Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet gemeente Terschelling 2023

Geldend van 07-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet gemeente Terschelling 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

gelet op:

 • de Participatiewet;

 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet gemeente Terschelling 2023

Personen uit de gemeentelijke doelgroep hebben aanspraak op persoonlijke ondersteuning (jobcoaching of werkbegeleiding) op de werkplek, inclusief proefplaatsing of werkervaringsplaats. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die, vanwege een arbeidsbeperking, een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hiermee wordt duurzame doorstroming naar werk ondersteund. Persoonlijke ondersteuning op de werkplek zorgt ervoor dat de werknemer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Het uiteindelijke doel hiervan is het voorkomen van (vroegtijdige) uitval en het coachen richting een hogere loonwaarde van de werknemer.

Persoonlijke ondersteuning kan, afhankelijk van de omstandigheden van de persoon die de ondersteuning nodig heeft, gegeven worden door:

 • een jobcoach, zijnde een erkende deskundige die methodische ondersteuning biedt aan personen met een arbeidsbeperking en aan werkgevers, gericht op het vinden en behouden van werk; of

 • een interne werkbegeleider, zijnde ondersteuning en begeleiding door een collega van de werknemer op het werk.

Artikel 1 Definities

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de geldende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Terschelling en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   persoon: de persoon, werknemer, kandidaat behorende tot de doelgroep zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet alsmede de personen zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de IOAW en IOAZ;

  • b.

   gemeentelijke jobcoach: de jobcoach die werkzaam is bij een aan de gemeente verbonden partij;

  • c.

   interne jobcoach: de jobcoach die in dienst is bij de werkgever waar de persoon werkzaam is;

  • d.

   externe jobcoach: de jobcoach als zelfstandige of in dienst van een extern bureau of organisatie;

  • e.

   interne werkbegeleider: de werkbegeleider die in dienst is bij de werkgever waar de persoon werkzaam is;

  • f.

   werkgever: de werkgever van een persoon. Met de werkgever wordt ook bedoeld die werkgever waar de persoon, door middel van een proefplaatsing of werkervaringsplaats, werkzaam is.

Artikel 2 Doel en doelgroep

Persoonlijke ondersteuning heeft als doel de persoon, zoals genoemd in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet, alsmede de personen zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de IOAW en IOAZ, zodanig te begeleiden dat die (uiteindelijk) zonder persoonlijke ondersteuning bij een werkgever werkzaam is en blijft. Dit betekent dat die persoon aan het einde van de periode van ondersteuning zelfstandig zijn werk kan uitvoeren en de werkgever zelf in staat is hem (verder) te begeleiden op zijn werkplek.

Artikel 3 Soorten persoonlijke ondersteuning

 • 1. Persoonlijke ondersteuning kan op één van onderstaande manieren plaatsvinden:

  • a.

   door de gemeentelijke jobcoach;

  • b.

   door de interne jobcoach;

  • c.

   door de externe jobcoach, of;

  • d.

   door de interne werkbegeleider.

 • 2. Als er een jobcoach traject wordt ingezet, heeft de gemeentelijke jobcoach voorrang.

 • 3. De keuze voor de vorm van persoonlijke ondersteuning wordt bepaald door het college.

Artikel 4 Kwaliteitseisen aan de interne werkbegeleider

De interne werkbegeleider heeft ervaring om werknemers met beperkingen te begeleiden op de werkplek. De interne werkbegeleider wordt aantoonbaar, voor een deel van zijn werkuren, vrijgesteld om de begeleiding op zich te nemen.

Artikel 5 Voorwaarden persoonlijke ondersteuning

 • 1. Voorafgaand aan een dienstbetrekking is persoonlijke ondersteuning mogelijk bij een proefplaatsing of werkervaringsplaats.

 • 2. Als er sprake is van een re-integratietraject wordt jobcoaching geacht daarvan integraal onderdeel uit te maken. Daarom kan jobcoaching niet gelijktijdig met een lopend re-integratietraject worden aangevraagd.

 • 3. Er wordt regelmatig geëvalueerd of persoonlijke ondersteuning nog noodzakelijk is. Het college kan binnen de toegekende periode en binnen de toegestane maximum uren de jobcoachintensiteit verhogen of verlagen.

 • 4. De duur en intensiteit voor de interne werkbegeleider is identiek aan de in de Re-integratieverordening genoemde uren begeleiding zoals genoemd bij niveau 1. Verlenging is niet mogelijk.

Artikel 6 Ingangsdatum

 • 1. Subsidie voor persoonlijke ondersteuning wordt niet eerder ingezet dan:

  • a.

   vanaf de eerste dag dat het arbeidscontract in werking treedt voor de persoon, of;

  • b.

   de persoon op een proefplaatsing werkzaam is, of;

  • c.

   de persoon op een werkervaringsplaats werkzaam is.

 • 2. Het verstrekken van subsidie is niet eerder mogelijk dan dat daarvoor een aanvraag is ingediend.

Artikel 7 Subsidie voor persoonlijke ondersteuning

 • 1. De all-in subsidie voor de interne- en externe jobcoach is vastgelegd in het inkoopkader (Beschrijvend document en Programma van Eisen Openhouse Toelatingsprocedure Re-integratiedienstverlening 2020). De all-in subsidie is inclusief administratiekosten, reiskosten en reistijd.

 • 2. De all-in subsidie voor de interne werkbegeleider is 50% van het in het eerste lid bedoelde bedrag. All-in wil zeggen inclusief administratiekosten, reiskosten, reistijd alsmede compensatie voor het productieverlies van de interne werkbegeleider.

Artikel 8 Aanvragen persoonlijke ondersteuning

 • 1.

  • a.

   De inzet van persoonlijke ondersteuning wordt in afstemming tussen de persoon, werkgever, jobcoach of werkbegeleider middels een aanvraag ingediend.

  • b.

   Een aanvraag wordt door een werkgever en de persoon ingediend.

  • c.

   De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een gemeentelijk aanvraagformulier.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan ambtshalve persoonlijke ondersteuning worden toegekend op basis van het advies bij afsluiting van het re-integratietraject.

 • 3. Voor zowel de persoon, de werkgever als de jobcoach of interne werkbegeleider geldt een informatieplicht. Dit betekent dat bij de aanvraag en nadien de hiervoor genoemde personen op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn, dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op de persoonlijke voorziening.

 • 4. Voor zowel de persoon, de werkgever als de jobcoach of interne werkbegeleider geldt een medewerkingsplicht die redelijkerwijs nodig is voor de beoordeling voor het recht op persoonlijke ondersteuning.

 • 5. Onderzoek en beoordeling vindt plaats door een door het college aan te wijzen externe deskundige.

Artikel 9 Wijze van verstrekken alsmede het verrekenen of terugvorderen van de subsidie voor persoonlijke ondersteuning

 • 1. Het college stelt de gemeentelijke jobcoach in natura beschikbaar.

 • 2. De subsidie voor de inzet van de interne of externe jobcoach of interne werkbegeleider wordt door het college verstrekt aan de werkgever van een persoon door middel van declaratie achteraf.

 • 3. Subsidies waarop de werkgever ten tijde van de verstrekking of naderhand geen recht had, vordert het college terug dan wel verrekent het college met nog te betalen subsidies.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze beleidsregels, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11 Intrekken oude regeling

De Beleidsregels jobcoaching Participatiewet 2021 gemeente Terschelling worden ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet gemeente Terschelling 2023.

 • 2. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 juli 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Terschelling d.d. 28 november 2023.

H.M. de Jong,

secretaris/directeur

C.M. van de Pol,

burgemeester