Regeling vervalt per 12-04-2026

Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 11-04-2026

Intitulé

Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het gewenst is het gebruik van het theater door amateurkunstorganisaties, scholen en instellingen op het gebied van kunsteducatie te stimuleren;

dat de gesubsidieerde activiteiten aansluiten bij het Cultuurbeleid 2024-2030;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  college: College van burgemeester en wethouders;

 • c.

  amateurkunstorganisatie: een vereniging of stichting die haar activiteiten voornamelijk uitvoert in de gemeente Maashorst of richt op (inwoners van) de gemeente Maashorst en die zonder professionele bedoelingen bezig is met kunstbeoefening;

 • d.

  school: een in de gemeente Maashorst gevestigde basisschool, school voor speciaal basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs of school voor voortgezet onderwijs;

 • e.

  Theater Markant: de theaterzaal van Markant Maashorst inclusief foyer;

 • f.

  instelling voor kunsteducatie: een professionele organisatie die zich inzet om inwoners van de gemeente Maashorst via gerichte instructie doelbewust te laten leren over en met kunst. Activiteiten van de instelling richten zich op productie (beheersen van artistieke technieken en expressievormen), receptie (kunstobjecten en producties ervaren) en/of reflectie (nadenken over kunst en een esthetisch oordeel vormen);

 • g.

  voorstelling: openbare culturele voorstelling of productie van een school of amateurkunstorganisatie op het gebied van muziek, theater en/of dans;

 • h.

  huurkosten: een voor de voorstelling noodzakelijk te maken kosten die direct verband houden met het huren van Theater Markant. Het betreft de huur van de theaterzaal, kosten voor techniek (licht, geluid) en personele ondersteuning (op technisch vlak en in de foyer), zoals aangegeven in de offerte en met uitzondering van zogenaamde ‘pro memorie’ (PM) posten;

 • i.

  volksculturele subsidie: subsidie ter ondersteuning van cultuuruitingen voor en door inwoners van de gemeente Maashorst die hen in aanraking brengen met en laten nadenken over (lokale) tradities en voor de gemeente Maashorst kenmerkende activiteiten met structureel karakter.

Artikel 2. Subsidieplafond en verdeelsystematiek

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 28.423,- (peiljaar 2024). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de indexeringssystematiek van de Programmabegroting.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid geeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de huurkosten van Theater Markant voor een of meer uitvoeringen van een openbare voorstelling.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  de voorstelling waarvoor subsidie wordt gevraagd, heeft plaatsgevonden voordat het College de aanvraag heeft ontvangen;

 • 2.

  de voorstelling al subsidie heeft gekregen van de volksculturele subsidie die Heven Theater Markant Exploitatie B.V. jaarlijks van de gemeente Maashorst ontvangt.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkunstorganisaties, scholen en instellingen voor kunsteducatie.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag moet minimaal 6 weken voor de uitvoering waarvoor subsidie wordt gevraagd, door het College zijn ontvangen.

 • 2. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend met het daartoe door of namens het College vastgestelde formulier.

 • 3. De aanvraag gaat vergezeld van een begroting van de voorstelling met inkomsten en uitgaven en een gespecificeerde offerte van Theater Markant.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de huurkosten van Theater Markant.

Artikel 8. Berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.448 per uitvoering (peiljaar 2024).

 • 2. Subsidie wordt verstrekt voor maximaal 5 uitvoeringen per voorstelling.

 • 3. In afwijking van de artikelen 13, 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie direct vastgesteld.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1. Binnen 3 maanden na afloop van de voorstelling dient aanvrager een financieel verslag in.

 • 2. In afwijking van de artikelen 13, 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening kan voor de financiële verantwoording worden volstaan met een kopie van de factuur van Markant Maashorst voor de huurkosten.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling gebruikt Theater Markant van de gemeente Uden, vastgesteld op 29 oktober 2019, wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024. Zij heeft voor het eerst betrekking op subsidies voor het jaar 2024.

 • 3. Deze regeling vervalt op 12 april 2026. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024.

Ondertekening

Maashorst, 28 november 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)