Beleidsregels Bed & Breakfast Dijk en Waard

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Bed & Breakfast Dijk en Waard

Zaaknummer: 0000549978

Het college van burgemeester en wethouders van Dijk en Waard;

gelet op;

 • de Omgevingswet (vanaf 1-1-2024);

 • de Woningwet (2023);

 • Besluit Bouwwerken Leefomgeving (2018);

 • de Drank-, en horecawet (2015);

 • de Verordening toeristenbelasting (2023);

 • de Toeristisch-recreatieve visie van de regio Alkmaar (2014)

 • de bestemmingsplannen van de gemeente Dijk en Waard;

Overwegende dat:

Het wenselijk is beleidsregels vast te stellen die het college toepast bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een Bed & Breakfast.

besluit vast te stellen de volgende :

Beleidsregels Bed & Breakfast Dijk en Waard

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder Bed & Breakfast (B&B): een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies en ontbijt in een (deel) van het hoofdgebouw of bijbehorend bijgebouw.

Artikel 2 Regels

In een aantal bestemmingsplannen (vanaf 1-1-2024: omgevingsplan) van Dijk en Waard is onder de woonbestemming (vanaf 1-1-2024: activiteit wonen) het recht opgenomen voor een B&B met maximaal 2 kamers (4 slaapplaatsen) van maximaal 50 m2. Indien dat niet geldt voor de locatie van de aanvraag óf de aanvrager meer kamers/slaapplaatsen wenst, wordt getoetst aan onderstaande criteria.

Een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een B&B kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • 1.

  Het hoofdgebouw of bijbehorend bijgebouw waarin de voorziening wordt gevestigd, heeft een woonbestemming of is een bedrijfswoning;

 • 2.

  De bouwregels van de betreffende bestemming zijn van overeenkomstige toepassing;

 • 3.

  De voorziening mag zowel in het hoofdgebouw als in een bijbehorend bijgebouw gerealiseerd worden;

 • 4.

  De voorziening kan alleen worden aangeboden door de hoofdbewoner of eigenaar van het pand en diegene dient aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;

 • 5.

  De voorziening is kleinschalig en ondergeschikt aan de woonfunctie. Het maximaal aantal kamer is 5 (= 10 slaapplaatsen) voor zover deze gezamenlijk niet groter zijn dan 125 m2 en dit niet meer bedraagt dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning (het hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk);

 • 6.

  Een B&B wordt gebruikt door een wisselend publiek dat voor een korte periode, namelijk één tot enkele nachten ter plaatse verblijft. Er wordt niet onder verstaan: overnachting voor het verrichten van seizoensgebonden werkzaamheden of permanente kamerverhuur.

 • 7.

  De B&B mag niet als zelfstandige wooneenheid of recreatiewoning functioneren. Een keuken met een zelfstandige kookgelegenheid is daarom niet toegestaan.

 • 8.

  Er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan (dus ook geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk, zie ook Nota Parkeernormen Dijk en Waard 2022).

 • 9.

  B&B-eigenaren moeten een nachtregister bijhouden, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht en artikelen 2:37 en 2.38 van de APV van Dijk en Waard.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 3 Overgangsbepaling

 • 1. De Beleidsregels Bed & Breakfast Heerhugowaard zoals vastgesteld op 13-11-2012 blijven gelden tot uiterlijk 31-12-2023 ten aanzien van belanghebbenden voor wie de onderhavige beleidsregels een ongunstige uitwerking hebben.

 • 2. De regels met betrekking tot Bed & Breakfast uit de Beleidsregels planologische afwijkingen gemeente Langedijk 2017 zoals vastgesteld op 18-04-2017 blijven gelden tot uiterlijk 31-12-2023 ten aanzien van belanghebbenden voor wie de onderhavige beleidsregels een ongunstige uitwerking hebben.

Artikel 4 Inwerkingtreding, citeertitel en intrekking

 • 1. De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2024 en worden aangehaald als: “Beleidsregels Bed & Breakfast Dijk en Waard”.

 • 2. De beleidsregels Bed & Breakfast Heerhugowaard zoals vastgesteld op 13-11-2012 worden ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 • 3. De regels met betrekking tot Bed & Breakfast uit de Beleidsregels planologische afwijkingen gemeente Langedijk 2017 zoals vastgesteld op 18-04-2017 worden ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27-11-2023

De burgemeester,

De secretaris,