Marktreglement gemeente Maashorst

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Marktreglement gemeente Maashorst

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de bepalingen uit hoofdstuk 4 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst en een ordelijk verloop van de markten;

gelet op artikel 160, eerste lid sub g, Gemeentewet, artikel 4.1.1. en 4.1.3 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst, de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen

Marktreglement van de gemeente Maashorst

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

De in artikel 1:1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst onder Markten gegeven begripsbepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels.

Artikel 2. Plaats, dag en tijd van de markt

 • 1. Op grond van artikel 4.1.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst worden als marktterrein aangewezen de locaties in Schaijk en Uden zoals aangegeven in bijlage 1 en 2;

 • 2. Op grond van artikel 4.1.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst worden voor de markten in Uden de volgende dagen en tijden vastgesteld: maandag en vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur;

 • 3. Op grond van artikel 4.1.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst worden voor de markt in Schaijk de volgende dag en tijd vastgesteld: zaterdag van 08.00 uur tot 12.30 uur;

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vaste standplaatsvergunningen

Artikel 3. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan alsook van de dag dat de standplaats wordt ingenomen, - maandagmarkt Uden, vrijdagmarkt Uden, zaterdagmarkt Schaijk;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • g.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • h.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  • i.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 4. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van datum waarop aan hen voor het eerste een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 5. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Bij toewijzing van een beschikbare vaste standplaats geniet voorrang de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst.

Artikel 6. Uitnodiging inschrijving aanvraag beschikbare vaste standplaatsvergunning

 • 1. Bij het beschikbaar komen van een vaste standplaatsvergunning kan het college deze verdelen middels loting;

 • 2. Bij de verdeling maakt het college door een openbare kennisgeving op de infopagina van de gemeente en via het Gemeenteblad bekend dat de vaste standplaatsvergunning beschikbaar komt, voor welke branche of artikelgroep deze standplaatsvergunning wordt verleend, en dat gegadigden vóór de in de kennisgeving genoemde sluitingsdatum zich hiervoor in kunnen schrijven;

 • 3. In de uitnodiging wordt een inschrijvingstermijn van twee tot maximaal drie weken aangehouden;

 • 4. Als een inschrijving vóór de inschrijvingsdatum is ontvangen, maar onvolledig is, krijgt de inschrijver een termijn van maximaal 1 week om de inschrijving aan te vullen. Als er meer onvolledige inschrijvingen zijn, worden de betreffende inschrijvers op dezelfde dag mededeling gedaan van de gelegenheid om hun inschrijving aan te vullen;

 • 5. Uitsluitend volledige inschrijvingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen voor de loting;

 • 6. De inschrijving geschiedt schriftelijk en bevat het volgende:

  • a.

   De volledige naam van het inschrijvende bedrijf;

  • b.

   Branche van het inschrijvende bedrijf;

  • c.

   Vestigingsplaats van het inschrijvende bedrijf;

  • d.

   Vestigingsadres van het inschrijvende bedrijf;

  • e.

   Nummer van de Kamer van Koophandel waarop het inschrijvende bedrijf is ingeschreven;

  • f.

   De plaats, dag of dagen waarvoor wordt ingeschreven;

  • g.

   Naam, adres, telefoonnummer van de contactpersoon van het inschrijvende bedrijf.

Artikel 7. Procedure toewijzing aanvraag

 • 1. Na sluiting van de inschrijvingstermijn worden de binnen de termijn ontvangen inschrijvingen beoordeeld op volledigheid van inschrijving;

 • 2. Indien na de inschrijvingstermijn blijkt dat er één gegadigde is, dan wordt de aanvraag voor de vergunning aan deze gegadigde toegekend;

 • 3. Indien na de inschrijvingstermijn blijkt dat meerdere gegadigden zijn, vindt toewijzing van de aanvraag voor de vergunning op objectieve en met gelijke mededingingskansen voor deelnemers plaats bij wijze van loting;

Artikel 8. Procedure loting

 • 1. In het geval als bedoeld in artikel 7 lid 3, worden de gegadigden schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn;

 • 2. Gegadigden mogen zich laten vertegenwoordigen middels ondertekende machtiging en legitimatie;

 • 3. Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden;

 • 4. Bij de loting zijn minimaal drie personen namens het college aanwezig;

  • a.

   De lotingsprocedure wordt aan de aanwezigen toegelicht;

  • b.

   In de loting wordt het aantal nummers gehanteerd overeenkomstig het aantal gegadigden;

  • c.

   Bij de loting wordt aan elke gegadigde een nummer toegewezen en wordt dit schriftelijk vastgelegd;

  • d.

   Het nummer wat als eerste door het lotingsmechanisme wordt geselecteerd, betreft het nummer van de gegadigde aan wie de aanvraag voor de standplaatsvergunning wordt toegewezen.

  • e.

   Het nummer wat als tweede door het lotingsmechanisme wordt geselecteerd betreft het nummer van de gegadigde aan wie de aanvraag voor de standplaatsvergunning wordt toegewezen, indien de standplaatsvergunning van de eerste gegadigde binnen 12 maanden wordt ingetrokken dan wel indien de eerste gegadigde afziet van de standplaats;

  • f.

   Van de loting wordt een proces verbaal opgemaakt.

Artikel 9. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1. In geval van overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder of ingeval van bedrijfsbeëindiging, kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde;

 • 2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd;

 • 3. Overschrijving vindt alleen plaats indien het verzoek daartoe wordt ingediend binnen twee maanden:

  • a.

   na het overlijden van de vergunninghouder, of;

  • b.

   nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, of;

  • c.

   nadat de bedrijfsbeëindiging is verwerkt bij de Kamer van Koophandel.

 • 4. Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Hoofdstuk 3. Bepalingen over dagplaats- en standwerkersplaatsenvergunningen

Artikel 10. Toewijzing dagplaats

De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 07.30 uur telefonisch of per email aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 11. Toewijzen standwerkersplaats

 • 1. De marktmeester wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting;

 • 2. Een standwerker welke wil deelnemen aan de loting dient zich daarvoor op de dag zelf vóór 08.00 uur telefonisch of met email aan te melden bij de marktmeester;

 • 3. Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting;

 • 4. Per artikelgroep is er één standwerkersplaats beschikbaar;

 • 5. Er zijn maximaal 4 standplaatsen beschikbaar in Uden op de maandagmarkt en 2 op de zaterdagmarkt in Schaijk.

Artikel 12. Nadere voorschriften standwerkersplaats

Op een standwerkersplaats mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen om verkoop te bevorderen anders dan door middel van een gesproken uiteenzetting.

Hoofdstuk 4. Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 13. Persoonlijke verantwoordelijkheid voor innemen standplaats; bijstand

 • 1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. De standplaats kan namens de vergunninghouder door een ander in gebruik worden genomen.

 • 2. Ingebruikname door een ander dan de vergunninghouder kan alleen geschieden door een natuurlijk persoon welke deel uitmaakt van het bedrijf van de vergunninghouder. Deze natuurlijk persoon welke optreedt als plaatsvervanger moet zich houden aan de voorwaarden welke zijn gesteld op grond van dit reglement.

 • 3. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 14. Aantal keren innemen vaste standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per kwartaal zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

Artikel 15. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit vooraf mee aan de marktmeester. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

Artikel 16. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1. Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van een toezichthouder zoals bedoeld in artikel 12.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst aan te tonen dat hij de vergunninghouder is;

 • 2. Indien de persoon die een standplaats op de markt wenst in te nemen, dit namens de vergunninghouder doet, dient op eerste aanvraag van een toezichthouder zoals bedoeld in artikel 12.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst aan te tonen wie de vergunninghouder is en dat hij namens de vergunninghouder optreedt;

 • 3. Op of bij de ingenomen standplaats dient de naam en eventuele bedrijfsnaam van de vergunninghouder duidelijk zichtbaar te zijn.

Artikel 17. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1. Het is verboden voor vergunninghouders van een standplaats op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang en meer dan één uur na afloop van de markt op het marktterrein met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk een half uur voor aanvang van de markt heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 18. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Marktreglement gemeente Maashorst.

Artikel 19. Intrekking en inwerkingtreding

 • 1. Het Marktreglement gemeente Uden 2011 en de Nadere regels behorende bij de marktverordening gemeente Landerd 2008 worden ingetrokken;

 • 2. Het Marktreglement gemeente Maashorst treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst 28 november 2023

De secretaris

J.A.G.M. van Aaken

De burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Bijlage 1: Maandag markt

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1A: Vrijdag markt

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Zaterdagmarkt Schaijk

afbeelding binnen de regeling