VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES ARNHEM 2024

Geldend van 16-12-2023 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES ARNHEM 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023, Bedrijfsvoering, nummer 3939597;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede

lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de n dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de

 • d.

  (n 1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 • e.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n 1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • g.

  A.P.V.: de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem;

 • h.

  bouwverordening: de bouwverordening voor Arnhem.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager dan wel degene ten behoeve van wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Vrijstellingen

De in de tarieventabel genoemde leges, met uitzondering van die genoemd in de hoofdstukken Parkeren, Huisvesting, Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet, Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en Algemene Plaatselijke Verordening, worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, opgaven of handelingen door openbare lichamen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  een verklaring van onvermogen;

 • d.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente;

 • e.

  nasporingen in de bij het archief berustende stukken indien het verlangde onderzoek uitsluitend of voor een overwegend deel strekt ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • f.

  de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende de beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen op aanvragen ter zake van bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen;

 • h.

  de nota van aanbieding betreffende de gemeenterekening ten behoeve van de besturen van politieke partijen, waarvan één of meer leden zitting hebben in de gemeenteraad, tot een maximum van 3 exemplaren van elk stuk per politieke partij;

 • i.

  stukken waarvan de verstrekking van belang is voor opinievorming met het oog op een goede democratische besluitvoering;

 • j.

  een laissez-passer du mortuaire (lijkenpas), afgegeven op grond van het bepaalde in artikel 1, onder B van het Koninklijk besluit van 3 mei 1991 (Stb. 1991/252);

 • k.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5. Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende onderdelen van het hoofdstuk 'Publieke Dienstverlening en Burgerlijke Stand' van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 2.2.3 (Postkamertarief);

  • 2.

   onderdeel 2.2.6 (verklaring omtrent gedrag);

  • 3.

   onderdeel 'Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart' (artikelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.3);

  • 4.

   onderdeel 'Rijbewijs' (artikelen 2.4.1 tot en met 2.4.3);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De 'Legesverordening 2023' van 9 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 november 2023.

De griffier, De voorzitter,

TARIEVENTABEL behorende bij 'Legesverordening 2024' van 8 november 2023

HOOFDSTUK PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN BURGERLIJKE STAND

Afschriften van openbare stukken

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.1.1.1

afschriften van openbare stukken

 
 
 • per pagina A-4 in zwart-wit, enkelzijdig

€ 0,10

 
 • per pagina A-3 in zwart-wit, enkelzijdig

€ 0,20

 
 • per pagina A-1 in zwart-wit, enkelzijdig

€ 3,20

 
 • per pagina A-0 in zwart-wit, enkelzijdig

€ 3,95

 
 • per pagina A-4 in kleur, enkelzijdig

€ 0,55

 
 • per pagina A-3 in kleur, enkelzijdig

€ 1,10

 
 • per pagina A-1 in kleur, enkelzijdig

€ 10,50

 
 • per pagina A-0 in kleur, enkelzijdig

€ 15,60

 
 • andere formaten per pagina

€ 8,60

 
 • op een door de gemeente verstrekte USB-stick

€ 9,90

Documentatie omtrent onroerende zaken

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

inlichtingen uit een onroerende zakenbestand: voor elke inlichting

€ 9,50

 
 
 
 

Indien raadpleging van de gegevens van een onroerende zaak ertoe leidt dat geen inlichting kan worden verstrekt of de gegeven inlichting niet tot het beoogde gevolg leidt wordt het vorenvermelde recht eveneens geheven.

 
 
 
 

1.2.1.2

statistische gegevens op speciaal verzoek verzameld:

het verschuldigde bedrag als berekend op grond van 1.2.1.1, verhoogd met

per inlichting

€ 0,75

Overige verklaringen en diensten

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.3.1.1

ieder andere gunstige, hieronder begrepen een niet geheel afwijzende, beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 82,00

 
 
 

1.3.1.2

een door of namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester af te geven verklaring, voor zover in deze tarieventabel niet anders is bepaald, die ten behoeve of in het bijzonder belang van de daarin genoemde persoon of van de aanvrager wordt opgemaakt

€ 82,00

 
 
 

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het digitaliseren van tekeningen door afdeling Repro

€ 3,90

 
 
 

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van GEO-informatie

 
 
 • per pagina A3-formaat in zwart-wit, enkelzijdig

€ 6,00

 
 • per pagina A4-formaat in zwart-wit, enkelzijdig

€ 6,00

Dienstverlening 

2.1.1

Het tarief bedraagt:

 

2.1.1.1

voor de voltrekking van een huwelijk, alsmede voor het laten registreren van het partnerschap:

 
 
 • a.

  overeenkomstig artikel 4 wet Rechten Burgerlijke Stand op dinsdag om 13:00 en 13:15 uur, in het stadhuis, trouwkamer

€ 0,00

 
 • b.

  op dinsdag tussen 9:00 en 16:45 uur (m.u.v. 12.45-13.30 uur), in het stadhuis, trouwkamer

€ 200,00

 
 • c.

  van maandag tot en met vrijdag tijdens reguliere openingstijden van het stadhuis in de Trouwzaal en Scheepenzaal alsmede in een aangewezen buitenlocatie of een locatie naar eigen keuze

€ 437,00

 
 • d.

  indien de huwelijksvoltrekking plaatsvindt in het stadhuis buiten de reguliere openingstijden van het stadhuis

€ 875,00

 
 • e.

  indien de huwelijksvoltrekking plaatsvindt buiten de reguliere openingstijden van het stadhuis in een aangewezen buitenlocatie of een locatie naar eigen keuze

€ 658,00

 
 • f.

  indien het een aangewezen buitenlocatie of locatie naar eigen keuze van het bruidspaar betreft, kan naast het tarief van € 437,00 of € 658,00 zoals genoemd in sub c en e een tarief door de betreffende locatie in rekening worden gebracht.

 
 
 • g.

  voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis binnen door de leidinggevende te bepalen grenzen van redelijkheid en billijkheid 

€ 295,00

 
 • h.

  het volgen van de trouwplechtigheid via de webcam

€ 107,00

 
 • i.

  voor de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk, aan de balie van het stadhuis

€ 100,00

 
 • j.

  indien beiden personen in het bezit zijn van een GelrePas én tenminste één partner in Arnhem woonachtig is

Deze dienstverlening vindt plaats op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

€ 0,00

 
 
 

2.1.1.2

 • a.

  voor het op uitdrukkelijk verzoek naar eigen keuze voor 1 dag een persoon die nooit eerder een huwelijk voltrokken heeft als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand laten benoemen en beëdigen, is boven het geldende tarief voor huwelijken een bedrag verschuldigd van

€ 295,00

 
 • b.

  voor het op uitdrukkelijk verzoek naar eigen keuze voor 1 dag een persoon die reeds eerder een huwelijk voltrokken heeft als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand laten benoemen, is boven het geldende tarief voor huwelijken een bedrag verschuldigd van

€ 147,00

 
 
 

2.1.1.3

voor het op verzoek van het bruidspaar annuleren van een huwelijksvoltrekking, alsmede voor het laten registreren van het partnerschap, binnen door de leidinggevende te bepalen grenzen van redelijkheid en billijkheid, binnen 3 maanden voor de datum van de huwelijksvoltrekking dan wel de partnerregistratie

€ 139,00

 

Indien de leges voor de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie lager zijn dan het voornoemde bedrag, zijn de kosten voor het annuleren van de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie gelijk aan de in rekening gebrachte leges.

 
 
 
 

2.1.1.4

het van gemeentewege ter beschikking stellen van getuigen voor huwelijken of partnerschapsregistratie, per getuige

€ 42,00

 
 
 

2.1.1.5

voor het verstrekken van een Huwelijksboekje

€ 30,00

 
 
 

2.1.1.6

voor het verstrekken van een Laissez-Passer

€ 14,30

 
 
 

2.1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

 

Gegevensverstrekking en verklaringen

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 • a.

  tot het verstrekken van gegevens of (internationale) uittreksels uit of in het kader van de Basisregistratie Personen

€ 11,80

 
 • b.

  tot het digitaal verstrekken van gegevens of (internationale) uittreksels uit of in het kader van de Basisregistratie Personen

€ 6,70

 
 
 

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 • a.

  tot het verstrekken van een uitvoerig uittreksel uit of in het kader van de Basisregistratie Personen, ten name van meer dan één persoon

€ 19,10

 
 • b.

  tot het digitaal verstrekken van een uitvoerig uittreksel uit of in het kader van de Basisregistratie Personen, ten name van meer dan één persoon

€ 14,00

 
 
 

2.2.3

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit Basisregistratie personen (het zgn. “postkamertarief”)

€ 7,50

 
 
 

2.2.4

Het verstrekken van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd als reispapier

€ 11,80

 
 
 

2.2.5

Het legaliseren van handtekeningen, per handtekening

€ 11,80

 
 
 

2.2.6

Het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 
 
 

2.2.7

Het verstrekken van een gewaarmerkt volledig overzicht van alle in de Basisregistratie personen opgenomen gegevens van één persoon (persoonslijst)

€ 11,80

 
 
 

2.2.8

Het verstrekken van een niet gewaarmerkt volledig overzicht van alle in de Basisregistratie personen opgenomen gegevens van één persoon (persoonslijst)

€ 0,00

 
 
 

2.2.9

Het verlenen van inzage in een persoonslijst

€ 0,00

 
 
 

2.2.10

Het verstrekken van een gewaarmerkte kopie

€ 11,80

 
 
 

2.2.11

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 11,80

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

2.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.3.1.1

een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

 
 
 • a.

  18 jaar of ouder is

€ 83,85

 
 • b.

  de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

 
 
 

2.3.1.2

een Zakenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

 
 
 • a.

  18 jaar of ouder is

€ 83,85

 
 • b.

  de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€ 63,40

 
 
 

2.3.1.3

een faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

 
 
 • a.

  18 jaar of ouder is

€ 83,85

 
 • b.

  de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

 
 
 

2.3.1.4

een vluchtelingen- of een vreemdelingenpaspoort

€ 63,40

 
 
 

2.3.1.5

een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

 
 
 • a.

  18 jaar of ouder is

€ 75,80

 
 • b.

  de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

 
 
 

2.3.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,05

 
 
 

2.3.3

Het tarief wordt bij verlening van thuisservice verhoogd met

€ 18,00

Rijbewijs

2.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

 
 
 

2.4.2

Het tarief genoemd onder 2.4.1 wordt verhoogd indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk rijbewijs bij de aanvraag niet kan worden overgelegd

€ 34,10

 
 
 

2.4.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in het onderdeel 2.4.1 genoemde document, de in dit onderdeel genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 39,65

Overige diensten

2.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het op aanvraag doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers, al dan niet digitaal, voor ieder daaraan besteed uur

€ 43,00

Onderzoek en statistiek

2.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

2.6.1.1

een aanvraag tot het nasporen in door of vanwege de gemeente verzameld statistisch werkmateriaal en statistische gegevens en het in opdracht verrichten van onderzoek, per besteed uur

€106,00

HOOFDSTUK PARKEREN

Verklaringen, ontheffingen en vergunningen

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

3.1.1.1

het afgeven en wijzigen van (gehandicapten) parkeerkaarten

€ 14,70

 
 
 

3.1.1.2

een incidentele ontheffing op basis van de nota Rijden in het voetgangersgebied

€ 14,70

 
 
 

3.1.1.3

een dagontheffing op basis van de nota Rijden in het voetgangersgebied

€ 14,70

 
 
 

3.1.1.4

een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (dagontheffing)

€ 14,70

 
 
 

HOOFDSTUK HUISVESTING

4.0.1

Huisvestingsverordening gemeente Arnhem

 

4.0.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10, lid 4, van de Huisvestingsverordening gemeente Arnhem 2024

€ 56,00

4.0.2

Leegstandswet

 

4.0.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 93,00

 
 
 

4.0.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 58,00

4.0.3

Wijziging tenaamstelling

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een wijziging tenaamstelling inzake een verleende vergunning

€ 50,00

HOOFDSTUK DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

4.1.1

Begripsomschrijvingen

 

4.1.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 
 
 

4.1.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 
 
 

4.1.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

-

aanlegkosten:de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UVA 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten die voortvloeien uit de aangegane of nog aan te gane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 
 
 
 

4.1.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 
 
 
 

4.1.1.5

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling worden voor het vaststellen van bouwkosten voor nieuwbouw of uitbreiding van bouwwerken de basisbedragen getoetst aan de bedragen van Bijlage 1 van deze verordening. Indien blijkt dat de opgegeven bouwkosten lager zijn dan de uitkomst van de uitgevoerde controleberekeningen, wordt het bedrag van de bouwkosten ambtshalve vastgesteld op het resultaat van de controleberekeningen.

Voor het vaststellen van bouwkosten voor verbouwingen (exclusief eventuele uitbreidingen waarvoor Bijlage 1 van deze verordening van toepassing is) worden voor de controleberekening marktconforme richtprijzen gehanteerd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen (van het deel) van het bouwwerk dat door zelfwerkzaamheid wordt gebouwd, exclusief omzetbelasting.

 

4.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

omgevingsoverleg;

 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

4.1.3

Bepalen tarief

 

4.1.3.1

De in 4.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 
 
 

4.1.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 
 
 

4.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 4.12.

 
 
 
 

4.1.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 4.13.

 
 
 
 

4.1.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 
 
 

4.1.3.6

In afwijking van 4.1.3.2 en 4.1.3.3 kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 4.2 Voorfase

4.2.1

Omgevingsoverleg

 

4.2.1.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over:

 

a.

een (enkelvoudige) activiteit die gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving (‘concept-verzoek’), bedraagt het tarief per overleg

€ 561,00

b.

een project met meervoudige activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (‘omgevingstafel’), bedraagt het tarief per overleg

€2.500,00

c.

Het bedrag genoemd onder b. wordt verhoogd met een bedrag van

per adviseur van een ander bevoegd gezag (rijk, provincie of waterschap) die aan het overleg deelneemt

€ 200,00

 
 
 

4.2.1.2

De op grond van artikel 4.2.1.1 onder a. en b. verschuldigde leges worden voor respectievelijk 100% en 50% verrekend met de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit of activiteiten worden vastgesteld, mits deze opvolgende vergunningaanvraag wordt ingediend binnen twaalf maanden na de verzending van de beoordeling uit het vooroverleg.

 

Paragraaf 4.3  Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

4.3.1

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

over de bouwkosten

0,37%

met een minimum van

€ 120,00

4.3.3

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

 

over het deel van de bouwkosten

2,26%

met een minimum van

€ 561,00

1.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, wordt het tarief verhoogd met

€ 704,00

2.

indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, wordt het tarief verhoogd met

€ 157,00

 
 
 

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

 

over het deel van de bouwkosten

2,26%

met een minimum van

€ 561,00

1.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, wordt het tarief verhoogd met

€ 704,00

2.

indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, wordt het tarief verhoogd met

€ 157,00

 
 
 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 

over het deel van de bouwkosten

2,26%

met een minimum van

€ 561,00

1.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, wordt het tarief verhoogd met

€ 704,00

2.

indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, wordt het tarief verhoogd met

€ 157,00

 
 
 

d.

de tarieven als bedoeld onder a,b en c worden verder verhoogd met:

 

1.

als er sprake is van een binnenplanse afwijking

€ 157,00

2.

als er sprake is van een buitenplanse afwijking

 

voor bouwkosten tot € 180.000,-

€ 2.996,00

van € 180.000,- tot € 1.000.000,-

€ 6.123,00

van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,-

€ 9.251,00

van € 2.000.000,- tot € 4.000,000,-

€12.246,00

meer dan € 4.000.000,-

€18.369,00

 

Het bepaalde in d., onder 2. vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van een privaatrechtelijke regeling zijn verschuldigd.

 

3.

als er sprake is van een tijdelijke afwijking

€ 313,00

4.

als er sprake is van een afwijking van kostenverhaal als bedoeld in afdeling 13.2 van de Omgevingswet

€ 628,00

5.

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een provinciaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in of krachtens de Omgevingswet (afwijking van provinciale regelgeving)

€11.219,00

6.

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een nationaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in of krachtens de Omgevingswet (afwijking van nationale regelgeving)

€11.219,00

7.

als er sprake is van een afwijking van een voorbereidingsbesluit

€ 628,00

8.

als er sprake is om het betreffende bestemmingsplan (partieel) te herzien of om het bestemmingsplan te wijzigen c.q. uit te werken:

 

voor bouwkosten tot € 1.000.000,-

€ 9.063,00

van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,-

€12.707,00

meer dan € 2.000.000,-

€24.581,00

Het bepaalde in d., onder 8. vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van privaatrechtelijke regelingen zijn verschuldigd.

 

4.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet waarbij niet tevens sprake is van een bouwactiviteit bedraagt het tarief:

 

4.3.4.1

als er sprake is van een binnenplanse afwijking

€ 314,00

 

als er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca'

€ 158,00

 
 
 

4.3.4.2

als er sprake is een buitenplanse afwijking

€ 11.219,00

 

Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van een privaatrechtelijke regeling zijn verschuldigd.

 
 
 
 

4.3.4.3

als er sprake is van een tijdelijke afwijking

€ 628,00

 
 
 

4.3.4.4

als er sprake is van een afwijking van kostenverhaal als bedoeld in afdeling 13.2 van de Omgevingswet

€ 628,00

 
 
 

4.3.4.5

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in of krachtens de Omgevingswet (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 628,00

 
 
 

4.3.4.6

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een nationaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in of krachtens de Omgevingswet (afwijking van nationale regelgeving)

€ 628,00

 
 
 

4.3.4.7

als er sprake is van een afwijking van een voorbereidingsbesluit

€ 628,00

4.3.5

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 4.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 628,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

€ 628,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 928,00

Paragraaf 4.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

4.4.1

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

4.4.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 13 van de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2017 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 628,00

 
 

voor het herstellen of (laten) gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 628,00

 

b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 628,00

 
 

voor het herstellen of (laten) gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 628,00

 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 928,00

voor het herstellen of (laten) gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 928,00

 

d.

voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

€ 314,00

 
 
 

4.4.1.2

4.4.1.1, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2017 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is.

De vorige volzin is van toepassing:

a. als het gaat om een aangewezen monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

b. als het gaat om een monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

4.4.2

Rijksmonumentenactiviteit

 
 
 • 1.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

 
 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 628,00

 

b

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 628,00

 

c.

voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

€ 314,00

4.4.3

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

4.4.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2017 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit

€ 628,00

 

b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

€ 628,00

 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 928,00

 
 
 

4.4.3.2

4.4.3.1, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

4.4.4

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 4.4.1 (4.4.1.1. en 4.4.1.2), 4.4.2 en 4.4.3 (4.4.3.1 en 4.4.3.2) en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 314,00

Paragraaf 4.5 Milieubelastende activiteiten

4.5.1

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één activiteit

€ 2.178,00

 

b.

voor twee activiteiten

€ 3.000,00

 

c.

voor drie of meer activiteiten

€ 1.200,00

per activiteit

4.5.2

Diverse activiteiten bedrijfstakken

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die die bedrijfstakken overstijgen dan wel bestaat uit een of meer activiteiten in de categorieën en sectoren als bedoeld in de afdelingen 3.2, en 3.4 t/m 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één activiteit

€ 2.178,00

 

b.

voor twee activiteiten

€ 3.000,00

 

c.

voor drie of meer activiteiten

€ 1.200,00

per activiteit

Paragraaf 4.6  n.v.t.

Paragraaf 4.7 Aanlegactiviteiten

4.7.1

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

4.7.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 513,00

 
 
 

4.7.1.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 513,00

 
 
 

4.7.1.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met normwaarde archeologische verwachtingswaarde/archeologische verwachtingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 513,00

 
 
 

4.7.1.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 513,00

 
 
 

4.7.1.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 513,00

 
 
 

4.7.1.6

De in artikel 4.7.1.1 t/m 4.7.1.5 genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met

€ 513,00

4.7.2

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

n.v.t.

4.7.3

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 1.104,00

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 1.404,00

4.7.4

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.1.5.2, tweede lid, onder a van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 90,00

4.7.5

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 298,00

4.7.6

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten bij een binnenplanse, omgevingsplanactiviteit, een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht of een buitenplanse omgevingsactiviteit:

 
 

a.

indien de aanvraag ziet op het vellen van één of twee bomen

€ 164,00 per boom

 

b.

indien de aanvraag ziet op andere aanvragen dan het vellen van één of meer bomen, waarbij de aanlegkosten bedragen:

 
 
 

1.

€ 0,- tot € 20.000,-

€ 513,00

 
 

2.

€ 20.000,- tot € 100.000,-

2,5% van de aanlegkosten

 
 

3.

meer dan € 100.000

3% van de aanlegkosten, met een maximum van € 3.592,00

Paragraaf 4.8 Overige activiteiten

4.8.1

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 164,00

Per boom

4.8.2

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4.7.2 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 4.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame

€ 189,00

 

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd

€ 189,00

4.8.3

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2.1.5.1, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken

€ 101,00

 

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen

€ 101,00

4.8.4

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, als het gaat om:

 
 

a.

ideële doeleinden

€ 0,00

 

b.

commerciële doeleinden

€ 217,00

4.8.5

Ontheffing grenswaarde geluidhinder

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien sprake is van een verzoek ontheffing hogere waarde geluid op grond van de Wet Geluidhinder

€ 1.525,00

4.8.6

Ontheffing geluid en trillingen

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien er sprake is van verzoek om ontheffing veroorzaken geluidhinder ingevolge artikel 8.4 Bouwbesluit 2012 of verzoek om ontheffing trillingsterkte ingevolge artikel 8.5 Bouwbesluit 2012:

 
 

a.

geldig voor maximaal één dag

€ 322,00

 

b.

geldig voor maximaal één week

€ 454,00

 

c.

geldig voor maximaal één maand

€ 685,00

 

d.

geldig voor maximaal één jaar

€ 1.232,00

4.8.7

Nasporing archief Bouw- en woningtoezicht

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien sprake is van een verzoek ontheffing hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

€ 23,00

4.8.8

Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a. 

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 297,00

 

b

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 297,00

 
 

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 495,00

 
 

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit

€ 297,00

Paragraaf 4.9 Maatwerkvoorschriften

4.9.1

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift

€ 1.386,00

 

b

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift

€ 1.386,00

4.9.2

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

4.9.2.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit:

€ 1.386,00

 
 
 

4.9.2.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in 4.9.2.1, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift

€ 1.386,00

4.9.3

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in 4.9.1 en 4.9.2 (4.9.2.1 en 4.9.2.2), bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.386,00

Paragraaf 4.10 Gelijkwaardigheid

4.10.1

Gelijkwaardige maatregel

 
 

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet

€ 1.386,00

Paragraaf 4.11 Overige tarieven

4.11.1

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 157,00

4.11.2

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

4.11.3

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning

€ 157,00

4.11.4

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning

€ 157,00

4.11.5

Wijziging tenaamstelling

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een wijziging tenaamstelling inzake een verleende vergunning

€ 50,00

4.11.6

Beoordeling aanvullende gegevens

n.v.t.

4.11.7

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in 4.12.3 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

4.11.8

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt, onverminderd het bepaalde in 4.3.1. en 4.3.2, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

 
 

voor bouwkosten tot € 1.000.000,00

€ 9.063,00

 

van € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00

€12.707,00

 

Meer dan € 2.000.000,00

€ 24.581,00

 

Het bepaalde in dit artikel vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van privaatrechtelijke regelingen zijn verschuldigd.

 

4.11.9

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan

€ 628,00

Paragraaf 4.12 Modaliteiten

4.12.1

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 4.3 tot en met 4.8 verschuldigde leges verhoogd met

10%

4.12.2

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit

€ 4.356,00

 

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 4.656,00

 

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b

€ 4.356,00

4.12.3

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 704,00

 

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 704,00

 

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting

€ 704,00

 

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk

€ 704,00

 

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport

€ 704,00

 

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER)

€ 704,00

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport

€ 704,00

4.12.4

Advies

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad

€ 628,00

 
 

indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca'

€ 314,00

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Arnhem dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet

€ 628,00

 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Arnhem in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b

€ 628,00

 

d.

Het bedrag dat het adviserend bestuursorgaan of andere instantie in rekening brengt voor het uitbrengen van het advies.

 

4.12.5

Instemming

 

4.12.5.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 
 
 

4.12.5.2

Het bedrag bedoeld in 4.12.5.1 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

 

Paragraaf 4.13 Vermindering

4.13.1

Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

De op grond van 4.2.1.1 onder a. en b. verschuldigde leges worden respectievelijk voor 100% en 50% verrekend met de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit of activiteiten worden vastgesteld, mits deze opvolgende vergunningaanvraag wordt ingediend binnen twaalf maanden na de verzending van de beoordeling uit het vooroverleg.

Zie ook 4.2.1.2

 

4.13.2

Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges in verband met adviezen of instemming als bedoeld in artikel 4.12.5, voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 4.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 4.12. De vermindering bedraagt

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

4.13.3

Vermindering in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

 
 

Als in de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld in 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.12.1 en paragraaf 4.7 één of meerdere onderstaande duurzaamheidsmaatregelen omvat, bestaat aanspraak op vermindering van de leges met betrekking tot de desbetreffende duurzaamheidsmaatregel. De vermindering bedraagt:

 
 
 
 

4.13.3.1

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het isoleren van een rijksmonument of gemeentelijk monument:

100%

 
 
 

4.13.3.2

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het isoleren van bestaande woningen en/of andere bestaande gebouwen en na realisatie de totale isolatiewaarde van:

 • a.

  het dak een waarde heeft van Rc = 6,0 m2 K/W of hoger,

 • b.

  de buitengevel een waarde heeft van Rc =4,5 m2 K/W of hoger, en

 • c.

  de vloer een waarde heeft van Rc = 3,5 m2 K/W of hoger:

100%

 
 
 

4.13.3.3

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het renoveren van een bestaande woning, waardoor die woning een NOM-woning wordt:

100%

 
 
 

4.13.3.4

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een begroeid dak dat na realisatie een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m² en een oppervlakte van minimaal 20 m2:

100%

 
 
 

4.13.3.5

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp met een geluidsproductie van de luchtunit van maximaal 40 dB op de erfgrens:

100%

 
 
 

4.13.3.6

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit plaatsing van zonnecollectoren voor een zonneboiler met een vermogen van minimaal 4,5 GJ:

100%

 
 
 

4.13.3.7

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanelen met een output van in totaal minimaal 1200 Wp op het dak of aan de gevel

100%

 
 
 

4.13.3.8

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanelen met een output van in totaal minimaal 1200 Wp op of aan monumenten en beschermende stadsgezichten als aan de criteria voor zonnepanelen op beschermde stadsgezichten en monumenten, zoals vermeld op de bijlage van het aanvraagformulier duurzaamheidsmaatregelen, is voldaan:

100%

 
 
 

4.13.3.9

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen:

 
 
 • bij een zonne-energiesystemen in veldopstelling op eigen terrein en voor eigen gebruik met een maximum van 15kWp:

50%

 
 • bij een zonne-energiesystemen in veldopstelling boven 15 kWp, waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik:

50%

 
 
 

4.13.3.10

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van een of meer windturbines:

50%

 
 
 

4.13.3.11

Voor de toepassing van 4.13.2 t/m 4.13.3.9 wordt verstaan onder:

 
 

dB: decibel, de maat voor een hoeveelheid geluid;

EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt;

GJ: Gigajoule;

K: temperatuur uitgedrukt in Kelvin;

M2: vierkante meter oppervlakte;

Meervoudig ruimtegebruik: als de grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst op carports boven parkeerplaatsen, aan geluidschermen, boven natuur, boven landbouw of op water;

NOM-woning: nul-op-de-meter-woning, zijnde een woning waarin gedurende een jaar gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd (door zon, wind of warmtepompen) als wordt verbruikt (voor verwarming, warm tapwater en huishoudelijk gebruik);

Rc: warmteweerstand (R) van een constructie (c);

W: hoeveelheid energie uitgedrukt in Watt;

Wp: Wattpiek, het energievermogen aan elektriciteit dat met een zonnepaneel kan worden opgewekt;

Windturbine: apparaat waarmee wind wordt omgezet in elektriciteit;

Zonnecollector: apparaat dat zonlicht (direct licht bij zonnig weer en diffuus licht bij bewolkt weer) omzet in warmte;

Zonnepaneel: paneel dat bestaat uit meerdere zonnecellen waarmee zonlicht omgezet wordt in elektriciteit.

 
 
 
 

4.13.4

Bijzondere bepalingen

 
 

4.13.3 (4.13.3.1 t/m 4.13.1.10) is uitsluitend van toepassing indien bij de aanvraag omgevingsvergunning tevens het aanvraagformulier duurzaamheidsmaatregelen is ingediend.

 

4.13.5

Vermindering bij geen doorgang bouw na vergunningverlening bij duurzaamheidsmaatregel

 
 

Indien na vergunningverlening de bouw van de duurzaamheidsmaatregel als genoemd in 4.13.3.9 en 4.13.3.10 van de tarieventabel geen doorgang vindt, wordt het oorspronkelijke bedrag aan leges verlaagd tot het bedrag van

€ 5.000,00

Paragraaf 4.14 Teruggaaf

4.14.1

Teruggaaf bij weigering

 
 

Indien op een aanvraag afwijzend wordt beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van

van de berekende legesa

50%

4.14.2

Teruggaaf bij intrekking aanvraag

 
 

Indien een aanvraag om een vergunning door de aanvrager wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van

van de berekende leges

75%

4.14.3

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van 4.14.1 en 4.14.2 wordt voor het legesdeel dat betrekking heeft op de tarieven genoemd in 4.3.2 onder d. sub 1 t/m 8, de tarieven genoemd in 4.3.3 en de modaliteiten genoemd in paragraaf 4.12 geen teruggaaf verleend.

 

HOOFDSTUK DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Horeca

5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 • a.

  een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 APV in verband met het vestigen van een nieuwe onderneming

€ 1.318,00

 
 • .

  indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca'

€ 659,00

 
 • b.

  een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Alcoholwet in verband met het vestigen van een nieuwe onderneming

€ 1.318,00

 
 • .

  indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca'

€ 659,00

 
 • .

  Indien deze vergunning tezamen met de onder a bedoelde vergunning wordt aangevraagd, voor beide aanvragen tezamen

€ 1.318,00

 
 • .

  indien er sprake is van een tijdelijke initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca'

€ 659,00

 
 • c.

  een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. APV. in verband met een overname van een bestaande onderneming

€ 1.198,00

 
 • d.

  een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Alcoholwet in verband met een overname van een bestaande onderneming

€ 1.198,00

 
 • .

  indien deze vergunning tezamen met de onder c bedoelde vergunning wordt aangevraagd, voor beide aanvragen tezamen

€ 1.198,00

 
 • e.

  het doorvoeren van een ondergeschikte wijziging in een verleende vergunning

€ 93,00

 
 • f.

  het bijschrijven op de vergunning van een leidinggevende, per persoon

€ 72,00

 
 
 

5.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.13 van de Algemene plaatselijke verordening (terras)

€ 189,00

 

indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca'

€ 96,00

 
 
 

5.1.3

een ontheffing als bedoeld in 2.3.1.16 van de Algemene plaatselijke verordening (sluitingsuur)

€ 39,00

 
 
 

5.1.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.15, lid 5, van de Algemene plaatselijke verordening per jaar

€ 582,00

 
 
 

5.1.5

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 39,00

Organiseren evenementen of markten

5.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 5.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 
 • a.

  voor ideële doeleinden

€ 0,00

 
 • b.

  voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal tot 500 personen

€ 258,00

 
 • c.

  voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal van 501 tot 2500 personen

€ 516,00

 
 • d.

  voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal van 2501 tot 10.000 meer personen

€ 1.032,00

 
 • e.

  voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal van meer dan 10.000 personen

€ 1.882,00

 
 
 

5.2.2

een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 (standplaats) van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 
 • a.

  voor ideële doeleinden

€ 0,00

 
 • b.

  voor commerciële doeleinden

€ 217,00

 
 
 

5.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening (per voetbalwedstrijd)

€ 224,00

 
 
 

5.2.4

Een vergunning voor het organiseren of houden van wedstrijden, wandel-, fiets-, trim- en ruitertochten in parken, bossen en natuurgebieden ingevolge artikel 4.6.3. van de Algemene plaatselijke verordening, indien het betreft:

 
 
 • a.

  voor ideële doeleinden

€ 0,00

 
 • b.

  voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal tot 10.000 personen

€ 258,00

 
 • c.

  voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal van 10.000 of meer personen

€ 1.882,00

Prostitutiebedrijven

5.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van:

 

5.3.1.1

een seksinrichting

€ 1.508,00

 

verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon

€ 72,00

 
 
 

5.3.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van een escortebedrijf

€ 1.166,00

 

verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon

€ 72,00

 
 
 

5.3.1.3

een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van een seksinrichting of escortbedrijf waarvan de huidige vergunning vervalt vanwege de wijziging van de exploitant of beheerder

€ 69,00

 

verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon

€ 72,00

 
 
 

5.3.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening indien dit leidt tot een besluit tot het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag

€ 214,00

Winkeltijdenwet

5.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden Arnhem

€ 77,00

Woningsplitsing en verkamering

5.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet in samenhang met artikelen 5.18 en 5.21 van de Omgevingswet als er sprake is van woningsplitsing en/of verkamering

€ 819,00

Verhuurvergunning opkoopbescherming

5.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 en hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening 2024

€ 819,00

Wijziging tenaamstelling

5.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een wijziging tenaamstelling inzake een verleende vergunning

€ 50,00

HOOFDSTUK ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Orde, veiligheid en hinder

5.7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

5.7.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.5.1, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (oneigenlijk gebruik openbare grond)

€ 101,00

 
 
 

5.7.1.2

een ontheffing om vuur te stoken ingevolge artikel 5.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening met

 
 
 • a.

  kerstbomen

€ 77,00

 
 • b.

  kampvuur

€ 40,00

 
 
 

5.7.1.3

een ontheffing om geluidhinder te veroorzaken ingevolge artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening

 
 
 • a.

  geldig voor maximaal één dag

€ 329,00

 
 • b.

  geldig voor maximaal één week

€ 465,00

 
 • c.

  geldig voor maximaal één maand

€ 699,00

 
 • d.

  geldig voor maximaal één jaar

€ 1.259,00

Afvalstoffen

5.8.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

5.8.1.1

een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijk afval ingevolge artikel 4.2.2.5 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 224,00

 
 
 

5.8.1.2

een ontheffing voor het op of in de bodem, buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats, te plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen of lopen of te houden van afval, vuilnis of enig ander dergelijke stof ingevolge artikel 4.4.1 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 269,00

 
 
 

5.8.1.3

een ontheffing voor het opslaan van afvalstoffen op een zodanige plaats dat deze vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar zijn ingevolge artikel 4.4.7 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 90,00

Overig APV

5.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

5.9.1.1

een ontheffing om gevelde iepen of delen daarvan voorhanden te hebben, in voorraad te hebben of te vervoeren ingevolge artikel 4.5.8 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 224,00

 
 
 

5.9.1.2

een ontheffing om aangeduide bloemen of planten te plukken dan wel hout te sprokkelen, verwijderen van paddenstoelen of het verzamelen van zaden en vruchten ingevolge artikel 4.6.2 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 224,00

 
 
 

5.9.1.3

een ontheffing voor het uitrijden van meststoffen op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen ingevolge artikel 4.7.1a van de Algemene plaatselijke verordening

€ 224,00

 
 
 

5.9.1.4

een vergunning om een ligplaats met een woonschip in te nemen of te hebben ingevolge artikel 5.3a.4 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 288,00

 
 
 

5.9.1.5

een vergunning om handelsreclame aan te brengen ingevolge artikel 4.7.2 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 189,00

Overige verklaringen, ontheffingen en vergunningen

5.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

5.10.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van instemming met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening ter financiering van de verwerving van een woning of woonwagen

€ 109,00

 
 
 

5.10.1.2

het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder / Omgevingswet bij het opstellen van een omgevingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening / artikel 4.2, eerste lid, van de Omgevingswet of uitwerking van een omgevingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening / artikelen 2.8 en 4.5 van de Omgevingswet

€ 1.525,00

 
 
 

5.10.1.3

het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder / Omgevingswet bij het opstellen van een projectbesluit zoals bedoeld in artikel 2.12 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / artikelen 5.18 en 5.21 van de Omgevingswet

€ 1.525,00

 
 
 

5.10.1.4

het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder / Omgevingswet bij het uitvoeren van een reconstructie van een weg zoals bedoeld in deze wet

€ 1.525,00

 
 
 

5.10.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in relatie tot de nota Rijden in het voetgangersgebied:

 

5.10.2.1

een vaste ontheffing voor een bewoner, permanent geldig

€ 191,00

 
 
 

5.10.2.2

een vaste ontheffing voor een bewoner, die niet beschikt over een eigen parkeerplaats, permanent geldig

€ 94,00

 
 
 

5.10.2.3

een vaste ontheffing voor een bedrijf, geldig voor vijf jaren

€ 478,00

 
 
 

5.10.2.4

een vaste ontheffing voor een bedrijf, gevestigd in het voetgangersgebied, en waarbij het bedrijf niet beschikt over een eigen parkeerplaats, geldig voor vijf jaren

€ 238,00

 

voor elk volgend duplicaat vaste ontheffing voor een bedrijf

€ 27,00

 
 
 

5.10.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een adreswijziging van een vaste ontheffing gebaseerd op de Nota rijden in het voetgangersgebied

€ 50,00

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

5.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

5.11.1.1

een ontheffing om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen wegen of weggedeelten te transporteren, ingevolge artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 582,00

 
 
 

5.11.1.2

een verlenging van een eerder verleende ontheffing

€ 153,00

Wet op de Kansspelen

5.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 
 

5.12.1.1

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat

€ 22,50

per vergunning vermeerderd met een bedrag van

€ 34,00

 
 
 

5.12.1.2

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of langer

€ 226,50

b.

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of langer

€ 317,00

 
 
 

5.12.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 
 
 

5.12.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.3.3.1 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 484,00

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

5.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

5.13.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan de ontheffing als bedoeld in artikel 4.6.2

Het hier genoemde tarief geldt daarmee ook voor een ontheffing verleend op grond van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 8 van de 'Beleidsregels ontheffingen milieuzone Arnhem 2022’

€ 282,00

 

waarbij voor langdurige ontheffingen milieuzone vrachtverkeer en personenauto's geldt dat alleen een aanvraag per kenteken ingediend kan worden

 
 
 
 

5.13.1.2

tot het verkrijgen van een dagontheffing milieuzone (per kenteken)

€ 36,00

 
 
 

5.13.1.3

een verlenging of wijziging van de onder 5.13.1.1 vermelde ontheffing

€ 93,00

 
 
 

5.13.1.4

voor het verkrijgen van een langdurige ontheffing voor voertuigen als bedoeld in artikel 5 (voertuig vanwege handicap aangepast) van de 'Beleidsregels ontheffingen milieuzone Arnhem 2022'

€ 50,00

 
 
 

Wijziging tenaamstelling

5.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een wijziging tenaamstelling inzake een verleende vergunning

€ 50,00

HOOFDSTUK KABELS EN LEIDINGEN ARNHEM

Verordening kabels en leidingen Arnhem

5.15.1

Een vergunning voor het leggen, houden, onderhouden, verleggen of opruimen van kabels en leidingen in de openbare ruimte en in of op kunstwerken, zoals bedoeld in artikel 5 van de Verordening Kabels en Leidingen gemeente Arnhem indien de werkzaamheden betrekking hebben op:

 
 

Kabels en leidingen, niet zijnde rioolleidingen

€ 272,00

5.15.1.1

Het tarief genoemd in art 5.15.1 wordt verhoogd met een bedrag van

€ 3,20

 

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 20 meter tot en met een lengte van 1000 meter

 
 
 
 

5.15.1.2

Het tarief genoemd in art 5.15.1 en 5.15.1.1 wordt verhoogd met een bedrag van

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 1000 meter tot en met een lengte van 2500 meter

€ 1,60

5.15.1.3

Het tarief genoemd in art 5.15.1, 5.15.1.1 en 5.15.1.2 wordt verhoogd met een bedrag van voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 2500 meter.

€ 0,80

Telecommunicatiewet

5.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 272,00

5.16.1.1

Het tarief genoemd in artikel 5.16.1 wordt verhoogd met een bedrag van

€ 3,20

 

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 20 meter tot en met een lengte van 1000 meter

 
 
 
 

5.16.1.2

Het tarief genoemd in artikel 5.16.1 en 5.16.1.1 wordt verhoogd met een bedrag van

€ 1,60

 

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 1000 meter tot en met een lengte van 2500 meter

 
 
 
 

5.16.1.3

Het tarief genoemd in artikel 5.16.1 en 5.16.1.1 en 5.16.1.2 wordt verhoogd met een bedrag van

€ 0,80

 

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 2500 meter

 

Bijlage 1 behorend bij de 'Legesverordening 2024' van 8 november 2023

afbeelding binnen de regeling

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 6 september 2022

De vermelde prijzen (euro) gelden per eenheid zoals vermeld excl. BTW

1. WONINGEN

1.1

Rijtjeswoningen

244,00

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen

295,00

per m3

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

per m3

1.4

Bungalows

352,00

per m3

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)  

221,00

per m3

1.6

(Tijdelijke) woonunit

221,00

per m3

1.7

Recreatiewoning

221,00

per m3

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

per m3

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

per m3

2.3

Kelder

306,00

per m3

2.4

Serre

663,00

per m2

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

per m3

2.6

Dakkapel

1.270,00

per m1

2.7

Gevelwijziging

686,00

per m2

2.8

Nieuw dak

136,00

per m2

3. BIJGEBOUWEN

3.1

Berging/garage met plat dak

153,00

per m3

3.2

Berging/garage met kapconstructie

142,00

per m3

3.3

Carport / Overkapping

182,00

per m2

3.4

Tuinhuisje (prefab)

170,00

per m2

3.5

Zwembad

227,00

per m3

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1

Houten schutting/pergola

80,00

per m1

4.2

Gemetselde tuinmuur

142,00

per m1

4.3

Schotelantenne

1.145,00

per st.

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

per m1

4.5

Gaashekwerk  

57,00

per m1

5. BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

per m3

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

per m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

153,00

per m2

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

233,00

per m3

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

68,00

per m3

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

per m3

5.7

Hal hoger dan 9 m, oppervlakte kleiner dan 5.000 m2

51,00

per m3

5.8

Hal hoger dan 9 m, oppervlakte tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

per m3

5.9

Hal hoger dan 9 m, oppervlakte tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m, oppervlakte groter dan 20.000 m2

46,00

per m3

5.11

Tussenvloer in de hal extra

97,00

per m2

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

148,00

per m2

5.13

Open loods

148,00

per m2

5.14

Semi-permanente unit

233,00

per m3

5.15

Romneyloods

32,00

per m3

6. OVERIGE GEBOUWEN

6.1

Kantoor

329,00

per m3

6.2

Showroom

193,00

per m3

6.3

Winkel

329,00

per m3

6.4

Bouwmarkt

148,00

per m3

6.5

Horeca

301,00

per m3

6.6

Sporthal

295,00

per m3

6.7

Kleedgebouwen

272,00

per m3

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

261,00

per m3

6.9

Noodscholen

216,00

per m3

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

per m3

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

per m3

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

per m2

7. TUINBOUWKAS

7.1

Verwarmde kas

51,00

per m2

7.2

Onverwarmde kas

34,00

per m2

8. VARKENSSTAL

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

per m2

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420,00

per m2

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

per m2

9. KOEIENSTAL

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

per m2

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

per m2

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

per m2

 
 
 
 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

60,00

per m2

 
 
 
 

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

697,00

per m2

10. KIPPENSTAL

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

per m2

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

per m2

 
 
 
 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

60,00

per m2

 
 
 
 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

per m2

11. PAARDENSTAL

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

per m2

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

per m2

 
 
 
 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

60,00

per m2

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

131,00

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

131,00

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

per m2

12.8

Nertsen

165,00

per m1

13. MEST SILO / KELDER

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

per m3

13.2

Mest kelder (losse kelder)

153,00

per m2

13.3

Sleufsilo

278,00

per m1

14. (PARKEER)KELDER

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

per m3

14.2

Geheel ondergronds

267,00

per m3

14.3

Geheel bovengronds

125,00

per m3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

per m3