 11732:

NEN-EN-ISO 11732:2005: Water – Bepaling van ammonium stikstof – Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 2005;

NEN-EN-ISO 11885:

NEN-EN-ISO 11885:2009: Water – Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;

NEN-EN-ISO 12846:

NEN-EN-ISO 12846:2012: Water – Bepaling van kwik – Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;

NEN-EN-ISO 13395:

NEN-EN-ISO 13395:1997: Water – Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997;

NEN-EN-ISO 15587-1:

NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water – Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water – Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002;

NEN-EN-ISO 15587-2:

NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water – Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water – Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;

NEN-EN-ISO 15680:

NEN-EN-ISO 15680:2003: Water – Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met «purge-and-trap» en thermische desorptie, versie 2003;

NEN-EN-ISO 15681-1:

NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA), versie 2005;

NEN-EN-ISO 15681-2:

NEN-EN-ISO 15681-2:2018: Water – Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), versie 2018;

NEN-EN-ISO 15682:

NEN-EN-ISO 15682:2001: Water – Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;

NEN-EN-ISO 17294-2:

NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water – Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma – Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016;

NEN-EN-ISO 17852:

NEN-EN-ISO 17852:2008: Water – Bepaling van kwik – Methode met atomaire fluorecentiespectometrie, versie 2008;

NEN-EN-ISO 17993:

NEN-EN-ISO 17993:2004: Water – Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004;

NEN-ISO 5663:

NEN-ISO 5663:1993: Water – Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof – Methode na mineralisatie met seleen, versie 1993;.

NEN-ISO 15705:

NEN-ISO 15705:2003: Water – Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) – Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003;

NEN-ISO 15923-1:

NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit – Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013;

niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam:

ander oppervlaktewaterlichaam dan een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II.

ondersteunend kunstwerk

kunstwerken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering, voor het functioneren van de waterhuishouding;

onttrekken

onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;

peil

in het peilbesluit vastgestelde waterstand;

peilgebied

gebied als aangewezen in een peilbesluit waarbinnen eenzelfde waterstand wordt gehandhaafd;

permanente lozings- of onttrekkingsvoorziening

een voorziening voor het onttrekken en/of lozen van water in oppervlaktewater met een langdurig karakter;

proefbronnering

het onttrekken van grondwater met als doel het onderzoeken van de hoeveelheid grondwater dat tijdens toekomstige activiteiten moet worden onttrokken. Een proefbronnering is veelal kortdurend en duurt maximaal 30 dagen;

profiel

afmetingen van het waterstaatswerk aangegeven op de legger;

recreatief medegebruik

gebruik door recreanten van terreinen, wateren en objecten die een niet-recreatieve hoofdfunctie hebben en waarbij het medegebruik ondergeschikt is aan de hoofdfunctie;

spanningsbemaling

onttrekken van grondwater uit het watervoerende pakket met als doel de opwaartse druk te verlagen om opbarsten van de bodem te voorkomen;

steiger of vlonder

constructie die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst of daaraan grenst en is verankerd in het achterliggende perceel;

teen van de waterkering

lijn of knikpunt, waar het hellende vlak van de waterkering en maaiveld elkaar snijden of geacht worden elkaar te snijden;

tijdelijke lozings- of onttrekkingsvoorziening

eenvoudig te verwijderen en tijdelijk benodigde voorziening voor het onttrekken en/of lozen van water in oppervlaktewater. Bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen;

verkeersborden

borden die voldoen aan bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

waterhuishoudkundige functie

functie die de provincie of het waterschap aan een waterstaatswerk heeft toegekend;

waterkering

kunstmatige hoogte natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben; en

watervoerend pakket

bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door oppervlaktewater. 

Bijlage II Aangewezen oppervlaktewaterlichamen

1 Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Hollandse Delta

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:

 • Boezemvliet

 • Devel

 • Haven van Brielle

 • Haven te Spijkenisse

 • Haven van Strijen

 • Havens van Middelharnis

 • Jachthaven van Zwartewaal

 • Kanaal door Voorne

 • Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis

 • Scheepvaart-/Voedingskanaal

 • Zuiderdiep

 

afbeelding binnen de regeling

2 Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Brabantse Delta

 

afbeelding binnen de regeling

Bijlage III Overzicht Informatieobjecten

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Hollandse Delta

/join/id/regdata/ws0655/2023/6dc502186386495d91c75d7659de38a2/nld@2024‑05‑21;06025624

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam

/join/id/regdata/ws0655/2022/c5a3e8d51a4d4f7881dac42f2df10e95/nld@2024‑05‑21;06025624

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen een duin- of strandgebied

/join/id/regdata/ws0655/2022/4be1cfe2001a4ef39181ba02df442e37/nld@2024‑05‑21;06025624

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering

/join/id/regdata/ws0655/2022/45d98961a80b49ccbb0e69d4a41d65b9/nld@2024‑05‑21;06025624

beperkingengebied primaire waterkering

/join/id/regdata/ws0655/2022/42f4b1caf11940e4996a3d8fd67cb1b1/nld@2024‑05‑21;06025624

beperkingengebied waterkering

/join/id/regdata/ws0655/2022/5a4ea6ef2f374acc850065cf5b7ea1aa/nld@2024‑05‑21;06025624