Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 8 november 2023, nr. 7600, tot vaststelling van de verordening rechtspositie gedeputeerden en de commissaris van de Koning (Verordening rechtspositie gedeputeerden en commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland)

Geldend van 05-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 8 november 2023, nr. 7600, tot vaststelling van de verordening rechtspositie gedeputeerden en de commissaris van de Koning (Verordening rechtspositie gedeputeerden en commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 10 oktober 2023, met het besluitnummer

PZH-2023-839990762

Gelet op artikel 143 van de Provinciewet;

Gelet op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Gelet op de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Verordening rechtspositie gedeputeerden en commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

Besluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Regeling: Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor de commissaris van de Koning

Artikel 2 Ter beschikking gestelde auto

 • 1. Gedeputeerde staten stellen een auto ten laste van de provincie exclusief ter beschikking aan de commissaris.

 • 2. De commissaris mag deze auto niet gebruiken voor andere dan zakelijke of bestuurlijke doeleinden.

 • 3. Wanneer door gedeputeerde staten uitdrukkelijk wordt geoordeeld dat een nevenfunctie van de commissaris in het belang is van de provincie, worden de ritten, die in het kader van die nevenfunctie gemaakt worden, op grond van deze verordening als bestuurlijk aangemerkt.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen voor gedeputeerden

Artikel 3 Ter beschikking gestelde auto

 • 1. Gedeputeerde staten stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk gebruik of een auto op afroep van een daartoe door de provincie gecontracteerde vervoerder ter beschikking aan de gedeputeerde.

 • 2. De gedeputeerde mag deze auto niet gebruiken voor andere dan zakelijke of bestuurlijke doeleinden.

 • 3. Wanneer door gedeputeerde staten uitdrukkelijk wordt geoordeeld dat een nevenfunctie van een gedeputeerde in het belang is van de provincie, worden de ritten, die in het kader van die nevenfunctie gemaakt worden, op grond van deze verordening als bestuurlijk aangemerkt.

Hoofdstuk 4 Gemeenschappelijke voorzieningen

Artikel 4 Vergoeding kosten scholing

 • 1. Van scholing is sprake wanneer de scholing niet-partijpolitiek georiënteerd is en gericht is op de vervulling van de functie van de commissaris of gedeputeerde.

 • 2. De kosten van scholing die door of namens de provincie worden verzorgd of aangeboden aan de commissaris of gedeputeerde, komen voor rekening van de provincie.

 • 3. De commissaris of gedeputeerde die scholing wenst die niet door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij gedeputeerde staten.

 • 4. De aanvraag, bedoeld in het derde lid, gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 5. De kosten van scholing die niet wordt verzorgd door of namens de provincie komen voor rekening van de provincie, als deelname naar het oordeel van gedeputeerde staten van belang is in verband met de vervulling van de functie van de commissaris of gedeputeerde.

 • 6. Gedeputeerde staten kunnen een scholingsplan opstellen dat nadere regels bevat ten aanzien van de scholingsmogelijkheden en de wijze van vergoeden.

Artikel 5 Informatie- en communicatievoorzieningen

Voor de informatie- en communicatiemiddelen die door gedeputeerde staten aan de commissaris of de gedeputeerde ter beschikking worden gesteld, ondertekent de commissaris respectievelijk de gedeputeerde een door gedeputeerde staten opgestelde bruikleenovereenkomst.

Artikel 6 Bedrijfsgeneeskundige zorg

De commissaris of gedeputeerde kan voor bedrijfsgeneeskundige zorg gebruik maken van de voorzieningen die voor de ambtenaren zijn getroffen.

Artikel 7 Kosten beveiliging

Wanneer sprake is van noodzakelijke beveiliging van de commissaris of gedeputeerden en er daarbij mogelijk fiscale grenzen worden overschreden, komen deze kosten, inclusief eventuele heffing door de Belastingdienst, ten laste van de provincie.

Hoofdstuk 5 De procedure van declaratie en betaling

Artikel 8 Rechtstreekse facturering aan de provincie

 • 1. De commissaris of gedeputeerde draagt ten behoeve van het vergoeden van kosten, die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de provincie in aanmerking komen, zo veel als mogelijk zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de provincie.

 • 2. Verantwoording van de vergoeding door de commissaris of gedeputeerde vindt plaats door een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3. De commissaris of gedeputeerde dienen het formulier binnen twee maanden na de factuurdatum in bij de provinciesecretaris of de door deze aangewezen ambtenaar.

Artikel 9 Gebruik creditcard

 • 1. Gedeputeerde staten stellen op aanvraag een provinciale creditcard ter beschikking aan de commissaris en de gedeputeerden voor het doen van uitgaven die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de provincie in aanmerking komen.

 • 2. De secretaris draagt zorg voor de aanvraag, verstrekking en intrekking van provinciale creditcards. Met de creditcard kan geen contant geld opgenomen worden.

 • 3. Voor het doen van de in het eerste lid bedoelde uitgaven, kunnen de commissaris en de gedeputeerden gebruik maken van de provinciale creditcard als rechtstreekse facturering als bedoeld in artikel 8 niet mogelijk is.

 • 4. Reis- en verblijfkosten in het buitenland kunnen worden betaald door gebruikmaking van de creditcard.

 • 5. De commissaris of de gedeputeerde verantwoordt de creditcarduitgaven door een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 6. De commissaris of de gedeputeerde dient het formulier en de factuur binnen één maand na afloop van de kalendermaand van inhouding door de creditcardmaatschappij ter goedkeuring in bij de provinciesecretaris of de door deze aangewezen ambtenaar.

 • 7. Niet tijdige inlevering van het formulier heeft, tenzij er sprake is van overmacht, tot gevolg dat de gemaakte kosten voor rekening van de commissaris of de gedeputeerde komen.

 • 8. Bij beëindiging van het ambt van commissaris of gedeputeerde levert de commissaris of gedeputeerde de creditcard onverwijld in.

 • 9. De commissaris of gedeputeerde meldt het verlies van de creditcard direct bij de creditcardmaatschappij en bij de secretaris. Het eigen risico bij verlies en diefstal van de creditcard komt, mits is voldaan aan de daarvoor geldende regels, voor rekening van de provincie.

Artikel 10 Declaratie van vooruitbetaalde kosten

 • 1. De commissaris of gedeputeerde voldoet kosten alleen uit eigen middelen als rechtstreekse facturering aan de provincie en gebruik van de provinciale creditcard niet mogelijk zijn.

 • 2. Declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van de reiskosten met de eigen auto vinden plaats door gebruikmaking van een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier.

 • 3. De commissaris of gedeputeerde levert het formulier volledig ingevuld en ondertekend binnen twee maanden na de betaling respectievelijk de datum van de gemaakte rit in bij de provinciesecretaris of een door deze aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze verordening wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie gedeputeerden en commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Wnd. Griffier

Mr. M. Pe

Voorzitter

drs. J. Smit